DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENIČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004). 381-389
UDK 630* 305 + 242


NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA
SKUPNIM RADOM UZ OSVRT NA IZBOR
METODE STUDIJA VREMENA


SOME HARVESTING RESULTS IN HILLY STANDS BY GROUP LABOR
WITH A REVIEW OF SELECTION OF TIME STUDY METHOD


Željko ZEČIĆ*, Tomislav PORSINSKY*, Marijan ŠUŠNJAR*


SAŽETAK: U ovome se radu iznose rezultati istraživanja eksploatacije
brdskih sastojina skupnim radom te razmatraju prednosti i nedostaci metoda
mjerenja vremena pri sječi, izradbi, privlačenju i preuzimanju. Skupni rad
odvijao se u bukovoj sastojini starosti 55 godina, u brdskom području središnjeg
panonskog gorja na nadmorskoj visini između 550 i 700 m. Srednji prsni
promjer posječenih stabala je 21 cm, a srednji obujam stabla je 0,30 m3.
Radnu skupinu čine pet radnika, i to dva sjekača, dva traktorista ijedan radnik
na pomoćnom stovarištu. Efektivno je vrijeme sjekača na sječi i izradbi te
pripremi i vezanju tovara po stablu 3,69 minuta, odnosno 12,30 min/m3. Pri
doradi i preuzimaju drvnih sortimenata na pomoćnom stovarištu efektivno
vrijeme po jednom komadu oblog drva je 0,99 minuta, odnosno 6,21 min/m3.
Drvo je privlačio zglobni šumski traktor Ecotrac V´ — 11 -1033F. Norma je
vremena traktora za udaljenost od 150 do 650 m u rasponu od 25,06 min/m3
do 32,75 min/m3. Norma je vremena istovremene sječe i izradbe 17,86 min/m3.
Iz navedenih vrijednosti moguće je izračunati odnos normi vremena sječe i
privlačenja drva te prema njima uspostaviti dinamički optimalnu organizaciju
skupine.


Ključne riječi: studij vremena, sječa i izradba, privlačenje, preuzimanje,
norma vremena


PROBLEM - Scope
ZNAČAJKE SKUPNOGA RADA - Characteristics of group labor


Skupni je rad opisan kao istovremeni rad skupine skupni rad pratio i oblikovao kako bi se postigla najboljudi
na istom radnom zadatku, istom prostoru i u složelja
struktura skupine.
noj međusobnoj suradnji. Skupnim se radom radovi sje


Osnovne su značajke skupnoga rada: zajednički


če, izradbe i transporta drva izvode usporedno. Takav


radni nalog; sudjelovanje više radnika u izvršenju rad


način rada omogućuje da drvo vrlo brzo nakon sječe u


noga naloga; prilagođena tehnologija rada; ravnomjer


potpuno svježem stanju dolazi na stovarište kupca.


na raspodjela učinka i osobnoga dohotka; zajednička


U Hrvatskoj je skupni rad prvi put primijenjen odgovornost za ispunjenje radnoga naloga; zajednički
1979. na području Uprave šuma Bjelovar. Na području odlazak na rad i povratak; zajednička raspodjela utrošUprave
šuma Požega skupni rad je primijenjen nešto ka goriva i maziva; zajednička raspodjela troškova;
kasnije i to 1982. u dovršnom sjeku hrasta kitnjaka, prisutnost poslovođe koji dnevno nadzire tijek rada
odjel 69 u g. j . Sjeverni Dilj I. Sljedećih se godina (Zečić 1998).


Pri sastavljanju određene skupine za svakoga se po


*
Dr. se. Željko Zečić, mr. se. Tomislav Porsinsky, jedinca ispituje nekoliko elemenata: opća sposobnost
Mr. sc. Marijan Šušnjar, Šumarski fakultet
sjekača, starost, prethodni rezultati rada, mjesto sta


Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za iskorištavanje šuma,


novanja, poznavanje rada i sredstava rada i dokumenti


Svetošimunska 25, 10002 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ž. Zečić. T. PorSinsky. M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKU 1 SASTOJ1NA . Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (2004). 381-389


o obučenosti radnika. Prilagodba je pojedinca u skupise
u praksi nije ostvarilo. Sjekači su se redovito mjeni
ovisila o međusobnim odnosima članova te naravi sečno izmjenjivali samo na pomoćnom stovarištu zbog
pojedinca. ravnomjernog opterećenja sjekača i alata. Lanac pile se
pri trupljenju na pomoćnom stovarištu više trošio zbog


