DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 21     <-- 21 -->        PDF

I. Trinajstić: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA RRVIZIJA KOMPLEKSA Blechno-Fagetum (lit. 1950) ... Šumarski list br. 7-8. CXXVI1! (2004), 375-380
iznosi 14 vrsta, prema podacima Marinček a (1970)
iznosi između 14 i 19 vrsta, a prema podacima Vuke lića
i dr. (2003) između 13 i 17 vrsta. Međutim, u odnosu
na snimke izrazito siromašnog florističkog sastava
s ukupno 28 vrsta, snimke Horvat a i dr. (1974:
427^128; Tab 101, stupac 2 "I. Horvat /mscr./" i stupac
4 "V. Glavač /mscr./") vrlo su bogatog florističkog sastava
i broje 75 vrsta. Razloge tomu trebat će, najvjerojatnije,
tražiti u prevelikim površinama koje su služile
kao fitocenološke snimke, jer je njima obuhvaćen i dio
flornog inventara neutrofilnih bukovih šuma na karbonatnoj
podlozi.


S obzirom na sinsistematski položaj as. Blechno-
Fagetum u sklopu acidofilnih bukovih šuma postoje
uglavnom tri gledišta. Prema jednom gledištu uvrštava
se u razred Quercetea robori-petreae, red Quercetalia
roboris (= Quercetalia robori-petreae) i svezu Quer-


RASPRAVA


Kako je bilo istaknuto u prethodnim razmatranjima,
bukova šuma s rebračom kao posebna šumska zajednica
uočena je pred više od pola stoljeća (Horvat 1950),
iako je u nomenklaturno-sintaksonomskom smislu
Horvatova kombinacija "Fageto-Blechnetum" doživjela
tijekom vremena određene korekcije. Prvu korekciju
izvršili su Tüxen i Oberdorfer (1958), u obliku
kombinacije "Blechno-Fagetum ibericum Tx. et Oberd.
1958", a sljedeću korekciju izvršio je Rivas -Marti-


LITERATURA


Horvat , I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glasn. Šum. Pokuse 6: 127-279.
Zagreb.


Horvat , I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. Institut
za šumarska istraživanja NR Hrvatske. Zagreb.


Horvat , I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske.
Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 30, Acta Biologica
2. Zagreb.


Horvat , I., 1963: Šumske zajednice Jugoslavije. Šumarska
enciklopedija 2: 560-590. Jugoslavenski
leksikografski zavod. Zagreb.


Horvat, I., V. Glavač, H. Ellenberg, 1974: Vegetation
Südosteuropas. Gustav Fischer Verlag.
Stuttgart.


Mar in ček , L., 1970: Bukov gozd z rebrenjačo.
Zborn. Gozd. Lesar. 11: 77 H, 106. Ljubljana.


Marinček , L., 1973: Razvojni smeri bukovega gozda
z rebrenjačo (Blechno-Fagetum). Zborn.
Gozd. Lesar. 11 (1): 77-106, Ljubljana.


cion robori-petreae (Horvat 1962, 1963, Marinček
i Zupanči č 1995). Prema drugom gledištu
uvrštava se u sklopu razreda Querco-Fagetea u red Fagetalia
i svezu Luzulo-Fagion (Tüxen i Oberdor fer
1958, Rivas-Martinez 1962, Willner 2002,
Vu k c 1 i ć i dr. 2003), a prema trećem gledištu svrstava
se u razred Vaccinio-Piceetea, red Piceetalia abietis i
svezu Vaccinio-Piceion (Marinček 1970).


Svako od navedenih gledišta može se obrazložiti na
temelju florističkog sastava as. Blechno-Fagetum i njoj
srodnih asocijacija (npr. as. Luzulo-Fagetum, Castaneo-
Fagetum). Dominacija bukve -Fagus sylvatica
ide u prilog pripadnosti redu Fagetalia, ali već vrste
Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Blechnum spicant,
Hieracium sp. div., te dobro razvijen sloj mahovima,
idu u prilog svrstavanja u red Piceetalia abietis, ali
i red Quercetalia roboris.


Discussion


nez (1962) u obliku binoma "Blechno-Fagetum Tx. ct
Oberd. 1954". Kasnije je Marinček (1970) bez podataka
Tüxena i Obcrdorfera (1958) i Rivas-
Martinez a (1962) objavio sklop "Blechno-Fagetum
Ht. ex Marinček 1970 (usp. Marinče k 1970, 1973,
Marinček i Zupančič 1995). Konačno je ovom
prigodom izvršena dodatna korekcija kombinacije u
Blechno-Fagetum (Ht. 1950) R. Tx. et Oberd. 1958.,
corr. Rivas-Martinez 1962.


- References
Marinček , L., 1995: Submontane Buchenwälder
Illyriens. Acta Bot. Croat. 54: 131-140.


Marinček, L., L. Mucina, M. Zupančič, L.
Poldini, I. Dakskobler, M. Accetto,
1993: Nomenklatorische Revision der illyrischen
Buchenwälder. Stud. Gcobot. 12 (1992):
121-135.


Marinček, L., M. Zupančič, 1995: Nomenklaturna
revizija acidofilnih bukovih in gradnovih
gozdov zahodnega območja ilirske florne province.
Hladnikia4: 29-35. Ljubljana.


M ü 11 e r, Th. 1992: 4. Verband: Fagion sylvaticae Luquet
26. In. E. Oberdorfer: Süddeutsche Pflanzengesellschaften
2. Aufl. 4: 193-249. Gustav
Fischer Verlag. Jena Stuttgart, New York.


Oberdorfer , E., 1957: Süddeutsche Pflanzengesellschaften.
VEB Gustav Fischer Verlag. Jena.


Ri vas-M artinez, S., 1962: Contribuciön al estudo
fitosociolögico de los hayelas espanolas. Anales
Inst. Bot. Cavanilles 20: 97-128.