DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)


KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA
{Quercus robur L.) U SASTOJINAMA SLIVA RIJEKE ČESME*


QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PROPERTIES OF COMMON OAK ACORN
{Quercus robur L.) IN THE STANDS OF THE BASIN OF THE ČESMA RIVER


Sandra CRNKOVIĆ**


SAŽETAK: Život svake šumske sastojine počinje i završava sjemenom važnim
čimbenikom u životu svakog šumskog ekosustava. U ovom radu istraživana
su kvantitativna i kvalitativna svojstva žira hrasta lužnjaka fQuercus
robur L.J, a autorica je željela istražiti razlikuju li se ona u lužnjakovim sastojinama
na gredi od onih u niži, odnosno postoje li razlike u srednjodobnim,
starijim i starim sastojinama. Na 198pokusnih ploha na području sliva rijeke
Česme, sakupljanje sav žir te je ustanovljena njegova ukupna količina i količina
okularno zdravog žira te njegovo učešće po 1 ha, broj sjemenki u 1 kg te
dimenzije žira. U Šumarskom institutu Jastrebarsko obavljena je analiza uzoraka
sakupljenog žira brzom metodom naklijavanja u klijalici, a rasadnička
klijavost, broj biljaka na kraju prve godine, kao i njihova visina, praćeni su u
rasadniku "Zdenački gaj " šumarije Grubišno Polje, Uprave šuma Bjelovar.


Klimatske prilike pogodovale su dobrom urodu žira hrasta lužnjaka na
istraživanom području 1998. godine, te je prosječno na 1 ha sakupljeno
518 914 kom ili 1 925 kg žira, od čega je okularno zdravog bilo 263 431 kom
(50,89 %), odnosno 1 197 kg (62,28 %).


Nakon čuvanja žira u prirodnim uvjetima, pod sastojinom, 84,03 % sjemenki
ostalo je okularno zdravo. Prosječna laboratorijska klijavost sjemena
iznosila je 82,86 %, a rasadnička 90,46 %. Na kraju prve godine u rasadniku
izbrojili smo 88,81 % biljaka (u odnosu na broj posijanih sjemenki), prosječne
visine 22,04 cm.


Na istraživanom području, na ukupno 8 236,34 ha sastojina uređajnog
razreda hrasta lužnjaka starijih od 50 godina, teoretski se moglo iz uroda
1998. godine sakupiti više od sedam tisuća tona žira hrasta lužnjaka.


UVOD Introduction


Hrast lužnjak vrlo je važna i, u šumarstvu Lijepe Gospodareći i provodeći uzgojne zahvate u šumanaše,
dominantna vrsta drveća, čijom su se problematima
hrasta lužnjaka, cilj nam je dobiti stabilne, uravnokom
bavile sve generacije naših istaknutih šumarskih težene i produktivne sastojine čija će stabla rađati sjestručnjaka:
Kozarac, Petračić, Lončar, Dekamenom.
Danas smo svjedoci sušenja lužnjakovih sasnic
a afar, Matić . tojina, narušenosti njihove strukture, smanjenja drvne
zalihe i uroda kvalitetnog sjemena. Zbog nepovoljnih
ekoloških uvjeta, koji se očituju u promjeni režima


*
Rad je skraćeni oblik magistarskog rada obranjen 22. 11. 2002. vlaženja, padu razine podzemne vode i izostanka pogod.
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Povjeplava
zbog regulacije rijeke Save i pritoka, stabla hrasrenstvom:
prof. dr. sc. Zvonko Sclctković, predsjednik, prof. dr.
ta lužnjaka fiziološki slabe te se češće na njima pojav


se. Slavko Matić (mentor), i dr. se. Joso Gračan


ljuju štetnici, a sve to uzrokuje sušenje i propadanje


** Mr. se. Sandra Crnković, UŠP Bjelovar
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 56     <-- 56 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
hrastika, izostanak uroda i smanjenje kvalitete žira. Uz
fiziološko slabljenje hrasta postoje još mnogobrojni
razlozi slabijeg uroda žira po količini, dinamici i kvaliteti,
a najznačajniji su: izostanak cvatnje nakon jače
defolijacije; prijevremeno otpadanje žira uzrokovano
nepovoljnim abiotičkim čimbenicima; konzumenti ko


jima hrastov cvijet i žir služe kao hrana od cvatnje do
sazrijevanja, odnosno klijanja, te kao supstrat za razvoj
gljivica uzročnika truleži; onečišćenost atmosfere, povećana
radijacija i ultravioletno zračenje; relativno
kratke ophodnje lužnjakovih sastojina.


PROBLEM ISTRAŽIVANJA Research Problem


Hrast, to "drievo veliko" (Lj. Vukotinović) ima
velik areal u Europi, ali se "njegove najznačajnije i najvrednije
sastojine nalaze upravo u Hrvatskoj" (A.
K r s t i n i ć et al, 1992.) gdje se, uz ostale, ističe i Česmanski
bazen. Budući da "neredovit slab urod sjemena
otežava obnovu šuma i proizvodnju sadnog materijala
u rasadnicima" (Matić , 1993) u ovom smo radu željeli
istražiti urod žira hrasta lužnjaka u slivu rijeke
Česme, taj važan čimbenik u uzgoju budućih kvalitetnih
i stabilnih sastojina. Istraživanja smo temeljili na
urodu žira iz 1998. godine, dakle pet godina nakon zabilježenog
obilnog uroda lužnjaka na ovom području
1993. godine.


Zadatak naših istraživanja bio je - utvrditi veličinu
uroda (kom/ha, kg/ha) lužnjakovog žira te izmjeriti
neka njegova svojstva:


učešće okularno zdravog žira u jesen i u proljeće
nakon čuvanja pod sastojinom


-
duljinu i širinu žira (mm)
-
broj sjemenki u 1 kg
-
apsolutnu težinu
-
laboratorijsku i rasadničku klijavost, te energiju klijavosti
broj biljaka u rasadniku na kraju prve godine


visinu jednogodišnjih biljaka (u cm i po visinskim


klasama)


Cilj ovih istraživanja je prikazati varijabilnost istraživanih
svojstava žira hrasta lužnjaka sakupljenog, iz
uroda 1998, u srednjodobnim, starijim i starim lužnjakovim
sastojinama na gredi i u niži u slivu rijeke Česme.


Problem koji smo željeli rasvijetliti je usporediti
dobivene podatke (rezultate) s podacima drugih autora


o lužnjakovom žiru - urodu i svojstvima, te potvrditi ili
ne već postojeće, ali i pronaći i prikazati nove varijabilnosti.
DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA - Research up to Now


Da bi se osigurao uspjeh prirodne obnove šumskih
sastojina, važno je da stabla rađaju sjemenom i da tlo
bude pripremljeno za njegov prijem i klijanje.


Početak i dinamika plodonošenja šumskog drveća
ovise i o unutrašnjim svojstvima stabala (vrsti drveća,
starosti, periodicitetu uroda) i o njihovoj okolini (klimi i
tlu), te o socijalnim prilikama (položaju stabla u sastojini).
Hrast spolnu zrelost dostiže tek oko pedesete godine,
i urod je, u normalnim uvjetima, djelomičan svake
dvije do pete, a obilan svake pete do osme godine (Pe tračić
, 1931). Prema ostalim autorima periodicitet
uroda hrasta lužnjaka je tri do pet godina (Jovanović,
V u k i č e v i ć, 1983), pet do osam godina, a djelomičan
svake godine (S. Matić, B. Prpić, 1996), odnosno
svakih pet godina u toplijim te osam do deset u hladnijim
krajevima (M. Vidaković, 1996).


Preduvjet dobrog uroda je cvatnja. Lužnjak cvate u
travnju i svibnju. Da bi stablo dobro cvalo, mora biti u
dobrom fiziološkom stanju, cvjetni pupovi u vrijeme
razvoja moraju biti u povoljnom stanju, na što utječu
vremenske prilike u ljeto, jesen i zimu godine koja
prethodi urodu. Važan je, nadalje, dovoljan broj i povoljan
odnos muških i ženskih cvjetova, starost, zdrav


stveno stanje, razvijenost krošnje i količina svjetla. U
doba oprašivanja povoljno je suho i toplo vrijeme, a
poslije razmjerno visoka zračna vlaga i dovoljno oborina.
Cvatnja i urod promatraju se u tri intervala: za vrijeme
cvatnje, nakon formiranja plodova te mjesec dana
prije početka sakupljanja žira (prema Mätyäsu) ,
dobra prognoza uroda pospješit će pripreme i samu akciju
sakupljanja žira.


Proizvodnja sjemena za puna uroda iscrpljuje rezervne
tvari materinskih stabala, te je za ponovni urod potrebno
da se te tvari nadoknade. Obično se između dva
puna uroda, koja daju kvalitetnije sjeme, pojavi jedan
ili nekoliko djelomičnih.


