DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 13     <-- 13 -->        PDF

I. Pilaš, A. Seletković: ANALIZA REŽIMA PODZEMNIH VODA NAŠIČKIH NIZINSKIH ŠUMA ... Šumarski list br. 7-8, CXXVIII (2004), 363-374
Analiza interpoliranih slojeva srednjih petogodišnjih
vodostaja izvedena je pomoću histograma, koji
prikazuju odnos broja elementarnih jedinica (pixela)
rasterskih slojeva veličine 5 x 5 m na određenim dubinama
podzemne vode (slika 5). Iz histograma je uočljivo
kako je distribucija slojeva dvo i višemodalna, što
nam može poslužiti kao osnova za razgraničenje područja
prema dominantnoj srednjoj vegetacijskoj razini
podzemne vode. Prema srednjoj dubini podzemne
vode na dubinskim cijevima od sedam metara jasno se


RASPRAVA


Petogodišnja stacionarna istraživanja režima podzemnih
voda nizinskih šuma Našičkog područja pomoću
piezometarskih cijevi po numeričkim dubinama te
njihova prostorna analiza primjenom GIS alata predstavljaju
osnovne hidrološke podloge, pomoću kojih je
moguće steći uvid u stanje podzemnih voda, njihovu
antropogenizaciju, te pratiti promjene vezane za utjecaj
djelovanja suše u pojedinim godinama. Usporedimo
li utvrđene vrijednosti vodostaja podzemnih voda u
ovome radu s do sada objavljenim istraživanjima, možemo
utvrditi kako je na području Našičkih šuma
kvantitativan sadržaj vode u tlu manji u odnosu na
komplekse nizinskih šuma koji su do sada obrađeni
unutar monitoringa podzemnih voda. Razlike su pogotovo
vidljive usporedimo li vrijednosti vegetacijskih
vodostaja našičkog područja s rezultatima mjerenja u
posavskom dijelu hrvatske, odnosno na šumskim kompleksima
pokupskog bazena, Turopoljskog luga, Česme,
Bolčanskog i Varoškog luga (Mayer 1993,
Mayer 1995, Mayer 1996, Pilaš 2002). Osim općenitih
razlika u tipovima vodnih režima rijeka Save i
Drave koji je u prvom slučaju kišno-sniježni, a u drugom
glacijalni te koji ponajprije uvjetuju specifične
razlike glede sezonske dinamike podzemne vode, različitosti
u vegetacijskim razinama podzemne vode posljedica
su manjeg ili većeg procijeđivanja pokrovnih
slojeva koja je na primjer u slučaju pretaloženih prapornih
naslaga našičkog područja umjerena, dok je na
šumskim kompleksima posavskog dijela bitno umanjena,
što je pri regionalizaciji Posavine, Podravine i Pokuplja
prema brzini procijeđivanja površinske vode
obradio Mayer (1996).


Osim utvrđenih različitosti na široj razini promatranja,
interpolirane vrijednosti srednjih vegetacijskih razina
pokazuju i određene specifičnosti unutar šumskog
kompleksa našičkih šuma. Iz navedenih odnosa tlo,
voda u tlu i vegetacija, možemo u nešto grubljim razmjerima
spoznati smjer pridolaska pojedinih stanišnih
tipova šuma na istraživanom području. Hidrološke GIS
podloge pokazuju kako na nizinskom području našičkih
šuma prosječno niske razine podzemne vode prevladavaju
u šumskim predjelima Lacić Gložđe, Budi


mogu razlučiti dva područja, i to područje šumarije
Koska i dio šumarije Đurđenovac na kojima je srednji
vodostaj u vegetaciji iznosi oko - 360 cm, dok u šumarijama
Donji Miholjac i Slatina srednji vodostaj iznosi
oko - 250 cm. Piezometri na manjim dubinama, a pogotovo
površinski pokazuju puno veću heterogenost,
što je poslijedica izrazito velikih varijacija vode u tlu
koje nastaju kao poslijedica velikog broja čimbenika
kao što su mikroreljef, fizikalna svojstva tala, sastojinske
prilike, hidromelioriranost itd.


-- Discussion


gošće-Breza lugovi te u Đurdenovačkim nizinskim šumama
(prosječno oko - 360 cm). Na području Donjeg
Miholjca i Slatine dolazi do pojave prosječno viših vodostaja
podzemne vode (- 250 cm). Iz priloženih taksacijskih
parametara te pripadajućih pedokartografskih
jedinica toga područja, vidljivo je kako na područjima
s prosječno višom razinom podzemne vode dolaze u
većini slučajeva tla s izraženijim hidromorfnim karakterom
tj. močvarna glejna amfiglejna te hipoglejna tla,
a na području šumarije Koska te Đurđenovac pseudoglej
i pseudoglej-glej. Uvidom u raspored drvne zalihe
po hektaru na tim staništima također možemo povući
vezu između odnosa zaliha glavnih vrsta drveća prema
tlu i podzemnoj vodi. Tako na području gospodarskih
jedinica u šumariji Koska i Đurđenovac veće je učešće
hrasta lužnjaka u ukupnom omjeru vrsta, dok je u gospodarskim
jedinicama na području Donjeg Miholjca i
Slatine povećana relativna zastupljenost poljskog jasena
te crne johe, tj. vrsta prilagođenijih vlažnijim stanišnim
uvjetima. Ovakav prostorni sklad glavnih vrsta drveća,
tala te podzemne vode, upućuje upravo na važnost
vode u tlu kao osnovnog čimbenika stratigrafije
tipova nizinskih šuma.


Sa šumsko-uzgojnog stajališta utvrđene vrijednosti
podzemne vode te priloženih tipova tala pokazuju kako
je nedostatak vode u tlu glavni čimbenik koji djeluje na
uspjeh provođenja različitih zahvata njege i pomlađivanja.
Izostanak epiglejnih tala na tom području pokazuje
kako prilikom izvođenja oplodnih sječa ne dolazi
do pretjeranog površinskog zamočvarivanja te zakorovljenja
kao što je slučaj u šumama na posavskom
dijelu. Veća pozornost treba se posvetiti održavanju
pravilne strukture šumskih sastojina kroz radove njege
radi postizanja optimalne strukture koja će omogućiti
trajnu stabilnost i produktivnost šuma, uzimajući u obzir
sve izraženiji manjak vode na tim staništima.


Promatramo li vremensko gledište vode u tlu, npr.
kod pojave izrazito sušnih prilika kakve su prevladavale
u 2000. godini, možemo utvrditi kako postoji nejednolikost
u kvantitativnom utjecaju suše na razine podzemnih
voda na istraživanom području. U 2000. godini
najveći pad podzemne vode promatrano od petogodiš