DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 118     <-- 118 -->        PDF

NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


Mr. sc. STJEPAN PETRES, dipl. ing. šum.


Nakon pozitivnog izvješća Povjerenstva
za ocjenu izrađenog magistarskog
rada Fakultetskom vijeću
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Stjepan Petreš, dipl. ing.
šum. je 14. svibnja 2004. god. pred
Povjerenstvom u sastavu Dr. se.
Željko Zečić , predsjednik, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan,
(mentor), član, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof,
doc. dr. sc. Boštjan Kosir, član,
Biotehniška fakulteta Univerza v
Ljubljani, uspješno obranio svoj magistarski
rad pod naslovom Privlačenje oblovine
zglobnim traktorima LKT 81 T i Timberjack 225 A
iz dovršne sječine hrasta lužnjaka s osvrtom na
oštećivanje pomlatka. Time je stekao znanstveni stupanj
magistra znanosti iz znanstvenog područja
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja šumarstvo,
znanstvene grane iskorištavanje šuma.


Stjepan Petreš rođenje 9. travnja 1961. godine u
Novskoj od oca Ivana i majke Marije, rođene Kuzmić.
Osnovnu školu je završio 1976. godine i to u mjestima
Stara Subocka i Lipovljani, a srednje usmjereno obrazovanje
u Novskoj i Kutini 1980. godine, stekavši zanimanje
ekonomist - inokorespodent za vanjsku trgovinu.
Na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje se
1980. godine i odlazi na odsluženje vojnog roka. Studij
šumarstva završava diplomskim radom iz područja iskorištavanja
šuma 1. 7. 1986., pod naslovom "Štete kod
privlačenja drva traktorom kod oplodne sječe".


Od 1. 8. 1986. radi u Š.G. "Josip Kozarac" Nova
Gradiška, u Službi za uređivanje šuma Kutina na radnom
mjestu taksatora pripravnika, a nakon završenog
pripravničkog stažiranja dvije godine radi kao taksator,
a zatim kao samostalni taksator. Nakon osnutka J.P.
"Hrvatske šume" Zagreb, od 1. 1.1991. godine radi u
Upravi šuma Zagreb, šumarija Lipovljani na radnom
mjestu revirnika. Od 1. 1. 1992. godine raspoređen je na
radno mjesto upravitelja šumarije Jasenovac, Uprava
šuma Zagreb, a od 1. 7. 1995. upravitelj je šumarije Lipovljani.
Po odluci Upravnog odbora J.P. "Hrvatske šume"
od 1. 10. 1997. godine raspoređen je na radno mjesto
direktora trgovačkog društva "Prijevoz i mehaniza


cija Kutina" društva za šumarstvo,
prijevoz, trgovinu i usluge u Kutini.
Od 1. 2. 2001. radi na radnom mjestu
Zamjenika upravitelja Uprave šuma
Zagreb.


1990. god pred ispitnom komisijom
SlZ-e šumarstva Hrvatske, Zagreb,
položio je stručni državni ispit, a
pred povjerenstvom Hrvatskog lovačkoga
saveza 1993. godine ispit za
ocjenjivača trofeja divljači. Na stručnom
seminaru u Velikoj Gorici
1993. god. osposobljen je za "poslove
odabiranja i obilježavanja stabala
koja se suše".


Na šumarskom smjeru Šumarskog fakulteta u Zagrebu
školske godine 1992/93. upisuje poslijediplomski
studij iz znanstvenog područja Iskorištavanja šuma.
U skladu s Planom obrazovanja uz rad u 2001. godini u


J.P. "Hrvatske šume" pohađao je seminar iz menagmenta
za regionalnog menagera.
U suautorstvu je izradio i objavio pet znanstvenih
radova, a autor je jednog stručnog rada. Na znanstvenom
skupu na Brijunima 1992. godine bio je suautor
izlaganja. Godine 1999. sudjelovao je u radu 33. Međunarodnog
simpozija o mehaniziranju šumskog rada,
Zalesina, Delnice, Senj. Nazočio je i radu Međunarodne
konferencije "Iskrsli problemi u iskorištavanju šuma
i promjena tehnologija na kraju stoljeća", IUFRO,
Opatija, 27. rujan - 1. listopad 1999. godine, kao suautor
znanstvenog rada.


Sredinom mjeseca srpnja 1991. godine dragovoljno
se uključio u obranu suvereniteta Republike Hrvatske.
Kao zapovjednik MHAD-a 125 Brigade - Novska, 20.


