DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)


DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.)
U SJEČINAMA BJELOVARSKE BILOGORE


BARK THICKNEES OF COMMON BEECH (Fagus sylvatica L.)
IN CUTTING AREAS OF BILOGORA NEAR BJELOVAR


Marinko PRKA*


SAŽETAK: Istraživana je debljina kore u odnosu na promjer obične bukve
u prorednim i oplodnim sječinama bukovih sastojina gospodarske jedinice
Bjelovarska Bilogora. Razmatran je prosječni postotni udio kore u obujmu
tehničke oblovine glede vrste sijeka oplodnih bukovih sječina.


Istraživanjem je obuhvaćeno 2.106 primjernih stabala na 30 objekata istraživanja
u ukupno 34 navrata (sijeka), pri čemu je izmjeren 18.381 par dvostruke
debljine kore i prsnog promjera ili promjera na sredini komada.


Podaci o dvostrukoj debljini kore u zavisnosti od prsnog promjera stabla
izjednačeni su regresijskom jednadžbom pravca uz vrlo jaku korelaciju. Vrijednosti
dvostruke debljine kore u ovisnosti od srednjeg promjera oblog drva
izjednačene šupo vrsti sijeka regresijskim jednadžbama pravca uz jaku i vrlo
jaku korelaciju.


Utvrđeno je da nema značajnih razlika između vrijednosti dvostruke debljine
kore ovisno o promjeru u prorednim, pripremnim, naplodnim i dovršnim
sječama, te su vrijednosti dvostruke debljine kore i promjera cijelog
uzorka izjednačene jednadžbom pravca.


Potvrđene su zakonitosti utvrđene prijašnjim istraživanjima. Utvrđene su
apsolutne vrijednosti debljine kore u odnosu na promjer. Prosječni postotni
udjeli kore kod tehničke oblovine manji su nego je to utvrđeno ranijim istraživanjima.
Razlike u rezultatima istraživanja upućuju na to da lošija životna
sredina uvjetuje veću debljinu kore.


Prosječni postotni udjeli kore u obujmu tehničke oblovine iznose 5,1 % u
pripremnom sijeku, 4,8 % u naplodnom sijeku i 4,7 % u dovršnom sijeku. Za
uzorak od 693 primjerna stabla iz oplodnih sječa, prosječni postotak kore
tehničke oblovine izračunat prema drvnom obujmu s korom iznosi 4,8 %.


Rezultati istraživanja uspoređeni su s rezultatima ranijih istraživanja koja
su provedena u NPŠO Velika (Krpan 1986) i uzancama koje se primjenjuju pri
trgovini bukovim šumskim drvnim proizvodima, te su utvrđene znatne razlike.


Ključne riječi: obična bukva, debljina kore, bukove sječe, Bjelovarska
Bilogora


1. UVOD - 1. Introduction
Jedna od vrlo uočljivih morfoloških značajki obične da se takva glatka i tanka kora ne susreće kod drvenastih
bukve je njezina izrazito glatka kora. Moglo bi se reći vrsta izvantropske zone. Osim toga, bukova se kora na


površini ne ljušti, a zbog osobitoga djelovanja plutnoga


kambija (felogena) može pratiti debljinski prirast drva


Mr. sc. Marinko Prka- Šumarija Bjelovar
Uprava šuma Podružnica Bjelovar. be z raspucavanja. (1 r 1 n aj S11C 2UU3J
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Pika: DEBLJINA KORK OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica [..) U SJEČINAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
Istraživanja kore u Hrvatskoj započela su pedesetih
godina, pri čemu su u početku veću pozornost zaokupljale
vrste s debljom korom. U objavljenim radovima
K1 e p a c je istraživao koru nekih vrsta drveća s gledišta
rasta i prirasta i uređivanja šuma, dok je Boj an in
pridonio upoznavanju kore sa stajališta iskorištavanja
šuma. Bez obzira na gledište, koru domaćih vrsta potrebno
je poznavati jer ima važnu ulogu u proizvodnji,
manipulaciji i preradi šumskih sortimenata, javljajući
se kao balast ili sirovina za neku drugu proizvodnju
(Krpan 1986).


Građa i izgled kore često znatno variraju kod stabala
iste vrste, ako se ona razvijaju u različitim životnim
uvjetima. Određena svojstva varijabilnosti kore uvjetovana
su genetski.


Obična bukva kao vrsta pokazuje slabu varijabilnost,
no na području Hrvatske potrebno je spomenuti
aberaciju opisanu kao var. quereoides. Hrastovokora
bukva prvi put je u Hrvatskoj zabilježena 1920. Našao
ju je Ginzberger na Papuku u Slavoniji, na području
Ravna gora, sjeverno od Pakraca. Poslije ju je K.
Maly (1934, 1940) našao u Bosni (slika 1). O uzrocima
pojave raspucale kore kod bukve ima nekoliko
pretpostavki, ali je najvjerojatnije da je riječ o nekoj
genetskoj aberaciji (Trinajstić 2003).


Istražujući debljinu kore bukovih stabala na podruSlika
1. Detalj kore stabla hrastovokore bukve (Maly 1934)
čju Bjelovarske Bilogore zamijetili smo određene variFigure
1 Detail of the tree hark of an oak-hark beech (Maly 1934)
jabilnosti u morfologiji bukove kore. Razlike u izgledu


Izvor - Source: Trinajstić 2003., Taksonomija morfologija i rasprokore
bukovih stabala nisu bile tako izražene kao na slici stranjenost obične bukve, Obična bukva u Hrvatskoj, str. 38,
1, ali su se kretale od sasvim glatke kore (slika 2) do Zagreb


Slika 2. Glatka kora bukve Slika 3. Izbrazdana kora bukve
Figure 2 Smooth beech bark Figure 3 Furrowed beech bark
392
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus svlvalica L.) U SJEČ1NAMA BJELOVARSKR Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
vidljivo uzdužno izbrazdane, pa i raspucale kore (slika
3). Treba napomenuti da slike 2 i 3 potječu od stabala iz
istoga odsjeka (66 a) starosti 108 godina, a pojedinačna
bukova stabla s korom izgleda sličnoga kao na slici 3
postoje i u drugim, različito starim odsjecima.


