DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 71     <-- 71 -->        PDF

D. Štorga: PRIMJENA GlS-a PRI IZLUČIVANJU SASTO.IINA PREMA DENDROMF.TRUSKIM PARAMIiTRIMA Šumarski list br. 5-6, CXXV1II (2004), 287-299
Slika 1. Područje istraživanja
Figure 1 Research area
Nakon toga pristupilo se određivanju izgleda i veličine
jedinice uzorka, odnosno primjerne površine.
Kako se radi o ravničarskom terenu, odlučeno je da
ploha bude krug zbog toga što je krug zadan samo sa
središtem i radijusom te gaje na terenu lakše iskolčiti
nego neki drugi geometrijski lik. Osim toga, krug je
geometrijski lik koji za određenu zatvorenu površinu
ima najmanji opseg, odnosno najmanju vjerojatnost da
se pojave granična (rubna) stabla koja nam značajno
djeluju na kvalitetu izmjere. Ujedno gaje kao jedinicu
uzorka kod obrade lakše simulirati, odnosno izračunati
rezultate za različite veličine radijusa kruga.
Polumjer (odnosno površina) primjernog kruga
određen je na temelju Pravilnika o uređivanju šuma
(N.N. 11/97) čl. 16. Većina ploha nalazi se u sastojinama
starosti od 90-120 godina. Galić (2002), u svom
magistarskom radu, navodi da se zadovoljavajuća preciznost
procjene strukturnih elemenata postiže sa kružnim
primjernim površinama polumjera r = 15 m.
Nakon iskolčavanja središta krugova, odnosno primjernih
ploha i određivanja njihovog broja (oznake),
na svakoj plohi izmjeren je prsni promjer stabla. Prsni
promjer je mjeren pomoću zaokružbene promjerke sa
širinom debljinskih stupnjeva od 5 cm, te je na 1025
ploha izmjereno ukupno 37 619 stabala.
Obrada terenskih podataka - Ground data processing
Nakon terenske izmjere snimljeni podaci uneseni
su u bazu podataka formiranu tako da se mogu koristiti
za obradu varijabli uz primjenu softvera Microsoft
Windows EXCEL i Statistica 6.0.
Prilikom obrade podataka formirani su podaci za 4
vrste drveća: hrast lužnjak, poljski jasen, obični grab +
OTB i OMB. Podaci su formirani prema zastupljenosti
na objektu istraživanja. Najviše ima hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i običnog graba. Ostala tvrda bjelogorica
(klen, voćkarice i dr.) nalazi se u podstojnoj etaži
kao i obični grab, a i sličnog su uzrasta, pa su stavljeni
zajedno s grabom. U ostaloj mekoj bjelogorici (OMB)
prevladavaju crna joha, topole i vrbe.
289