DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 18     <-- 18 -->        PDF

I. Trinajstić: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA KOMPLEKSA Blechno-Fagetum (Ht. 1950) . Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 375-380
"Blechno-Fagetum (Ht. 1950) ex Marinček". U priloženoj
analitičkoj tablici (Marinček 1970: Tab. 1)
floristički sastav as. Blechno-Fagetum prikazan je na
temelju 38 fitocenoloških snimaka, a sama je asocijacija
raščlanjena na "subas. typicum", "subas. oreopteridosum"
i "subas. luzuletosum". Marinčeku je promaknuo
podatak da su ime "Blechno-Fagetum", doduše s
epitetom "^ericum" objavili Tüxen i Oberdorfer
(1958), pa bi to u odnosu na Horvatovo ime "Fageto-
Blechnetum" bilo "nomen inversum". Prema tome
prvo validno ime bila bi kombinacija Blechno-Fagetum
(Ht. 1950, nom. subnud.) R. Tx. et Oberd. 1958.
Ime i opis koji su objavili Tüxen i Oberdorfer
(1958) i priložili jednu fitocenološku iz Španjolske
treba u skladu s važećim sintaksonomskim kodeksom
(Bar km an i dr. 1986, Weber i dr. 2000) smatrati validnim
bez obzira na jednu jedinu fitocenološku snimku
vrlo siromašnog florističkog sastava i bez epiteta "ibericum",
jer su dijelovi imena asocijacija u obliku geografskih
ili ekoloških atributa ilegitimni, pa u našem slučaju
ime "Blechno-Fagetum´´ bez epiteta "ibericum" treba
smatrati legitimnom objavom. Međutim, ime "Blechno-
Fagetum Tx. et Oberd. 1954" nastojao je prije Marinčeka
popraviti i Rivas-Martinez (1962), ali je pogriješio,
jer je Ri vas-Martinez ime i opis as. Blechno-
Fagetum Tx. et Oberd. smatrao provizornim, što nije
točno. Naime, Tüxen i Oberdorfer (1958) Horva


tovo ime "Fageto-Blechnetum" citiraju, prema Horvatu
(1950) s opaskom "prov." ("Fageto-Blechnetum
prov."). H or vat (1950: 48) je u hrvatskom tekstu navedenu
kombinaciju označio kao "(mscr.)", a u francuskom
tekstu-rezimeu (Horvat 1950: 71) kao "prov".
Prema tome, opaska Ri vas-Martineza (1962: 101)
da su Tüxen i Oberdorfer svoje ime označili kao
"prov.", ne odnosi se na njih već na Horvata. Navedenu
pogrešku preuzeo je nedavno i W i 11 n e r (2002), izgleda
krivo protumačivši španjolski tekst kod R i vas-
Martineza, kao što je vrlo vjerojatno i Rivas-
Martinez krivo protumačio njemački tekst kod
Tüxena iOberdorfera.


Potrebno je naglasiti da još prije svih Horvat (1938)
u sklopu asocijacije Querco-Castanetum croaticum
typicum u tablici VII između ostalih objavljuje ijednu
fitocenološku snimku (snimka 8) koja se prema svom
florističkom sastavu može uklopiti u okvire as. Blechno-
Fagetum, ali je taj podatak do sada (usmeno priopćenje
M. Zupančiča) ostao previđen.


Na temelju iznijetoga, treba u nomenklaturnom
smislu ime Blechno-Fagetum s.l. ograničiti na onaj dio
kompleksa acidofilnih bukovih šuma u kojima se s većim
ili manjim udjelom javlja rebrača - Blechnum spicant,
dakle as. Blechno-Fagetum s.str.


SINTAKSONOMSKA REVIZIJA - Syntaxonomic revision


Kako je istaknuto i u prethodnom poglavlju, najveći ti Marinčekov Blechno-Fagetum subas. typicum p.p. i
broj podataka o as. "Blechno-Fagetum s.lat." objavio subas. thelypteridetosum limbospermae p.p. /"oreopteje
Marinček (1970) iz područja Slovenije. Zadržimo riđetosum"! (Marinček 1970: snimke 1, 5-11, 13,
li ime asocijacije Blechno-Fagetum u smislu Tüxena 15-17, 19-30), dok snimke 2-4, 12, 14, 18, 31-38
i Oberdorfera (1958), u odnosu na podatke Mapredstavljaju
as. Luzulo-Fagetum.
ri n č e k a (1970), navedenoj asocijaciji treba priključi


Tablica 1 As. Blechno-Fagetum (Ht. 1950) R. Tx. et Oberd. 1958, corr. Rivas-Martinez 1962


Redni broj:


Broj snimaka:


Broj vrsta:


Ass. C Blechnum spicant
Deschampsia flexuosa


Dif. subas. thelypteridetosum:
C Thelypteris limbosperma
Vaccinium vitis-idaea


Sveza Luzulo-Fagion:
C Vaccinium myrtillus
Luzula luzuloides
Hieracium sylvaticum
Prenanthes purpurea
Melampyrum vulgatum
Polypodium vulgare
Veronica officinalis


1
1
16
+
+


4.3


2 3
16 8
24 35
16 8
8 5
1 8
3
16 8
16 8
8 3
11
7 3
5 3
2 1


4 5 6
5 13 5
17 67 54
5 X X
5 X X
5 X X
3 X X
4 X X
4 X
X X
X X