DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 181.3 + 581
Pilaš, I., A. Seletković: Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom
GRASS GIS alata


An Analysis of Groundwater Regime of Lowland Našice Forest Area by Use of GRASS GIS 363
UDK 630* 188
Trinaj stić, I. : Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa "Blechno-Fagetum (Ht. 1950)


Marinček 1970" (Luzulo-Fagion)


Nomenclatural and Syntaxonomic Revision of the Complex "Blechno-Fagetum (Ht. 1950)


EX Marinček 1970" (Luzulo-Fagion) 375
UDK 630* 305 + 242
Zečić, Ž., T Porsinsky, M. Šušnjar: Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina


skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena


Some Harvesting Results in Hilly Thinning Stands by Group Labor With a Review of Selection


of Time Study Method 381
UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Prka, M.: Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore


Bark Thicknees of Common Beech (Fagus sylvatica L.) In Cutting Areas of Bilogora near Bjelovar 391
UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Krejči, V, T. Dubravac: Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)
From Coppice Wood to High Forest of Evergreen Oak (Quercus Ilex L.) by Shelterwood Cutting 405
UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Crnković, S.: Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
u sastojinama sliva rijeke Česme


Quantitative and Qualitative Properties of Common Oak Acorn (Quercus robur L.) in the
Stands of the Basin of the Česma River 413


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 525 (Quercus frainetto Ten)
Zelić, J.: Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (Quercus frainetto Ten)


Preliminary Sortiment Tables for Italian Oak (Quercus Frainetto Ten) 431


ZAŠTITA PRIRODE: Arač, K.: Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm) 444


AKTUALNO
K1 epac, D.: Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama 445
Frković,A.: Ljekovito bilje na poštanskim markama 445
Ivančević,V: Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije 447
B re ž nj a k, M.: Pilanarstvo - Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal 449


KNJIGE I ČASOPISI
Kl epac, D.: Prikaz knjige "Stablo i okoliš" 450
Gro spi ć, F.: Alberi e territorio, L´Italia forestale e montana 452,455
Vo n d r a, V: Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon 457


PORTRETI: Skoko,M.: Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903-1997) 459
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Ivančević,V: Naše šumarstvo, po treći putzaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu 464
Dundović,J.: 11. SavjetovanjeC.A.R.M.E.N., Forum 2004 466
Dundović,J.: Referat: "Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj" 468


3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća 472
Uredništvo: Protuerozij ska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja 475
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI: Jako vac, H.: Mr. sc. Stjepan Petreš 476


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
Ivančević,V O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957-60. godine 479
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
Rezo,Lj., I.Anđelić,: Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (SNF BIH 20/02) 481


IZLOŽBE
Jakovac,H.: Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca 485
I v an č e v i ć, V: "125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva - Inspektorata", u Senju (1878 - 2003) 486


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Grospić, F.: Proljetne aktivnosti HŠD-a-Ogranak Zagreb-posjet Šumariji Vrbovec 488
Harapin, M.: Stručna ekskurzija "Šuma u školi i škola u šumi" 490
Ivančević,V: Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu


na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994-2003. godine 492


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora