DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Forum: "EU - proširenje na istok - korištenje biomase"
C.A.R.M.E.N., Straubing, 22. ožujka 2004. godine


Referat: "KORIŠTENJE ŠUMSKE BIOMASE U REPUBLICI HRVATSKOJ"


U referatu se upozorava na energetski potencijal
biomase, posebno šumske biomase i njezino moguće
korištenje. Navode se procjene količine šumske biomase,
predviđa značajan rast obnovljivih izvora ener


gije (OIE) i bitno značajnija uloga šumske biomase
kao energenta (si. 1) u ukupnoj proizvodnji energije
u Hrvatskoj.


1 prostorni metar bjelogorice (suho)
= 450 kg ili 2000 kWh


262 kg kamenog ugljena 210 1 lož ulja


Slika 1. Odnos obnovljivih i fosilnih izvora energije


Šume u Republici Hrvatskoj pokrivaju 37 % kopnene
površine državnoga teritorija, odnosno oko 2,1 milijuna
ha. Od toga je 81 % šuma u državnom vlasništvu
i 19 % u privatnom. Ukupna drvna zaliha od 324 milijuna
m3 danas je veća nego ikada. U Republici Hrvatskoj,
koja je siromašna rudama i drugim sirovinama,
drva ima u izobilju. Hrvatske šume d.o.o. (HS d.o.o.) u
razdoblju restrukturiranja od 2002. do 2006. godine
trebaju postati dinamično i profitabilno šumarsko
društvo. Na traženje kupaca HŠ d.o.o. stekle su 17. listopada
2002. godine prestižni FSC certifikat, kojim se
potvrđuje da one gospodare šumama prema strogim
ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima te da
su proizvodnja drvne sirovine i energetskog drva u suvremenom
šumarstvu RH dobro usklađeni. Cilj hrvatske
šumarske politike i strategije je pronaći smisleni
način uporabe ne samo drvnih sortimenata, već i nove
Sortimente i drvne proizvode (sjecka). Šumarski sektor
ima jednu od prioritetnih uloga u smanjenju stakleničkih
plinova na osnovi provedbe Koyoto protokola,
(si. 2) zbog sve raširenijeg korištenja biomase kao
izvora energije koja je rezultat gospodarenja šumama
ali i korištenja drvne mase kroz primarnu preradu.


Hrvatska zadovoljava samo oko polovicu svojih
potreba za energijom (uglavnom nafta i plin) (si. 3).
Prema prognozama do 2030. godine u primarnoj proizvodnji
i potrošnji energije vidljiv je značajan rast
udjela OIE, što uključuje i biomasu i drvo. Isto je u
skladu s općenitim trendovima Europske unije (EU)
koja u svojoj Bijeloj knjizi smatra da će udio proizvodnje
energije iz biomase, u odnosu na ostale OIE, povećati
krajem 2010. na 3/4 od ukupnog udjela. Dugoročni
cilj hrvatske energetske politike korištenja biomase
trebao bi se utrostručiti u odnosu na razinu 2000. godine,
tj. udio biomase u ukupnoj OIE iznosit će čak
27,8 %. Prema programu BIOEN proizvodnjom energije
iz biomase i otpada (iz šume i drvno prerađivačke
industrije) moglo bi se do 2020. osigurati barem 15 %
ukupne potrošnje primarne energije, za što Republika
Hrvatska ima realne mogućnosti. Bitni dijelovi svakog
sustava za poticanje OIE su zakonodavno okruženje,
regulirana i poticajna cijena energije iz biomase.


U prošlosti takav sustav nije postojao, a korištenje
biomase provodilo se uglavnom neorganizirano. No,
danas postoje ekonomski instrumenti za poticanje
korištenja OIE:
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Projekcije emisije stakleničkih plinova u Hrvatskoj


35000


30000


20000


15000


10000


5000


0
1985


Slika 2. Usporedba emisije C02 različitih scenarija


PJ 450


150


PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR PT PR


1988. 1989. 1990. 1991. (992. 1993. 1994. 1995. 1996 1997. 1998. 1999.