Na području Uprave šuma Bjelovar bilježimo vrlo
dobar urod hrastovog žira 1993. godine kada je otkupljeno
1 433 t žira hrasta lužnjaka i 431 t žira hrasta kitnjaka,
zatim djelomičan urod 1995. godine, djelomičan
urod 1996. godine (otkupljeno je 290 t žira hrasta lužnjaka
i 101 žira hrasta kitnjaka) te dobar urod 1998. godine
(otkupljeno je 841 t žira hrasta lužnjaka i 106 t žira
hrasta kitnjaka). Godine 1999. otkupljene su tri tone
žira hrasta lužnjaka i 40 t žira hrasta kitnjaka, a 2000.
godine otkupljeno je 617 t lužnjakovog i 81 t kitnjako
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 57     <-- 57 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVI1I (2004), 413-430
vog žira (uz napomenu daje otkup bio završen za 14
dana, kada su podmirene potrebe Uprave šuma).


Prema ruskim podacima za punog uroda u lužnjakovoj
sastojini proizvede se oko 500 000 žireva/ha, a
prema Maricu oko 1,5-2 t/ha (dok se za slabog uroda
sakupi 0,1 t/ha). Matić,Oršanić,Anić (1996) navode
podatak Perušića (1917) da jedan hrast rodi
70-100 kg žira (lužnjak svake treće godine).


Broj žireva u jednom kilogramu iznosi 220 kom
(Petračić, 1931) 210-450 (Panov, 1951) 200-300
(Majer, 1967) 177-325 (Herman, 1971) 130-290,
a prosječno 180 (Regent, 1972) 150-220 kom (Gr a dečki,
Poštenjak, Topolovac, 1993) 227 kom
(Matić, Orlić, Harapin, 1996) 227 kom (Matić,
Oršanić, Anić, 1996) 159 (Gradečki, Poštenjak,
Topolovac, 1996) 130-254 kom (Roth,
1999). Isti autor navodi da sastojine na većoj nadmorskoj
visini imaju veći broj žireva u kilogramu.


Vezano uz prethodne podatke, apsolutna težina lužnjakova
žira (težina 1 000 sjemenki) iznosi: po Cies laru
(1923) 6 470 g na području Lipovljana, a 4 080 g
na području Nove Gradiške (Matić, Oršanić,
Anić, 1996) 3 500-4 000 g (Vidaković, 1996)
4 405 g (Matić, Oršanić, Anić, 1996). Apsolutna
težina žira sakupljenog u sjemenskim sastojinama iznosi
5 000-8 250 g, a prosječno 6 360 g (M. Grade čki,
K. Poštenjak, V. Topolovac, 1996) odnosno
prosječno 5 988 g na području Podravine i 5 589 g
na području Posavine (Roth, 1999).


Sakupljanje žira


Sakupljanje hrastovog žira određeno je vremenom
od dozrijevanja do otpadanja sjemena sa stabla, za pojedini
lokalitet i određenu godinu. Žir dozrijeva krajem
rujna ili početkom listopada i otpada ubrzo po dozrijevanju,
sakuplja se s tla. Budući da kod žira postoji korelacija
između krupnoće i klijavosti, treba sakupljati
krupniji žir. Prosječni dnevni učinak sakupljanja pri
osrednjem i vrlo dobrom urodu iznosi 50-70 kg žira
(Matić, S., Orlić, S., Harapin, M. 1996).


Čuvanje žira


Žir čuvamo:


- prije transporta tzv. prethodno čuvanje kad se
postiže fiziološka zrelost,


kratkoročno, od vremena sakupljanja pa do sjetve,


odnosno sadnje, na temperaturi do +6 °C,


dugoročno do 18 mjeseci u hladnjačama na temper


aturi od -1 do +3 °C (Matić, S., Orlić, S.,


Harapin, M. 1996.).


Ukoliko žir ne možemo ili ne želimo sijati odmah
po sakupljanju, treba ga sačuvati do sjetve, a svrha je
očuvati mu najveći mogući vitalitet koji se kod uskladištenog
žira postepeno smanjuje. Više godina ekono


mično je čuvati samo sjeme koje je potpuno zdravo,
dobre klijavosti, velike čistoće i dobro prosušeno.


Jedna od najraširenijih metoda čuvanja sjemena je
hladno-vlažno čuvanje ili stratificiranje. Razlikujemo
čuvanje: pod šumskom sastojinom, u jamama (grabama,
rovovima), u hrpi, u podrumima, u tekućoj vodi.


Prije sjetve žir treba tretirati kemijskim sredstvima
kako bismo ga zaštitili od štetnika i bolesti.


Ispitivanje kvalitete žira


Da bismo mogli izračunati kolika je količina sjemena
potrebna za proizvodnju željenog broja biljaka,
odlučiti isplati li se sjeme konzervirati za uporabu u neradnim
godinama, te odrediti objektivnu cijenu sjemena,
ispitujemo mu kvalitetu i zdravstveno stanje, utvrđujući
njegovu uporabnu vrijednost. Prosječna klijavost
svježegžiraje oko 70 % (Vidaković, 1996).


Klijavost se može približno ustanoviti prema vanjskim
znakovima na žiru, tj. prema boji (mrlje upućuju
na nezdravi žir) i tvrdoći. Zrelo sjeme je kaveno-smeđe
boje, čvrsto je i lagano se s njega odstranjuje kapica (S.
Brixy). Zdrava sjemenka ima cijelu sjemenu ljusku
koja nije izbušena niti namreškana. Na prerezu zdrave
sjemenke vidi se da jezgra ispunjava cijeli prostor u
ljusci, a jezgra i klica imaju zdravu boju i dovoljno su
svježe (Petračić, 1931).


Klijavost žira (broj sjemenki koje su normalno isklijale
u određenim uvjetima i u određenom vremenskom
roku, izražen u postotku od ukupnog broja sjemeni
uzetih na ispitivanje iz komponente čistog sjemena)
ispituje se na stalno vlažnoj podlozi od kremenog
pijeska, a ako se preparira, može se odrediti na podlozi
od filter-papira u Krstićevoj klijalici, i ispitivanje traje
14 dana (tzv. Brza metoda određivanja klijavosti hrastova
žira u klijalici).


Normalno isklijalim smatra se svaki žir koji je istjerao
korjenčić dugačak oko 2 cm i koji ima normalnu fizičku
konstituciju. Svi ostali žirevi smatraju se nenormalno
isklijalima.


Kod dormantnog sjemena, kao i kod sjemena čije bi
ispitivanje klijavosti relativno dugo trajalo, a rezultati
ispitivanja su hitno potrebni, određuje se vitalitet tj.
njegova životna sposobnost.


Od mehaničkih - metoda na prerez može se koristiti
kao orijentacijska metoda za okularno ocjenjivanje
moguće gornje granice klijavosti, ali je neprecizna i
nepouzdana te se dobiju viši rezultati nego kod naklijavanja
sjemena u klijalici. Metoda potapanja u vodu
može poslužiti kao način poboljšanja sjetvene vrijednosti
žira tako da se odstrane sjemenke koje plivaju.


Biokemijske metode (topografske) temelje se na činjenici
da određeni kemijski spojevi prodiru u živo,
odnosno mrtvo tkivo sjemenki i da ga oboje, a vitalitet
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 58     <-- 58 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004), 413-430
sjemena određuje se prema opsegu i položaju obojenih
i neobojenih dijelova embrija.
Za određivanje vitaliteta žira hrasta lužnjaka primjenjuje
se tetrazol metoda.


Sjetva i sadnja sjemena


Prirodnu obnovu šumskih sastojina često moramo
potpomoći umjetnim načinom - sadnjom sadnica proizvedenim
u šumskim rasadnicima ili biljkama iz prirodnog
pomlatka ili sjetvom, odnosno sadnjom, sjemena.


Sjetvu sjemena najbolje je obaviti odmah nakon sakupljanja
u šumi, jer će tako manje izgubiti klijavost i
izbjeći ćemo njegovo naknadno propadanje tijekom
zime, a u proljeće će klijati ujednačenije i ranije. Proljetna
sjetva prakticira se ukoliko vremenske prilike u
jesen nisu pogodne za sjetvu, te ukoliko se vremenski
sjeme nije stiglo posijati.


U nedovoljno pomlađene sastojine sjeme se unosi
pod motiku (na jače nagnutom terenu gdje je onemogućeno
kretanje traktora i to u količini 400-600 kg/ha žira
hrasta lužnjaka te 300-500 kg/ha žira hrasta kitnjaka


(M a t i ć, 1993), omaške ili rasipačem (700-1000 kg žira
lužnjaka odnosno 600-800 kg žira kitnjaka po ha).


U rasadniku se sije uglavnom omaške (ručno) u količini
oko 1,5 kg/m2 gredice, od čega se dobije oko 180
komada sadnica. Pravilnom gustoćom sjetve (ovisno o
krupnoći sjemena, njegovoj kvaliteti, proizvodnim
mogućnostima tla, te broju biljaka koji želimo dobiti
na određenoj površini), proizvest ćemo kvalitetne jednogodišnje
i dvogodišnje sadnice za sadnju na terenu,
te racionalno iskoristiti površinu tla. Žir se pokriva slojem
zemlje debljine 2-3 cm.


Sjetva u redove pogodna je za rasadnike s mehanizacijom
koja omogućuje međuredno kultiviranje, tako
da se korijen sadnica može podrezivati odozdo i bočno.


