DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Iz članka 59. Zakona o šumama možemo predložiti
strukturu poslova odjela u upravi za šumarstvo kantona:


Odjel za plan, razvoj, analizu, financije i informatiku


priprema kantonalni šumsko-razvojni plan i podnosi
ga kantonalnom ministarstvu,
priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva
koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog
fonda kantona,
izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje
izvješće i iste dostavlja kantonalnom ministarstvu,
provodi programe i potiče naučno-istraživačku djelatnost,
organizira savjetovanje i pruža stručnu
pomoć.


Odjel za uzgoj i zaštitu šuma i rasadničku proizvodnju


prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i
razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog
zemljišta na području kantona,
obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati
stanje i stupanj oštećenosti šuma i o tome izvještava
Federalnu upravu,
osigurava neposrednu zaštitu putem čuvarske službe,
prati realizaciju programa integralne zaštite šuma.


Odjel za iskorištavanje šuma


ustupa poslove kantonalnom šumsko-gospodarskom
društvu glede gospodarenja šumama i šumskim
zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje
ugovorenih obaveza,
izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih
prometnica.
skupa s odjelom za ekologiju obavlja zaštitu izvorišta
i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost
nadležnog organa za poslove vodoprivrede.


Odjel za uređivanje šuma


prati dinamiku na izradi šumsko-gospodarskih osnova
i njihovo realiziranje,
usaglašava šumsko-gospodarske osnove s prostornim
uređenjem,


daje mišljenje na šumsko-gospodarske osnove,


-
sudjeluje u izradi stručnog mišljenja za formiranje
ili reviziju šumsko-gospodarskog područja,
skupa s odjelom za ekologiju priprema i daje mišljenje
za proglašenje zaštitnih i šuma s posebnom
namjenom na način propisan ovim zakonom.
Odjel za komercijalne poslove, ekologiju i sporedne
šumske proizvode, turizam u šumarstvu, te
lov i ribolov u šumi


vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu
šumskog sjemena,
prati ekonomsko stanje šumarstva na području kantona,
prati provođenje jedinstvenih cijena šumskih proizvoda,
upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne
stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom
značaju,


- obavlja poslove vezane za turizam u šumarstvu,
obavlja poslove vezane za lov i ribolov u šumi,
obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz
ovog zakona ili po zahtjevu županijskog - kantonalnog
ministra.


Odjel za odnose s javnošću i informiranje


stalno prati tijekove realizacije zakona o šumskoj
upravi i gospodarskom društvu te pravovremeno izvještava
javnost o svim pitanjima vezanim za šumarstvo
kao najvažnijem eko sustavu u čovjekovoj
okolini.


Odjel inspekcije


-
inspekcijski poslovi sukladno odredbama Zakona o
šumama,
Sistematizacija u odjelima moći će se realizirati u
zavisnosti od prihoda ove uprave, te financijskih proračunskih
prihoda ukupnog kantona ali bi bilo neophodno
u prvoj fazi imenovati načelnike odjela.


Poseban problem predstavlja funkcioniranje poslova
zaštite šuma putem čuvarske službe, kada znamo da
županijska šumska uprava obuhvaća općine, Konjic,
Rama, Jablanica, Mostar, Čapljina, Čitluk, Neum i
Ravno. Kako kontrolirati i organizirati službu zaštite
na takvoj prostornoj udaljenosti.


Financiranje


Zakon o šumama precizirao je u članku 60, 61. i 62.
financiranje poslova u nadležnosti Federalne i kantonalne
šumske uprave. Ustanovio je dva odvojena fonda u
Federaciji i kantonu s obvezom svih pravnih osoba u Federaciji
BiH na plaćanje iznosa od 0,1 % na ukupan prihod
po polugodišnjem i godišnjem obračunu u omjeru
od 20 % u korist Federalne šumske uprave i 80 % kan


tonalne šumske uprave. Iste odredbe Zakona reguliraju
uplatu od najmanje 3 % na prihode od prodaje drveta i
sekundarnih šumskih proizvoda šumsko-gospodarskih
društava.


Teško je reći da li će ova sredstva biti dostatna za sve
poslove iz nadležnosti kantonalne šumske uprave, imajući
u vidu propisane obveze ove uprave (čl. 58. Za