Iskustvene spoznaje upućuju na to da su bukova
stabla s izbrazdanom (hrapavom) korom manje sklona
stvaranju neprave srži (kerna). Ta pretpostavka nije
provjerena ponajprije zbog malog broja takvih stabala
u našim sastojinama.


Morfološku raznolikost bukove kore povećavaju
različite tvorevine na kori bukve koje su kod ove vrste


Slike 4, 5 i 6. Tvorevine na kori bukovih stabala


Figure 4, 5, 6 Formations on the bark of beech trees


Zanimljivosti bukove kore pridonose i stari napisi
na njoj. "Tako se uz planinarske staze koje prolaze kroz
bukove sastojine mogu naći upisana mnogobrojna
imena, a nadnevci stari i preko 70 godina još su uvijek
vrlo čitljivi. Navedeno svojstvo bukove kore morali su
zasigurno uočiti već vrlo davno oni narodi koji su živjeli
u njezinom arealu. To su u Europi dvije velike
etničke skupine -Slaveni i Germani. ... iako moguću
vezu na temelju pristupačne nam literature nismo mogli
provjeriti. Zasigurno su se svi navedeni narodi sporazumijevali
pisanjem po bukvi. " (T r i n aj s t i ć 2003).


Važnost određenih značajki kore najizraženija je u
iskorištavanju šuma. Debljina i tvrdoća kore nisu bez
značaja u fazi sječe i izrade, a njezin izgled, odnosno
vanjska površina odlučna je za veličinu koeficijenta
trenja kod privlačenja. Isto tako, specifična masa kore
veća je od specifične mase drva, što djeluje kao negativan
čimbenik kod privlačenja, utovara, prijevoza i istovara
tehničke oblovine (Krpan 1986).


Od svih značajki kore najvažnija je njezina debljina.
To, uz prije navedeno, proizlazi iz činjenice da tehničku
oblovinu kod listača izrađujemo, privlačimo i prevozi


izraženije nego kod bilo koje druge. Većina ih je patološkog
porijekla. Javljaju se kao posljedica bolesti ili
mehaničkih oštećenja, te ih ne treba miješati s morfološkim
oblicima zdrave i neoštećene bukove kore.
Neke od tih tvorevina vide se na slikama 4, 5 i 6, na
kojima se vide i razlike u boji kore bukovih stabala.
Čini se da na nijansu boje kore kod bukve, između ostalog,
utjecaj ima položaj stabla u sastojini. Promišljanja
o nijansi boje bukove kore ne trebaju isključiti subjektivni
doživljaj promatrača (pa i objektiva kamere)
koji ovisi o količini svijetla u sastojini, koja se mijenja
kako tijekom dana tako i s obzirom na godišnje doba.


mo s korom, ali je mjerimo bez kore. Na taj je način
kora listača kod tehničke oblovine svojevrstan balast u
proizvodnji, jer za sada nema tržišne vrijednosti.


Debljina kore svakog pojedinog stabla ovisi o više
čimbenika od kojih su najznačajniji debljina stabla,
ekološke prilike i položaj stablau sastojini. Dosadašnja
istraživanja (prema Krpan u 1986) utvrdila su neke
opće prihvaćene zakonitosti:


debljina je kore upravo proporcionalna promjeru
stabla ili oblovine,


-
debljina kore opada od panja prema vrhu debla,
-
debljina kore povećava se s debljinom oblovine, a
postotak debljine i obujma opada.
Isto se tako smatra da lošija životna sredina uvjetuje
veću debljinu kore.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 391-403
2. OBJEKTI I METODA ISTRAŽIVANJA - 2. Objects and method of research
Objekti istraživanja, prema starosti, vrsti sijeka,
broju primjernih stabala kao i veličina uzorka vide se iz
tablice 1.


Tablica 1. Objekti istraživanja prema vrsti sijeka i veličina uzorka


Table 1 Objects of research according to the type of felling and size of sample


Broj stabala u Izmjereno parova
Odjel Starost (god) Vrsta sijeka uzorku debljina kore/promjer
Department Age (years) Type of felling Number of trees Measured pairs of
in a sample bark thickness/diameter
7 c 91 Proreda 60 463
13a 59 Proreda 65 404
13b 59 Proreda 51 355
20 e 83 Proreda 66 362
37 a 83 Proreda 83 491
65 b 90 Proreda 24 161
69 b 50 Proreda 67 229
80 b 70 Proreda 17 130
82 a 88 Proreda 50 336
162 a 83 Proreda 45 179
162 c 83 Proreda 45 193
Ukupno prorede Thinnings
573 3.303
9 a 96 Pripremni sijek 103 789
11 a 105 Pripremni sijek 78 651
17a 106 Pripremni sijek 91 670
19b 96 Pripremni sijek 57 469
21 a 101 Pripremni sijek 132 1211
38 a 100 Pripremni sijek 102 955
42 a 107 Pripremni sijek 63 220
42 c 94 Pripremni sijek 42 143
66 a 108 Pripremni sijek 63 625
73 a 111 Pripremni sijek 100 888
94 b 110 Pripremni sijek 54 470
95 b 110 Pripremni sijek 42 392
Ukupno pripremni sijek Preparatory
felling 927 7.483
21 a 103 Naplodni sijek 108 1448
38 a 101 Naplodni sijek 109 1255
59 c 105 Naplodni sijek 41 512
83 a 100 Naplodni sijek 31 508
Ukupno naplodni sijek -Seeding felling 289 3.723
20 d 104 Dovršni sijek 46 692
21 a 104 Dovršni sijek 74 358
75 a 99 Dovršni sijek 55 851
83 a 102 Dovršni sijek 42 230
89 a 85 Dovršni sijek 23 471
155 f 98 Dovršni sijek 57 951
166 c 110 Dovršni sijek 20 319
Ukupno dovršni sijek-Finalfelling 317 3.872
Sveukupno -Total 2106 18.381


Podaci su prikupljani izmjerama na 2.106 primjer- rednih sječina, 12 sječina pripremnog, 4 sječine nanih
stabala. Obuhvaćeno je 30 objekata u 34 navrata plodnog i 7 sječina dovršnoga sijeka. Svi istraživani
(sijeka), pri čemu je izmjeren 18.381 par dvostruke de- objekti gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora pribljine
kore i promjera. Mjerenja su izvršena u 11 pro- padaju ekološko-gospodarskom tipu II-D-11 i uređaj
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus svlvutica L.) U SJECINAMA BJELOVARSKE
nom razredu bukve sa ophodnjom od 100 godina. Spomenuti
ekološko-gospodarski tip u vegetacijskome
smislu obilježava submontanska šuma bukve s trepavičastim
šašem.


Doznaka stabala za sječu izvršena je u sklopu normalnog
proizvodnog procesa, neovisno o ovim istraživanjima.
Primjerna su stabla odabrana iz doznačenih
stabala polaganjem najčešće dvije, međusobno okomite
linije po azimutu.


Dvostruka debljina kore mjerena je na prsnoj visini
stabla, zatim na sredini svakog trupca i sredini svake
pete oblice ogrjeva. Uzorak kore uziman je s navedenih
mjesta sjekiricom, tako da bude dovoljne veličine i
da ne bude nagnječen. Način uzimanja uzorka na jednoj
strani oblovine vidi se na slici 7. Debljina je kore
mjerena pomičnim mjerilom (šublerom) s noniusom
na 0,1 milimetar točno. Ukupna vrijednost debljine
kore dobivena je zbrajanjem izmjerenih vrijednosti debljine
kore uzoraka uzetih s nasuprotnih mjesta na plastu
oblovine. To znači da je ukupan broj izmjerenih
uzoraka, kakav se vidi na slici 7 bio 36.762.


Cjelokupna matematičko-statistička obrada podata


Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403


ka obavljena je softverskim programom Microsoft Slika 7. Mjesto uzimanja uzorka kore
Excel 97. Figure 7 Bark sampling area


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 3. Research results
Zbog jednostavnosti i jednoznačnosti mjerenja,
promjer na sredini tehničke oblovine određujemo odbijanjem
debljine kore od srednjeg promjera s korom,
što uvijek daje pogrešku kod izračuna drvnog obujma.
Točnije je od obujma trupca s korom odbijati pripadajući
dio obujma kore preko postotaka za određeni promjer
(Boj an in 1972).


8,0%


y = -0,0002x +0,0588


-=- 7,0%


OJ o CC 9


o 6,0% am r Oom.« M
nj « J ? <&*%>_ °«>


B §i&ä ^nftf » c
´B1 5,0% rf*°


.o


Klepa c (1961) za bukvu nalazi prosječni postotni
udio kore u obujmu krupnog drva stabla od oko 7 %,
dok Krpa n (1986) navodi 6,3 % u starijim (zrelim)
sastojinama i 5,9 % u mladima (60 godina). Drugi autori
navode slične postotne udjele u obujmu krupnog
drva bukve i to u rasponu od 6 do 9 %.


o
o
| 3 4,0%
* - * $L
o **** o ffip>
3fOoS 2
^ ^ o
3,0%
O Postotak obujma kore — ^ Linija trenda (postotak obujma kore)
2,0%
20 30 40 50 60 70 80
Promjer tehničke oblovine (cm)


Slika 8. Postotak obujma kore tehničke oblovine prema drvnom obujmu tehničke oblovine
s korom ovisno o promjeru linija trenda


Figure 8 Percentage of bark volume of technical roundwood in ralation to tree volume of
technical roundwood with hark - trend


o
oe oo o


Krpan je (1986) utvrdio da
prosječni postotak kore deblovine
(tehničke oblovine) u bukovim sastojinama,
približne starosti kao i
naše, iznosi 6,0 %. U našim istraživanjima
ti postoci su manji te se
kreću od 5,1 % u pripremnom, i
4,8 % u naplodnom do 4,7 % u dovršnom
sijeku. Za uzorak od 693
primjerna stabla iz oplodnih sječina,
prosječni postotak kore tehničke
oblovine, izračunat prema drvnom
obujmu s korom, iznosi 4,8 %.


Padajući trend obujmenih postotaka
kore od pripremnog prema
dovršnom sijeku potvrđuje zakonitost
da postotak debljine i obujma
kore opada s porastom debljine,
kao što se to vidi iz slike 8. To se
dovodi u vezu s činjenicom da sa
starošću stabla prirast kore zaostaje


395
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvarica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE
O Dvostruka debljina kore na d 1.30
Izjednačeni podaci Pravac regresije


Prsni promjer stabla - D.b.h. (cm)


Slika 9. Debljina kore na prsnoj visini stabla


Figure 9 Bark thickneess at breast


o


o _
^ 1,40


,20


OJ O
T3 ´K ,00


I 2 -°´60


U 5 0,40


20 25 30 35 40 45 50 60 65


.^


Dvostruka debljina kore Izjednačeni podaci Pravac regresije


Promjer na sredini komada - diameter in the middle of roundwood (cm)


Slika 10. Debljina kore na sredini komada - proredne sječine


Figure 10 Bark thickness in the middle oj roundwood - thinning felling


O Dvostruka debljina kore Pravac regresije Izjednačeni podaci


Promjer na sredini komada
Diameter in the middle of roundwood (cm)


Slika 11. Debljina kore na sredini komada - pripremni sijekovi


Figure 11 Bark thickness in the middle of roundwood-preparatory felling


Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004), 391-403


za prirastom drva. Kako srednji
promjer uzorka, a i svih doznačenih
stabala u oplodnim sječinama
gospodarske jedinice Bjelovarska
Bilogora, raste od pripremnog prema
dovršnom sijeku, jasno je da
prosječni postoci kore na tehničkoj
oblovini padaju.


Manji prosječni postoci kore u
odnosu na rezultate Krpana
(1986) posljedica su činjenice da
smo u našim istraživanjima, kao
što će se kasnije vidjeti, utvrdili
manje apsolutne vrijednosti debljine
kore u odnosu na promjer. To
nas navodi na zaključak da bilogorska
bukva ima nešto tanju koru
od bukve na Papuku, što se može
pripisati razlikama u nadmorskoj
visini istraživanih sastojina.


Ovisnost debljine bukove kore


o promjeru promatrali smo na prsnoj
visini svakog primjernog stabla
te promjeru na sredini komada tehničke
oblovine i oblice prostornog
drva kod pojedine vrste sijeka.
Vrijednosti su dvostruke debljine
kore, ovisno o promjeru, izjednačene
jednadžbom pravca općeg
oblika: v = a + bx. Izjednačenja vrijednosti
dvostruke debljine kore u
ovisnosti o promjeru parabolom
drugoga reda (y = a + bx + cx2)
daju, uz podjednaku čvrstoću veze,
veću standardnu devijaciju zavisne
varijable. Razlike između izjednačenih
vrijednosti jednadžbom pravca
i parabolom drugoga reda male
su tako, da nemaju praktičnu vrijednost.


Ovisnost debljine kore o prsnom
promjeru stabla, kao i jednadžba
izjednačenja, vidi se iz slike
9. Parametri regresijske analize
debljine kore ovisno o prsnom promjeru
nalaze se u tablici 3.


Ovisnost debljine kore o promjeru
u sječinama prethodnoga prihoda
(proredama) i jednadžba izjednačenja
vidi se na slici 10. Parametri
regresijske analize debljine
kore ovisno o promjeru u prorednim
sječinama vide se iz tablice 4. Nešto
manji indeks korelacije kod izjed
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatka L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
načavanja vrijednosti debljine kore
ovisno o prsnom promjeru najvjerojatnije
je posljedica činjenice da za
pro redne sječine nemamo podatke o
debljinama kore na promjerima manjim
od 15 cm. Uz to iz razumljivih
razloga ima malo podataka o debljini
kore za promjere tehničke oblovine
veće od 45 cm.


Ovisnost debljine kore o promjeru
u oplodnim sječinama, odnosno
u sječinama pripremnog, naplodnog
i dovršnog sijeka vidi se iz
slika 11 do 13. Iz slika se vide i pripadajuće
jednadžbe izjednačenja, a
parametri regresijske analize nalaze
se u tablicama 5 do 7. Iz indeksa korelacija
i parametara regresijske
analize vidi se daje kod sva tri sijeka
oplodnih sječina postignuta jaka
(pripremni sijek) i vrlo jaka (naplodni
i dovršni sijek) korelacija između
debljine kore i promjera.


Iz slika 9 do 13, odnosno iz
oblaka rasprostiranja izmjerenih
podataka debljine kore i promjera,
kao i položaja pravaca izjednačenja,
vidi se da nema bitnih razlika između
debljine kore u zavisnosti o promjeru
obzirom na vrstu sijeka. Na
isti zaključak navode nas i gotovo
iste vrijednosti parametara (a i b) u
jednadžbama pravca regresijske
analize kod pojedine vrste sijeka. Iz
tih smo razloga sve izmjerene vrijednosti
debljine kore u zavisnosti o
prsnom promjeru i promjeru oblog
drva grupirali, te ih izjednačili jednadžbom
pravca koja glasi:


y= 0,0134 x+ 0,4123,


kao što se to vidi iz slike 14. Parametri
linearne regresijske analize
vide se iz tablice 8. Rezultati istraživanja
i izjednačene vrijednosti debljine
kore u zavisnosti o promjeru
bukovih stabala u sječinama Bjelovarske
Bilogore dati su u tablici 2.


Usporedba rezultata istraživanja
s rezultatima istraživanja Krpana
(1986) i odbicima kore od promjera
tehničke oblovine bukve koji su u
operativnoj upotrebi hrvatskog šumarstva
(HsPro 2000) vidi se iz grafičkog
prikaza na slici 15.