Iako je osnovno načelo skupnoga rada redovita iz


nakupina tla na privučenom oblom drvu.


mjena radnika na aktivnostima radnika i traktoriste, to


IZBOR METODE STUDIJA VREMENA - The selection of time study method


Studij rada kao znanstvena osnova organizacije rada
i organizacije proizvodnje polazi od čovjeka i njegovog
rada te analize čovjek - radno mjesto - radna okolina.
Zadatak je studija rada da znanstvenim metodama te
logičkim, cjelovitim i sustavnim analizama dođe do optimalno
oblikovanog načina rada te realnog vremena
izrade, odnosno objektivno izračunane norme. Tehnička
se norma vremena utvrđuje studijem vremena.


Slika 1. Sjekač pri sječi i izradbi stabala


Figure 1 Cutter at felling and processing of trees


Pri studiju vremena kod nas se utrošci vremena
mjere mehaničkim ili digitalnim kronometrom. Osim
protočne i povratne metode za određivanje utroška
vremena kod radova eksploatacije šuma primjenjuje se
i metoda trenutačnih opažanja (MTO) ili multimomentna
metoda. Pri našim se terenskim istraživanjima
najčešće koristi povratna metoda kronometrijc. Raspodjela
vremena koja se koristi u Hrvatskoj slična je raspodjeli
vremena koja se primjenjuje u europskim zemljama
(REFA, 1984) s tim da se ne utvrđuje procjena
zalaganja radnika.


Za snimanje skupnoga rada pri sječi, izradbi i privlačenju
drva moguće je koristiti sve tri navedene metode
studija vremena. U praksi prevladava primjena
povratne metode pred nepopularnom protočnom.


Slika 2. Traktor Ecotrac V 1033F na privlačenju drva


Figure 2 Ecotrac V1033F tractor in timber skidding


Primjenom MTO metode jedan snimatelj može istovremeno
pratiti više radnika. Sa stajališta jednostavnosti
i troškova snimanja MTO metoda ima prednosti
pred kronometrijskim metodama. Metoda trenutačnih
opažanja pojavila se 1934. godine u Engleskoj, u tekstilnoj
industriji. Cilj je bio utvrditi vrijeme prekida, odnosno
zastoja radnika i strojeva, kako bi se utvrdili gubici
vremena u proizvodnom procesu. Kod MTO se u
nejednakim vremenskim intervalima bilježi djelatnost
radnika, odnosno stroja u tom momentu. Intervali se
mogu određivati pomoću tablice slučajnih brojeva. Pri
snimanju radova u eksploataciji šuma koriste se jednaki
i kratki intervali, tako da se u jednoj minuti opažanja
obavljaju 4 ili 5 puta. Od 1940. godine Barnes kod ove
metode primjenjuje matematičku statistiku. Unatoč
povećanom broju snimatelja, odnosno povećanim troškovima
snimanja u odnosu na MTO metodu, pri snimanju
skupnoga rada odabrana je povratna metoda.
Osnovni je razlog za odabir povratne metode u tome
što se njome osigurava neprekinuti vizualni kontakt
snimatelja i radnika, pa se vrijeme izvođenja radnih
operacija može precizno izmjeriti. Nadalje, radnici
skupine su prostorno međusobno udaljeni. Dva sjekača
nalaze se u sječini na najmanjoj međusobnoj udalje
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ž. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJ1NA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 381-389


nosti od dvije visine stabla, te tako istovremeno snimanje
najčešće nije moguće. Traktori se iz sječine do pomoćnog
stovarišta kreću na udaljenosti od preko 500
metara. Radnik na pomoćnom stovarištu obavlja sve
radove na doradi i preuzimanju drvnih sortimenata.
Prostorni raspored radnika, konfiguracija i nepreglednost
terena u ovom slučaju donose prevagu u korist primjene
povratne metode.


