DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 79     <-- 79 -->        PDF

D. Štorga: PRIMJENA GlS-a PRI IZLUČIVANJU SASTOJINA PREMA DENDROMETRIJSKIM PARAMETRIMA Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004), 287-299
Usporedba odsjeka izlučenih na terenu i odsjeka dobivenih klasterskom analizom
Comparison of subcompartments extracted on the ground and subcompartments
obtained bv cluster analysis
Na temelju dobivenog rasporeda ploha od 1 ha i
gospodarske podjele na odjele i odsjeke dobili smo
svaku plohu izdvojenu u odnosu na neku varijablu.
Više istih ploha u nekom odsjeku predstavlja homogeno
izlučeni odsjek, a više različitih ploha znači da je
odsjek heterogeno izlučen.
Na slici 9 vidi se da su odsjek 45a prekrila dva klastera
(13 i 14). Razlika u ta dva klastera je samo u broju
stabala graba na pojedinoj plohi. Iz tablice 3. vidi se da
su u 13. klasteru 726 stabala graba, a u 14. klasteru
1333 stabala graba. Odsjek se nalazi u drugom dobnom
razredu, odnosno radi se o mladoj sastojini graba pred
prvom proredom, pa optimalni broj stabala u cijelom
odsjeku nije postignut. Prema dobivenim rezultatima
možemo taj odsjek podijeliti na 2 odsjeka i prilikom radova
voditi računa o intenzitetu prorede s obzirom na
izlučenje.
Na temelju izmjerenih podataka koji su bili namijenjeni
za izradu gospodarske osnove i izrađene digitalne
karte gospodarske jedinice, cilj je bio da se krajnji rezultati
upotrijebe pri racionalizaciji poslova u šumarstvu
(uređivanju šuma), te da na taj način planiraju budući
radovi u gospodarenju sastojinama. Tim načinom može
se planirati gospodarenje na manjim površinama (npr.
od 1 ha), odnosno gospodariti sa svakom plohom pojedinačno
u određeno vrijeme, a čije se središte lako može
locirati pomoću GPS-a. Mogu se odrediti šumsko-uzgojni
zahvati u svakoj plohi, kao npr. popunjavanje, doznaka,
sječa i si., a samim time i odrediti smjernice za
daljnje planiranje gospodarenja odsjekom.
Uvrštanjem novih varijabli u analize (visina stabla,
širina krošnje, prirast) mogućnost planiranja na pojedinoj
plohi se može povećati (praćenje sušenja sastojina
i dr.).
Ovakav način pristupa problemu, primjenom GIS
tehnologije podržane statistikom oslobađa šumarskog
stručnjaka rutinskih poslova (dileme oko izlučenja sastojina),
te mu ostavlja više vremena za donošenje odluka
o planiranju gospodarenja gospodarskom jedinicom,
a otvara i nove mogućnosti u daljnjem istraživanju.
Istraživanjem mogućnosti primjene GlS-a pri izlučivanju
sastojina prema dendrometrijskim parametrima
ukazuje se na primjenu GlS-a i statistike za potrebe
planiranja u šumarstvu.
Unutar uspostavljenog GIS-modela možemo vrlo
jednostavno uklapati nove slojeve izrađene na temelju
statističkih analiza ili izmjere na terenu i preklapati pojedine
tematske slojeve, te na taj način modeliranjem
dobiti novi sloj.
Ovakav primjer GIS modeliranja može se koristiti u
svim budućim istraživanjima.
ZAKLJUČCI - Conclusions
Geografski informacijski sustav (GIS) pogodan je
za objedinjavanje podataka iz različitih izvora, s
time da svi ti podaci moraju biti georeferencirani
kako bi se jednoznačno mogli preklapati.
Uz pomoć GlS-a podaci dobiveni statističkom analizom
mogu se također prostorno prikazivati i primjenjivati
prilikom izlučenja sastojina, vodeći pritom
računa o propisima gospodarenja šumama.
Sve varijable uzete u statističku analizu nemaju jednaku
težinu na izdvajanje ploha u klastere.
Uvrštavanjem novih varijabli (h, D, id ...) u analizu
možemo povećati mogućnost planiranja.
Sistematski postavljeni uzorak (mreža točaka) uz
pomoć GPS-a na terenu, izvrsna je baza podataka
za GIS modeliranje prilikom izlučivanja sastojina.
Uz pomoć GPS-a lako se može, kada je to potrebno,
odrediti položaj bilo koje plohe.
Na temelju tako dobivenih podataka mogu se planirati
zahvati u budućnosti vezani za gospodarenje
šumama, a isto tako se podaci mogu i nadopunjavati.
Ovim načinom uz pomoć GlS-a možemo planirati
gospodarenje na manjim površinama (1 ha), odnosno
mogu se odrediti pojedini zahvati (doznaka, sječa,
popunjavanje i dr.) na svakoj plohi.
Na temelju dobivenih rezultata i postavljenog zadatka
problemu izlučenja sastojina primjenom GISa
i izmjere treba ozbiljno pristupiti, jer ćemo olakšati
i racionalizirati posao. Uvjereni smo da će i rezultati
daljnjih istraživanja potvrditi ove rezultate i
odrediti još neke nove ciljeve.
Izvršenje potrebnih zahvata (šumsko-uzgojni radovi,
sječe i si.), propisanih u Osnovi gospodarenja po
odsjecima, te korištenjem podataka dobivenih primjenom
GlS-a i izmjere za svaku plohu, u odsjeku
je jednostavno i brzo.
Uspostavom GlS-a osloboda se šumarski stručnjak
rutinskih poslova, te mu se ostavlja više vremena
za druge poslove.
297