1,75


y = 0,0125x +0,4353


Dvostruka debljina kore 0 Izjednačeni podaci Pravac regresije
Promjer na sredini komada
Diameter in the middle ofroundwood (cm)
Slika 12. Debljina kore na sredini komada - naplodni sijekovi
Figure 12 Bark thickness in the middle ofroundwood seeding
felling
u u
o r
X «
IS -o
. 5 v~>
2 S
oj c
a "S5
rt C
s, 2,20
2.00
1.80
y = 0,0143x + 0,4012
R=
0,7825
0,20
15 25 35 45 55 65 75 85
Dvostruka debljina kore Izjednačeni podaci Pravac regresije
Promjer na sredini komada
Diameter in the middle ofroundwood (cm)
Slika 13. Debljina kore na sredini komada-dovršni sijekovi
Figure 13 Bark thickness in the middle of roundwood - final felling
2 S
a ´K
2,25
2,00
1,75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
15 25 35 45 55 65 75 85
O Dvostruka debljina kore Izjednačeni podaci Pravac regresije
Promjer na sredini komada
Diameter in the middle of roundwood (cm)
Slika 14. Debljina kore na sredini komada - ukupno
Figure 14 Bark thickness in the middle ofroundwoodtotal
397
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U SJF.Č1NAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
2,300 ~.
2,100


| | 1,7001
«>|.ja
1,500 ,„.
1,100/
/
5 0,900 0,700
-


Promjer -Diameter (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75


V 0,482 0.549 0,629 0,724 0,833 0.956 1,093 1,244 1.409 1.588 1,781 1,988 2.210 2,445


1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2


0.546 0,613 0,680 0,747 0.814 0.881 0,948 1,015 1.081 1,148 1,215 1,282 1,349 1,416
Slika 15. Usporedba vrijednosti debljine kore ovisno o promjeru


Figure 15 Comparison of bark thickness values in relation to diameter


Krpan (1986) je u svojim istraTablica
2.Debljina kore u odnosu na promjer oblovinc
živanjima, (provedenim u Nastavno Table 2 Bark thickness in relation to roundwood diameter


pokusnom objektu Šumarskog faDebljina
kore u odnosu na promjer oblovine
kulteta u Zagrebu - "Velika", ŠumBark
thickness in relation to roundwood diameter
ski predjel Duboka, odjel 19) vriSrednji
Broj Najmanja Najveća Srednja Izjednačene
jednosti debljine kore izjednačio promjer mjerenja izmjerena izmjerena vrijednost vrijednosti


parabolom oblika: y = a + bx + ex2. vrijednost vrijednost


Diameter Number Maximum Minimum Average Predicted


Odnos linija izjednačenja vidi se iz


in the of measured measured value value


slike 15. Za promjere veće od 30


middle measures value value


cm krivulja izjednačenja prema


cm kom cm cm cm cm


Krpanu poprima sve veće vrijed


7 322 0.30 0.64 0.437 0.506
nosti. Najveće izmjerene vrijedno8
384 0.32 0.80 0.473 0.519
sti debljine kore iznad 55 cm pro9
383 0.32 0.78 0.506 0.533
mjera u našem istraživanju često 10 403 0.34 1.00 0.536 0.546
ne dostižu izjednačene vrijednosti 11 283 0.36 0.98 0.558 0.560
debljine kore prema Krpanu (tabli12
258 0.36 0.86 0.570 0.573
13 215 0.34 0.80 0.581 0.586


ca 2). Ova odstupanja možemo pri


14 235 0.34 0.92 0.608 0.600


pisati razlikama u stanišnim uvjeti


15 176 0.34 0.90 0.630 0.613


ma. Tako se gorska šuma bukve u


16 182 0.43 0.92 0.630 0.626


NPŠO Velika nalazi na 620 metara


17 131 0.32 0.92 0.660 0.640
nadmorske visine, dok se nadmor


18 150 0.46 1.04 0.689 0.653
ske visine objekata koje smo mi is19
126 0.44 1.06 0.678 0.667
traživali kreću od 130 do 300 meta20
150 0.32 1.00 0.695 0.680
ra. Time su potvrđene iskustvene 21 345 0.32 1.02 0.689 0.693


spoznaje šumara ove regije da je 22 364 0.48 1.06 0.715 0.707
kora bukve ovdje najtanja, a kvali23
401 0.48 1.05 0.732 0.720
24 409 0.48 1.18 0.756 0.733


teta bukovine vrlo cijenjena.


25 363 0.53 1.14 0.768 0.747


Uspoređujući rezultate ovih is26
726 0.51 1.18 0.776 0.760
27 671 0.48 1.44 0.781 0.774


traživanja s uzancama koje se kori


28 699 0.50 1.22 0.797 0.787


ste pri trgovini bukovom tehničkom


29 696 0.51 1.33 0.819 0.800


oblovinom, možemo navesti da smo


30 647 0.50 1.24 0.825 0.814


na izmjerenom uzorku (18.381 par:


31 618 0.50 1.19 0.837 0.827


promjer, debljina kore) vrijednosti


32 665 0.52 1.47 0.845 0.841
debljine kore veće od 2 cm izmjerili 33 644 0.50 1.48 0.865 0.854