Taboršak (1987) preporučuje povratnu metodu
mjerenja vremena te navodi njene nedostatke i prednosti.
Nedostaci se odnose na dugo uvježbavanje snimatelja,
dugotrajnu koncentraciju snimatelja, kronometar


posebne konstrukcije, gubitke zbog vraćanja kazaljke
u početni položaj i drugo. Prednosti su: odmah se vide
nepravilnosti u radu ili opravdani prekidi u radu, nema
naknadnog izračunavanja pojedinačnih vremena, ako
se snimanje prekine iz bilo kojih razloga može se nastaviti,
moguće je očitavanje trajanja kratkih zahvata.


Barnes (1964) daje prednost povratnoj metodi
pred protočnom, zbog toga što se vrijeme svakog zahvata
vidi na opažačkom listu, pa snimatelj i analitičar
mogu u tijeku samoga snimanja uočiti razlike za svaki
radni zahvat.


ZNAČAJKE RADILIŠTA - Characteristics of the working site


Istraživanje skupnoga rada provedeno je na području
Uprave šuma Požega, odnosno šumarije Kutjevo u


g. j . Južna Krndija I. Uprava šuma Požega zauzima zapadni
dio Slavonije, a prostire se na čitavom području
požeške kotline. Šumarija Kutjevo zauzima sjeverne i
sjeveroistočne predjele požeške kotline. Ukupna površina
kojom šumarija gospodari iznosi 7337,83 ha. Gospodarska
jedinica Južna Krndija I zauzima krajnje jugozapadne
i južne obronke Krndije i pripada u slivno
područje rijeke Save. Površina gospodarske jedinice
iznosi 6242,64 ha, a drvna zaliha 1268147 m3. Najza-
Filipov kamen


stupljeniji tip tla je distrično smeđe tlo, tipično na gnajsu
i škriljcima, na kojem je razvijen ekološko-gospodarski
tip II - D - 10 s biljnom zajednicom ilirske brdske
bukove šume s mrtvom koprivom (Lamio orvale -
Fagetum sylvaticae Ht 1938).


Otvorenost gospodarske jedinice prometnicama iznosi
17,28 m/ha, od toga javnim 2,29 m/ha, a šumskim
14,99 m/ha, dok je ukupna otvorenost područja šumarije
Kutjevo 16,57 m/ha (M ikić 1996). Etat prethodnog
prihoda g. j . Južna Krndija I iznosi 34 % prirasta,
odnosno 15 % drvne zalihe, stoje prosječno 33 m3/ha.


Šumska cesta
Meki putevi i gospodarske pr
Granica odjela
Granica odsjeka
Vodotok


Slika 3. Radilište Kutjevo -3 D model terena


Figure 3 Working site Kutjevo -3D terrain model
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ž. Zečić, T. PorSinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA . Šumarski list br. 7-8. CXXVIII (2004), 381-389


Nadmorska visina najniže točke nalazi se na 550 m, a
najviše na 700 m. Uz donju granicu odjela 56 a i kroz
odjel 55 a izgrađena je šumska cesta (slika 3).


Radove sječe, izradbe, privlačenja i preuzimanja na
ispitivalištu Kutjevo izvodila je skupina od pet članova,
i to tri sjekača i dva traktorista. Kod ovakve organizacije
skupine dva su sjekača radila u šumi, dok je treći
sjekač zajedno s poslovođom na pomoćnom stovarištu


prikrajao, trupio, mjerio i obilježavao tehničku oblovinu.
Sjekač u sječini osim sječe, priprema traktorski tovar
te ga zajedno s traktoristom veže. Primijenjena je
kombinirana metoda izradbe. Poslovođa na pomoćnom
stovarištu obavlja prikrajanje, mjerenje obujma i preuzimanje
te nadzire tijek ostalih radova. Debalna se metoda
primjenjivala samo uz traktorske vlake ili uz rub
odjela u blizini pomoćnog stovarišta.


REZUTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research
SJEČA I IZRADBA U SKUPNOM RADU - Group felling and cutting


Sjekači su u sastojini izrađivali ranije srušena stabla,
te sjekli i izrađivali dubeća stabla. Rad je sniman
15 radnih dana. Podaci su prikazani u tablici 1. Efektivno
vrijeme sjekača iznosi 42,93 %, a opća vremena
57,07 %. Efektivno vrijeme izradbe iznosi 478,38
minuta ili 2,08 minuta po stablu. Efektivno vrijeme
sječe i izradbe je 818,22 minute ili 2,10 minuta po stablu.
Na pripremu tovara sjekač troši 986,71 minutu,


odnosno 65,78 min/dan ili 1,59 minuta po stablu, što
čini 43,17 % efektivnog vremena. Sjekači su povremeno
na kraju radnoga dana pomagali pri preuzimanju
zadnjih turnusa traktora na pomoćnom stovarištu.
Martini ć (1990) spominje da dnevno utrošeno vrijeme
sjekača na aktivnostima privlačenja traktora iznosi
od 88 min/dan, do 95 min/dan. U strukturi tih vremena
vezanje tovara iznosi 60 %.


