DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 123     <-- 123 -->        PDF

marija i ukupnih iznosa. Iako ovaj slučajno pronađeni
dokument ne otkriva ništa novo u ovim disciplinama,
ipak u nekim elementima svjedoči o tadašnjem razvoju
šumarstva. U njemu su iznesena razmišljanja tadašnjih
šumara o pošumljavanju, melioraciji šuma i očetinjavanju
bukovih šuma, od kojih su neka kasnije i potpuno
napuštena. Uza sve to, objavljivanjem ovog dokumenta
približili smo sadašnjoj generaciji šumara makar


IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA


jedan segment nekadašnjih radova u šumarstvu od
prije gotovo pola stoljeća. Ta etapa razvoja šumarstva
svakako je utjecala na njegov daljnji razvoj do današnjih
dana.


V. Ivančević
POLOŽAJ ŠUMARSTVA U SUSRETU S NOVIM ZAKONOM
O ŠUMAMA (SNF BiH 20/02)


U stručnoj šumarskoj literaturi još nisu dani cjeloviti
prikazi novih rješenja glede položaja šumarstva u smislu
odredbi važećeg Zakona o šumama (SNF BiH
20/02). Neka praktična rješenja iz ranijeg zakona koji je
dugo vrijedio i uz to ustaljene šumarske prakse te prateće
pravne regulative ostala su ista ili slična. No međutim
taj je pogled samo površan i ne daje uopće potpunu
sliku budućeg ustroja šumarstva. Rasprave su vodene
samo u smjeru da li jedno šumsko gospodarsko društvo
na razini Federacije BiH ili isto društvo po kantonima.
Činilo se daje to bit. Međutim, bit je u ukupnom položaju
upravljanja, koje u cjelini prelazi na državni organ,
federalnu odnosno kantonalnu šumsku upravu. Šumsko
gospodarsko društvo gubi sva upravna ovlaštenja, gubi
prerogativu državnog poduzeća i nema nikakvih ovlasti
u smislu upravljanja šumama i šumskim resursima. Ono
postaje izvršitelj poslova kantonalnih ministarstava, od
kojih u izvršenju poslova ima stalnu kontrolu nad svim
fazama rada u šumarstvu.


To se najbolje vidi po tome, što sve izravne ovlasti
gospodarenja ima Federalna odnosno kantonalna šumska
uprava (članak 57. i 59. Zakona).


Pogledajmo nadležnost šumske uprave i članka 59
Zakona koji glasi:
Kantonalna uprava obavlja sljedeće poslove:
a) prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i


razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog


zemljišna na području kantona;
b) priprema kantonalni šumsko-razvoji plan i podnosi
ga kantonalnom ministarstvu;
c) prati dinamiku poslova na izradi šumsko-gospodarskih
osnova i njihovo realiziranje;


d) vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu
šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog
drveća i grmlja;


e) obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati
stanje i stupanj oštećenosti šuma i o tome izvještava
Federalnu upravu;


f) osigurava neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske
službe;


g) ustupa poslove kantonalnom šumsko-gospodarskom
društvu glede gospodarenja šumama i šumskim
zemljištima u državnom vlasništvu i prati izvršenje
ugovorenih obveza;


h) prati realizaciju programa integralne zaštite šuma;
i) usuglašava šumsko-gospodarske osnove s prostornim
planovima, vodoprivrednim osnovama, lovnoprivrednim
osnovama, evidencijama koje se vode u
Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog
naslijeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim
sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim
mineralnim sirovinama;


j) daje mišljenje na šumsko-gospodarske osnove;
k) prati ekonomsko stanje šumarstva na području kantona
i podatke dostavlja Federalnoj upravi;


1) priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva
koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog
fonda kantona;


m) sudjeluje u izradi stručnoga mišljenja za formiranje
ili reviziju šumsko-gospodarskih područja;


n) priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i
šuma s posebnom namjenom na način propisan
ovim zakonom;


o) provodi programe i potiče znanstveno-istraživačku
djelatnost, organizira savjetovanja i pruža stručnu
pomoć kantonalnom šumsko-gospodarskom društvu;


p) izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih
prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar
šumskih resursa uz suglasnost nadležnog organa za
poslove vodoprivrede;