u samo dva mjerenja (slike od 9 do 34 602 0.52 1.27 0.874 0.867
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sytvatica L.) U SJEĆINAMA BJELOVARSKE ... Šumarski list br. 7-8. CXXVI11 (2004), 391-403
35 541 0.52 1.47 0.889 0.881
36 560 0.58 1.33 0.897 0.894
37 552 0.54 1.41 0.910 0.907
38 521 0.54 1.44 0.926 0.921
39 482 0.67 1.38 0.925 0.934
40 410 0.42 1.44 0.939 0.948
41 409 0.68 1.41 0.955 0.961
42 412 0.65 1.43 0.963 0.974
43 353 0.67 1.60 0.989 0.988
44 311 0.65 1.48 1.000 1.001
45 293 0.74 1.57 1.002 1.015
46 296 0.65 1.50 1.014 1.028
47 250 0.42 1.50 0.998 1.041
48 210 0.68 1.36 1.040 1.055
49 215 0.74 1.62 1.025 1.068
50 188 0.73 1.42 1.066 1.081
51 139 0.82 1.52 1.085 1.095
52 153 0.60 1.66 1.084 . 1.108
53 116 0.74 1.56 1.106 1.122
54 101 0.80 1.56 1.130 1.135
55 106 0.82 1.86 1.141 1.148
56 71 0.89 1.74 1.124 1.162
57 67 0.81 1.54 1.134 1.175
58 69 0.91 1.68 1.209 1.188
59 42 0.86 1.61 1.172 1.202
60 53 0.83 1.90 1.222 1.215
61 34 0.81 1.64 1.185 1.229
62 32 0.81 1.58 1.254 1.242
63 26 1.00 1.70 1.268 1.255
64 16 1.06 1.90 1.339 1.269
65 12 1.00 1.99 1.333 1.282
66 10 1.11 1.58 1.327 1.296
67 9 1.10 1.24 1.325 1.309
68 12 1.20 1.96 1.445 1.322
69 12 1.01 1.60 1.325 1.336
70 5 1.16 1.72 1.328 1.349
71 8 1.07 1.56 1.336 1.362
72 9 1.01 2.00 1.336 1.376
73 6 1.19 1.56 1.448 1.389
74 7 1.29 1.64 1.394 1.403
75 3 1.34 2.12 1.687 1.416
76 2 1.42 1.52 1.470 1.429
77 2 1.36 1.76 1.560 1.443
>77 8 * * * *
Ukupno 18381


Tablica 3: Parametri regresijske analize debljine kore ovisno o prsnom promjeru - D.b.h.


SUMMARY OUTPUT
Regression
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Statistics
0.816007162
0.665867689
0.66570873
0.122308574
Observations 2104
ANOVA
Regression
Residual
df
1
2102
SS
62.66369322
31.44463226
MS
62.66369322
0.014959387
F
4188.921087
Significance F
0
Total 2103 94.10832548
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95%
Intercept
X Variable 1
0.260901369
0.015523275
0.010116625
0.000239846
25.78936759
64.72187487
1.1742E-127
0
0.241061722
0.015052915


14) i to na promjerima tehničke
oblovine od 72 i 75 cm.


Kako tehničku oblovinu izrađujemo,
privlačimo i prevozimo s korom,
ali je mjerimo (preuzimamo) i
otpremamo (prodajemo) bez kore,
ostaje upitna potreba ovakvog softverskog
definiranja (HsPro-2000)
debljine kore. Možda je primjerenije,
u nedostatku boljeg softverskog
rješenja to prepustiti šumarskoj
operativi i neposrednom odnosu
proizvođač - kupac, te na taj
način uvažiti nesporne razlike u
debljini kore bukove tehničke oblovine
različite provenijencije.


Prilikom samog mjerenja na terenu
uočene su razlike između debljina
kore u različitim istraživanim
objektima. Ostaje dojam da su sastojine
s boljom strukturom sortimenata
imale i manje vrijednosti
debljine kore.


Tz navedenoga vidi se sva problematika
određivanja debljine kore
bukve, kao i važnost pronalaženja
matematičkog modela za njezino
opisivanje. Upravo zbog razlika
u debljini kore na različitim lokalitetima
potreban je oprez pri općoj
primjeni ovih (ili nekih drugih) rezultata
istraživanja u praksi.


Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
0.280741016 0.241061722 0.280741016
0.015993635 0.015052915 0.015993635
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004). 391-403
Tablica 4: Parametri regresijske analize debljine kore ovisno o promjeru - PROREDNE SJEČINE -Thinning
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.595380733
R Square 0.354478217
Adjusted R Square 0.354282486
Standard Error 0.114993381
Observations 3300
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 23.94831656 23.94831656 1811.045254 0
Residual 3298 43.61102951 0.013223478
Total 3299 67.55934607
Coefficients Standard Error tStat P-value Lower 95%, Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 0.395585231 0.009285087 42.60436447 0.377380108 0.413790354 0.377380108 0.413790354
X Variable 1 0.012552958 0.000294972 42.55637736 0.01197461 0.013131306 0.01197461 0.013131306


Tablica 5: Parametri regresijske analize ovisnosti debljine kore o promjeru - PRIPREMNI SIJEKOVI -Preparatory felling


SUMMARY OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0.71953839
R Square 0.517735495
Adjusted R Square 0.51767103
Standard Error 0.123765386
Observations 7483


ANOVA


df SS MS F Significance F
Regression 1 123.0214089 123.0214089 8031.234314 0
Residual 7481 114.5929908 0.015317871
Total 7482 237.6143997


Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%, Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 0.433352817 0.005104315 84.89930342 0 0.423346933 0.443358702 0.423346933 0.443358702
X Variable 1 0.013191165 0.000147195 89.61715413 0 0.012902622 0.013479707 0.012902622 0.013479707


Tablica 6: Parametri regresijske analize ovisnosti debljine kore o promjeru - NAPLODNI SIJEKOVI -Seeding felling


SUMMARY OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0.840533935
R Square-0.706497297
Adjusted R Square 0.706418419
Standard Error 0.119818225
Observations 3723


ANOVA


df SS MS F Significance F
Regression 1 128.5890044 128.5890044 8956.907078 0
Residual 3721 53.42019083 0.014356407
Total 3722 182.0091952


Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%, Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 0.435337373 0.00463042 94.01682092 0 0.426258961 0.444415786 0.426258961 0.444415786
X Variable 1 0.012489974 0.000131972 94.64093764 0 0.012231229 0.012748719 0.012231229 0.012748719


