DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagux sylvatica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE
Tablica 8: Parametri regresijske analize ovisnosti debljine kore o promjeru - UKUPNOSUMMARY OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0.806201544
R Square 0.64996093
Adjusted R Square 0.649941879
Standard Error 0.123796905
Observations 18376


ANOVA


Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403


-Total
df SS MS F Significance F


Regression i 522.8703485 522.8703485 34117.28326 0


Residual 18374 281.5939273 0.015325674
Total 18375 804.4642758
Coefficients Standard Error t StatIntercept 0.412300062 0.002434281 169.3723976XVariablcl 0.013382746 7.24533E-05 184.7086443


4. ZAKLJUČAK
Nakon provedenog istraživanja debljine kore bukovih
stabala na području gospodarske jedinice Bjelovarska
Bilogora možemo zaključiti sljedeće:


Prosječni postotak kore tehničke oblovine prema
drvnom obujmu s korom iznosi 4,8 % za uzorak od 693
primjerna stabla oplodnih sječina, odnosno 5,1 % u
pripremnom, 4,8 % u naplodnom i 4,7 % u dovršnom
sijeku. Padajući trend postotaka obujma kore od pripremnog
prema dovršnom sijeku potvrđuje tvrdnju da
postotak debljine i obujma kore opada s porastom debljine
oblovine.


Potvrđena je i tvrdnja da je debljina kore upravo
proporcionalna promjeru stabla ili oblovine. Podaci su
dvostruke debljine kore u zavisnosti od prsnog promjera
stabla izjednačeni jednadžbom pravca uz vrlo jaku
korelaciju. Vrijednosti dvostruke debljine kore, ovisno


o promjeru oblog drva po vrsti sijeka izjednačene su
jednadžbama pravca uz jaku i vrlo jaku korelaciju.
5. LITERATURA
Boj an in, S., 1965: Gubitak kod sječe i izrade hrasta
lužnjaka {Querem pedunculata Ehrh.) obzirom
na učešće sortimenata, Drvna industrija, 16
(3-4), Zagreb, str. 26-35.


Bojanin,S., 1972: Debljina i postotak kore oblovine
poljskog jasena (Fraxsinus angustifolia Vahl.),
Šumarski list, 7-8, Zagreb.


Klepac,D., 1961: Rast i prirast, Udžbenici Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb.


Klepac, D., 1986: Uvodni referat na simpoziju o bukvi
"Kolokvij o bukvi - savjetovanje asistentske
sekcije", Velika 22.-24.1984., Zagreb, str. 11-16.


Krpan, A. P. B., 1986: Kora bukve sa stanovišta eksploatacije
šuma. "Kolokvij o bukvi - savjetovanje
asistentske sekcije", Velika 22.-24. 1984.,
Zagreb, str. 77-88.


Pranj ić, A., 1986: Šumarska biometrika, Sveučilište u
Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, str. 146-173.


P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%


0 0.407528644 0.417071479 0.407528644 0.417071479
0 0.01324073 0.013524761 0.01324073 0.013524761


- 4. Conclusion
Utvrđeno je da nema značajnih razlika između vrijednosti
dvostruke debljine kore ovisno o promjeru
kod proreda, pripremnih, naplodnih i dovršnih sjekova.
Vrijednosti dvostruke debljine kore i promjera izmjerene
na cijelom uzorku od 2.106 primjernih stabala izjednačene
su, uz jaku korelaciju, jednadžbom pravca koja
glasi:


y= 0,0134 x+ 0,4123.


Sve utvrđene vrijednosti debljine kore, i postotne i
apsolutne, u zavisnosti od promjera manje su od rezultata
istraživanja prema Krpanu (1986). To potvrđuje
tezu da lošija životna sredina uvjetuje veću debljinu
kore, obzirom na razlike u nadmorskim visinama objekata
istraživanja.


Usporedba rezultata obaju istraživanja i odbitaka
kore pri trgovini tehničkom oblovinom bukve ukazuje
na postojanje znatnih razlika.


- 5. References
Pranjić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma, Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 42.


Prka, M., 2001: Udio i kakvoća šumskih sortimenata
u oplodnim sječama bukovih sastojina Bjelovarske
Bilogore, Magistarski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, str. 39—43.


Trinaj stić, I., 2003: Taksonomija, morfologija i rasprostranjenost
obične bukve, Obična bukva u
Hrvatskoj, Zagreb, str. 37-47.


* Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma. II izdanje,
Državni zavod za normizaciju i mjeritelj stvo,
Zagreb, 1995.
** Hrvatska norma. Oblo drvo listača - razvrstavanje
po kakvoći, - 1. dio: Hrast i bukva (HRN-EN
1316-1:1997). I izdanje, Državni zavod za normizaciju
i mjeriteljstvo, Zagreb, 1997.


*** Šumarska enciklopedija II, str. 276-282, 653-654.