DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 122     <-- 122 -->        PDF

NARODNI ODBOR KOTARA RIJEKA
TABLICA I.


PREGLED


izvršenih uzgojnih radova po 5-god. planu 1957-61. god. i to počevši od 1957.
do zaključno 30. juna 1960. god. /zaključno sa II. polug. 1960. god./.


Plan-
Plan-


Izvršenje


Red. zaduž.
zaduž.


ŠUMARIJA:


br. ha %
Pošumljavanja


1. Ravna Gora 4 15
2. Skrad 4 100
3. Zalesina 40 30 75
4. Delnice 30 28 93
5. Fužine 50 31 62


6. Mrkopalj
14
7. Crikvenica 205 108 53 250
8. Novi 175 60 34 500
9. Senj 260 205 79 250
10.
Krasno
11.
Jablanac 50 14 28
12.
Rijeka 850 372 44 575
13.
Opatija 225 105 47 300
14.
Klana 50 55 110 100
15.
Lošinj 340 170 50 250
16.
Rab 275 225 82 160
17.
Krk 200 119 60 250
18.
Lokve 18
Svega: 2,750 1,562 57 2,750
Rijeka, dne 7. IX. 1960.


no 75.000.000 din iz Fonda za unapređenje šuma. Iako
će se u zadnjoj godini petgodišnjeg plana favorizirati
jeftinija sjetva kod pošumljavanja plan se ipak neće
ostvariti, već će se prolongirati za sljedeće razdoblje. S
obzirom na prebačaj očetinjavanja (koji se može smatrati
melioracijom) preostali korigirani plan melioracije
šuma moguće je nadoknaditi očetinjavanjem
bukovih šuma.


Polaznici tečaja za pomoćne lugare u Novom Vinodolskom školske
godine 1958/59 nakon terenske nastave pošumljavanja na području
Šumarije Novi Vinodolski


ha
Izvršenje
%
Planzaduž.
ha
Izvršenje
%
OPASKA:
Melioracija Očetinjavanje
25
50 160 320
26
138
3 25 40 160
75 204 272
117 47 75 20 27
342 68 25
159 64 50 162 324
50
50
126 22 30
306 102 25 64 256
56 56 50 45 90
130 52
132 83
245 98
11
1,616 59 500 900 180


ŠUMARSKA INSPEKCIJA NOK-a RIJEKA


U dijelu referata o smjernicama i prijedlozima za
budući rad iznose se zanimljiva zapažanja o dosadašnjem
radu. Tako se ukazuje na propust u redoslijedu
izrade plana, koji treba najprije definirati po izvorima i
dinamici sredstava, pa tek onda po fizičkim vrijednostima
(a ne obratno kao što se do tada prakticiralo). Nadalje,
izboru površina prilikom pošumljavanja treba
pokloniti puno pozornosti, kao i vrstama sadnica, i to u
prvom redu brzorastućim vrstama, zajedno s tradicionalnim
vrstama. Kao jedan od važnih momenata kod
pošumljavanja naglašava se primjena poznate metode
rada. Pri tomu se ukazuje na mogućnost substitucije
pošumljavanja kao najskupljeg rada s melioracijom
degradiranih šuma i šikara, kao sigurnijeg i znatno jeftinijeg
rada. Očetinjavanje velikih površina bukovih
šuma, ponajprije raznih degradacijskih stadija, posebno
se favorizira unašanjem deficitarnih vrsta kao što su
jela i smreka. Uspjehu pošumljavanja umnogome doprinosi
stručno i praktično usavršavanje terenskog šumarskog
osoblja kao trajnog zadatka. Također se pledira
ponovno vođenje katastra pošumljavanja kao važnog
dijela poslovanja šumarija i provedbe godišnje kolaudacije
pošumljavanja poslije jesenskih obilnih kiša.


To su eto ukratko glavni dijelovi referata bez detaljnih
opisa fizičkih i financijskih rezultata pojedinih šu