DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 391-403
UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)


DEBLJINA KORE OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.)
U SJEČINAMA BJELOVARSKE BILOGORE


BARK THICKNEES OF COMMON BEECH (Fagus sylvatica L.)
IN CUTTING AREAS OF BILOGORA NEAR BJELOVAR


Marinko PRKA*


SAŽETAK: Istraživana je debljina kore u odnosu na promjer obične bukve
u prorednim i oplodnim sječinama bukovih sastojina gospodarske jedinice
Bjelovarska Bilogora. Razmatran je prosječni postotni udio kore u obujmu
tehničke oblovine glede vrste sijeka oplodnih bukovih sječina.


Istraživanjem je obuhvaćeno 2.106 primjernih stabala na 30 objekata istraživanja
u ukupno 34 navrata (sijeka), pri čemu je izmjeren 18.381 par dvostruke
debljine kore i prsnog promjera ili promjera na sredini komada.


Podaci o dvostrukoj debljini kore u zavisnosti od prsnog promjera stabla
izjednačeni su regresijskom jednadžbom pravca uz vrlo jaku korelaciju. Vrijednosti
dvostruke debljine kore u ovisnosti od srednjeg promjera oblog drva
izjednačene šupo vrsti sijeka regresijskim jednadžbama pravca uz jaku i vrlo
jaku korelaciju.


Utvrđeno je da nema značajnih razlika između vrijednosti dvostruke debljine
kore ovisno o promjeru u prorednim, pripremnim, naplodnim i dovršnim
sječama, te su vrijednosti dvostruke debljine kore i promjera cijelog
uzorka izjednačene jednadžbom pravca.


Potvrđene su zakonitosti utvrđene prijašnjim istraživanjima. Utvrđene su
apsolutne vrijednosti debljine kore u odnosu na promjer. Prosječni postotni
udjeli kore kod tehničke oblovine manji su nego je to utvrđeno ranijim istraživanjima.
Razlike u rezultatima istraživanja upućuju na to da lošija životna
sredina uvjetuje veću debljinu kore.


Prosječni postotni udjeli kore u obujmu tehničke oblovine iznose 5,1 % u
pripremnom sijeku, 4,8 % u naplodnom sijeku i 4,7 % u dovršnom sijeku. Za
uzorak od 693 primjerna stabla iz oplodnih sječa, prosječni postotak kore
tehničke oblovine izračunat prema drvnom obujmu s korom iznosi 4,8 %.


Rezultati istraživanja uspoređeni su s rezultatima ranijih istraživanja koja
su provedena u NPŠO Velika (Krpan 1986) i uzancama koje se primjenjuju pri
trgovini bukovim šumskim drvnim proizvodima, te su utvrđene znatne razlike.


Ključne riječi: obična bukva, debljina kore, bukove sječe, Bjelovarska
Bilogora


1. UVOD - 1. Introduction
Jedna od vrlo uočljivih morfoloških značajki obične da se takva glatka i tanka kora ne susreće kod drvenastih
bukve je njezina izrazito glatka kora. Moglo bi se reći vrsta izvantropske zone. Osim toga, bukova se kora na


površini ne ljušti, a zbog osobitoga djelovanja plutnoga


kambija (felogena) može pratiti debljinski prirast drva


Mr. sc. Marinko Prka- Šumarija Bjelovar
Uprava šuma Podružnica Bjelovar. be z raspucavanja. (1 r 1 n aj S11C 2UU3J