Tablica 1. Sturktura ukupnog i efektivnog vremena sjekača na sječi i izradbi te utrošak vremena po stablu


Table 1 Structure of total and effective time used by cutters for felling and cutting and time consumption per tree


Vrsta radne operacije


Type of working operation


1.
Vrijeme izradbe
Cutting time


1.1
Stablovno vrijeme
Tree time


1.2
Sortimentno vrijeme
Assortment time


2.
Vrijeme sječe i izradbe
Felling and cutting time
2.1
Stablovno vrijeme
Tree time


2.2
Sortimentno vrijeme
Assortment time


3.
Rad na pripremi tovara
Load preparation


4.
Rad na pomoćnom stovarištu
Operations in landing


5.
Efektivno vrijeme
Effective time


6.
Opća vremena
Delav time


7.
Ukupno vrijeme
Total time


min


478,38


362,29


116,09


818,22


668,30


149,92


986,71


2,39
2285,70
3039,00
5324,70


Efektivno vrijeme sjekača po stablu od 0,30 m3 iznosi
3,69 minuta (sječa, izradba i rad na pripremi tovara),
a opća vremena 4,91 minutu, što ukupno iznosi
8,60 min/stablu. Sjekač je za sječu i izradbu utrošio
12,30 min/m3 efektivnog vremena te 16,37 min/m3


Utrošak vremena - Cutter ´s time consumption


%
min/stablu
min /tree
8,98 20,93 2,08
6,80 15,85 1,58
2,18 5,08 0,50
15,37 35,80 2,10
12,55 29,24 1,72
2,82 6,56 0,39
18,53 43,17 1,59
0,04 0,10 0,00
42,93 100,00 3,69
57,07 4,91
100,00 8,60


općih vremena ili ukupno 28,67 min/m1. U prorednoj
sastojini hrasta lužnjaka i crne johe (Boj an in i dr.
1989) za stablo prsnog promjera 20 cm efektivno vrijeme
sječe i izradbe iznosi 6,20 minuta, odnosno kod
crne johe 5,23 minute.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ž. Zečić, T. PorSinsky. M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJ1NA Šumarski list br. 7 8, CXXVIII (20Ü4). 3X1-3X9


Dodatno vrijeme izradbe te sječe i izradbe iznosi
1 377,50 minuta ili 60,3 % efektivnog vremena. Pri izračunu
dodatnog vremena priznaje se polusatna stanka
za jelo za 8 sati rada. Odmori su priznati s najduljim
trajanjem od 5 minuta, a opravdani prekidi u ukupnom
iznosu kako su se događali. Povremeni radovi čine
6,64 % dodatnog vremena. Tehnički prekidi iznose
12,68 %, a najveći dio otpada za nalijevanje goriva.
Pripremno-završno vrijeme čini 27,42 % dodatnog
vremena, a oblikovano pripremno-završno vrijeme iz


nosi 377,73 minute, odnosno 25,18 min/dan. Za brdoviti
su teren Bojani n i dr. (1994) utvrdili dodatno
vrijeme u iznosu od 51 % čistog vremena rada, koje
obuhvaća i polusatno vrijeme objeda. Backhau s
(1990) godine navodi da kod normi sječe i izradbe motornom
pilom dodatno vrijeme u Njemačkoj u prosjeku
iznosi 40 %. Dodatno je vrijeme sječe i izradbe na radilištu
Kutjevo 5,56 min/m3, a norma vremena iznosi
17,86 min/m3.


PRIVLAČENJE DRVA - Timber skidding


U tablici 2 prikazana je struktura vremena turnusa 25,54 minute ili 78,9 %, a dodatno vrijeme 6,84 minute
traktora Ecotrac V 1033E Efektivno vrijeme iznosi ili 21,1 % ukupnog vremena turnusa.


