DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 121     <-- 121 -->        PDF

prcbornih sječa s osvrtom na oštećenja tla i dubećih
stabala. Nedostatne su upravo objave, koje bi našu šumarsku
praksu i znanstvene krugove obavijestile o
posljedicama privlačenja drva po tlu na najosjetljiviji
čimbenik uspješne (prirodne) obnove sastojina tj. na
postojeći pomladak i njegovo očuvanje izborom prilagođenoga
načina rada. Istražujući različite inačice pridobivanja
drva i posebno privitlavanja u uvjetima sekundarne
otvorenosti od 101,5 m/ha do 338 m/ha morfološki
vrlo sličnim traktorima, uspjeva se povezati
djelotvornost traktora i način rada s intenzitetima oštećivanja
pomlatka u sastojini pri privitlavanju i na vlakama
pri privlačenju oblovine, kao i sa stupnjem ošte-


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


Iz nedavne prošlosti našeg šumarstva


ćivanja pomlatka i tla ovisno o gaženju tla na glavnim i
sporednim traktorskim vlakama. Pristupnik čvrsto utemeljuje
principe rada u dovršnim sječama hrasta lužnjaka,
koji usuglašavaju zahtjeve pridobivanja drva i
prirodne obnove sastojina u slučaju privlačenja drva po
tlu traktorima s vitlom".


Uz čestitke kolegi Petrešu, očekujemo da se njegovi
(i ne samo njegovi, nego i ostalih kolega) rezultati istraživanja
primijene u praksi.


H. Jakovac
O OSTVARENJU UZGOJNIH RADOVA NA PODRUČJU
KOTARA RIJEKA OD 1957-60. GODINE


Prilikom nedavnog pregleda oskudno sačuvane šumarske
povijesne grade, za Šumarski muzej u Krasnu
pronađen je jedan prilično opširni referat šumarske inspekcije
Narodnog odbora kotara Rijeka, s tablicama o
izvršenju uzgojnih radova po šumarijama na području
kotara Rijeka u četverogodišnjem razdoblju (1957-60)
petgodišnjeg plana pošumljavanja (1957-61). U preglednoj
tablici posebno su prikazani planirani i ostvareni
radovi pošumljavanja, melioracija i očetinjavanja
po šumarijama u fizičkim i novčanim količinama. Planirane
količine preuzete su iz društvenog plana privrednog
razvoja kotara Rijeka, a izvršenje prema pismenom
izvješću šumarija (Tablica I). Analiziranjem
ukupno ostvarenih radova u odnosu na planirane, uočljiv
je podbačaj pošumljavanja (57 %) i melioracije šuma
(59 %) te znatni prebačaj očetinjavanja (180 %).
Prema tim pokazateljima od sveukupno planiranog
pošumljavanja 2.750 ha ostvareno je svega 1.562 ha
(57 %). Među šumarijama rezultati pošumljavanja kreću
se u širokom rasponu od 110 % (Šumarija Klana) do
28 % (Šumarija Jablanac). Ukupni rezultati melioracija
vrlo su slični pošumljavanju, jer je od planiranih količina
(2.750 ha) ostvaren tek neznatno veći iznos od


1.616 ha (59 %). Od planiranih količina najbolji rezultat
ostvarila je Šumarija Opatija (102 %), a najslabiji
Šumarija Rijeka (22 %). Očetinjavanje iskazuje najbolji
rezultat, jer je od planiranih 500 ha ostvareno 900 ha
(180 %). Od pojedinih šumarija najbolji rezultat je postigla
Šumarija Skrad (320 %), a najslabiji Šumarija
Crikvenica (27 %). Analizom ukupnih troškova i fizičkih
izvršenja obračunati su prosječni troškovi po hektaru
i to kod pošumljavanja 100.000 din/ha, očetinjavanja
10.000 din/ha i melioracija 12.000 din/ha. Analizom
troškova pošumljavanja po šumarijama visoki iznos
iskazuje Šumarija Novi (220.200 din/ha), a najniži
Šumarija Zalesina (26.033 din/ha). Kod melioracija
raspon se kreće od najviše 77.667 din/ha kod Šumarije
Fužine, do 542 din/ha kod Šumarija Opatija. Troškovi
očetinjavanja bukovih šuma kreću se od 16.494 din/ha
kod Šumarije Senj, do 2.923 din/ha kod Šumarije Zalesina.
Usporedbom između planiranih i ostvarenih fizičkih
radova i financijskih pokazatelja uzgojnih radova
po ha pojedinih šumarija uočljive su velike disproporcije.
U komentaru izvješća izražava se sumnja u dostavljene
podatke pošumljavanja pojedinih šumarija,
koji vjerojatno ponegdje sadržavaju i popunjene površine.
To je posljedica slabog razlikovanja pojma pošumljavanja
od pošumljene površine. Takav način prikazivanja
podataka utječe na smanjeno ostvarenje plana
i povećanje troškova, koji će se otkloniti prilikom
kolaudacije na terenu 1961. godine na kraju petgodišnjeg
izvršenja plana. Do kraja petgodišnjeg plana predstoji
još jedna godina, pa u tom razdoblju treba još pošumiti
1.154 ha i meliorirati 1.134 ha, za stoje osigura