DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 48     <-- 48 -->        PDF

V. Krejči, T. Dubravac: OPLODNOM SJEČOM OD PANJAČE DO SJEMENJAĆE HRASTA CRNIKE Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004), 405-412
od onih najkvalitetnijih s relativno visokom drvnom
masom dobro sklopljenih i suvislo obraslih sastojina,
pa do onih nekvalitetnih, razbijenog sklopa, s kržljavim
i kvalitetno lošim stablima male drvne mase Valja
pripomenuti kako je panjača degradirana sastojina vrlo
kvalitetnih stanišnih osobina, pa se prema tomu pri
konverziji panjača mora zadržati postojeća plodnost
tla, uz dovođenje autohtone sastojine iz sjemena. Imajući
na umu navedene činjenice o strukturi panjača i
kvaliteti njihova staništa, sve naše panjače treba obnavljati
prirodnim putem po načelu oplodnih sječa. Na
taj ćemo način, prije svega uz najmanje troškove obnove
i njege, dobiti stabilne, dobro očuvane i produktivne
sastojine visokog uzgojnog oblika, odnosno šume sjemenjače,
stoje i cilj svake obnove panjača.


Imajući na umu navedene činjenice o strukturi panjača
hrasta crnike i kvaliteti njihova staništa, sukladno
novim odredbama (Narodne novine 52/94), propisana
je ophodnja od 80 godina, u kojem ih vremenu treba


prirodnim putem, po načelu oplodnih sječa prevesti u
sjemenjače, što će za praksu predstavljati veliki stručni
i financijski zadatak. Već daleko ranije nego je donesen
taj propis, Pi škorić (1963), Safar (1963), Šafar i
Dereta (1968), Rauš i Matić (1984), Matić
(1985, 1987) ukazali su na potrebitost i mogućnost^
racionalnijeg načina gospodarenja sastojinama hrasta
crnike sa svrhom povećanja stabilnosti i vitaliteta tih
sastojina.


Sukladno novim odredbama Viličić i dr. (1998),
Krejči i Dubravac (2000), te DubravacKrej či (2001) kao cilj istraživanja postavljaju proširenje
spoznaja o mogućnosti prirodne obnove s prevođenjem
u viši sastojinski oblik te dinamici razvoja mladih
sastojina hrasta crnike nastalih iz sjemena. Cilj
ovoga rada temelji se na provođenju načela oplodnih
sječa te praćenja prirodnog tijeka razvoja mlade sjemenjače
hrasta crnike.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - Research area


Istraživana pokusna ploha osnovana je u Eumediteranskoj
vegetacijskoj zoni vazdazelenih šuma, na području
Šumarije "Pula", u Gospodarskoj jedinici "Pula",
odjelu 71a. Ploha ima sve značajke šume crnike i crnog
jasena (Orno-Quercetum ilicis H-ić/1956/1958) prema
Rauš idr. (1992).


Geološka podloga je vapnenac, a tip tla obuhvaća
ilimerizirana crvenica, neutralne reakcije (pH u vodi) u
humusnom horizontu.


METODA RADA


Pokusna ploha osnovana je 1997. godine u sačuvanoj
panjači hrasta crnike (Quercus ilex L.), nakon što
je njegovana prorjedom zimi 1996/1997. godine (Fotografija
1). Terenski dio istraživanja obavljen je prema
metodi Dubravac iNovotny (1992). Veličina
plohe je 50 x 50m. Izmjere mladog naraštaja tijekom
godina promatranja obavljene su u jesen, za vrijeme
mirovanja vegetacije. Izmjera brojnosti drvenastog
raslinja (stablašica i grmlja) načinjena je na pokusnim
prugama veličine 2 x 50 m, koje su položene sredinom
plohe na međusobnoj udaljenosti od 10 m. Drvenasto
raslinje na pokusnim plohama popisano je po vrstama
drveća i grmlja te načinu postanka, i razvrstano u starosno-
visinske razrede (Viličić i dr. 1998).


Kako bi mladi naraštaj hrasta crnike iz sjemena dobio
više svijetla, na sklopljenim dijelovima plohe u
ožujku 2001. godine, načinjena je prorjeda intenziteta
32 %. Njega mladog naraštaja hrasta crnike iz sjemena
pod zastorom krošanja matične sastojine obavljena je
ljeti iste godine. Tijekom njege uklonjeni su izdanci iz
panja, nepoželjne vrste (lovor) i grmlje.


Prema karti klimatske podjele Hrvatske, Seletko vić
iKatušin (1992), ploha se nalazi blizu granice
klimatskih područja Csa i Cfsax. Glede svoga smještaja
nedaleko od morske obale, nedvojbeno spada u klimatsko
područje Csa, s blagom zimom i suhim ljetom
te barem tri puta više oborina u najkišnijem mjesecu
zime, nego u najsušnijem mjesecu ljeta.


Working method


Ujesen 2002. godine, ploha je razdijeljena na dva
dijela (A i B) dimenzija 50 x 25 m. Na površini «B»,


Fotografija 1. Sastojina hrasta crnike, šumarija Pula, g.j. Pula,
odjel 71a, prva izmjera 1997. godine


Photograph 1 Evergreen Oak stand, Pula Forestry Office, Man.


Unit of Pula, Compartment 71 a, first measurement


in 1977


(Foto: T. Dubravac)