12. 1991. teško je ranjen (40 % -tni ratni vojni invalid).
Nositelj je spomenice domovinskog rata 1990/1992. i
medalje "Oluja". Za uspješno je izvršavanje postavljenih
zadaća, višestruko je pohvaljen i nagrađen. Ukazom
predsjednika Republike od 28. 5. 1992. godine dodijeljen
mu je čin bojnika Hrvatske vojske. Odlukom predsjednika
RH odlikovanje "Redom hrvatskoga trolista" i
"Medaljom za iznimne pothvate".
Nezavisnije vijećnik u gradskom vijeću Grada Novske
od 1993. do 1998. godine. Član je Hrvatskog šumarskog
društva, Hrvatskog lovačkog saveza, udruge
HVIDRA-a Novska i N. K. "Croatia" Stara Subocka.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Magistarski rad Stjepana Petreša, dipl. ing. šumarstva
sadrži 222 stranice, 255 navoda literature i 68 stranica
priloga na CD. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina:
Predgovor, Uvod, Problematika i cilj istraživanja,
Mjesto i metode istraživanja, Rezultati istraživanja a)
djelotvornost i troškovi privlačenja traktora b) oštećivanje
mladog naraštaja (pomlatka) i gaženja tla, Zaključci,
Literatura, Prilozi i Bilješka o autoru.


U Uvodu se govori o integralnom gospodarenju šumama
i šumskim zemljištem u cilju gospodarenja i obnove
jednodobnih sastojina oplodnim sječama, razmatra
načine eksploatacije šuma u prošlosti i sada, vezano
za pridobivanja drva i oštećivanje sastojine i šumskog
staništa te pomlatka.


U poglavlju Problematika istraživanja se raspravlja
problem sječe, izradbe i privlačenja drva te štete na
tlu i pomlatku pri pridobivanju drva. U šumama Hrvatske,
ovisno o načinu gospodarenja, provode se specifične
vrste sječa. Svaka vrsta siječe zahtijeva ekološki
prihvatljivu tehnologiju, odnosno metodu i način rada.
U ovom poglavlju se raspravlja i o štetnosti određenih
tvari, koje upotrebom šumskih vozila dospijevaju u
šumski ekosustav.


Glavni cilj istraživanja u ovom magistarskom radu
bio je proučavanje značajki privlačenu drva i djelotvornosti
šumskih zglobnih konačnih traktora LTK 81
T i Timberjack 225 A u dovršnim sječama hrasta lužnjaka,
uz primjenu sortimentne metode s posebnim osvrtom
na oštećivanje pomlatka i gaženje tla.


Kako bi se dosegao cilj i podciljevi istraživanja u
sječini su odabrane četiri plohe, svaka veličine jednog
hektara.


Plohe su razičito sekundarno otvorne i s različitim
uvjetima i organizacijom rada. Glavne su traktorske vlake
položane sredinom plohe te je njihova duljina oko
100 m, a na nijh se nastavljaju, u nekim plohama sporedne
traktorske vlake. Proučavana je dijelotvornost dva
tipa zglobnih traktora. Ploha 1 ima sekundarnu otvorenost
od 138 m. U njoj je ispitana inačica rada s jednim
vučnim uzetom inače dvobubanjskog vitla traktora LKT
81 T. U plohama 2 i 3 su za kretanje i zauzimanje položaja
za utovar korištene glavne i sporedne traktorske
vlake uz privitlavanje s jednim vučnim uzetom jednobubanjskog
vitla traktora Timberjack 225. Gustoća vlaka u
plohi 2 iznosi 338 m, a u trećoj plohi 228 m. U plohi
4 nije bilo sporednih vlaka te je otvorenost iznosila
101,5 m. U ovoj inačici traktor LKT 81 T je koristio dva
vučna užeta dvobubanjskog vitla, uz privitlavanje
oblovine s glavne traktorske vlake položene sredinom
plohe. Na taj način provedena su istraživanja navedenih
traktora i inačica rada sa specifičnim tehničkim, tehnološkim
i sastojinskim uvijetima. Tijekom istraživanja
navedenih traktora i inačica rada, praćena su oštećenja
pomlatka nastala pri obaranju stabla te privitlavanju i


privlačenju oblovine. Ujedno je istraživan utjecaj gažene
ploštine sastojine na intenzitet oštećenja pomlatka.


U poglavlju Objekti i metode istraživanja daje se
detaljan opis i položaj objekta istraživaja te primijenjenih
metoda pri terenskim mjerenjima i obradi podataka.
Metode prikupljanja i obrade podataka su detaljno
pojašnjene. Pri mjerenju učinkovitosti traktora
primijenjen je studij rada i vremena uz korištenje povratne
metode kronometrije i snimke radnog dana. Također
su opisani specijalno razvijeni opažački listovi
za evidenciju oštećenja pomlatka kao i sama metoda
razvrstavanja i mjerenja oštećenja. Posebna pažnja
dana je matematičko-statističkoj obradi, pri kojoj su
korišteni softverski paketi Microsoft Excel i Statistica


6. Pri obradi oštećenja mladog naraštaja primijenjena
je Multipla regresijska analiza .
Poglavlje Rezultati istraživanja podijeljeno je na
dva potpoglavlja. Prvo Djelotvornost i troškovi privlačenja
traktora i drugo Oštećivanje mladog naraštaja
i gaženje tla.