Lužnjakove šume prostiru se u Hrvatskoj na 201
739 ha. Način njihove obnove ovisi o urodu sjemena
sastojine koju pomlađujemo te o mogućnosti nabave
sjemena ili sadnica. Ako je urod žira po dinamici, količini
i kvaliteti slab, onda je rasadnička proizvodnja
hrasta lužnjaka najbolji način da jedan urod iskoristimo
za održavanje kontinuiteta pomlađivanja.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - District of Research


Istraživano područje sastoji se od 29 većih i manjih ničarski, klima je umjereno topla kišna, a u fitocenošumskih
kompleksa u slivu rijeke Česme i njenih pritološkom
pogledu najzastupljenija je zajednica hrasta
ka, na nadmorskoj visini od 100 do 170 m {karta br. 1). lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli - Quercetum


Matični supstrat ovog područja čine aluvijalni nanosi i
lesne tvorevine, najzastupljenije tlo je pseudoglej rav


METODA RADA


Na području sliva rijeke Česme, u četiri gospodarske
jedinice ("Bolčanski - Žabljački lug", "Česma",
"Čazmanske nizinske šume" i "Dugački gaj - Jasenova
- Drljež") odabrali smo po jednu srednjodobnu (starosti
57-83 godine), stariju (94-107) i staru (109-137)
sastojinu hrasta lužnjaka na gredi i u niži. U svakoj od
tako 24 odabrane sastojine, a u skladu s njihovom površinom
i jednolikošću, postavili smo 2-14 pokusnih
ploha veličine 2m x 2m {fotografija br. /), ukupno njih
198 na istraživanom području. Plohe su postavljane po
sistematskom uzorku, i sve plohe u jednom odsjeku
čine jedan uzorak. Ujesen 1998. godine sakupljali smo
s tla sav žir, sa svih ploha tri puta, te četvrti put u proljeće
1999. godine. Za svaki uzorak žira odvojili smo
komponente {fotografija br. 2): okularno zdrav žir i
okularno loš žir (žir nejednolike boje, žir s rupicom od
žirotoča, "prazan" žir, izgrižen žir), te smo izbrojili komade,
izmjerili težine obiju komponenti i odredili
učešće zdravog žira.


U daljnjim radovima koristili smo samo okularno
zdrav žir.


roboris /Anić 1959/emend. Rauš 1969).


- Method of Work
Kako ujesen 1998. godine vremenske prilike nisu
pogodovale sjetvi, žir smo čuvali pod sastojinom pokriven
smrekovim granama {fotografija br. 3). U proljeće
1999. godine, prije sjetve, iz svakog smo uzorka


Fotografija 1. Pokusna ploha


Photograph 1 Experimental plot
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 59     <-- 59 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
-´I -V-´
* ,´x´"J.´M^
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 60     <-- 60 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXV1II (2004), 413-430
Fotografija 2. Okularno zdrav i loš žir jednog uzorka


Photograph 2 Visibly healthy and bad acorn in one sample


Fotografija 4. Sjetva u rasadniku


Photograph 4 Sowing in the forest nursery


Fotografija 6. Mjerenje visina biljaka


Photograph 6 Measuring height of plants


Fotografija 3. Čuvanje žira pod sastojinom


Photograph 3 Keeping acorn


Fotografija 5. Biljke u rasadniku 25. lipnja 1999.


Photograph 5 Plants in the forest nursery on the 25 th June 1999


odstranili žir propao tijekom zime, te zabilježili broj
zdravih sjemenki i njihovu masu.


U rasadniku "Zdenački gaj" šumarije Grubišno Polje,
Uprave šuma Podružnice Bjelovar, žir smo posijali
ručno, u tri gredice (tri ponavljanja), u pet redova, svaki
uzorak posebno (fotografija br. 4). Zabilježili smo broj
sjemenki u uzorku, redu u gredici. Posijan žir pokriven
je slojem zemlje. Od svibnja do kolovoza 1999. godine
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 61     <-- 61 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA . Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
pratili smo nicanje biljaka prebrojavanjem, a 22. listo-ja br. 5), te smo izmjerili njihove visine (u cm), ukupno
pada utvrdili smo broj jednogodišnjih biljaka {fotografi- izmjerivši njih 7 149 (fotografija br. 6).


OBRADA PODATAKA - Data Processing


Za svaki sakupljeni uzorak, a iz komponente zdravog
žira, izmjerili smo duljinu i širinu 47-200 kom sjemenki
(ukupno 4 300), pomičnim mjerilom na 0,1 mm
točnosti. Iz svakog uzorka po 100, odnosno 200 kom,
poslano je na laboratorijsku analizu u Šumarski institut
Jastrebarsko, gdje su, nakon skladištenja žira u zatvorenim
PVC vrećicama na temperaturi od +2 °C do +5 °C,
brzom metodom naklijavanja u klijalici {fotografija br.
7) određene: apsolutna težina, klijavost, energija klijavosti,
količina vlage u sjemenu te uporabna vrijednost.
Svi dobiveni podaci: količina žira, učešće okularno
zdravog žira, dimenzije, laboratorijska i rasadnička klijavost,
broj jednogodišnjih biljaka te njihove visine,
obrađeni su u programu Microsoft Excel 97, na računalu


Fotografija 7. Prizme žira u Krstićevoj klijalici


Pentium II. Statistička analiza napravljena je u prograPhotograph
7 Acorn prisms in Krstić´sgerminator
mu Statistica 5.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research Results


U tablici br. 1 prikazani su : učešće okularno zdravog žira u ukupnoj količini


količina žira (sveukupno) sakupljena na pokusnim žira po lha
plohama iskazana u kom/ha i kg/ha učešće okularno zdravog žira (kom) u proljeće, nakoličina
okularno zdravog žira (kom/ha, kg/ha) kon čuvanja pod sastojinom.


Tablica Table l


Ukupno sakupljeni Količina okularno Učešće okularno Žir sačuvan


Grup


žir zdravog žira zdravog žira (%) tijekom zime


sastojina


kom/ha kg/ha kom/ha kg/ha kom/ha kg/ha (%) kom
Dugački gaj


455 590 1 782,11 257 662 1 199,26 55,95 66,66 83,98


Jasenova - Drljež
Bolčanski


841 673 3 151,03 411 958 1 907,54 48,31 59,41 84,10


Žabljački lug
Česma 394 048 1 336,82 203 663 831,54 51,00 62,52 86,37
Cazmanske


357 432 1 329,56 163 845 781,06 47,81 60,18 81,19


nizinske šume
Lužnjak i


482 489 1 768,00 231 936 1 057,73 46,70 58,72 83,87


obični grab
Lužnjak s
velikom 558 651 2 095,60 297 790 1 349,32 55,47 66,17 84,19
žutilovkom


Srednjodobne 558 020 2 142,34 294 704 1 373,36 54,22 65,44 86,26
Starije 382 231 1 395,15 187 175 847,13 47,86 60,36 83,52
Stare 599 406 2 170,34 298 883 1 327,32 50,22 60,80 82,23


Prosječno za
istraživano 518914 1 924,68 263 431 1 197,19 50,89 62,28 84,03
područje
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA .
Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
U tablici br. 2 prikazani su :
broj sjemenki u 1 kg okularno zdravog žira


duljina i širina žira (mm)


Tablica 2. -Table 2


Grupe sastojina


Dugački gaj -
Jasenova - Drljež
Bolčanski Žabljački
lug
Česma
Čazmanske
nizinske šume
Lužnjak i
obični grab
Lužnjak s
velikom
žutilovkom
Srednjodobne
Starije
Stare
Prosječno za
istraživano područje


Duljina žira
mm
32,3


31,5
31,3
30,9


31,3


31,8


31,4
31,9
31,4


31,5


Širina žira
mm
15,7


16,1
15,1
15,6


15,7


15,5


15,5
15,8
15,5


15,6


apsolutna težina sjemena (g)


Broj sjemenki u kg
okularno zdravog žira
kom


211


220
237
215


222


220


223


217


223


221


U tablici br. 3 prikazani su laboratorijska i rasadnička
klijavost te energija klijavosti.


