DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 375-380
UDK 630* 188


NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA KOMPLEKSA
"Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970" (Luzulo-Fagion)


NOMENCLATURAL AND SYNTAXONOMIC REVISION OF THE COMPLEX
"Blechno-Fagetum (Ht. 1950) EX Marinček 1970" (Luzulo-Fagion)


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: U radu je izvršena nomenklaturna i sintaksonomska revizija
kompleksa koji je Marinček (1970) obuhvatio imenom "Blechno-Fagetum
Ht. 1950". Taj kompleks obuhvaća dvije šumske asocijacije i to as. Luzulo-
Fagetum i Blechno-Fagetum.


As. Blechno-Fagetum prvi je proučavao Horvat (1950) i označio imenom
"Fageto-Blechnetum (mscr.) " Međutim prvi su ime kao "Blechno-Fagetum
ibericum" s jednom fitocenološkom snimkom objavili 1958 Tüxen i
Oberdorfer, da bi Rivas-Martinez (1962) izvršio korekciju, izostavivši
atribut "ibericum", pa bi validna kombinacija bila Blechno-Fagetum
(Ht. 1950) R. Tx. etOberd. 1958 ("1954") corr. Rivas-Martinez 1962.


U sintaksonomskom smislu as. Blechno-Fagetum priključuje se svezi Luzulo-
Fagion, redu Fagetalia sylvaticae i razredu Querco-Fagatea, ali postoje i
gledišta da se navedena asocijacije u sklopu sveze Luzulo-Fagion ili Quercion
robori-petreae priključuje redu Quercetalia roboris i razredu Quercetearobori-
petreae, ali i svezi Vaccinio-Piceion, redu Piceetalia abietis i razredu
Vaccinio-Piceetea.


As. Blechno-Fagetum tipična je acidofllna šumska zajednica za koju je
značajan vrlo siromašan floristički sastav. Jedino je prema podacima
H or vata i dr. (1974) za tu zajednicu zabilježen razmjerno velik broj vrsta,
posebice elemenata neutrofilnih bukovih šuma, pa se u tom slučaju vrlo vjerojatno
radi o prevelikim površinama koje su služile kao fitocenološke snimke.


UVOD - Introduction


Bukove šume na silikatnoj litološkoj podlozi kobFagetum,
kako ju je shvatio Marinček (1970) i nonog
i montanog vegetacijskog pojasa pripadaju kommenklaturno
i sintaksonomski potrebno revidirati,
pleksu čistih, acidofilnih bukovih šuma, medu kojima kako se to može razabrati iz odgovarajuće fitocenoloje
diljem Europe (usp. Oberdorfer 1957, Th. ške literature (usp. Horvat 1950, Tüxen i OberMüller
1992, Wa 11 n ö fe r i dr. 1993) razmjerno šidorfer
1958, Rivas-Martinez 1962, Marinroko
rasprostranjena kserofilnija asocijacija Luzulo-ček 1970, Horvat i dr. 1974,Willner 2002).
Fagetum, dok je mezofilniju zajednicu as. Blechno-


NOMENKLATURNA REVIZIJA - Nomenclature revision


Prvi podatak o bukovoj šumi u sastavu koje pridopoznato,
I. Horvat (1950) pod imenom ´Fageto


lazi rebrača - Blechnum spicant objavio je, kao što je Blechnetum Horv.", ali je njen opis ilegitiman, jer flo


ristički sastav nije prikazan niti jednom fitocenološ


kom snimkom. Tek je Marinček (1970) više godina


* Prof. dr se. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb,
Hrvatska - Croatia kasnije prikazao vrlo iscrpno florističku strukturu as.