DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 120     <-- 120 -->        PDF

pri načinu rada sortimentnom metodom proizvodnost
traktora veća ako se drvo privitlava dvobubanjskim vitlom
uz korištenje dva vučna užeta.


Drugo potpoglavlje rezultata istraživanja Oštećivanje
pomlatka i gaženje tla obuhvaća više točaka.


Brojnost mladog naraštaja hrasta lužnjaka je na plohama
utvrđena prije početka sječe i izradbe. U plohi 4
je izbrojano 29 371, a u plohama 1, 2 i 3 izbrojano je
4 031, 3 871 i 3 997 biljaka hrasta lužnjaka. Pri radovima
sječe i izradbe najmanja su oštećenja pomlatka u
plohi 4 i to 0,39 % od preostalih neoštećenih biljaka
hrasta lužnjaka. Slijedi ploha 1 s 1,37 % i ploha 3 s
2,61 %. Najviše se oštećuje u drugoj plohi i to 2,61 %
od neoštećenih biljaka hrasta lužnjaka. Pri privitlavanju
obloga drva najmanje je pomlatka oštećeno u plohama
4 i 2 i to 3,09 % te 3,85 %, a najviše u plohi 3 i to
15,33 % prema neoštećenim biljkama hrasta lužnjaka.


U plohi 1 se oštetilo 8,98 % mladog naraštaja.
Uzorci oštećivanja pri privitlavanju su čelo i oplošje
(tijelo) trupca. Najveći je broj oštećenog mladog naraštaja
od čela trupca u plohama 1, 3 i 4, a oplošje je
oštetilo najveći broj biljaka u drugoj plohi. Utvrđeno je
da s povećanjem udaljenosti privitlavanja sortimenta
značajno raste broj oštećenih biljaka. Multiplom linearnom
regresijom je istražen utjecaj udaljenosti privitlavanja
tovara, broja komada u tovaru i obujma tovara
na broj oštećenih biljaka.


Pri ukupnim se aktivnostima privlačenja drvnih
sortimenata oštećuje od 6,85 % u plohi 4 do 25,05 %
biljaka u plohi 3. i to u odnosu prema neoštećenom pomlatku.
U plohi 1 oštećeno je od privlačenja 16,50 %, a
u drugoj plohi 20,44 %. U plohi 3 oštećenja su za 3,65
puta veća u odnosu na plohu 4. Pri privitlavanju i privlačenju
je najčešći oblik oštećenja uništeni i polegnuti
pomladak te biljke oguljene kore. Utvrđeno je da između
oštećivanja od obaranja i privlačenja postoji signifikantna
razlika. Naime, privlačenje značajnije
utječe na oštećivanje pomlatka.


Zaključne preporuke za uspješno izvođenje radova
pridobivanja drva u oplodnim sječama i ujedno uspješna
obnova sastojina je najveća proizvodnost, najmanji
trošak po jedinici obujma i najmanje oštećivanje
pomlatka i gaženja tla.


Na temelju iznešenih rezultata, u dovršnim se sječinama
preporučuje privitlavanje oblovine s dvobubanjskim
vitlom (s oba vučna uža) s glavne traktorske vlake,
uz međusobni razmak vlaka od 100 m. Privlačenje
po mogućnosti treba obaviti po suhome tlu, po smrznutome
tlu ili po dubokom snježnom pokrivaču. Na temelju
ovih istraživanja u nizinskin se uvjetima rada pri
privlačenju drva s istraživanim zglobnim traktorima iz
dovršnih sječina, preporučuje koristiti poludebalnu i
debalnu metodu uz optimalni razmak glavnih traktorskih
vlaka od 100 m. Prije planiranja mreže sekundar


nih prometnica, nužno je odabrati tehnologiju micanja
drva od panja do šumske ceste vezano za vuču po tlu,
izvoženje ili iznošenje zrakom. Otvaranju šuma treba
prethoditi analiza prirodnih prilika i to morfoloških,
klimatskih i geoloških, a zatim izradba prijedloga i terenska
provedba otvaranja šume mrežom sekundarnih
prometnica. Ekonomskom će se analizom utvrditi granica
korištenja zglobnih traktora, u odnosu na negativnu
stranu privlačenja drva po tlu zbog oštećivanja sastojine,
pomlatka i staništa. Optimalnu će gustoću i
raspored sekundarnih prometnica odrediti optimalni
troškovi i najmanje štete pri pridobivanju drva.


Pri radovima pridobivanja drva nastaju oštećenja
sastojine i šumskog tla koja nije moguće izbjeći. Mogućnost
smanjenja oštećivanja je u ograničenju mehaniziranih
operacija na točno određene površine i
smjerove privitlavanja i privlačenja drva.


Glede ekološkog aspekta, nužno je bolje povezati
biološki i tehničko - organizaciski pristup pri pridobivanju
drva.


Zbog ekološkog se pristupa u pripremi rada jasno
treba utvrditi preventiva i sanacija šteta svih vrsta, kao
i odgovornost za pristup normalnom postupanju. Pri
planiranju je nužno predvidjeti troškove za radove preventive
i sanacije.


Zadaća je šumarskih stručnjaka gospodarenje šumskim
ekosustavima na temelju načela održivog razvoja
i načela prirodnog pomlađivanja, održanja i
raznolikosti i potraj nosti prihoda te stalnog unapređivanja
poslovanja.


Istraživanja su pokazala da se uspješnost načina
rada ne smije ocjenjivati isključivo preko mjere proizvodnosti
i troškova, već moramo valorizirati i štete
koje pri tome nastaju. One trebaju biti na primarnom
mjestu pri donošenju odluka o najpovoljnijoj inačici
rada.


Čvrsto se utemeljuju načela rada u dovršnim sječama
hrasta lužnjaka, koji usuglašavaju zahtjeve pridobivanja
drva i prirodne obnove sastojina u slučaju privlačenja
drva po tlu traktorima s vitlom: međusobni
razmak vlaka 100 m, usmjereno rušenje stabala
prema vlaci, deblovna metoda izradbe i formiranje
tovara s dva vučna užeta dvobubanjskoga vitla.


O značenju ovoga magistarskog rada za hrvatsko
šumarstvo najbolje govori ocjena rada Povjerenstva.


"Povjerenstvo nalazi daje pristupnik na ocjenu prinio
vrlo opsežan rad, u kojem se bavi problematikom
djelotvornosti zglobnih traktora pri privlačenju oblovine
iz dovršne sječe sastojine hrasta lužnjaka, povezano
s posljedicama navedenih radova na tlu i mladom naraštaju
(ponik i pomladak). U mnogim je dosadašnjim
objavama prezentirana djelotvornost traktora u našim
prirodnim šumama od ranih proreda do dovršnih kao i