DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 121     <-- 121 -->        PDF

prcbornih sječa s osvrtom na oštećenja tla i dubećih
stabala. Nedostatne su upravo objave, koje bi našu šumarsku
praksu i znanstvene krugove obavijestile o
posljedicama privlačenja drva po tlu na najosjetljiviji
čimbenik uspješne (prirodne) obnove sastojina tj. na
postojeći pomladak i njegovo očuvanje izborom prilagođenoga
načina rada. Istražujući različite inačice pridobivanja
drva i posebno privitlavanja u uvjetima sekundarne
otvorenosti od 101,5 m/ha do 338 m/ha morfološki
vrlo sličnim traktorima, uspjeva se povezati
djelotvornost traktora i način rada s intenzitetima oštećivanja
pomlatka u sastojini pri privitlavanju i na vlakama
pri privlačenju oblovine, kao i sa stupnjem ošte-


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


Iz nedavne prošlosti našeg šumarstva


ćivanja pomlatka i tla ovisno o gaženju tla na glavnim i
sporednim traktorskim vlakama. Pristupnik čvrsto utemeljuje
principe rada u dovršnim sječama hrasta lužnjaka,
koji usuglašavaju zahtjeve pridobivanja drva i
prirodne obnove sastojina u slučaju privlačenja drva po
tlu traktorima s vitlom".


Uz čestitke kolegi Petrešu, očekujemo da se njegovi
(i ne samo njegovi, nego i ostalih kolega) rezultati istraživanja
primijene u praksi.


H. Jakovac
O OSTVARENJU UZGOJNIH RADOVA NA PODRUČJU
KOTARA RIJEKA OD 1957-60. GODINE


Prilikom nedavnog pregleda oskudno sačuvane šumarske
povijesne grade, za Šumarski muzej u Krasnu
pronađen je jedan prilično opširni referat šumarske inspekcije
Narodnog odbora kotara Rijeka, s tablicama o
izvršenju uzgojnih radova po šumarijama na području
kotara Rijeka u četverogodišnjem razdoblju (1957-60)
petgodišnjeg plana pošumljavanja (1957-61). U preglednoj
tablici posebno su prikazani planirani i ostvareni
radovi pošumljavanja, melioracija i očetinjavanja
po šumarijama u fizičkim i novčanim količinama. Planirane
količine preuzete su iz društvenog plana privrednog
razvoja kotara Rijeka, a izvršenje prema pismenom
izvješću šumarija (Tablica I). Analiziranjem
ukupno ostvarenih radova u odnosu na planirane, uočljiv
je podbačaj pošumljavanja (57 %) i melioracije šuma
(59 %) te znatni prebačaj očetinjavanja (180 %).
Prema tim pokazateljima od sveukupno planiranog
pošumljavanja 2.750 ha ostvareno je svega 1.562 ha
(57 %). Među šumarijama rezultati pošumljavanja kreću
se u širokom rasponu od 110 % (Šumarija Klana) do
28 % (Šumarija Jablanac). Ukupni rezultati melioracija
vrlo su slični pošumljavanju, jer je od planiranih količina
(2.750 ha) ostvaren tek neznatno veći iznos od


1.616 ha (59 %). Od planiranih količina najbolji rezultat
ostvarila je Šumarija Opatija (102 %), a najslabiji
Šumarija Rijeka (22 %). Očetinjavanje iskazuje najbolji
rezultat, jer je od planiranih 500 ha ostvareno 900 ha
(180 %). Od pojedinih šumarija najbolji rezultat je postigla
Šumarija Skrad (320 %), a najslabiji Šumarija
Crikvenica (27 %). Analizom ukupnih troškova i fizičkih
izvršenja obračunati su prosječni troškovi po hektaru
i to kod pošumljavanja 100.000 din/ha, očetinjavanja
10.000 din/ha i melioracija 12.000 din/ha. Analizom
troškova pošumljavanja po šumarijama visoki iznos
iskazuje Šumarija Novi (220.200 din/ha), a najniži
Šumarija Zalesina (26.033 din/ha). Kod melioracija
raspon se kreće od najviše 77.667 din/ha kod Šumarije
Fužine, do 542 din/ha kod Šumarija Opatija. Troškovi
očetinjavanja bukovih šuma kreću se od 16.494 din/ha
kod Šumarije Senj, do 2.923 din/ha kod Šumarije Zalesina.
Usporedbom između planiranih i ostvarenih fizičkih
radova i financijskih pokazatelja uzgojnih radova
po ha pojedinih šumarija uočljive su velike disproporcije.
U komentaru izvješća izražava se sumnja u dostavljene
podatke pošumljavanja pojedinih šumarija,
koji vjerojatno ponegdje sadržavaju i popunjene površine.
To je posljedica slabog razlikovanja pojma pošumljavanja
od pošumljene površine. Takav način prikazivanja
podataka utječe na smanjeno ostvarenje plana
i povećanje troškova, koji će se otkloniti prilikom
kolaudacije na terenu 1961. godine na kraju petgodišnjeg
izvršenja plana. Do kraja petgodišnjeg plana predstoji
još jedna godina, pa u tom razdoblju treba još pošumiti
1.154 ha i meliorirati 1.134 ha, za stoje osigura
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 122     <-- 122 -->        PDF

