DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 124     <-- 124 -->        PDF

q) prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šum


skih proizvoda;
r) upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne


stručno-popularne publikacije o stanju šuma i nji


hovom značaju;
s) izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godi


šnje izvješće i iste dostavlja kantonalnom ministar


stvu;
t) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz
ovog zakona ili po zahtjevu kantonalnog ministarstva.


Kantoni će donijeti propise o upravljanju i korištenju
sredstava namjenskih fondova kantona. Sredstva
namjenskih fondova kantona mogu biti korištena samo
za izvršenje zadataka koji su sukladni s ovim zakonom
dani svim kantonima i za mjere koje su slične namjeni
korištenja sredstava namjenskog fonda Federacije.


Kantonalna uprava dostavlja Federalnoj upravi sve
potrebne podatke u cilju sagledavanja stanja šumarstva
u Federaciji.


Nadalje u poglavlju 8. Financiranje u članku 60.
Zakona kaže:


Prihodi namjenskog fonda Federacije i namjenskih
fondova kantona su:
a) naknada za korištenje općekorisnih funkcija šume;
b) sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma;
c) naknade iz članka 4. stavak 9. članka 19. stavak 8.


članak 26. st. 3. i 4. i članka 45. stavak;
d) donacije, krediti, pokloni i drugi izvori.


Naknade iz stavka 1. točka a) ovog članka plaćat će
sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost
na području Federacije u visini 0,1 % njihovog
ukupnog prihoda, osim kantonalnih šumsko-gospodarskih
društava iz članka 27. ovog zakona.


Kantonalna šumsko-gospodarska društva plaćat će
naknadu iz stavka 1. točka b) ovog članka, sukladno s
člankom 27. ovog zakona, u visini koja neće biti manja
od 3 % od vrijednosti prihoda ostvarenih od prodaje drveta
i prodaje sekundarnih šumskih proizvoda. Vlada
Federacije može na temelju ekonomske analize kantonalnih
šumsko-gospodarskih društava, koju će izrađivati
Federalna uprava, i na temelju podataka iz šumsko-
gospodarskih osnova odrediti da određena kantonalna
šumsko-gospodarska društva trebaju plaćati naknade
u višem postotku.


Naknade iz st. 2. i 3. ovog članka uplaćuju se polugodišnje
i po završnom godišnjem računovodstvenom
izvješću, u iznosu od 20 % na poseban račun namjenskog
fonda Federacije koji se vodi kod Federalne uprave
i 80 % na poseban račun namjenskog fonda kantona
koji se vodi kod nadležne kantonalne uprave, na čijem
području je pravna osoba registrirana.


Uplate će se obavljati sukladno s posebnim propisom
Federalnog ministarstva financija.


Financijska policija, odnosno kantonalna šumarska
inspekcija obavlja kontrolu obračuna i plaćanja iz stavka
5. ovog članka. Ako obveznik plaćanja naknade ne
obračuna ili ne uplati naknadu iz stavka 1. ovog članka,
naknada će se naknadno obračunati i naplatiti iz sredstva
obveznika.


Federalni ministar, u sporazumu s federalnim ministrom
financija, propisat će oblik i sadržaj obrasca za
obračun naknada iz st. 2. i 3. ovog članka.


Dakle, kod ovakvog novog pristupa šumarstvu jasno
se vidi potpuno nov koncept šumarstva, koji je većini
sadašnjih živućih stručnjaka i znanstvenika nepoznat.
Neki slični elementi postojali su u Zakonu o šumama
za vrijeme Austrougarske okupacije (1878-1918) i
Kraljevine Jugoslavije (1918-1941). Mandat države
ostvaren kroz njen upravni organ u našem se slučaju
neviđeno povećava i ne treba gajiti iluzije da se on
neće ostvariti, bez obzira koliko to sada izgledalo teško
izvodljivo. Uostalom Bosna i Hercegovina učinit će
sve da se približi članstvu u Europskoj uniji, što
podrazumijeva reformu sudstva, policije, državne
uprave na svim razinama među kojima je i državna
šumska uprava.


No, da pogledamo kako zamišljamo ustroj buduće
uprave za šumarstvo u Hercegovačko-neretvanskoj
Županiji - Kantonu, i oblik organizacije šumsko-gospodarskog
društva ove Županije - Kantona.


Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o
županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske
uprave (NN 1/2002), uprava za šumarstvo nalazi se
u sastavu Ministarstva za gospodarstvo, poduzetništvo
i poljoprivredu, kao posebna uprava.


Ona prema našim saznanjima nije uopće postavljena
u smislu novog zakona o šumama. Po njenom unutarnjem
ustroju treba izmijeniti sistematizaciju poslova
i prilagoditi je Zakonu o šumama. Najprije treba promijeniti
Zakon o ministarstvima Županije HNK u odjelu
nadležnosti iz Zakona o šumama, preuzimajući sve
odredbe članka 59. Zakona o šumama.


Iz nadležnosti treba usvojiti ustroj šumske uprave
koji bi po logici poslova trebao izgledati kako slijedi:


Kantonalna šumska uprava


-
Odjel za plan, razvoj, analizu, financije i informatiku,
-
Odjel za uzgoj i zaštitu šuma i rasadničku proizvodnju,
-
Odjel za iskorištavanje šuma,
-
Odjel za uređivanje šuma,
Odjel za komercijalne poslove, ekologiju, sporedne
šumske proizvode, turizam u šumarstvu te lov i
ribolov u šumi,
Odjel za odnose s javnošću i informiranje,
-
Odjel inspekcije.