Tablica 7: Parametri regresijske analize ovisnosti debljine kore o promjeru - DOVRŠNI SIJEKOVI -Final felling


SUMMARY OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0.884564888
R Square 0.782455041
Adjusted R Square 0.782398828
Standard Error 0.12851637
Observations 3872


ANOVA


df SS MS F Significance F
Regression 1 229.8996102 229.8996102 13919.42625 0
Residual 3870 63.91868998 0.016516457
Total 3871 293.8183002


Intercept
X Variable 1
Coefficients0.401161254
0.014311317
Standard Error
0.003845235
0.000121302
t Stat
104.3268459
117.9806181
P-value00
Lower 95%
0.393622365
0.014073495
Upper 95%
0.4087001430.01454914
Lower 95,0%
0.393622365
0.014073495
Upper 95,0%
0.408700143
0.01454914
400
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagux sylvatica L.) U SJEČINAMA BJELOVARSKE
Tablica 8: Parametri regresijske analize ovisnosti debljine kore o promjeru - UKUPNOSUMMARY OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0.806201544
R Square 0.64996093
Adjusted R Square 0.649941879
Standard Error 0.123796905
Observations 18376


ANOVA


Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403


-Total
df SS MS F Significance F


Regression i 522.8703485 522.8703485 34117.28326 0


Residual 18374 281.5939273 0.015325674
Total 18375 804.4642758
Coefficients Standard Error t StatIntercept 0.412300062 0.002434281 169.3723976XVariablcl 0.013382746 7.24533E-05 184.7086443


4. ZAKLJUČAK
Nakon provedenog istraživanja debljine kore bukovih
stabala na području gospodarske jedinice Bjelovarska
Bilogora možemo zaključiti sljedeće:


Prosječni postotak kore tehničke oblovine prema
drvnom obujmu s korom iznosi 4,8 % za uzorak od 693
primjerna stabla oplodnih sječina, odnosno 5,1 % u
pripremnom, 4,8 % u naplodnom i 4,7 % u dovršnom
sijeku. Padajući trend postotaka obujma kore od pripremnog
prema dovršnom sijeku potvrđuje tvrdnju da
postotak debljine i obujma kore opada s porastom debljine
oblovine.


Potvrđena je i tvrdnja da je debljina kore upravo
proporcionalna promjeru stabla ili oblovine. Podaci su
dvostruke debljine kore u zavisnosti od prsnog promjera
stabla izjednačeni jednadžbom pravca uz vrlo jaku
korelaciju. Vrijednosti dvostruke debljine kore, ovisno


o promjeru oblog drva po vrsti sijeka izjednačene su
jednadžbama pravca uz jaku i vrlo jaku korelaciju.
5. LITERATURA
Boj an in, S., 1965: Gubitak kod sječe i izrade hrasta
lužnjaka {Querem pedunculata Ehrh.) obzirom
na učešće sortimenata, Drvna industrija, 16
(3-4), Zagreb, str. 26-35.


Bojanin,S., 1972: Debljina i postotak kore oblovine
poljskog jasena (Fraxsinus angustifolia Vahl.),
Šumarski list, 7-8, Zagreb.


Klepac,D., 1961: Rast i prirast, Udžbenici Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb.


Klepac, D., 1986: Uvodni referat na simpoziju o bukvi
"Kolokvij o bukvi - savjetovanje asistentske
sekcije", Velika 22.-24.1984., Zagreb, str. 11-16.


Krpan, A. P. B., 1986: Kora bukve sa stanovišta eksploatacije
šuma. "Kolokvij o bukvi - savjetovanje
asistentske sekcije", Velika 22.-24. 1984.,
Zagreb, str. 77-88.


Pranj ić, A., 1986: Šumarska biometrika, Sveučilište u
Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, str. 146-173.


P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%


0 0.407528644 0.417071479 0.407528644 0.417071479
0 0.01324073 0.013524761 0.01324073 0.013524761


- 4. Conclusion
Utvrđeno je da nema značajnih razlika između vrijednosti
dvostruke debljine kore ovisno o promjeru
kod proreda, pripremnih, naplodnih i dovršnih sjekova.
Vrijednosti dvostruke debljine kore i promjera izmjerene
na cijelom uzorku od 2.106 primjernih stabala izjednačene
su, uz jaku korelaciju, jednadžbom pravca koja
glasi:


y= 0,0134 x+ 0,4123.


Sve utvrđene vrijednosti debljine kore, i postotne i
apsolutne, u zavisnosti od promjera manje su od rezultata
istraživanja prema Krpanu (1986). To potvrđuje
tezu da lošija životna sredina uvjetuje veću debljinu
kore, obzirom na razlike u nadmorskim visinama objekata
istraživanja.


Usporedba rezultata obaju istraživanja i odbitaka
kore pri trgovini tehničkom oblovinom bukve ukazuje
na postojanje znatnih razlika.


- 5. References
Pranjić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma, Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 42.


Prka, M., 2001: Udio i kakvoća šumskih sortimenata
u oplodnim sječama bukovih sastojina Bjelovarske
Bilogore, Magistarski rad, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, str. 39—43.


Trinaj stić, I., 2003: Taksonomija, morfologija i rasprostranjenost
obične bukve, Obična bukva u
Hrvatskoj, Zagreb, str. 37-47.


* Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma. II izdanje,
Državni zavod za normizaciju i mjeritelj stvo,
Zagreb, 1995.
** Hrvatska norma. Oblo drvo listača - razvrstavanje
po kakvoći, - 1. dio: Hrast i bukva (HRN-EN
1316-1:1997). I izdanje, Državni zavod za normizaciju
i mjeriteljstvo, Zagreb, 1997.