Tablica 2. Struktura vremena turnusa za udaljenost privlačenja po vlaci i sječini od 300 m, i po pomoćnom stovarištu 100 m
traktora Ecotrac 1033F


Table 2 Time cycle structure of Ecotrac 1033F skidder for skidding distance of300 m on skid trail and felling site and


skidding distance of 100 m on landing


Sastavnice


Components


1.
Vožnja neopterećenog traktora
Unloaded skidder driving


2.
Vožnja opterećenog traktora
Loaded skidder driving
3.
Radna sječini
Felling site work


4.
Rad na pomoćnom stovarištu
Landing work


5.
Efektivno vrijeme
Effective time


6.
Dodatno vrijeme (26,8 % na efek. vrijeme)
Additional time (26.8 % of effective time)


7´.
Ukupno vrijeme turnusa


Total cycle time


8.
Prosječan obujam tovara, m3
Mean load diameter, m


9.
Norma vremena, min/m3
Standard time, min/m


10.
Dnevni učinak, nrVdan
Daily efficiency, m /day


U istoj tablici 2 prikazane su i vrijednosti za prosječan
obujam tovara, normu vremena i dnevni učinak.
Rad na sječini traje 15,16 minuta ili 59,4 %, a najmanje
se vremena troši na vožnju opterećenog i neopterećenog
traktora po vlaci i sječini i to 2,81 minuta ili
11,0 %. Rad na pomoćnom stovarištu čini 4,76 minuta
ili 18,6 % efektivnog, odnosno 14,7 % ukupnog vre


Utrošak vremena turnusa -Consumption of cycle time


Ukupno Postotni udio prema
vrijeme % share in total
Total ukupnom efektivnom
time total effective
vremenu time
min %
2,81 8,7 11,0


2,81 8,7 11,0
15,16 46,8 59,4
4,76 14,7 18,6
25,54 78,9 100,00


6,84 21,1
32,38 100,00


1,12
28,91
16,60


mena. Dodatno vrijeme određujemo radi izračuna norme
vremena i norme učinka, a dodajemo ga efektivnom
vremenu u obliku koeficijenta dodatnog vremena
ili u apsolutnom iznosu. Neki autori, kako spominje
Krpa n (1984), u dodatno vrijeme uvrštavaju opravdane
i osobne prekide te odmore i pripremno-završno
vrijeme. Ako se polusatni prekid za jelo ne uvrštava u
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 28     <-- 28 -->        PDF

2. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJ1NA Šumarski list br. 7-8, CXXVII1 (2004), 381-389
dodatno vrijeme (Boj an in 1971, Krivec 1967)
smatrajući da se radi o unaprijed propisanom prekidu,
tada se kao dnevno radno vrijeme uzima 450 minuta.


Boj an in (1975) za prilagođene poljoprivredne
traktore spominje dodatno vrijeme u iznosu od 11,7 %


do 38,4 %, a Krpan (1984) za sve druge traktore od
13,4 % do 25,8 Za istraživani traktor Ecotrac u
Kutjevu dodatno vrijeme iznosi 26,8 % (tablica 2).


DORADA I PREUZIMANJE DRVNIH SORTIMENATA NA POMOĆNOM STOVARIŠTU
Additional processing and receipt of wood assortments in the landing


Za preuzimanje drvnih sortimenata utrošeno je
ukupno 4521,55 minuta (tablica 3). Od ukupno utrošenog
vremena pri preuzimanju efektivno vrijeme iznosi
20,69 %, a opća vremena 79,31 % (slika 3). U efektivnom
vremenu najviše je vremena utrošeno na mjerenje


tehničke oblovine (27,35 %), a zatim na hod od tovara
do tovara po pomoćnom stovarištu (25,18 %). Za mjerenje
prostornog drva je utrošeno 22,15 %, a najmanje
čistog vremena utrošeno je za prikrajanje drvnih sortimenata
(3,66 %).


