DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus svlvutica L.) U SJECINAMA BJELOVARSKE
nom razredu bukve sa ophodnjom od 100 godina. Spomenuti
ekološko-gospodarski tip u vegetacijskome
smislu obilježava submontanska šuma bukve s trepavičastim
šašem.


Doznaka stabala za sječu izvršena je u sklopu normalnog
proizvodnog procesa, neovisno o ovim istraživanjima.
Primjerna su stabla odabrana iz doznačenih
stabala polaganjem najčešće dvije, međusobno okomite
linije po azimutu.


Dvostruka debljina kore mjerena je na prsnoj visini
stabla, zatim na sredini svakog trupca i sredini svake
pete oblice ogrjeva. Uzorak kore uziman je s navedenih
mjesta sjekiricom, tako da bude dovoljne veličine i
da ne bude nagnječen. Način uzimanja uzorka na jednoj
strani oblovine vidi se na slici 7. Debljina je kore
mjerena pomičnim mjerilom (šublerom) s noniusom
na 0,1 milimetar točno. Ukupna vrijednost debljine
kore dobivena je zbrajanjem izmjerenih vrijednosti debljine
kore uzoraka uzetih s nasuprotnih mjesta na plastu
oblovine. To znači da je ukupan broj izmjerenih
uzoraka, kakav se vidi na slici 7 bio 36.762.


Cjelokupna matematičko-statistička obrada podata


Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403


ka obavljena je softverskim programom Microsoft Slika 7. Mjesto uzimanja uzorka kore
Excel 97. Figure 7 Bark sampling area


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 3. Research results
Zbog jednostavnosti i jednoznačnosti mjerenja,
promjer na sredini tehničke oblovine određujemo odbijanjem
debljine kore od srednjeg promjera s korom,
što uvijek daje pogrešku kod izračuna drvnog obujma.
Točnije je od obujma trupca s korom odbijati pripadajući
dio obujma kore preko postotaka za određeni promjer
(Boj an in 1972).


8,0%


y = -0,0002x +0,0588


-=- 7,0%


OJ o CC 9


o 6,0% am r Oom.« M
nj « J ? <&*%>_ °«>


B §i&ä ^nftf » c
´B1 5,0% rf*°


.o


Klepa c (1961) za bukvu nalazi prosječni postotni
udio kore u obujmu krupnog drva stabla od oko 7 %,
dok Krpa n (1986) navodi 6,3 % u starijim (zrelim)
sastojinama i 5,9 % u mladima (60 godina). Drugi autori
navode slične postotne udjele u obujmu krupnog
drva bukve i to u rasponu od 6 do 9 %.


o
o
| 3 4,0%
* - * $L
o **** o ffip>
3fOoS 2
^ ^ o
3,0%
O Postotak obujma kore — ^ Linija trenda (postotak obujma kore)
2,0%
20 30 40 50 60 70 80
Promjer tehničke oblovine (cm)


Slika 8. Postotak obujma kore tehničke oblovine prema drvnom obujmu tehničke oblovine
s korom ovisno o promjeru linija trenda


Figure 8 Percentage of bark volume of technical roundwood in ralation to tree volume of
technical roundwood with hark - trend


o
oe oo o


Krpan je (1986) utvrdio da
prosječni postotak kore deblovine
(tehničke oblovine) u bukovim sastojinama,
približne starosti kao i
naše, iznosi 6,0 %. U našim istraživanjima
ti postoci su manji te se
kreću od 5,1 % u pripremnom, i
4,8 % u naplodnom do 4,7 % u dovršnom
sijeku. Za uzorak od 693
primjerna stabla iz oplodnih sječina,
prosječni postotak kore tehničke
oblovine, izračunat prema drvnom
obujmu s korom, iznosi 4,8 %.


Padajući trend obujmenih postotaka
kore od pripremnog prema
dovršnom sijeku potvrđuje zakonitost
da postotak debljine i obujma
kore opada s porastom debljine,
kao što se to vidi iz slike 8. To se
dovodi u vezu s činjenicom da sa
starošću stabla prirast kore zaostaje


395