DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Magistarski rad Stjepana Petreša, dipl. ing. šumarstva
sadrži 222 stranice, 255 navoda literature i 68 stranica
priloga na CD. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina:
Predgovor, Uvod, Problematika i cilj istraživanja,
Mjesto i metode istraživanja, Rezultati istraživanja a)
djelotvornost i troškovi privlačenja traktora b) oštećivanje
mladog naraštaja (pomlatka) i gaženja tla, Zaključci,
Literatura, Prilozi i Bilješka o autoru.


U Uvodu se govori o integralnom gospodarenju šumama
i šumskim zemljištem u cilju gospodarenja i obnove
jednodobnih sastojina oplodnim sječama, razmatra
načine eksploatacije šuma u prošlosti i sada, vezano
za pridobivanja drva i oštećivanje sastojine i šumskog
staništa te pomlatka.


U poglavlju Problematika istraživanja se raspravlja
problem sječe, izradbe i privlačenja drva te štete na
tlu i pomlatku pri pridobivanju drva. U šumama Hrvatske,
ovisno o načinu gospodarenja, provode se specifične
vrste sječa. Svaka vrsta siječe zahtijeva ekološki
prihvatljivu tehnologiju, odnosno metodu i način rada.
U ovom poglavlju se raspravlja i o štetnosti određenih
tvari, koje upotrebom šumskih vozila dospijevaju u
šumski ekosustav.


Glavni cilj istraživanja u ovom magistarskom radu
bio je proučavanje značajki privlačenu drva i djelotvornosti
šumskih zglobnih konačnih traktora LTK 81
T i Timberjack 225 A u dovršnim sječama hrasta lužnjaka,
uz primjenu sortimentne metode s posebnim osvrtom
na oštećivanje pomlatka i gaženje tla.


Kako bi se dosegao cilj i podciljevi istraživanja u
sječini su odabrane četiri plohe, svaka veličine jednog
hektara.


Plohe su razičito sekundarno otvorne i s različitim
uvjetima i organizacijom rada. Glavne su traktorske vlake
položane sredinom plohe te je njihova duljina oko
100 m, a na nijh se nastavljaju, u nekim plohama sporedne
traktorske vlake. Proučavana je dijelotvornost dva
tipa zglobnih traktora. Ploha 1 ima sekundarnu otvorenost
od 138 m. U njoj je ispitana inačica rada s jednim
vučnim uzetom inače dvobubanjskog vitla traktora LKT
81 T. U plohama 2 i 3 su za kretanje i zauzimanje položaja
za utovar korištene glavne i sporedne traktorske
vlake uz privitlavanje s jednim vučnim uzetom jednobubanjskog
vitla traktora Timberjack 225. Gustoća vlaka u
plohi 2 iznosi 338 m, a u trećoj plohi 228 m. U plohi
4 nije bilo sporednih vlaka te je otvorenost iznosila
101,5 m. U ovoj inačici traktor LKT 81 T je koristio dva
vučna užeta dvobubanjskog vitla, uz privitlavanje
oblovine s glavne traktorske vlake položene sredinom
plohe. Na taj način provedena su istraživanja navedenih
traktora i inačica rada sa specifičnim tehničkim, tehnološkim
i sastojinskim uvijetima. Tijekom istraživanja
navedenih traktora i inačica rada, praćena su oštećenja
pomlatka nastala pri obaranju stabla te privitlavanju i


privlačenju oblovine. Ujedno je istraživan utjecaj gažene
ploštine sastojine na intenzitet oštećenja pomlatka.


U poglavlju Objekti i metode istraživanja daje se
detaljan opis i položaj objekta istraživaja te primijenjenih
metoda pri terenskim mjerenjima i obradi podataka.
Metode prikupljanja i obrade podataka su detaljno
pojašnjene. Pri mjerenju učinkovitosti traktora
primijenjen je studij rada i vremena uz korištenje povratne
metode kronometrije i snimke radnog dana. Također
su opisani specijalno razvijeni opažački listovi
za evidenciju oštećenja pomlatka kao i sama metoda
razvrstavanja i mjerenja oštećenja. Posebna pažnja
dana je matematičko-statističkoj obradi, pri kojoj su
korišteni softverski paketi Microsoft Excel i Statistica


6. Pri obradi oštećenja mladog naraštaja primijenjena
je Multipla regresijska analiza .
Poglavlje Rezultati istraživanja podijeljeno je na
dva potpoglavlja. Prvo Djelotvornost i troškovi privlačenja
traktora i drugo Oštećivanje mladog naraštaja
i gaženje tla.


U prvoj točki poglavlja raspravlja se o privučenom
drvu na plohama, gdje su traktori privukli od 197,30 m3 u
plohi 3 do najviše 274,51 m3 oblovine u plohi 4. Prosječni
su obujmi tovara u plohama u rasponu od 1,59 m3
(ploha 1) do 3,27 m3 (ploha 4). Rad traktora je istraživan
25 radnih dana. Traktori su dnevno na radu u plohama
proveli prosječno 308,25 minuta, koristeći 57,27 % do
71,21 % dnevnog radnog vremena. Čisto vrijeme prosječno
za sve plohe čini 79,72 %, a opća vremena 20,28 %
ukupnog radnog vremena. Udio efektivnog vremena je u
ukupnom vremenu najpovoljniji u plohi 3 i to 83,77 %, a
najniži u plohi 2 s iznosom od 77,80 %.


Dodatno vrijeme u plohama iznosi od 16,77 % do
22,17 % efektivnog vremena. Norme vremena za udaljenosti
privlačenja od 50 do 500 metara u plohi 1 iznose
od 8,24 min/m3 do 19,91 min/m3, a u plohi 4 za
udaljenosti od 50 do 250 metara od 4,14 min/m3 do
5,62 min/m3. U plohi 2, za udaljenosti privlačenja od 50
do 400 metara norma se vremena kreće od 6,52 min/m3
do 10,56 min/m3, a za udaljenosti od 50 do 300 metara u
plohi 3 iznosi od 5,85 min/m3 do 9,58 min/m3. Dnevni
se učinak za udaljenost privlačenja od 50 do 300 metara
u plohi 1 kreće od 58,25 mVdan do 24,11 m3/dan. U plohi
2 učinak je za udaljenost privlačenja od 50 do 400
metara od 73,60 mVdan do 45,47 nrVdan. Za udaljenost
privlačenja od 50 do 300 metara u plohi 3, dnevni učinak
je u rasponu od 81,98 mVdan do 50,12 mVdan. U
plohi 4 dnevni je učinak na 50 metara 115,81 m3/dan, a
na 250 metara 85,41 mVdan. Troškovi privlačenja na
udaljenosti od 250 metara iznose u prvoj plohi 51,39
kn/m3, a u četvrtoj plohi 21,51 kn/m3. U plohama 2 i 3
troškovi su praktično jednaki i iznose 43,33 kn/m3 i
43,35 kn/m3. Ostvareni učinci i troškovi privlačenja u
plohama upućuju na zaključak da je u dovršnoj sječini,