Tablica 3. -Table 3


Grupe
sastojina


Dugački gaj -
Jasenova - Drljež
Bolčanski Žabljački
lug
Česma
Čazmanske
nizinske šume
Lužnjak i
obični grab
Lužnjak s
velikom žutilovkom
Srednjodobne
Starije
Stare
Prosječno za
istraživano područje


Laboratorijska Rasadnička Rasadnička
klijavost klijavost klijavost (II)
% % %
78,10 90,18 75,86
88,60 90,47 76,11
77,98 90,45 78,16
85,58 90,80 73,67
82,94 90,44 75,92
82,77 90,48 76,19
84,48 89,73 77,40
88,11 88,63 74,09
77,04 92,80 76,41
82,86 90,46 76,05


Apsolutna težina žira


g
5016
5 143
4810
4 900


4 909


5 069


5011
5 100
4 866


4 985


Energija
klijavosti
%


66,5


54,1
44,8
44,3


51,3


56,0


55,5
61,4
45,2


53,5


Tablica br. 4 prikazuje sljedeće podatke:
učešće biljaka I i II visinske klase na kraju prve
godine (prema Cjeniku šumskih sadnica i klijanaca,


broj biljaka u rasadniku na kraju prve godine u pos


od 16. veljače 2001. godine ), tj. učešće biljaka vi


totku prema broju komada posijanog žira


ših od 20 cm.


visina biljaka u rasadniku na kraju prve godine u cm
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 63     <-- 63 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA . Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
Tablica 4. -Table 4


Broj biljaka
Grupe u rasadniku na
sastojina kraju prve godine
%
Dugački gaj


89,08


Jasenova - Drljež
Bolčanski


88,85


Zabljački lug
Česma 88,15
Cazmanske


89,22


nizinske šume
Lužnjak i


88,48


obični grab
Lužnjak s


89,16


velikom žutilovkom


Srednjodobne 87,84
Starije 87,73
Stare 90,72


Prosječno za


88,81


istraživano područje


RASPRAVA


Sakupljajući u odabranim sastojinama istraživanog
područja s pokusnih ploha sav otpao žir, dobili smo za
svaku sastojinu - uzorak, nekoliko korisnih podataka:


- ukupnu količinu žira,
- količinu okularno zdravog žira ,
učešće okularno zdravog žira (sve prikazano u kg i
kom po 1 ha).
Već smo ranije napomenuli daje 1998. godine na


bjelovarskom području zabilježen dobar urod žira hrasta
lužnjaka. Najvažniji preduvjeti za dobar urod bili su
ispunjeni:


proteklo je dovoljno vremena od posljednjeg punog


uroda (1993. godine),
klimatske prilike u godini koja je prethodila urodu
(1997) povoljno su utjecale na "stanje cvjetnih
pupova u vrijeme njihova razvoja" (Vidaković,
1996),


klimatske prilike u godini uroda pogodovale su
oplodnji te razvoju plodova.


Ukupna količina sakupljenog žira po ha


Iz tablice br. 1 vidimo da ukupna količina žira po
1 ha prosječno za sve sastojine iznosi 518 914 kom
odnosno 1 925 kg. Ovi podaci značajno su veći od
podataka koje navode Matić, Oršanić, Anić
(1996): 86 097 kom/ha za godinu 1993.; a prosječno
godišnje od 1976. do 1995. 102,04 kg/ha, odnosno
65 210 kom/ha. To nam potvrđuje daje 1998. na ovom
području bila godina boljeg uroda.


Visina biljaka Učešće biljaka
u rasadniku na I i II visinske klase
kraju prve godine na kraju prve godine
cm %


22,77 63,26


23,23 65,65


21,05 50,56


20,92 51,66


21,90 57,47


22,19 58,68


21,73 56,72


22,26 58,42


22,16 59,06


22,04 58,05


Discussion


Statistička analiza pokazala da postoji signifikantna
razlika između prosječnih količina sakupljenog žira
(kg/ha) gospodarske jedinice "Bolčanski - Zabljački
lug" i gospodarske jedinice "Česma" (t = 2,425206), te
između prosječnih količina žira gospodarskih jedinica
"Bolčanski - Zabljački lug" i "Cazmanske nizinske
šume" (t = 2,65963, odnosno t = 2,894294).


Količina okularno zdravog žira


Okularno zdravog žira po 1 ha (tablica br. 1) prosječno
je na istraživanom području sakupljeno 263 431
kom, odnosno 1 197 kg. To je znatno više od podataka
koje navode Matić, Oršanić, Anić (1996) za razdoblje
od 1976. do 1995.: 12 305 kom/ha i 54,13 kg/ha
uz napomenu daje urod žira bio "po količini, a naročito
po kvaliteti, nezadovoljavajući".


Prema ruskim podacima koje navodi Regent
(1972) za punog uroda sakupi se 500 000 kom/ha. Na
istraživanom su području tri sastojine prošle taj "prag"
i to jedna srednjodobna sastojina lužnjaka i običnog
graba, te dvije stare sastojine lužnjaka s velikom žutilovkom.


Statistička analiza pokazala je da postoji signifikantna
razlika između prosječnih količina okularno
zdravog žira sakupljenog na području gospodarskih jedinica
"Bolčanski - Zabljački lug" i "Cazmanske nizinske
šume" (t = 2,571926 i t = 2,952982).


Kada bismo naše podatke dobivene iz ovog uzorka
"preslikali" na cijelo istraživano područje na kojem je
u uređajnom razredu hrasta lužnjaka 6 361,92 ha luž
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 64     <-- 64 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8. CXXVI1I (2004), 413-430
njakovih sastojina s običnim grabom te 1 874,42 ha
lužnjakovih sastojina s velikom žutilovkom, starijih od
50 godina (ovdje nismo ubrojili sastojine u koje se je
1998. godine žir unosio), možemo pretpostaviti da se
na ovom području, iz uroda 1998. godine, teoretski
moglo sakupiti približno 7 300 t žira hrasta lužnjaka
(uz još jednu pretopostavku: do 21 % žira bilo bi uništeno
od divljači i glodavaca (Hrašovec, 1993).


U šest šumarija koje gospodare gospodarskim jedinicama
istraživanog područja, 1998. godine otkupljeno
je i upotrijebljeno, za obnovu sastojina i za sjetvu u rasadnike,
ukupno 648 t lužnjakovog žira.


Znamo da "sjeme je, kao i svaki drugi proizvod
šume, roba koja ima svoju gospodarsku vrijednost i
mjesto na tržištu" (Matić, Oršanić,Anić, 1996)
te da "sve stoje vezano uz šumu u užem i širem smislu,
i hrvatskom šumarstvu, odnosno hrvatskoj državi donosi
profit, mora biti predmet našeg rada i zanimanja"
(Matić, 1993), a još 1880. godine nadšumar Pansa,
u Šumarskom listu navodi da se "hrastov žir na sisačkom
trgu prodaje kao obična roba na sve strane, a najviše
u Francusku" (Matić).


Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama
(NN br. 68 od 12. svibnja 1998) propisuje sakupljanje
šumskog sjemena u priznatim i izabranim sjemenskim
sastojinama, te u priznatim klonskim ili generativnim
sjemenskim plantažama, ali ne ograničava "broj i površine
izabranih sjemenskih sastojina te će se u skladu s
povećanom potražnjom kvalitetnog žira njihov broj,
ovisno o urodu sjemena u pojedinom rajonu, stalno povećavati."
(Matić, Orlić, Harapin, 1996). Uzgojni
radovi kao sastavni dio gospodarenja, već drugom
generacijom lužnjakovih šuma, pozitivno su utjecali na
njihovu kvalitetu, stoga "To nam daje pravo tvrditi da
se pri sakupljanju sjemena u lužnjakovim sastojinama
u Hrvatskoj moraju odrediti samo one sastojine iz kojih
se (...) ne bi smjelo skupljati sjeme (...)" (Matić,
Orlić,Harapin, 1996).


Stoga, možemo postaviti pitanje: da li se mogla sakupiti,
i plasirati na domaće i inozemno tržište i evidentna
razlika u teoretski mogućoj i sakupljenoj količini
žira?


Učešće okularno zdravog žira
Učešće okularno zdravog žira (tablica br. 1) prosječno
za istraživano područje iznosi 50,89 % (kom/ha),
odnosno 62,28 % (kg/ha). Naši se podaci približno
slažu s navodom Radoševića koji je s osam pokusnih
stabala sakupio 52 % kom/ha kvalitetnog žira, a nešto
su bolji od podatka koje navode Matić, Oršanić i
Anić (53% kg/ha).
Hrašove c (1993) ističe da "vrste roda Curculio
mogu uništiti i do 1/4 uroda žira", aHrašovec,Gla vaš,
Diminić (1993) navode rezultate trogodišnje


analize: "ukupne štete od insekata dosegnule su na istraživanom
području i do 41 % od ukupnog uroda, a
zajedno sa šumskim glodavcima (miševi i voluharice) i
do 59 % ukupnog uroda žira (...). Uz to na napadnuti i
oštećeni žir često se naseljava skupina saprofitskih
gljiva koje u potpunosti razore već načeti žir."


Iz navedenih podataka možemo zaključiti da na istraživanom
području 1998. godine nije bila prisutna
značajnija gradacija štetnika hrastova žira, već da podaci
odgovaraju podacima drugih autora.


Na području gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački
lug", gdje je po jedinici površine prosječno sakupljeno
najviše žira (ukupno i okularno zdravog),
učešće okularno zdravog žira je najmanje. Dakle, u tim
je sastojinama žir najviše stradao od štetnika.


Za vrijeme razvoja žir služi "kao hrana čitavom nizu
fitofagnih životinjskih vrsta i kao supstrat za razvoj
gljivica koje uzrokuju trulež" (Mikloš, 1992). Isti
autor navodi da su hrastove sastojine u kojima su defolijatori
aviokemijski suzbijani, sljedeće godine obilno
rodile, ali ističe i da je "potrebno suzbijati žirotoča i
druge razarače žira koji oštećuju žir od njegova formiranja
do potpune zrelosti", te da su "pokusi pokazali da se
višekratnom i uzastopnom primjenom pesticida, uz
određen ekološki rizik, urod žira u šumama hrasta lužnjaka
može znatno povećati, a kvaliteta poboljšati".