Tablica 3. Utrošak vremena pri preuzimanju drvnih sortimenata na pomoćnom stovarištu


Table 3 Time consumed for the receipt of wood assortments in the landing


Vrsta operacije ili zahvata


Type of operation


1. Hod do tovara
Walking to the load


2. Prikrajanje drvnih sortimenata
Bucking of wood assortments


3. Tr´upljenje i dorada
Slashing and additional processing


4. Mjerenje tehničke oblovine
Measuring technical roundwood


5. Zakucavanje pločica
Nailing the plates


6. Mjerenje prostornog drva
Measuring cordwood


7´. Označavanje kolobrojem


Marking


Efektivno vrijeme


Effective time


Opća vremena


Delay times


Ukupno vrijeme


Total time


Ukupno
vrijeme
Total
time
Udio vremena - Share of time
prema ukupnom
against total
prema efektivnom
against effective
vremenu time
po drvnom
sortimentu
per wood
assortment
po m3
per m}
min % min
235,58 5,21 25,18 0,12 0,86
34,24 0,76 3,66 0,02 0,13
93,11 2,06 9,95 0,05 0,34
255,93 5,66 27,35 0,53 2,86
51,55 1,14 5,51 0,11 0,58
207,29 4,58 22,15 0,13 1,13
58,01 1,28 6,20 0,04 0,32
935,71 20,69 100,00 0,99 6,21
3 585,84 79,31 1,76 13,13
4 521,55 100,00 2,75 19,33


U tablici 3 prikazan je utrošak vremena preuzimanja
drva po komadu i m3. Efektivno vrijeme iznosi
0,99 min/kom drvnog sortimenta, a ukupno vrijeme
preuzimanja 2,75 min. Efektivno vrijeme pruzimanja
za 2038 komada ili 273,19 m3 drvnih sortimenata iznosi
6,21 min/m3, opća vremena 13,13 min/m3 i ukupno
vrijeme prosječno 19,33 min/m3.


Slika 4. Utrošak vremena pri preuzimanju drvnih sortimenata na
pomoćnom stovarištu


Figure 4 Time consumption of timber assortment inspection auxiliary
timberyard


Efektivno vrijeme
Effective time
" 20,69%


Opća vremena


Delay time


79.31%
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ž. Zečić, T, Poršinskv, M. Šušnjar: NHK1 REZULTATI EKSPLOATACIJH BRDSKIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 7-8, CXXV1I1 (2004), 381-389


Dodatno vrijeme dorade i preuzimanja drva na
pomoćnom stovarištu iznosi 67,35 % efektivnog vremena.
Pri oblikovanju dodatnog vremena prekid za
jelo određenje prema utrošenom dnevnom vremenu te
je priznato 30 minuta za 8 sati rada. U raspodjeli


dodatnog vremena najveći udio 44,84 % odnosi se na
prekid za jelo, zatim slijedi pripremno-završno vrijeme
s 26,01 %. Opravdani prekidi iznose 12,69 %, a povremeni
radovi 11,45 %. Navedeni podaci o dodatnom
vremenu nisu prikazani tablične


ODNOS NORMI VREMENA SJEČE I IZRADBE I PRIVLAČENJA
Relation between standard times of felling and cutting and skidding


U tablici 4 i slici 5 prikazani su odnosi norme vremena
sječe i izradbe i traktora za različite udaljenosti
privlačenja. Norma vremena na preuzimanju ne utječe
izravno na normu vremena traktora, pa taj odnos nije


Tablica 4. Odnos norme vremena na sječi i privlačenju


Table 4 Relation between felling and skidding


standard times


Norma vremena
Udaljenost Standard time
privlačenja Sječa i Privlačenje
Skidding izradba traktora
distance Felling and Tractor


cutting
m
1 2
150 17,86
200 17,86
250 17,86
300 17,86
350 17,86
400 17,86
450 17,86
500 17,86
550 17,86
600 17,86
650 17,86
60
50
40
30
20


skidding


min/m3


3
25,06
25,83
26,60
27,37
28,14
28,91
29,67
30,44
31,21
31,98
32,75


25.06


10


-17.86


0


150 200 250


Odnos
norme
vremena


Time
standard
relation


koeficijent


coefficient


4-3:2
1,40


1.45
1,49
1,53
1,58
1.62
1,66
1,70
1,75
1,79
1,83
Norma vremena traktora


Standard time tractors


Norma vremena sjekača, (17,86)


17.86


Standard time stand cutter


-A 1 1 1 1—


300 350 400 450 500 550 600 650


Udaljenost, m - Skidding distance, m


prikazan. Norma vremena sječe i izradbe jednog sjekača
iznosi 17,86 min/m3.


