DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Zaključci 108. redo
1. Aktualno i nedvojbeno loše stanje u poslovanju Hrvatskih
šuma nalaže hitno donošenje interventnih
radikalnih mjera u Programu sanacije, čija provedba
i kontrola mora biti oslonjena na najstručnije kadrove
u Poduzeću, uz pojedinačno preuzimanje
ovlasti i odgovornosti za izvršavanje planski programiranih
obveza.
2. Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD) mora kroz posebno
ustrojeno Povjerenstvo, trajno pratiti ostvarenje
i stručno angažirano predlagati unaprjeđenje i osuvremenjivanje
postojeće Nacionalne šumarske politike
i strategije, usvojene od Vlade RH u 2003. god.
3. Pitanje izrade Nacionalne ekološke mreže i Programa
Natura 2000., potrebno je žurno raspraviti na
tematskoj raspravi HŠD-a, kako bi se na vrijeme
uskladili (jer Povjerenstvo pri Zavodu za zaštitu
prirode radi na tom programu) s Nacionalnim programom
RH za pridruživanje EU - 2004. god., koji
propisuje posebnu zaštitu na 15-20 % površine (mi
već imamo 18,5 %, a Povjerenstvo predlaže puno
više), s naglaskom na prvome mjestu upravo na
krški ekološki sustav.
4. Nužno je ubrzati vrlo odgovornu javnu stručnu raspravu
prije donošenje novog Zakona o šumama i
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovu,
koji onda moraju omogućiti provedbu svih ciljeva
utvrđenih Nacionalnom politikom i strategijom. Isto
tako potrebno je o.g. izraditi Nacrt prijedloga Zakona
o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne
tehnologije te ustrojiti Udruženje šumarstva i lovstva
u okviru Sektora poljoprivrede, prehrambene industrije
i šumarstva Hrvatske gospodarske komore.
5. Hrvatsko šumarsko društvo osporava i ne prihvaća
pojavu sukoba interesa, koji su prisutni kod izrade
i usvajanja Studija utjecaja na okoliš i drugih dokumenata
kojima se regulira zaštita okoliša, kao i kod
zaposlenika Hrvatskih šuma d.o.o. koji imaju privatne
tvrtke.
6. Hrvatsko šumarsko društvo stajališta je da ne postoje
stručnjaci za zaštitu prirode već specijalisti
za pojedina područja zaštite, prirodoslovnih i
društvenih znanosti, koji znanjem, iskustvom, ali i
poštenjem, zajednički mogu pridonijeti učinkovitoj
zaštiti okoliša i prirodne baštine.
7. Neovisno od formalnog utvrđivanja i objave početka
provedbe Programa restrukturiranja, Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb u vrlo odgovornoj suradnji s
Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva moraju inzistirati na:
otvaranju tržišta drvnih sortimenata kao jedinom
objektivnom regulatoru očuvanja šumskih ekosustava
u uvjetima njihove značajne ugroženosti, ali i
otvaranje mogućnosti razvoja šumarstva radi dugoročno
osiguranog uravnoteženja odnosa između site
skupštine HŠD-a
rovinskih mogućnosti i razvoja kapaciteta prerade
drveta,
dosljednoj provedbi analitike troškova proizvodnje,
stimulaciji smanjenja troškova i posebno kvaliteti
radova,
značajnom proširenju ekosocijalno dopustivog korištenja
sporednih proizvoda i usluga šume, programiranog
u svim novim osnovama gospodrenja gospodarskim
jedinicama, te na programima korišćenja
šumske biomase za energiju (Kyoto protokol),
hitnom utvrđivanju motivirajućeg sustava plaća,
baziranog na ostvarenju povećanja prihoda i smanjenja
troškova proizvodnje, općih troškova, troškova
prijevoza, naknada za rad na terenu i dr., do razine
najmanje obračunske jedinice (revira),
čvrstom opredjeljenju struke, kako uz nužno restrukturiranje
i racionalizaciju, biološka komponenta
mora dominirati nad profitom,
licenciranju vanjskih izvođača radova u šumarstvu
i značajnom pokretu prema jasnim okvirima u privatizaciji
jednog dijela djelatnosti u šumarstvu,
ustroju stručno kompetentne i teritorijalno obuhvatne
unutarnje kontrole poštivanja planiranog investicijskog
ulaganja svih šumskogospodarskih radova,
posebno uzgojnih, kako bi sustav kolaudacija,
ocjene kvalitete i priznavanja troškova, pospješio
kvalitetu i smanjenje ukupnih troškova.
8. Hrvatsko šumarsko društvo se kategorično i dalje
protivi uvođenju pravno pogrešnog izabranog
instituta služnosti kod podizanja dugogodišnjih
nasada na šumskom zemljištu (maslinici i vinogradi).
Vlada RH jest zakonski predstavnik vlasnika
šuma i šumskog zemljišta, pa ipak i za Vladu vrijedi,
kako Ustav RH, tako i Zakon o šumama i svi
drugi prozitivni propisi.
9. Posebno značajnim HŠD ocjenjuje nužnost trajno
aktivne suradnje između Hrvatskih šuma d.o.o. i
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva. Aktivna i stručno kompetentna suradnja
na brojnim problemima (slivna vodna naknada,
Zakon o javnim cestama, Pravilnik o uređivanju
šuma, odnosi šumarstva i zaštite prirode, štete
od divljači, protupožarna preventiva, čuvanje šuma
i si.) može u ovoj situaciji olakšati proces sanacije
stanja u Hrvatskim šumama d.o.o. i poboljšati značajno
narušen ugled šumarstva.
10.Hrvatsko šumarsko društvo treba ozbiljno aktivirati
Sud časti HŠD-a radi sankcioniranja nečasnog
ponašanja pojedinaca, sa ciljem očuvanja ugleda i
dostojanstva našeg Društva.
11. Hrvatsko šumarsko društvo ocjenjuje kako brzina
provedbe svih ovih mjera nužno mora otvoriti mogućnost
dugoročno stabilnih uvjeta za zapošljavanje
mladih šumarskih stručnjaka.
317