Dakle, mi možemo pretpostaviti da je na području
gospodarske jedinice "Bolčanski -- Žabljački lug"
učešće zdravog žira moglo biti veće da je provedeno
suzbijanje njegovih štetnika. Pitanje je samo koliko bi
to bilo opravdano s ekološkog (primjena pesticida) i s
ekonomskog gledišta tj. kolika bi bila cijena tog žira, a
da bi se suzbijanje štetnika isplatilo.


Žir sačuvan tijekom zime


Sakupljeni žir čuvali smo od sakupljanja ujesen do
sjetve idućeg proljeća u prirodnim uvjetima, te smo
prije sjetve utvrdili učešće okularno zdravog žira nakon
čuvanja.


Prosječno je, za istraživano područje, od ukupno sakupljene
količine okularno zdravog žira 84,03 % (kom)
ostalo okularno zdravo do proljeća.


Iz grafikona br. 1 vidimo daje od 50,89 % okularno
zdravog žira sakupljenog ujesen, do proljeća očuvano
84,03 %, što ukupno iznosi 42,76 % okularno zdravog
žira (kom).


Poznato je iz prakse da prilikom većih kampanja sakupljanja
žira, uz kontrolu njegove kvalitete, pri otkupu
postoji određen postotak vidno oštećenog sjemena, a
"Oštećenja na žiru takva su karaktera daje u preko 90 %
slučajeva onemogućeno uspješno isklijavanje ili barem
normalno napredovanje isklijalog žira" (Hrašovec,
Glavaš, Diminić, 1993.). Da bismo tako nastale gubitke
sveli na najmanju moguću mjeru, potrebno je više
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 65     <-- 65 -->        PDF

S. Cmković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 413-430
D Okularno zdrav žir - proljeće 1999.


D Okularno loš žir- proljeće 1999.


Okularno loš žir-jesen 1998.
Grafikon 1. Učešće okularno zdravog žira ujesen 1998. i proljeće
1999. godine


Graph 1 The share of the visibly healthy acorn in autumn 1998
and spring 1999


pozornosti posvetiti kvaliteti žira te uvesti strožiju
kontrolu prilikom otkupa (ili u vodi gdje će "pišljiv" žir
isplivati, ili uzimanjem slučajnog uzorka te prebrojavanjem
i utvrđivanjem postotnog učešća okularno zdravog
žira).


Duljina i širina žira


Podaci iz tablice br. 2 pokazuju nam prosječne dimenzije
žira prikupljenih uzoraka: 31,5 mm duljina,
odnosno 15,6 mm širina.


Roth (1999) je mjerio žir iz različitih sjemenskih
jedinica, te je za žir iz Posavine izmjerio prosječnu duljinu
32,2 mm (od 30,5 mm do 33,1 mm) i prosječnu
širinu 17,4 mm (od 16,6 mm do 17,8 mm). Veće prosječne
dimenzije žira u Rothovim istraživanjima možemo
objasniti činjenicom da taj žir potječe iz priznatih
i izabranih sjemenskih sastojina koje su kvalitetnije
te proizvode veći, tj. žir veće mase i da autor nije sakupljao
sitan žir.


Broj sjemenki u 1 kg okularno zdravog žira


Za uzorke istraživanog područja prosječno smo u
jednom kilogramu izbrojili 221 sjemenku. Te podatke
možemo izvrsno uklopiti u podatke drugih autora, a
koje smo već naveli u poglavlju "Dosadašnja istraživanja".


Apsolutna težina


Sljedeće istraživano svojstvo je apsolutna težina
žira. Iz tablice br. 2 vidimo da za prikupljene uzorke
iznosi u prosjeku 4 985 g.


Roth (1999) navodi podatke apsolutne težine žira
za Posavinu od 5 000 g do 5 988 g, prosječno 5 589 g.
Naša odstupanja možemo objasniti već navedenom činjenicom
da je Roth sakupljao samo okularno zdrav


žir, vrlo sitan nije sakupljao, kao i da taj žir potječe iz
sjemenskih, tj. kvalitetnijih sastojina.


Prosječna apsolutna težina je najveća u uzorcima
gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački lug"
(5 143 g), dakle u području gdje smo površinski sakupili
najviše žira i najviše okularno zdravog žira.


Isto tako, prosječna je apsolutna težina žira najveća
u starijim (5 100 g) a najmanja u starim sastojinama
(4 866 g). Veća je u sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom
(5 069 g) nego u sastojinama s grabom
(4 909 g), što se podudara i s podacima prosječne duljine
žira.


Klijavost


Klijavost, kao važno svojstvo kvalitete određena je
laboratorijski. Pratili smo i klijavost u rasadniku, što
nam je omogućilo dobru usporedbu tih dviju vrijednosti.


Laboratorijska klijavost za istraživano područje
prosječno iznosi 82,86 %.


Roth (1999) navodi laboratorijsku klijavost
78-98 %, a za uzorke iz Posavine prosječno 92,71 %.
Gradečki, Poštenjak, Topolovec (1996) navode
podatak od 78,6 %.


Iz tablice br. 3 vidimo da najveću prosječnu laboratorijsku
klijavost imaju uzorci gospodarske jedinice
"Bolčanski - Žabljački lug" te ona iznosi 88,60 %,
dakle uzorci područja gdje je po jedinici površine sakupljeno
ukupno najviše žira te okularno zdravog žira,
koji je imao najveću apsolutnu težinu.


Uspoređujući prosječne vrijednosti laboratorijske
klijavosti, apsolutne težine i duljine žira srednjodobnih,
starijih i starih sastojina, možemo zaključiti da
krupnije sjeme, tj. sjeme veće apsolutne težine, ima
veću klijavost. To je potvrđeno i za manji broj pojedinačnih
uzoraka, dok za grupe sastojina istih gospodarskih
jedinica i istih tipova lužnjakovih šuma ta povezanost
nije ustanovljena.


Rasadnička klijavost naših uzoraka u prosjeku je
znatno viša od laboratorijske i iznosi 90,46 %.
Razlike između laboratorijske i rasadničke klijavosti
možemo objasniti sljedećim činjenicama:


prije proljetne sjetve iz svakog je uzorka odstranjen


žir propao tijekom zime, te je sijan samo okularno


zdrav žir,


u rasadniku je žir čuvan do sjetve u prirodnim uvjetima,
pod sastojinom, dok je žir za laboratorijsku
analizu čuvan u vremenu od sakupljanja do analize
u hladnjaku, u zatvorenim PVC vrećicama na temperaturi
od +2 °C do +5 °C,


-
najveći broj isklijalih biljaka zabilježen je 23. kolovoza
1999. godine.


ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 66     <-- 66 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7 8, CXXV1II (2004), 413-430
Ovi razlozi mogu objasniti i odstupanja od podataka
za rasadničku klijavost drugih autora:


Gradečki, Poštenjak, Topolovec (1996)


navode da prosječna rasadnička klijavost iznosi


36,7 % te da je odnos laboratorijske i rasadničke


klijavosti pravilan,


Bastien (1992) -- rasadnička klijavost iznosi


50-85 % laboratorijske,
Roth (1999) navodi da rasadnička klijavost uzoraka
iz Posavine iznosi 58 %.


Kada bismo pretpostavili daje 1998. godine bilo
moguće obaviti jesensku sjetvu u rasadniku, posijali
bismo i žir koji smo u proljeće izdvojili kao okularno
loš. Taj je žir vjerojatno već ujesen bio zaražen, iako se
to po vanjskim znakovima nije moglo uočiti pa pretpostavljamo
da u proljeće ne bi isklijao. U tom bi slučaju
i naša rasadnička klijavost bila znatno manja (tablica
br. 3, kolona Rasadnička klijavost II) i u prosjeku bi iznosila
76,05 % (broj isklijalih žireva po uzorcima usporedili
smo s okularno zdravim komadima žira u jesen).
Ipak, i tako umanjena klijavost u rasadniku, u
osam naših uzoraka, veća je od laboratorijske što nam
ukazuje daje prezimljavanje žira u prirodnim uvjetima
(uz dobru zaštitu i povoljne klimatske prilike) za te
uzorke bio bolji izbor od čuvanja u hladnjaku.


Energija klijavosti u prosjeku iznosi 53,5 %. Naši
podaci su znatno niži od podatka Roth a (1999) koji
za uzorke iz sjemenske zone Posavine navodi energiju
klijavosti 76 %, a tu evidentnu razliku možemo objas


6500


(,000


5500


5000
C3 C _3 o 4500
r
< 4000


3500


3000 l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


niti već navedenom činjenicom o porijeklu sjemena
koje je sakupljao Roth.


Broj biljaka u rasadniku na kraju prve godine


Prosječan postotak broja jednogodišnjih biljaka u
rasadniku za istraživano područje, a u odnosu na broj
posijanih sjemenki, iznosi 88,81 %.


