DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7 8, CXXVII1 (2004). 363-374
UDK 630* 181.3 + 581


ANALIZA REŽIMA PODZEMNIH VODA NAŠIČKIH NIZINSKIH
ŠUMA PRIMJENOM GRASS GIS ALATA


AN ANALYSIS OF GROUNDWATER REGIME OF LOWLAND
NAŠICE FOREST AREA BY USE OF GRASS GIS


Ivan PILAŠ´, Ante SELETKOVIĆ1


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati mjerenja podzemnih voda na 22
piezometarskepostaje u Upravi šuma Našice u razdoblju između 1997-2001.
godine. Analiza režima podzemnih voda napravljena je pomoću interpoliranih
rasterskih slojeva srednjih vegetacijskih vodostaja korištenjem GIS Open
Source Softwarea -GRASS. Cilj istraživanja bio je iz raspoloživih mjerenja
raspoznati generalne zakonitosti prostornog razmještaja podzemnih voda,
povezati te spoznaje s općim karakterom tala, strukturnim osobinama šuma,
vodotocima te učinkom suše. Utvrđeno je kako:


Šumski prostor nizinskih našičkih šuma možemo podj´eliti na dvije osnovne
grupe i to: područje šumarije Koska i Đurđenovac sa srednjim vegetacijskim
vodostajem oko -360 cm te područje šumarije Donji Miholjac i Slatina sa
srednjim vegetacijskim vodostajem oko - 250 cm.


Postoji povezanost između strukturnih osobina šuma na istraživanom području,
pridolaska određenih tipova tala te srednjih vegetacijskih vodostaja
podzemne vode


Prosječno visoki vodostaji karakteristični su za područje rijeke Karašice
dok su niski vodostaji karakteristični za područje oko rijeke Vučice,


Utjecaj suše najizraženiji je na području šumarije Donji Miholjac, gdje je
u 2000. godini utvrđen pad podzemne vode od - 133 cm od petogodišnjeg
prosjeka na piezometrima od sedam metara.


Ključne r i j e č i: podzemna voda, monitoring, GRASS GIS


UVOD - Introduction


Osnovni čimbenik koji je utjecao na razvoj nizindržavanje
vode u tlu ostavila je trag i u tlima tih ekoskih
šumskih staništa u obliku kakvom ona danas possustava,
stoje dovelo do pojave tala s manjim ili većim
toje je voda u tlu, odnosno podzemna voda. Čirić prisutstvom hidromorfizma, odnosno redukcijskih
(1984) podzemnom vodom naziva kontinuelni sloj procesa. Pedološko-vegetacijski slijed koji su iznijeli
vode, koji ispunjava sve zemljišne pore i ima pozitivni Glavač (prema Martinović 2003) te Martinopritisak.
Taj sloj obično se nalazi u dubljim dijelovima vić (2003) potvrđuje kako su hidrološki uvjeti domisoluma
tla ili u matičnom supstratu, a njegova gornja nantan čimbenik tvorbe tala i vegetacije. Podzemna
granica naziva se razina podzemne vode (Maye r voda ima ključnu ulogu u razvoju tih staništa, jer utje1989).
Voda u tlu osnovni je čimbenik pridolaska šuma če na povećanje vlažnosti tala u mjeri koja se ne može
hrasta lužnjaka, odnosno vrste koja dominantno zauzinadoknaditi
neposredno putem oborina. Međutim, doma
površinu nizinskih šuma. Pojava prekomjernog za-sadašnje antropogene promjene, ponajprije promjene
prirodnog režima poplavnih i podzemnih voda, negativno
su se odrazile na stabilnost šuma na tim podru


Mr. se. Ivan Pilaš i mr. se. Ante Seletković,


čjima (Prpić i Anić 2000). U današnje vrijeme


Šumarski institut, Jastrebarsko