Ugljen ! Ogrjevno drvo I Tekuća goriva I Prirodni plin
I Vodne snage I Električna energija Ukupna potrošnja Ukupna proizvodnja


Slika 3. Ukupna potrošnja (PT) i proizvodnja (PR) primarne energije u razdoblju 1< 1996.


1.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povlašteni uvjeti dodjele zemljišta i oslobađanje od
(stupio na snagu 1. 3. 2004.); procjene mogućih pridijela
infrastrukturnih naknada.
hoda fonda ukazuju na mogućnost ostvarivanja priIskorištavanje
energije šumske biomase, uglavnom


hoda od oko 100 milijuna € godišnje.


ogrjevnog drva, ima dugu tradiciju. Tako se je još


2.
Državne potpore u svrhu očuvanja poduzetničke i 1965. godine iz biomase zadovoljavala gotovo četvrtitržišne
slobode, poticanje gospodarskog napretka,... na (1/4) ukupne potrebe za energijom. Iako je Hrvatska
3.
Ostali ekonomski instrumenti: uvođenje oslobazemlja
sa značajnim potencijalom biomase za prođanja
plaćanja, odnosno olakšica pri plaćanju poreizvodnju
energije, danas se šumskom biomasom, u prza/
carina za ulaganje u opremu i tehnologiju; trgovom
redu zbog pomanjkanja tržišta energije iz biomase
vanje dozvolama za emisije stakleničkih plinova; te nedostatka ekološke svijesti o prednosti proizvodnje


ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 112     <-- 112 -->        PDF

OIE pokriva samo mali dio potreba za energijom -godine povećava proizvodnja uglavnom ogrjevnog
jedna dvanaestina (4,3 %). Time znatan udio prirodnog drva od 1,2 milijuna m3 godišnje (iz prethodnog prihobogatstva
koje posjedujemo ostaje neiskorišteno (si. 4. da) procjena količine šumske biomase kao energenta
i 5.)- U Republici Hrvatskoj se za grijanje koristi danas samo će u HŠ d.o.o. iznositi preko 2,6 milijuna m3. Od
oko 1,0 milijuna m3 ogrjevnog drva iz državnih šuma, toga 60 % možemo i dalje koristiti kao ogrjevno drvo
oko 0,15 milijuna m3 iz privatnih šuma i oko 0,4 milimetarsko
i višemetarsko, te kratko rezano i cijepano
juna m3 drvnog ostatka iz drvne industrije, ili sveukupdrvo
kao novi proizvod, a 40 % ili 1,0 milijun m3 prono
1,55 milijuna m3. Dodamo li ovome i otpad koji osizvodnje
sječke za energetsko iskorištavanje. Time
taje u šumi, možemo govoriti o 2,1 milijuna m3 drvne će do 2010. godine biti formirano novo tržište šumske
biomase godišnje koja danas može poslužiti za proizbiomase
(sjecka).
vodnju toplinske i/ili električne energije. Budući da


Radi bolje mogućnosti korištenja ogrjevnog drva i


zadnjih nekoliko godina oscilira tražnja ogrjevnog


sječke HS d.o.o. izgradile su još 1995. godine u Oguli


drva od 100 000 do 200 000 m3 godišnje i da se dugo


nu prvi kotao na biomasu od 1 MW, uz stručnu pomoć


ročnim programom gospodarenja od 2006. do 2015.


Šumarskog fakulteta Zagreb i tvrtke KOLBACH, Aus-


Udio ogrjevnog drva u ukupnoj
sječi i izradi (odabrane zemlje),
stanje 1992.


ZEMLJA %


Kenija
97


Brazil
70


Kina
69


Francuska 23


Tanko tehničko


drvo SAD
19


7%


Švicarska 19


Austrija 18
SORTIMENTI Mil. m3 % Njemačka 12
Otpad 0,69 14,0 Finska 8


Trupci 1,77 36,0 Švedska 8
Tanko tehničko drvo 0,35 7,0 Nerazvijene zemlje 80
Za preradu 0,59 12,0 Hrvatska 30


Za ogrijev 1,53 31,0 Industrijske zemlje 17
UKUPNO 4,93 100,0 Svijet 52


Slika 4. Godišnji propisani bruto etat prema ŠGOP 1996. -2005.