NARODNI ODBOR KOTARA RIJEKA
TABLICA I.


PREGLED


izvršenih uzgojnih radova po 5-god. planu 1957-61. god. i to počevši od 1957.
do zaključno 30. juna 1960. god. /zaključno sa II. polug. 1960. god./.


Plan-
Plan-


Izvršenje


Red. zaduž.
zaduž.


ŠUMARIJA:


br. ha %
Pošumljavanja


1. Ravna Gora 4 15
2. Skrad 4 100
3. Zalesina 40 30 75
4. Delnice 30 28 93
5. Fužine 50 31 62


6. Mrkopalj
14
7. Crikvenica 205 108 53 250
8. Novi 175 60 34 500
9. Senj 260 205 79 250
10.
Krasno
11.
Jablanac 50 14 28
12.
Rijeka 850 372 44 575
13.
Opatija 225 105 47 300
14.
Klana 50 55 110 100
15.
Lošinj 340 170 50 250
16.
Rab 275 225 82 160
17.
Krk 200 119 60 250
18.
Lokve 18
Svega: 2,750 1,562 57 2,750
Rijeka, dne 7. IX. 1960.


no 75.000.000 din iz Fonda za unapređenje šuma. Iako
će se u zadnjoj godini petgodišnjeg plana favorizirati
jeftinija sjetva kod pošumljavanja plan se ipak neće
ostvariti, već će se prolongirati za sljedeće razdoblje. S
obzirom na prebačaj očetinjavanja (koji se može smatrati
melioracijom) preostali korigirani plan melioracije
šuma moguće je nadoknaditi očetinjavanjem
bukovih šuma.


Polaznici tečaja za pomoćne lugare u Novom Vinodolskom školske
godine 1958/59 nakon terenske nastave pošumljavanja na području
Šumarije Novi Vinodolski


ha
Izvršenje
%
Planzaduž.
ha
Izvršenje
%
OPASKA:
Melioracija Očetinjavanje
25
50 160 320
26
138
3 25 40 160
75 204 272
117 47 75 20 27
342 68 25
159 64 50 162 324
50
50
126 22 30
306 102 25 64 256
56 56 50 45 90
130 52
132 83
245 98
11
1,616 59 500 900 180


ŠUMARSKA INSPEKCIJA NOK-a RIJEKA


U dijelu referata o smjernicama i prijedlozima za
budući rad iznose se zanimljiva zapažanja o dosadašnjem
radu. Tako se ukazuje na propust u redoslijedu
izrade plana, koji treba najprije definirati po izvorima i
dinamici sredstava, pa tek onda po fizičkim vrijednostima
(a ne obratno kao što se do tada prakticiralo). Nadalje,
izboru površina prilikom pošumljavanja treba
pokloniti puno pozornosti, kao i vrstama sadnica, i to u
prvom redu brzorastućim vrstama, zajedno s tradicionalnim
vrstama. Kao jedan od važnih momenata kod
pošumljavanja naglašava se primjena poznate metode
rada. Pri tomu se ukazuje na mogućnost substitucije
pošumljavanja kao najskupljeg rada s melioracijom
degradiranih šuma i šikara, kao sigurnijeg i znatno jeftinijeg
rada. Očetinjavanje velikih površina bukovih
šuma, ponajprije raznih degradacijskih stadija, posebno
se favorizira unašanjem deficitarnih vrsta kao što su
jela i smreka. Uspjehu pošumljavanja umnogome doprinosi
stručno i praktično usavršavanje terenskog šumarskog
osoblja kao trajnog zadatka. Također se pledira
ponovno vođenje katastra pošumljavanja kao važnog
dijela poslovanja šumarija i provedbe godišnje kolaudacije
pošumljavanja poslije jesenskih obilnih kiša.


To su eto ukratko glavni dijelovi referata bez detaljnih
opisa fizičkih i financijskih rezultata pojedinih šu