U prvoj točki poglavlja raspravlja se o privučenom
drvu na plohama, gdje su traktori privukli od 197,30 m3 u
plohi 3 do najviše 274,51 m3 oblovine u plohi 4. Prosječni
su obujmi tovara u plohama u rasponu od 1,59 m3
(ploha 1) do 3,27 m3 (ploha 4). Rad traktora je istraživan
25 radnih dana. Traktori su dnevno na radu u plohama
proveli prosječno 308,25 minuta, koristeći 57,27 % do
71,21 % dnevnog radnog vremena. Čisto vrijeme prosječno
za sve plohe čini 79,72 %, a opća vremena 20,28 %
ukupnog radnog vremena. Udio efektivnog vremena je u
ukupnom vremenu najpovoljniji u plohi 3 i to 83,77 %, a
najniži u plohi 2 s iznosom od 77,80 %.


Dodatno vrijeme u plohama iznosi od 16,77 % do
22,17 % efektivnog vremena. Norme vremena za udaljenosti
privlačenja od 50 do 500 metara u plohi 1 iznose
od 8,24 min/m3 do 19,91 min/m3, a u plohi 4 za
udaljenosti od 50 do 250 metara od 4,14 min/m3 do
5,62 min/m3. U plohi 2, za udaljenosti privlačenja od 50
do 400 metara norma se vremena kreće od 6,52 min/m3
do 10,56 min/m3, a za udaljenosti od 50 do 300 metara u
plohi 3 iznosi od 5,85 min/m3 do 9,58 min/m3. Dnevni
se učinak za udaljenost privlačenja od 50 do 300 metara
u plohi 1 kreće od 58,25 mVdan do 24,11 m3/dan. U plohi
2 učinak je za udaljenost privlačenja od 50 do 400
metara od 73,60 mVdan do 45,47 nrVdan. Za udaljenost
privlačenja od 50 do 300 metara u plohi 3, dnevni učinak
je u rasponu od 81,98 mVdan do 50,12 mVdan. U
plohi 4 dnevni je učinak na 50 metara 115,81 m3/dan, a
na 250 metara 85,41 mVdan. Troškovi privlačenja na
udaljenosti od 250 metara iznose u prvoj plohi 51,39
kn/m3, a u četvrtoj plohi 21,51 kn/m3. U plohama 2 i 3
troškovi su praktično jednaki i iznose 43,33 kn/m3 i
43,35 kn/m3. Ostvareni učinci i troškovi privlačenja u
plohama upućuju na zaključak da je u dovršnoj sječini,
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 120     <-- 120 -->        PDF

pri načinu rada sortimentnom metodom proizvodnost
traktora veća ako se drvo privitlava dvobubanjskim vitlom
uz korištenje dva vučna užeta.


Drugo potpoglavlje rezultata istraživanja Oštećivanje
pomlatka i gaženje tla obuhvaća više točaka.


Brojnost mladog naraštaja hrasta lužnjaka je na plohama
utvrđena prije početka sječe i izradbe. U plohi 4
je izbrojano 29 371, a u plohama 1, 2 i 3 izbrojano je
4 031, 3 871 i 3 997 biljaka hrasta lužnjaka. Pri radovima
sječe i izradbe najmanja su oštećenja pomlatka u
plohi 4 i to 0,39 % od preostalih neoštećenih biljaka
hrasta lužnjaka. Slijedi ploha 1 s 1,37 % i ploha 3 s
2,61 %. Najviše se oštećuje u drugoj plohi i to 2,61 %
od neoštećenih biljaka hrasta lužnjaka. Pri privitlavanju
obloga drva najmanje je pomlatka oštećeno u plohama
4 i 2 i to 3,09 % te 3,85 %, a najviše u plohi 3 i to
15,33 % prema neoštećenim biljkama hrasta lužnjaka.


U plohi 1 se oštetilo 8,98 % mladog naraštaja.
Uzorci oštećivanja pri privitlavanju su čelo i oplošje
(tijelo) trupca. Najveći je broj oštećenog mladog naraštaja
od čela trupca u plohama 1, 3 i 4, a oplošje je
oštetilo najveći broj biljaka u drugoj plohi. Utvrđeno je
da s povećanjem udaljenosti privitlavanja sortimenta
značajno raste broj oštećenih biljaka. Multiplom linearnom
regresijom je istražen utjecaj udaljenosti privitlavanja
tovara, broja komada u tovaru i obujma tovara
na broj oštećenih biljaka.


