DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 78     <-- 78 -->        PDF

D. Štorga: PRIMJENA GlS-a PRI IZLUČIVANJU SASTOJINA PREMA DENDROMETRIJSKIM PARAMETRIMA Šumarski list br. 5- 6, CXXVI11 (2004), 287-299
tivanu varijablu. U tablici 5 prikazanje primjer Tukey
HSD testa za varijablu Hrast N.
Na temelju provedenog istraživanja za Tukey HSD
test može se reći da jasno pokazuje razliku ili sličnost
ploha izdvojenih u klastere u odnosu na pojedinu varijablu.
Ako se pojedini klaster značajno razlikuje u
odnosu na sve druge klastere po određenoj varijabli,
može se reći daje ta varijabla značajno utjecala na izdvajanje
ploha u taj klaster. Isto tako, ako se određeni
klaster ne razlikuje bitno od drugih klastera u odnosu
na neku varijablu, ta varijabla nije značajno utjecala na
izdvajanje ploha u taj klaster.
Rezultati na temelju izrade GIS-a - Results based on GIS making
Prostorni raspored ploha prema podacima dobivenim na temelju klasterske analize
Spatial distribution of plots according to data obtained on the basis of cluster analysis
Sloj u GIS-u koji predstavlja prostorni rapored ploha
prema klasterima, čija su središta određena koordinatama,
uklopljen je u gospodarsku kartu.
Na taj način dobiven je novi kartografski sloj, gdje
je na gospodarskoj karti vidljiv položaj svake pojedine
plohe na terenu. Uz to vidljiva je i pripadnost plohe
prema klasterima.
Kako se svi podaci u uređivanju šuma prikazuju po
ha, išlo se na izradu GRID modela. Izrađena je mreža
kvadrata dimenzija 1 x 1 ha. Time je svaka ploha na terenu
predstavljena površinom od 1 ha.
Budući da su sve karte jednoznačne unutar GlS-a
(koordinate), izrađeni GRID model preklopili smo preko
gospodarske karte (slika 9). Na taj način dobivena
je nova karta koja prikazuje plohe površine od 1 ha.
Kako svaka ploha pripada određenom klasteru, iz karte
je vidljivo koja ploha (klaster) ulazi u postojeći odjel
(odsjek).
Ako uzmemo u obzir da najmanja površina odsjeka
izlučena na terenu može iznositi 1 ha, dobili smo zapravo
minimalnu površinu eventualnog odsjeka za
izručenje.
296