Visina biljaka na kraju prve godine u cm i po
klasama


Tablica br. 4 pokazuje da najveću prosječnu visinu
imaju biljke iz uzoraka gospodarske jedinice "Bolčanski
- Žabljački lug" (koji su pokazali i najveću količinu
okularno zdravog žira po jedinici površine, najveću
apsolutnu težinu i najveću laboratorijsku klijavost) a
ona iznosi 23,23 cm. Od toga je 65,65 % biljaka više
od 20 cm (/ i II visinska klasa), dok je 34,36 % biljaka
ispod klase.


Statistička analiza pokazala je da postoji signifikantna
razlika u visini biljaka između uzoraka iz gospodarskih
jedinica "Bolčanski - Žabljački lug" i "Čazmanske
nizinske šume" (t = 2,433441).


Uzorci iz lužnjakovih sastojina s velikom žutilovkom
imaju veću prosječnu visinu biljaka (22,19 cm) od
uzoraka iz sastojina s običnim grabom (21,90 cm), kao
što su u istom tipu prosječno veće sljedeće vrijednosti:


-
ukupno sakupljeni i količina okularno zdravog žira
po 1 ha
-
učešće okularno zdravog žira
S


o
cd


M


C3


>


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Broj uzorka


Aps. težina —— Visina biljaka
Grafikon 2. Usporedba apsolutne težine sjemena (g) i visine biljaka (cm) na kraju prve godine
Graph 2 Comparison of absolute seed weight (g) an dheight of plants (cm) at the end of the first year
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
-
apsolutna težina
-
energija klijavosti
-
broj biljaka na kraju prve godine.
Za cijelo istraživano područje prosječna visina jednogodišnjih
biljaka je 22,04 cm, stoje više u odnosu na
podatak koji iznose Gradečki, Poštenjak, Topolove
c : od 8,1 cm do 30,6 cm, uprosjeku 19,2 cm.
Grafikon br. 2 pokazuje nam odnos između apsolutne
težine sjemena i visine biljaka na kraju prve godine
i potvrđuje da krupnije sjeme daje i više biljke.
Grafikon br. 3 prikazuje daje od ukupnog broja biljaka
58,05 % više od 20 cm, dakle biljke koje bi se po
svom uzrastu mogle otpremiti za sadnju na terenu. Od
toga je 33,52 % biljaka prve klase (više od 25 cm), a
24,53 % II klase (između 20 i 25 cm).


Iz prikupljenih i obrađenih podataka o urodu žira
hrasta lužnjaka 1998. godine na području sliva rijeke
Česme možemo zaključiti:


1.
U godini dobrog uroda na području sliva rijeke Česme
prosječno je sakupljeno 518 914 kom ili 1 925 kg
žira po 1 ha. Više žira sakupljeno je u sastojinama
gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački lug",
zatim u sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom
te u starim sastojinama, dok je najmanje sakupljeno
u starijim sastojinama.
2.
Količina okularno zdravog žira za istraživano područje
po 1 ha u prosjeku iznosi 263 431 kom, ili
1 197 kg. U grupama sastojina (sastojine iste gospodarske
jedinice, sastojine istog tipa lužnjakovih
šuma i sastojine iste starosti) u kojima smo sakupili
najviše ukupnog žira, sakupili smo i najviše kvalitetnog
žira, tj. postoji povezanost između ta dva podatka.
Varijabilitet između uzoraka je znatan.
3.
Učešće okularno zdravog žira prosječno iznosi
50,89 % (kom/ha), ili 62,28 % (kg/ha), a prosječno
je najveće u sastojinama gospodarske jedinice
"Dugački gaj Jasenova Drljež". Taj podatak
ukazuje nam na važnost stroge kontrole žira prilikom
otkupa. U sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom
učešće okularno zdravog žira u prosjeku je
za 8,77 % (kom/ha), odnosno za 7,45 % (kg/ha)
veće nego u sastojinama lužnjaka i običnog graba.
Srednjodobne sastojine imaju za 4,00 % (kom/ha),
odnosno za 4,64 % (kg/ha) veće učešće okularno
zdravog žira od starih, a za 6,36 % (kom/ha), odnosno
za 5,08 % (kg/ha) od starijih sastojina. Kako
naši podaci odgovaraju podacima koje navode drugi
autori o odnosu okularno zdravog i lošeg žira,
možemo zaključiti da 1998. godine u sastojinama
područja sliva rijeke Česme nije bila prisutna zna\
\ \ i /\


5% ) 58,05%
/


I klasa (od 25 cm) Ispod klase (ispod 20 cm) DII klasa (20-25 cm)
Grafikon 3. Visina biljaka u rasadniku na kraju prve godine po
visinskim klasama


Graph 3 Height of plants in the nursery at the end of the first
year according the height categories


-
Conclusion
čajnija gradacija šumskih štetnika koji bi umanjili
postotno učešće zdravog žira. Iznimka je područje
gospodarske jedinice "Bolčanski - Žabljački lug",
gdje je sakupljeno najviše okularno zdravog žira po
jedinici površine, ali je njegovo učešče u ukupno
sakupljenom žiru manje nego u drugim gospodarskim
jedinicama.


4.
Postotak žira sačuvanog od sakupljanja u jesen do
proljetne sjetve (u prirodnim uvjetima pod sastojinom),
prosječno za cijelo područje, iznosi 84,03 %
(kom). Najbolje je sačuvan žir iz sastojina
gospodarske jedinice "Česma" (86,37 %), zatim iz
sastojina hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom
(84,19 %) te iz srednjodobnih sastojina (86,26 %).
5.
Prosječna duljina sakupljenog žira iznosi 31,5 mm,
a širina 15,6 mm. Prosječne duljine žira između
uzoraka variraju, dok su prosječne širine gotovo
jednake.
6.
U 1 kg okularno zdravog žira prosječno smo izbrojili
221 sjemenku.
7.
Apsolutna težina žira u prosjeku iznosi 4 985 g,
veća je u sastojinama lužnjaka s velikom žutilovkom,
nego u šumama s grabom te najveća u starijim,
a najmanja u starim sastojinama.
8.
Prosječna laboratorijska klijavost iznosi 82,86 % za
istraživano područje, dok je rasadnička 90,46 %.
Starije sastojine imaju najveću laboratorijsku klijavost,
a stare najmanju. Rasadnička klijavost je
veća za uzorke iz starih sastojina (92,80 %) u odnosu
na uzorke iz srednjodobnih (89,73 %) i starijih
(88,63 %). Sastojine suhog tipa lužnjakovih šuma
imaju nešto veću laboratorijsku klijavost dok je
prosječna rasadnička klijavost podjednaka. Odnos
laboratorijske i rasadničke klijavosti je nepravilan.


ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ...
Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 413-430
9.
Energija klijavosti prosječno za istraživano podru11
.Visina biljaka na kraju prve godine prosječno za sve
čje iznosi 53,5 %. uzorke iznosi 22,04 cm, i to 33,52 % prve klase i
10. Postotak broja biljaka na kraju prve godine, a u od24,53
% druge, ukupno 58,05 % biljaka u klasi.
nosu na broj posijanih žireva, iznosi u prosjeku
88,81 %.
LITERATURA


Borzan,Ž., M. Gradečki, K. Poštenjak, 1990.:
Procjena klijavosti lužnjakova žira rendgenografskom
metodom, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko
25/2: 239-260, Zagreb.


Brixy, S.: Sakupljanje i čuvanje hrastova žira, Simpozij:
245-248


Dolenec, S., T. Littvay, 1991.: Proučavanje sakupljanja
šumskog sjemena, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 26/2: 277-313, Zagreb.


Dokuš, A., S. Orlić, Ž. Orešković, M. Žgela,


S. M atić, M. Oršanić, 1992.: Šumski rasadnici,
Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume":
101-104, Zagreb.
Đuričić , I., 1986.: Prilog poznavanju radova na obnovi
šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.),
Šumarski list, br. 5-6: 215-224, Zagreb.


Erdeši , J., 1985.: Ikonografija hrasta lužnjaka Jugoslavije,
Univerzitet u Beogradu, Glasnik Šumarskog
fakulteta, Br. 64: 109-139, Beograd.


Franj ić, J., 1993.: Veličina žira kao pokazatelj individualne
varijabilnosti hrasta lužnjaka {Quercus
robur L.), Glas.šum.pokuse posebno izdanje 4:
195-206, Zagreb.


Glavaš, M., B. Hrašovec, D. Diminić, 1993.:
Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim
osvrtom na zeleni muskardin žirotoča, Glas. šum.
pokuse posebno izdanje 4: 381-390, Zagreb.


Gradečki, M, K. Poštenj ak, B. Regent, 1990.:
Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog
sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset
godina (1959-1989.), Šum. list br. 6/8: 295-297,
Zagreb.


Gradečki, M., K. Poštenjak, 1988.: Šumsko sjeme
i njegova upotreba zadnjih nekoliko godina u
Hrvatskoj, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko 75:
68-79, Jastrebarsko.


Gradečki, M., K. Poštenjak, V. Topolovec,
1993: Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena
hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u
Hrvatskoj, Radovi Šumar. Inst. Jastrebarsko
28/1-2: 37—54. Jastrebarsko.