Norma vremena privlačenja traktorom se za udaljenosti
od 150 m do 650 m kreće od 25,06 min/m3 do
32,75 min/m3. Iz navedenih su normi vremena sjekača i
traktora izračunani njihovi odnosi za različite udaljenosti
privlačenja u rasponu od 1,40 do 1,83. Odnosi se
kreću na istraživanim udaljenostima privlačenja (150 m
do 300 m) od 1,40 do 1,53. Od 350 m do 550 m se kreće
u rasponu od 1,58 do 1,75, dok je za 600 m i 650 m odnos
normi 1,79 i 1,83.


Prikazani dinamički model pokazuje koliko se s povećanjem
udaljenosti privlačenja povećava međusobna
razlika normi sječe i izradbe i privlačenja drva, odnosno
međusobna usklađenost. Vidimo da skupina nije
optimalno usklađena, budući da u postavljenoj organizaciji
rada skupine jedan sjekač može opsluživati od
1,40 traktora na 150 m do 1,83 traktora na 650 m udaljenosti
privlačenja.


32.75


Slika 5. Odnos norme vremena sjekača i traktora


Figure 5 Proportion of standard time of cutter and tractor
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ž. Zečić, T. Porsinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 381-3X9


ZAKLJUČCI - Conclusions


Istraživanje skupnoga rada provedeno je u bukovoj
prorednoj sastojini starosti 55 godina, u brdskom području
središnjeg panonskog gorja na nadmorskoj visini
između 550 i 700 m. U Hrvatskoj je skupni rad prvi put
primijenjen 1979. na području Uprave šuma Bjelovar.


Osnovni je razlog odabira povratne metode kronometrije
u tome što se njome osigurava neprekinuti vizualni
kontakt snimatelja i radnika, pa se vrijeme izvođenja
radnih operacija može precizno izmjeriti.


U radu su prikazani rezultati rada jednoga sjekača i
traktora te radnika pri preuzimanju na pomoćnom stovarištu.
Sjekač je na sječi i izradbi te vezanju tovara
utrošio 17,86 min/m3 efektivnoga vremena. Pri doradi i


preuzimanju drva na pomoćnom stovarištu sjekač je
utrošio 6,21 min/m3 efektivnog vremena. Norma vremena
traktora je za udaljenost od 150 m do 650 m u
rasponu od 25,06 min/m3 do 32,75 min/m3. Ako se
izuzme vrijeme vezanja tovara sjekača, tada norma
vremena na sječi i izradbi iznosi 12,30 min/m3.


Iz navedenih normi vremena sjekača i traktora izračunati
su njihovi odnosi za različite udaljenosti privlačenja
u rasponu od 1,40 do 1,83. Vidimo da skupina
nije optimalno usklađena, budući da u postavljenoj
organizaciji rada skupine jedan sjekač može opsluživati
od 1,40 traktora na 150 m do 1,83 traktora na 650 m
udaljenosti privlačenja.


LITERATURA - References


Backhaus , G., 1990: Die Allgemaine Zeiten im Aruvjetima
nizinskih šuma šumarije Lipovljani.
beitsstudium, Forsttechnische. Inform. Nr. 1, 1-5. Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, str. 1-136.


Barnes , R. M., 1964: Studij pokreta i vremena, str.
1-726, Zagreb, Panorama. Martinić , I., 1990: Interakcije metoda rada, radnih
uvjeta i proizvodnosti rada pri sječi i izradbi


Bojanin , S., 1971: Analiza rada zglobnih traktora
kod izvlačenja debala. Šumarski list 96 (7/8): drva u proredama sastojina. Magistarski rad,
231-255. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.
1-100.


B oj an i n, S., 1975: Izvlačenje tanje tehničke oblovine
Mikić , B., 1996: Utjecaj troškova izgradnje i održa


pomoću traktora. Drvna industrija 26 (11-12):
263-269. vanja šumskih prometnica Požeške kotline na
njihovu optimalnu gustoću. Specijalistički rad.


Bojanin, S., &A. P. B. Krpan, 1994: Eksploatacija


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-88.


šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj,
Šumarski list 118 (9/10): 271-282. REFA, 1984: Anleitung für forstliche Arbeitsstudien.
Datenermittlung, Arbeitsgestaltung, Darmstadt.