*** Šumarska enciklopedija II, str. 276-282, 653-654.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Prka: DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus srlvatica L.) U SJEĆINAMA BJELOVARSKE ...
SUMMARY: Smooth and thin bark is one of very prominent morphological
features of common beech. Because of particular activity of cork cambium
(phellogen) beech bark follows thickness increment, and it does not peel off
and crack on the surface.


Research of bark of domestic tree species in Croatia started in the 1850s,
and in the beginning, species with thicker bark attracted more attention.


Structure and appearance of bark often vary considerably, even in trees of
the same species, if they grow in different conditions. Specific features of bark
variability are genetically determined. Researching bark thickness of beech
trees in the area of Bjelovar Bilogora, we noticed specific variability in beech
bark morphology.


Empiric cognitions of forestry operational bodies in the researched area
tell us that beech trees with furrowed (rough) bark are less inclined towards
creating false heartwood (kern). That assumption has not been tested primarily
because of small number of such trees in the researched area.


Of all the bark features, the most important is its thickness. That results
from the fact that we produce technical roundwood offoliaceous trees, pull it
and transport it with bark, but we measure it (take it over) and ship it without
bark. In that way, bark offoliaceous trees in technical roundwood is specific
ballast in production, which does not give financial results.


So far, research of beech bark thickness (Krpan, 1986) has established
some generally accepted regularities:


-
Bark thickness is in direct relation to tree or roundwood diameter.
-
Bark thickness decreases from the tree stump towards the top of the tree
trunk.
-
Bark thickness increases with roundwood thickness, while the percentage
of thickness and the volume decrease.
Also, poor natural settings cause greater bark thickness.
Double bark thickness was measured at breast level of the tree, then in the
middle of each log, and in the middle of every fifth round log of firewood.
Bark sample was taken from the specified places by a little axe, to make sure it
is big enough and to avoid its bruising. Bark thickness was measured by
micrometer calliper with nonius correct at 0.1 mm. Total bark thickness value
was obtained by adding the measured values of bark thickness in samples
taken from the opposite places on the roundwood cover.


The research included 2,106 sample trees on 30 research objects in total
number of 34 occasions (fellings), with 18,381 pairs were measured for double
bark thickness and breast diameter, or diameter in the middle of the item.


We researched bark thickness in relation to common beech diameter in
thinning and seeding fellings of beech-cutting areas in the economic unit
Bjelovarska Bilogora. We analysed the average percentage of bark in the volume
of technical roundwood, with regard to type of felling of seeding beech
fellings.


Data on double bark thickness in relation to breast level diameter of the
tree were equalized by regressive linear equation with very strong correlation.
Values of double bark thickness in relation to diameter in the middle of
technical roundwood and round logs were equalized according to type of
felling by regressive linear equations with strong and very strong correla


tinnv


It has been established that there are not any significant differences
between the values of double bark thickness in relation to thinning, preparatory,
seeding and final felling, so that the values of double bark thickness and


Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M l´rka: DI-HI .[INA KORI- OBIČNI- BUKVI-(Fu^us silv.ilica [..) V S.IIC1NAMA BJELOVARSKI: ... Šumarski list hr. 7 8. C XXVIII 120(14). 391-403


the diameter of the whole sample were equalized by the following linear
equation: y = 0.0134 x+ 0.4123


The research confirmed the regularities defined in previous research.
Furthermore, the absolute values of bark thickness in relation to diameter
and average percentages of bark in technical roundwood are smaller then
established in the previous research. That confirms the thesis that poor natural
settings determine greater bark thickness, having in mind the differences
in height above sea-level between the objects of this and the previous
research.


We established percentages of bark in volume of technical roundwood of


5.1 % in preparatory felling, 4.8 % in seeding felling and 4.7 % in final
felling. For the sample of 693 sample trees in seeding felling the average percentage
of bark in technical roundwood, calculated according to wood bulk


with bark was 4.8 %.


The results of the research were compared to the results of the previous
research carried out in NPSO Velika (Krpan, 1986), and to usance applied
in beech forest wood products, and significant differences were established.


Key words: bark thickness, common beech, beech felling, Bjelovarska
Bilogora.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 46     <-- 46 -->        PDF

INSTRUMENTI I OPREMA
U ŠUMARSTVU


HB*


Visinomjeri: digitalni (Haglof), sa skalom (Blume Leiss), sa skalom (Sunto)


r.y"


\ M %^0±


Spiegel Relascop i Promjerke: digitalne, P. svrdla (boreri) za
Telerelascop Fob drvene i aluminijske, tvrdo ili meko drvo +
taksac, cm, mm rezervni djelovi
(boreri i igle)


i


SOKKIA


\


Kompasi (SUNTO) GPS Garmin (12,1 I plus) Vrpce, niveliri, stanice,
geodetski pribor


dalekozori, snajperi
COA*A4UNJC4nON,| "
K
K
^riHkte. .juj^gigL j—||j|jL. j^^^^ggj^ ^^^^^^^^ ni im Lint ´KteiKifiiM´


ormari za nacrte


stolovi sa svjetlom za čitanje karata
ITLCHNOt()GIL S


crtaći pribor
r\j{ /frfi iii Tj
ploteri, fotokopirni aparati
L/IVI 1 HJJLJL
KOMTEH-GEO


Majzekovi trokuti, razmjernici
10000 ZAGREB, Trg športova 11


planimetri, kurvimetri tel. 01/3650-451 ; fax. 01/3091-027
e-mail: komteh@zg.tel.hr
trasirke, prizme, daljinomjeri, niv. letve
http://www,recro.hr/komteh