Gradečki,
M., K. Poštenjak, V. Topolovec,
1996.: Istraživanje laboratorijske i rasadničke


References


klijavosti sjemena hrasta lužnjaka iz sjemenskih
sastojina te njihovog visinskog rasta, Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
knjiga 1, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Šumarski institut Jastrebarsko: 271-282,
Zagreb.


Gradečki , M., 1999: Uloga i značaj kakvoće sjemena
kod njegove uporabe, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko,
34/1: 95-102, Jastrebarsko.


Harapin , M., 1991.: Primjena bioloških metoda suzbijanja
štetnih insekata u šumarstvu, Radovi Šumar,
inst. Jastrebarsko 26/2: 199-209, Zagreb.


Harapin, M,.1993: Istraživanje nekih činilaca koji
utječu na urod žira hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.). Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko
28/1-2: 185-191. Jastrebarsko


Harapin, M, M. Androić, 1996.: Sušenje i zaštita
šuma hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 227-256, Vinkovci Zagreb.


Harapin, M., M. Halambek,B. Liović, S. Novak
-Agbaba,D. Matošević, 1996: Uzroci
izostanka uroda žira u razdoblju 1991-1995. godine,
Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski
institut Jastrebarsko: 75-79, Zagreb.


Hrašovec , B., 1993.: Prilog poznavanju bioekologije
insekata iz roda Balaninus Germ., štetnika
žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), Glas.
šum. pokuse 29: 1-38, Zagreb.


Hrašovec, B., M. Glavaš, D. Diminić, 1993.:
Istraživanje populacija štetnika hrastovog žira i
drugog šumskog sjemena, Glas. šum. pokuse
posebno izdanje 4: 213-222, Zagreb.


Hrašovec, B., M. Glavaš, D. Diminić, J. Margaletić
, 1996: Štetnici i bolesti sjemena hrasta,
obične jele, smreke i crnog bora, Zaštita šuma
i pridobivanje drva, knjiga 2, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
35^14, Zagreb.


Hrašovec, B., J. Margaletić, 1996: Štetnici sjemena
i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list br. 3^1, CXX (1996):
101-106. Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 69     <-- 69 -->        PDF

S. Cmković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
Hren, V.: Uzgoj prirodnih sastojina, Radovi Šumar,
inst. Jastrebarsko 1945-1985: 83-91.


Klepac, D., G. Fabij anić, 1996.: Uređivanje šuma
hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 257-272, Vinkovci Zagreb.


Komlenović,N., P. Rastovski, 1996: Unapređenje
proizvodnje šumskih sadnica primjenom novih
mineralnih gnojiva i sjetvenih supstrata,
Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
knjiga 1, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
295-306, Zagreb.


Krejči, V., B. Vrbek, 1995.: Razdioba oborina u zajednici
hrasta lužnjaka i običnoga graba na području
sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća,
Šumarski listbr. 9-10: 317-322, Zagreb.


Littvay, T., M. Gradečki, K. Poštenjak, D.
P a p e š, 1993: Prikaz programa i prvih rezultata
istraživanja plodonošenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u različitim stupnjevima
oštećenja krošnje, Radovi, Vol. 28, Br. 1-2:
289-297, Jastrebarsko.


Matić , S., 1976.: Tehnika uzgajanja, Sjemenarstvo rasadnička
proizvodnja - kulture i plantaže, Povijest
šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice
Šumarskog lista: 59-77, Zagreb.


Matić , S., 1982: Pošumljavanje novih površina kao
osnovni preduvjet životnih uvjeta i gospodarskog
napretka, Priroda: 148-149, Zagreb.


Matić , S., 1982: Uloga i značenje šumskih rasadnika
pri pošumljavanju novih površina, Priroda:
178-180, Zagreb.


Matić , S., 1993.: Unapređenje proizvodnje biomase
šumskih ekosustava Hrvatske, Glas. šum. pokuse
posebno izdanje 4: 1-6, Zagreb.


Matić, S, B. Prpić, 1983: Pošumljavanje, Zagreb.
Matić, S., 1986.: Sadašnje stanje i povijesni razvoj uzgajanja
šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske,
Šumarski list br. 7-8: 307-312, Zagreb.
Matić , S., 1988: Neki problemi vezani za šumsko
sjeme na području Hrvatske, Šumarski fakultet u
Zagrebu, Katedra za uzgajanje šuma.
Matić , S., 1989.: Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama
i mogućnost njihovog normiranja, Šumarski
list br. 1-2: 39-53. Zagreb.
Matić , S., 1990.: Sume i šumarstvo Hrvatske-jučer,
danas, sutra, Glas. Šum. Pokuse 26: 33-53,
Zagreb.
Matić , S., 1992: Šumsko sjemenarstvo, Šume u Hrvatskoj,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i J.P. "Hrvatske šume": 97-100, Zagreb.


Matić, S., J. Skenderović, 1992.: Uzgajanje šuma,
Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume":
81-96, Zagreb.


Matić , S., 1993: Brojnost biljaka i količina sjemena
neophodna za umjetnu obnovu i osnivanje šumskih
kultura, Šumarski fakultet u Zagrebu, katedra
za uzgajanje šuma, Zagreb.


Matić , S., 1993.: Brojnost pomlatka glavne vrste drveća
kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove,
podizanja i njege šuma, Glas. šum. pokuse posebno
izdanje 4: 365-380, Zagreb.


Matić , S., 1994.: Prilog poznavanju broja biljaka i
količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i
pošumljavanje, Šumarski list br. 3-4: 71-78.
Zagreb.


Matić , S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina
hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 167-212, Vinkovci
- Zagreb.


Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 1996.: Prilog poznavanju
nekih šumsko-uzgojnih svojstava pionirskih
listopadnih vrsta drveća, Unapređenje proizvodnje
biomase šumskih ekosustava, knjiga 1,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski
institut Jastrebarsko: 179-186, Zagreb.


Matić, S.,N. Komlenović,S. Orlić, M. Oršanić
, 1996: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 159-166, Vinkovci - Zagreb.


Matić, S., S. Orlić, M. Harapin, 1996: Sjeme
hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i
opstanka lužnjakovih šuma, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 145-158, Vinkovci
- Zagreb.


Matić, S,. M. Oršanić, I. Anić, 1996: Urod žira u
prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj,
Unapređenje proizvodnje biomase šumskih
ekosustava, knjiga 1, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
105-113, Zagreb.


Matošević,D., 1988.: Pojava i štetnost hrastovih osa
šiškarica u našim šumama, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 28/1-2: 235-246, Jastrebarsko.


Mayer, B., 1996.: Hidrološka problematika osobito s
gledišta površinskog dijela krovine, Hrast lužnjak
u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske šume:
55-70, Vinkovci - Zagreb.


Medvedović , J., 1996.: Mikroklima staništa hrasta
lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i
Hrvatske šume: 83-89, Vinkovci - Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 70     <-- 70 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE 1 KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004), 413-430
Mikloš , I., 1991: Onečišćenje zraka i urod žira u našim
šumama hrasta lužnjaka, Šumarski list 3-5:
151-161, Zagreb.


Mikloš , I., 1995.: Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim
sastojinama hrasta lužnjaka, Šumarski
list: 523-529, Zagreb.


Ocvirek, M., S. Orlić, 1990.: Uskladištenje žira
hrasta lužnjaka, Radovi Šumar. inst. Jastrebarsko
25/2: 311-321, Zagreb.


Ocvirek, M., S. Orlić, 1998.: Uspijevanje kulture
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) osnovane ljetnom
sadnjom na pašnjačkoj površini, Radovi Šumar,
inst. Jastrebarsko 33/1: 47-58, Jastrebarsko.


Orešković,Ž., V. Roth, R. Maradin, 1993: Proizvodnja
šumskog sadnog materijala u rasadniku
šumarskog instituta, Radovi, Vol. 28, Br. 1-2:
275-287, Jastrebarsko.


Oršanić, M., S. Matić,I. Anić, 1996: Kontejnerska
proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i njen
utjecaj na kvalitetu šumskih kultura, Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
knjiga 1, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Šumarski institut Jastrebarsko: 307-312,
Zagreb.


Oršanić, M, S. Matić, I. Anić, 1996.: O izboru
vrsta drveća za obnovu sastojina hrasta lužnjaka
zahvaćenih sušenjem, Zaštita šuma i pridobivaznje
drva, knjiga 2, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko:
127-134, Zagreb.


Panov , A., 1951.: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim
sjemenom, Priručnik, Sarajevo.


Perić , S., 1997.: Njega i obnova u strukturno i ekološki
narušenim zajednicama hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu, Magistarski
rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
Zagreb.


Perić , S., 1999.: Istraživanje sastojina hrasta lužnjaka
u fazi pomlatka u pokupskom bazenu, Radovi
Šumar. inst. Jastrebarsko 33/2: 19-29, Jastrebarsko.


Petračić , A., 1931.: Uzgajanje šuma, II svezak, Podizanje
i pomlađivanje šuma sa uzgojnim oblicima
te njegovanje šuma, Zagreb.