Bojanin, S., & A. P. B. Krpan, J. Beber, 1989:
Taboršak , D., 1987: Studij rada. str. 1-214, Zagreb,


Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim
sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe. Tehnička knjiga.
Šumarski list 113 (9/10): 591-602. Zečić , Ž., 1988: Skupni rad pri proredama u sastoji


nama požeškoga gorja s posebnim osvrtom na


Krivec , A., 1967: Preučavanje mehanizacije transprivlačenje
drva traktorima. Magistarski rad,


porta lesa. Institut za gozdno in lesno gospodarŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.


stvo Slovenije, str. 1-203.
1-161.


Krpan , A. P. B., 1984: Istraživanja upotrebljivosti
traktora IMT - 558 na privlačenju oblovine u


SUMMARY: Measuring group labour means measuring used time used of
a larger number of workers simultaneously. One of the greater difficulties lies
in the scattered positions of the workers and machinery in the stand and auxiliary
storage. Therefore, it is impossible to measure their work from one
location and with one recorder. This means that for simultaneous measuring
of work for all the workers in a group a larger number of recorders is necessary
regardless of the applied method of measurement (continuous timing,
repetitive timing or work sampling).


This study deals with the advantages and drawbacks of standard methods
of measuring the time used for cutting, processing, extraction and reception
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ž. Zečić, T. PorSinsky, M. Šušnjar: NEKI REZULTATI EKSPLOATACIJE BRDSKIH SASTOJINA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 381-389


of wood in a group labour effort. It also illustrates some of the results of the
research. The study was conducted in a beech thinning, 55 years old in the
mountainous region of the Central Pannonian Mountains at an altitude of
550 and 700 m above sea level. The mean breast height diameter of the cut
trees was 21 cm and the mean volume was 0.30 m3. The working unit consisted
of 5 workers: 2 cutters, 2 tractor operators and one worker at the auxiliary
storage. The working unit was equipped with two tractors, three chainsaws,
and other necessary equipment.


The effective time of the cutters for cutting and processing, preparation
and fastening of the load was 3.69 minutes per tree, i.e. 12.30 minim?.


The effective time of the workers during finishing and unloading the wood
assortments at the auxiliary storage amounts to 20.69 % of the total time. The
effective time per one piece ofroundwood is 0.99 minutes i.e. 6.21 min/m3.


An Ecotrac V-11-1033F choker tractor was used for skidding. The skidding
was conducted along a downhill slope. The average slope of the skidding
line was 12 %. For a skidding distance of 400 m the total cycle time was 32.38
minutes. The standard time was 28.91 min/m3. The most time in a cycle is used
by the tractor while working in the felling area and amounts to 46.8 % of the
total time, i. e. 59.4 % of the effective time.


The standard tractor time for a distance between 150 to 650 m ranges
from 25.06 min/m3 to 32.75 min/m3. The standard time for cutting and processing
together equals 17.86 min/m3. From the listed values it is possible to
calculate the relation between the standard times for cutting and extraction,
and according to this establish a dynamically ideal group organisation.


Key words: time study, cutting and processing, skidding, reception of
wood, standardisation of time
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na preticajnoj traci..


... s novim profi pilama
od STIH L-a MS 341 i MS 361.


Još lakše. Još jače. Još teže pobjedive.
Nove profi- motorne pile neće vas uvjeriti
samo u svoju snagu, nego i u smanjenje
vibracija i brzinu rada. Univerzalno su
primjenjive za sve radove sječe i izrade
drvnih sortimenata, uzgojne radove i njegu
sastojina.


Ekskluzivni uvoznik i distributer za RH


unikomerc uvoz


Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica
Tel : 01 6221 555, Fax: 01 6221 569


E-mail: uniu3@uniu.htnet.hr


Snažne i robusne u obaranju, lagane i
snažne kod kresanjapravi
paketi snage za profesionalce.


Dugotrajne. Lagane i snažne.
Sigurne. Profesionalne.
Jednostavne za rukovanje. Niskog
nivoa vibracija. I još više...
Sve su to odlike novih profi pila.


Zatražite od nas besplatan
prospekt.
Javite nam se, rado ćemo Vam
ih prikazati u radu kod Vas.


BTIHL


Br. 1 u svijetu