4 ono ooo E
3.000.000


2.000.000 -
1
000.000
01986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1993 1999 2000 2001 2002
Godina


Slika 5. Izvršene sječe u šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. od 1986. do 2002. godine
ŠUMARSKI LIST 7-8/2004 str. 113     <-- 113 -->        PDF

trija. Tijekom 2002. godine H Š d.o.o. donijele su odluku
pa će slične središnje toplinske sustave graditi uz
sve nove upravne zgrade ili gdje se ukaže potreba. Nastavljaju
se aktivnosti s pilot projektima "energija iz
biomase" pod motom "16 UŠP = 16 KOTLOVA NA
BIOMASU OD 1 MW" i to uz stručnu međunarodnu
suradnju:


1.
Hrvatske i Bavarske C.A.R.M.E.N., Straubing i Bavarskog
državnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
kao i
2.
s Austrijskim državnim šumama d.d. i Saveznog
ministarstva poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša
i vodnog gospodarstva.
Rezultati međunarodne suradnje su:


1.
dovršetak 2004. godine i drugog kotla na šumsku
biomasu od 1 MW u Gospiću, kojim će se tijekom
2005. godine grijati nova upravna zgrada Uprave
šuma Podružnice Gospić - Gimnazije - Osnovne
škole (umjesto na lož ulje);
2.
izrada studije izvodljivosti zajedničkog pilot projekta
HS d.o.o. i Belišće d.d. za proizvodnju pare u
parnom kotlu na biomasu snage 35 MW;
3.
izrada studije izvodljivosti pilot projekta, snage
1 MW u cilju transparentnosti i prepoznatljivosti za
međunarodne organizacije i financijske institucije,
kao i za upravljačke strukture na svim razinama
(ministarstva, lokalne zajednice i dr.) dat je opis i
temeljne značajke pilot projekta u Upravama šuma
podružnicama: Našice, Požega, Delnice i Koprivnica
(lokacija Đurđevac);
4.
kotao na biomasu za proizvodnju toplinske energije
snage 1 MW u Delnicama kojim bi se tijekom
2005/2006. grijale osim upravne zgrade UŠP Delnice,
osnovna škola, dječji vrtić, sportska dvorana,
zatvoreni bazen, dom zdravlja i još neke društvene
zgrade u Delnicama,
5.
u suradnji sa OKIT Consulting Zagreb i Hrvatska
elektroprivreda toplinarstvo Zagreb, tijekom 2003/2004.
izrađena je studija predizvodljivosti pilotprojekta
postrojenja na biomasu za proizvodnju vrele
vode, snage 50 MW, čija bi realizacija mogla biti u
2005. godini.
Hrvatska uvozi oko 50 % (si. 3) fosilnih energenata
(nafte, mazuta i plina) pa se šume i šumska biomasa u
zadnje vrijeme promatraju kao značajan energent,
posebno zato što spadaju u grupu OIE (si. 6).


Mnoge studije i znanstveni radovi na tu temu, od kojih
je najznačajniji projekt BlOEN, zagovaraju izgradnju
postrojenja na biomasu. Reformom energetskog
sektora i aktivnom politikom države stvaraju se uvjeti
za povećanje energetske učinkovitosti i veće korištenje
OIE. Decentralizacija proizvodnje energije ima i druge
neposredne koristi: u jačanju privatne inicijative, poticanju
poduzetništva i tehnološkom razvoju.


Razvojem tehnologija korištenja biomase kao energenta
ili industrijske sirovine, mogu se u budućnosti
ostvariti i vrlo značajne sveopće koristi (u smislu održi
vog razvoja):


1.
poboljšanje učinkovitosti korištenja energije,
2.
povećanje vlastite proizvodnje energije uz smanjenje
uvoza,
100 kg
fosilni C0 2


Ekstralako Prirodni plin
Drvo


loživo ulje


Slika 6. CO, emisija obiteljske kuće za 20 000 kWh godišnje