Petračić , A., 1955.: Uzgajanje šuma, Ekološki osnovi,
Zagreb.
Poštenjak , K., 1999.: Četrdeset godina šumskog
sjemenarstva u Hrvatskoj, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 34/1: 11-23, Jastrebarsko.


Presečan , M., 1992.: Sušenje šuma hrasta lužnjaka
u svjetlu njihove obnove, Šumarski list, br. 3-5:
151-158, Zagreb.


Prpić , B., 1987.: Ekološka i šumsko-uzgojna problematika
šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji, Šumarski
list br. 1-2: 41-52, Zagreb.


Prpić , B., 1996.: Propadanje šuma hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 273-298, Vinkovci - Zagreb.


Ra u š, Đ., 1990.: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu
Spačva u razdoblju 1970. - 1989. god., Šumarski
list br. 7-8: 341-356, Zagreb.


Rauš , Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić, J. Medvedović,
1992.: Biljni svijet hrvatskih šuma, Šume u
Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i J.P "Hrvatske šume": 33-78, Zagreb.


Rauš , Đ., 1996.: Šumske zajednice hrasta lužnjaka,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 27-54, Vinkovci - Zagreb.


Rauš, Đ., S. Matić, B. Prpić, A. Vranković:
Prilog poznavanju biološko - ekoloških svojstava
kasnog hrasta lužnjaka (Quercus robur var.
tardissima Sim.) u bazenu Spačve i Česme, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za
istraživanje u šumarstvu, II Kongres ekologa:
997-009.


Regent , B., 1966: Brza metoda određivanja klijavosti
hrastova žira u klijalici, na podlozi od filter
papira, Poslovno udruženje šumsko privrednih
organizacija, Zagreb.


Regent , B., 1972: Šumsko sjemenarstvo, Zavod za
kontrolu šumskog sjemena u SR Hrvatskoj, Rijeka,
Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,
Zagreb.


Roth, V, 1999.: Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih
zona i rajona Hrvatske, Radovi Šumar. inst.
Jastrebarsko 34/2: 53-76, Jastrebarsko.


Rubić , G., 1997.: Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka
na području Uprave šuma Vinkovci, Šumarski
list, br. 9-10: 507-514, Zagreb.


Sablj ak, S., 1990.: Prilog za uvođenje novih metoda
na njezi pomlatka i mladika hrasta lužnjaka, Šumarski
list: 284-288, Zagreb.


Seletković, Z., Z. Katušin, 1992.: Klima Hrvatske,
Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i J.P. "Hrvatske šume":
13-18, Zagreb.


Seletković , Z., 1996.: Klima lužnjakovih šuma,
Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske
šume: 71-82, Vinkovci - Zagreb.


Starčević , T., 1990.: Prirodna obnova lužnjakovih
sastojina u uvjetima slabog i neredovitog uroda
sjemenom, Glas. šum. pokuse 26: 351-359,
Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 71     <-- 71 -->        PDF

S. Crnković: KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVI1I (2004), 413-430
Šafar, J., 1976.: Tehnika uzgajanja, Uzgajanje prirodnih
šuma, Povijest šumarstva Hrvatske
1846-1976. kroz stranice Šumarskog lista:
79-99, Zagreb.


Šafar, J.,: Uzgajanje prirodnih šuma, Povijest šumarstva
Hrvatske: 79-99


Tolić , I., 1995: Proizvodnja šumskog sadnog materijala
u kraškim uvjetima, Šumarski list br. 7-8,
CXIX (1995): 261-266. Zagreb.


Vidaković , M., 1996.: Podizanje klonske sjemenske
plantaže hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU i Hrvatske šume: 127-139, Vinkovci
- Zagreb.


Vukotinović , Lj., 1872.: O hrastovih županije Belovarske,
Sjednica matematičko - prirodoslovnoga
razreda jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti


Cjenik šumskih sadnica i klijanaca, "Hrvatske šume",


J.P. za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima
u Republici Hrvatskoj, p.o. Zagreb, 16.
veljače 2001. godine
Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Litostratigrafski
sastav područja Šumskog gospodarstva "Mojica
Birta" Bjelovar, Svezak 1, Šumar. Inst. Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Zagreb, 1980.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Klimatske prilike
područja Šumskog gospodarstva "Mojica Birta"
Bjelovar, Svezak 2, Šumar. Inst. Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Zagreb, 1981.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Šumske zajednice
područja Šumskog gospodarstva "Mojica Birta"
Bjelovar, Svezak 3, Šumar. Inst. Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Zagreb, 1983.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma, Šumska tla područja
Šumskog gospodarstva "Mojica Birta" Bjelovar,
Svezak 4, Šumar. Inst. Jastrebarsko, Odjel
za tipologiju šuma, Zagreb, 1983.


"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Komisija za rajonizaciju,
1995: Šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj,
Zagreb


Lugarski priručnik, Šumarsko društvo NR Hrvatske,


Zagreb 1953.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Čazmanske
nizinske šume", Odjel za uređivanje
šuma Bjelovar, 1994.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Dugački
gaj - Jasenova - Drljež", Odjel za uređivanje
šuma Bjelovar, 1995.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Česma",
Odjel za uređivanje šuma Bjelovar, 1996.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Bolčanski
- Žabljački lug", Odjel za uređivanje
šuma Bjelovar, 1996.


Osnovne tehničke i oborinske prilike na području Hrvatske,
Državni hidrometeorološki zavod, Sektor
za meteorološka istraživanja, Zagreb, listopad
1994.


Pošumljavanje, Šumarska enciklopedija III, 1987.:
14-22, Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža" Zagreb


Rasadnik, Šumarska enciklopedija III, 1987.: 119-130,
Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski zavod
"Miroslav Krleža" Zagreb


Semenarstvo, Šumarska enciklopedija III, 1987.:
189-196, Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža" Zagreb


Uzgajanje šuma, Šumarska enciklopedija III, 1987.:
562-564, Drugo izdanje, Jugoslavenski leksikografski
zavod "Miroslav Krleža" Zagreb


Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove, Radovi Šumar.
Inst. Jastrebarsko, Zagreb, 1985.


Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama, NN
br. 68, 12. svibnja 1998.


SUMMARY: Life of every forest stand begins and ends with a seed —
important factor in life of every forest ecosystem. This work surveys quantitative
and qualitative properties of common oak acorn (Quercus robur L.), and
the author wanted to examine if they differ in pedunculate oak stands on beam
from those in valleys, that is, if there are differences in middle aged, older and
old stands. On the area of four Management units of the basin of the Česma
river, on 198 experimental plots (2 x 2m) in 24 pedunculate oak stands, entire
acorn was collected. Its total quantity and the quantity of visibly healthy
acorn was determined as well as its share by 1 hectare, number of seeds in 1
kg, and its dimensions. The Forestry Institute in Jastrebarsko made the analysis
of the collected acorn samples by method of quick germination in a germinaiton
container. Their nursery germination, number of plants at the end of
the first year, as well as their hight, have been observed in the forest nursery
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 72     <-- 72 -->        PDF

S. Cmković: KVANTITATIVNE 1 KVALITATIVNE OSOBINE ŽIRA HRASTA LUŽNJAKA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 413-430
"Zdenački gaj", part of the forestry unit Grubišno Polje, Management Office
Bjelovar.


Climatic conditions were in favour of the good pedunculate oak acorn crop
on the surveyed area in 1998, and the average of 518 914pieces or 1 925 kg of
acorn were collected on 1 hectare. 263 431 pieces of the total quantity were
healthy, or 1 197 kg. The share of the visibly healthy acorn in average was
50,89 % (pcs/ha), that is 62,28 % (kg/ha) which shows the need of stricter
quality control at the time of its purchace.


The best crop the surveyed area, per surface, was from the stands of the
Management unit "Bolčanski - Žabljački lug", whose acorn had the biggest
absolute weight and best laboratory germination, and whose plants in the
nursery at the end of the first year, were highest. The biggest share of the visibly
healthy acorn was in the samples coming from the Management unit
"Dugački gaj -Jasenova -Drljež", while the acorn originating from the
Management unit "Česma ", was best preserved during winter. The biggest
nursery germination and the biggest percentage of the plants number at the
end of the first year, was noted for the samples originating from the
Management unit "Čazmanske nizinske šume ".


Samples of the forest of pedunculate oak with the great greenweed in all
measured and observed properties (except in laboratory germination and
acorn width) have shown better than samples originating from forest of
pedunculate oak and common hornbeam.


On the surveyed area the old stands had the best generated with acorn and
they had the biggest nursery germination as well as the percentage number of
plants at the end of the first year. The samples taken from the middle -aged
stands had the biggest share of visibly healthy acorn and their acorn was best
kept during winter, while the samples taken from older stands had the acorn
of the biggest absolute weight, biggest length and best laboratory germination.
At the end of the first year, the plants for those samples, were of the highest
average hight in the nursery.


Over the surveyed area, on the total of 8 236,34 ha of stands of the
Management Class of pedunculate oak older than 50 years, theoretically, out
of the 1998 crop, more than seven thousand oak acorn could have been collected.