Pri ukupnim se aktivnostima privlačenja drvnih
sortimenata oštećuje od 6,85 % u plohi 4 do 25,05 %
biljaka u plohi 3. i to u odnosu prema neoštećenom pomlatku.
U plohi 1 oštećeno je od privlačenja 16,50 %, a
u drugoj plohi 20,44 %. U plohi 3 oštećenja su za 3,65
puta veća u odnosu na plohu 4. Pri privitlavanju i privlačenju
je najčešći oblik oštećenja uništeni i polegnuti
pomladak te biljke oguljene kore. Utvrđeno je da između
oštećivanja od obaranja i privlačenja postoji signifikantna
razlika. Naime, privlačenje značajnije
utječe na oštećivanje pomlatka.


Zaključne preporuke za uspješno izvođenje radova
pridobivanja drva u oplodnim sječama i ujedno uspješna
obnova sastojina je najveća proizvodnost, najmanji
trošak po jedinici obujma i najmanje oštećivanje
pomlatka i gaženja tla.


Na temelju iznešenih rezultata, u dovršnim se sječinama
preporučuje privitlavanje oblovine s dvobubanjskim
vitlom (s oba vučna uža) s glavne traktorske vlake,
uz međusobni razmak vlaka od 100 m. Privlačenje
po mogućnosti treba obaviti po suhome tlu, po smrznutome
tlu ili po dubokom snježnom pokrivaču. Na temelju
ovih istraživanja u nizinskin se uvjetima rada pri
privlačenju drva s istraživanim zglobnim traktorima iz
dovršnih sječina, preporučuje koristiti poludebalnu i
debalnu metodu uz optimalni razmak glavnih traktorskih
vlaka od 100 m. Prije planiranja mreže sekundar


nih prometnica, nužno je odabrati tehnologiju micanja
drva od panja do šumske ceste vezano za vuču po tlu,
izvoženje ili iznošenje zrakom. Otvaranju šuma treba
prethoditi analiza prirodnih prilika i to morfoloških,
klimatskih i geoloških, a zatim izradba prijedloga i terenska
provedba otvaranja šume mrežom sekundarnih
prometnica. Ekonomskom će se analizom utvrditi granica
korištenja zglobnih traktora, u odnosu na negativnu
stranu privlačenja drva po tlu zbog oštećivanja sastojine,
pomlatka i staništa. Optimalnu će gustoću i
raspored sekundarnih prometnica odrediti optimalni
troškovi i najmanje štete pri pridobivanju drva.


Pri radovima pridobivanja drva nastaju oštećenja
sastojine i šumskog tla koja nije moguće izbjeći. Mogućnost
smanjenja oštećivanja je u ograničenju mehaniziranih
operacija na točno određene površine i
smjerove privitlavanja i privlačenja drva.


Glede ekološkog aspekta, nužno je bolje povezati
biološki i tehničko - organizaciski pristup pri pridobivanju
drva.


Zbog ekološkog se pristupa u pripremi rada jasno
treba utvrditi preventiva i sanacija šteta svih vrsta, kao
i odgovornost za pristup normalnom postupanju. Pri
planiranju je nužno predvidjeti troškove za radove preventive
i sanacije.


Zadaća je šumarskih stručnjaka gospodarenje šumskim
ekosustavima na temelju načela održivog razvoja
i načela prirodnog pomlađivanja, održanja i
raznolikosti i potraj nosti prihoda te stalnog unapređivanja
poslovanja.


Istraživanja su pokazala da se uspješnost načina
rada ne smije ocjenjivati isključivo preko mjere proizvodnosti
i troškova, već moramo valorizirati i štete
koje pri tome nastaju. One trebaju biti na primarnom
mjestu pri donošenju odluka o najpovoljnijoj inačici
rada.


Čvrsto se utemeljuju načela rada u dovršnim sječama
hrasta lužnjaka, koji usuglašavaju zahtjeve pridobivanja
drva i prirodne obnove sastojina u slučaju privlačenja
drva po tlu traktorima s vitlom: međusobni
razmak vlaka 100 m, usmjereno rušenje stabala
prema vlaci, deblovna metoda izradbe i formiranje
tovara s dva vučna užeta dvobubanjskoga vitla.


O značenju ovoga magistarskog rada za hrvatsko
šumarstvo najbolje govori ocjena rada Povjerenstva.


"Povjerenstvo nalazi daje pristupnik na ocjenu prinio
vrlo opsežan rad, u kojem se bavi problematikom
djelotvornosti zglobnih traktora pri privlačenju oblovine
iz dovršne sječe sastojine hrasta lužnjaka, povezano
s posljedicama navedenih radova na tlu i mladom naraštaju
(ponik i pomladak). U mnogim je dosadašnjim
objavama prezentirana djelotvornost traktora u našim
prirodnim šumama od ranih proreda do dovršnih kao i