DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 7     <-- 7 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić, D. Bakšić, D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 223-232
na prošlog stoljeća, a radilo se o rekonstrukciji Glavnog
dunavskog nasipa.
S obzirom daje nasipom ograničen prostor nekadašnje
poplavne ravnice, evolucija tla u takvom inundacijskom
prostoru ide drukčijim smjerom u odnosu na doba
plavljenja široke poplavne dunavske ravnice. Ovaj suženi
prostor nekadašnje poplavne ravnice uglavnom ne
obuhvaća priterasni dio poloja, pa klasični način prikazivanja
razvoja i distribucije tla i vegetacije u poplavnoj
ravnici velike rijeke nije u potpunosti primjenjiv.
Usprkos tomu, uloga mikroreljefa u tako ograničenoj
poplavnoj ravnici, pa tako i u ovom dijelu podunavlja,
vrlo je velika. Najvećim dijelom teksturno najteža
tla i najzamočvarenija zemljišta nalaze se bliže nasipu,
a teksturno najlakša tla u priobalnom dijelu. Distribucija
mikrouzvisina (greda) u ovom području najviše
ovisi o nekadašnjim meandrima i rukavcima, a manje
o današnjem položaju korita rijeke. O ovim meandrima
i rukavcima ovisi i teksturna stratigrafija.
Dva su osnovna tipa vlaženja ključni za razumijevanje
geneze i fiziografije tla ovoga područja: aluvijalni
i glejni. Aluvijalni tip vlaženja može biti neoglejeni
podtip i oglejeni podtip, a kod glejnog se radi o amfiglejnom,
cpiglejnom te hipoglejnom podtipu.
Kod aluvijalnog tipa vlaženja dominantan pedogenetski
proces je aluvijacija; prenošenje i naplavljivanje
riječnih taložina, dakle na prvom mjestu je transportna
uloga vode. Ovo je proces koji određuje pravac i izraženost
ostalih procesa i o njemu ovisi većina pedofiziografskih
svojstava. Karakterizira ga periodično naplavljivanje
aluvijalnog materijala i diskontinuitet pedogeneze,
pa takvo tlo nema razvijene horizonte tla,
već se gotovo do same površine ističu geološki slojevi.
Humizacija i svi ostali procesi su manje izraženi od
geološkog procesa.
Kod glejnog tipa vlaženja dominantni proces je hidrogenizacija
profila, pri čemu se ističe uloga vode kao
medija koji određuje intenzitet i predznak redoks procesima.
Ovo je vladajući proces u najnižim mikrodepresijama,
osobito u dijelovima u koje poplavna voda
donosi vrlo malo suspendiranih čestica. Ovaj tip vlaženja
pojavljuje se kao amfiglejni podtip, s enklavama
epiglejnog i hipoglejnog podtipa.
U konstelaciji takvih čimbenika, danas u ovom dijelu
podunavlja nalazimo fluvisole, humofluvisole,
euglejcve i subakvalna tla.
ŠUMSKE ZAJEDNICE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Forest communities in the investigated area
Na istraživanom području ustanovljeno je ukupno
šest šumskih zajednica, već ranije poznatih i opisanih u
fitocenološkim radovima (He rp ka 1979, Ra uš 1979,
Vukelić iRauš 2001,Mikac 2003). To su:
Rakitov šibljak (Salicetum purpureae Wend.-Zel.
1952)
Šuma bademaste vrbe (Salicetum triandrae Male.
1929)
Šuma bijele vrbe s broćikom (Galio-Salicetum albae
Rauš 1973)
Suma bijele vrbe i crne topole (Šalici albae-Populetum
nigraeJx. 1931)
Šuma bijele i crne topole (Populetum nigro-albae
Slavn. 1952)
Suma veza i poljskog jasena (Fraxino-Ulmetum laevis
Slav. 1952)
Rakitov šibljak (Salicetum purpureae) česta je zajednica
fragmentarno rasprostranjena na otocima i obalama
uz Dunav, ali i manje potoke. Ima prijelazni karakter
i tvori graničnu šumsku zajednicu prema močvarnim
fitocenozama, prije svega tršćacima.
Slična je zajednica bademaste vrbe (Salicetum
triandrae) koja se razvija na najnižim dijelovima sprudova
ili u depresijama gdje se voda povlači najkasnije.
Razvija se do približno desete godine. Za to vrijeme
potiče sedimentaciju riječnog materijala, čime stvara
uvjete za uspijevanje bijele vrbe koja ju potiskuje.
Šuma bijele vrbe s broćikom (Galio-Salicetum
albae) razvijena je u nizama na aluvijalnim karbonatnim,
nerazvijenim tlima, u unutrašnjosti ritova i dunavskih
otoka uz bare i velike vodene površine. Nadovezuje
se na rakitovu zajednicu ili izravno na tršćake ili
barske fitocenoze. Poplave su u toj zajednici česte, traju
3 do 5 mjeseci, a visina vode najčešće je 2 do 4 metra.
Zbog toga vrba tvori adventivno korijenje iz debla i
nakon povlačenja vode ono ostaje visiti dajući šumi
osebujan izgled.
Šuma bijele vrbe i crne topole (Šalici albae-Populetum
nigrae) najproširenija je fitocenoza na srednjim
položajima dunavskih otoka i priobalja. Fitocenoza uspijeva
u uvjetima rjeđih i kraćih poplava u odnosu na
šumu bijele vrbe s broćikom, no poplave su češće i izraženije
nego na višim položajima koje su zauzele sastojine
crne i bijele topole. Lijepe sastojine ustanovljene
su na području Šarkanja i Tikveša.
Šuma crne i bijele topole (Populetum nigro-albae)
raste na višim položajima dunavskih otoka, uglavnom
nizvodno od Aljmaša i rjeđa je na istraživanom području.
Uvjeti su povoljniji u odnosu na prethodne zajednice.
Najviše položaje zauzima šuma veza i poljskog
jasena (Fraxino-Ulmetum laevis). To su vlažne, povre-
225