DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 126     <-- 126 -->        PDF

kona). Bojati je se daljnjeg nazadovanja uopće na poslovima
u šumarstvu, jer kao što i znamo, sječa šuma je
sporedni posao u šumarstvu, ali i ostali poslovi su važni.


Nadalje, uopće se ne vide izvori financiranja zaostalih
poslova u minulom razdoblju rata i poraća (inventurizacija
šuma, izrada šumsko-privrednih osnova,
sanacija devastiranih šuma uslijed ratnih okolnosti, sanacija
opožarenih površina, jer su zbog lošeg ustroja
preventivne mjere izostale itd.).


Zakon uvodi novu kategoriju "Šumsko-razvojnih
planova" i precizira što sve moraju sadržavati, a polazna
je osnova Šumsko-privredna osnova područja te čitav
niz drugih dokumenata koje priređuju i usvajaju druge
zakonom propisane institucije (vodoprivreda, prirodno i
kulturno naslijede, lovstvo i dr.). Da li se uopće mogu i
izraditi ti planovi i programi, i iz kojih sredstava ih financirati.
Otvoreno se postavlja pitanje da li u sadašnjem
trenutku Šumarstvo u Federaciji BiH, kantonima,
ima dovoljan broj stručnjaka šumarske struke za ovakav
raznovrstan i iznad svega odgovoran posao. Možda u
razvojnom razdoblju od 100 posljednjih godina šumarstvo
u BiH nije bilo u većem iskušenju u pogledu pot


puno novog i brzog preustroja koje se od njega glede
Zakona i struke zahtijeva. Logično bi bilo da se na razini
Federacije, ponajprije u okviru odgovarajućih katedri
Šumarskog fakulteta u Sarajevu, priđe temeljitoj analizi
zakonskih zahtjeva te pripreme stručne elaboracije za
svaki institut u šumarstvu (programi i planovi, šumskoprivredne
osnove, projektiranje, doznaka, izvođenje radova
u šumarstvu, ekologija, zaštita, organizacija šumarske
uprave Federacije i kantona, položaj novoutemeljenog
gospodarskog društva u odnosu na upravu, financije,
itd.), a zatim prići organizaciji okruglih stolova
ili seminara za organe uprave i uposlenike u novoj formi
organizacije gospodarskih društava. Čini se da se zbog
mnoštva problema iniciranih u Zakonu bojimo ući u njihovu
raščlambu i postupno rješavanje suglasno važnosti
problema i eventualnoj šteti koja može nastati spornim
rješavanjem zakonskih rješenja. Očekivanje da će uposlenicima
u šumarstvu netko drugi ponuditi rješenja
iluzije su, jer naprosto nitko ne zna niti može a još
manje treba intervenirati u sustave odnosa u šumarstvu
koji proistječu iz Zakona.


Neke moguće forme organizacije sumsko-gospodarskog društva


Zakon u članku 49. stav 5. točno precizira "Kantonalno
ministarstvo će kantonalnom šumsko gospodarskom
društvu ugovorom prenijeti poslove, zadatke i
odgovornosti iz stavka 2. ovog članka". Dakle šumsko
gospodarsko društvo ima pravnu formu klasičnog trgovačkog
društva s posebnim obvezama, koje proistječu
iz Zakona, a nikakvim pravima iz oblasti upravljanja i
gospodarenja šumama i šumskim resursima. Ovo društvo
nastalo je na temelju odluke o osnivanju samo kao
pravna forma radi registriranja, a sva njegova prava
sadržana su u ugovoru. Dakle sve radnje koje obavlja,
doznaka, sječa, projektiranje, planiranje, provodi u ime
državne kantonalne uprave i stoga je višestruko kontrolirano
od organa šumske uprave, pa na kraju i inspekcije
kao posebnog organa uprave. Čak štoviše, regulirana
je u stavku 8. istog članka i mogućnost raskidanja
ugovora te po logici stvari povjeravanje izvršenja
poslova drugom gospodarskom društvu.


Valjalo bi raspraviti i prirediti nacrt ugovora između
kantonalne šumske uprave, odnosno nadležnog ministarstva
i novoutemeljenih šumsko-gospodarskih društava,
da bi ipak bila koliko-toliko ujednačena rješenja za
sve kantone u Federaciji BiH. Nacrt ugovora trebala bi
ponuditi federalna šumska uprava, uz učešće eksperata
sa Šumarskog fakulteta i postojećih javnih poduzeća.


Šumsko gospodarsko društvo samo je stručni izvršitelj
poslova, kao što su nekada poduzeća šumarstva
ugovarala poslove izrade šumsko-privrednih osnova,
projektne dokumentacije ili bilo kojih drugih radova u
šumarstvu.


Pa ipak, logično je da se razmotri i nova organizacija
i ustroj šumsko-gospodarskih društava. Kod ovog
problema postojat će razne šarolikosti od županije kantona
do kantona, u zavisnosti od površina pod visokim
šumama u kantonu, prometnoj povezanosti, stupnju
opremljenosti pojedinih dijelova šumsko-privrednih
područja i tradicijskim razlozima ranijih organizacija
šumarstva u minulom razdoblju. Stoga razmatrajući
ukupan problem sa svih motrišta u Hercegovačkoneretvanskoj
županiji - Kantonu, organizacija šumskogospodarskog
društva mogla bi izgledati ovako:


A - Uprava društva (menadžment)


- Služba plana i analize
- Služba projektiranja
- Komercijalna služba
- Financijska služba
B - Šumarija Konjic
C - Šumarija Rama - Prozor i Jablanica
D - Šumarija Mostar, Čapljina, Čitluk, Neum i Ravno
Uprava društva trebala bi biti s relativno malo visoko-
stručnih izvršitelja, a sve poslove distribuirati na
šumarije koje moraju poslovati po gospodarskom računu.
Šumarije bi trebale imati podračune prihoda i rashoda
u okviru glavnog računa šumskog gospodarskog
društva.


(alternativa)


Šumarije mogu imati vlastiti nerezidentni račun
kod poslovnih banaka, a svu financijsku dokumentaciju
slati na knjiženja u upravu poduzeća. Ovo ističemo