DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 69     <-- 69 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004). 287-299
UDK 630* 582 + 525
PRIMJENA GlS-a PRI IZLUČIVANJU SASTOJINA PREMA
DENDROMETRIJSKIM PARAMETRIMA*
APPLICATION OF CIS IN STAND EXTRACTION ACCORDING
TO DENDROMETRIC PARAMETERS
Dalibor ŠTORGA**
SAŽETAK: U radu su prikazane mogućnosti primjene GlS-a pri izlučivanju
sastojina prema dendrometrijskim parametrima (broj stabala-N, temeljnica-
G, srednje plošno stablo - ds, starost, % učešće vrsta). Na taj način
može se skratiti terenski rad, poboljšati preciznost i točnost mjerenja. Terenski
rad je obavljen u jednodobnim hrastovim sastojinama gospodarske jedinice
"Repaš-Gabajeva Greda " (odjeli 26-46) u šumariji Repaš, Uprava šuma
Podružnica Koprivnica. U odjelima, odnosno odsjecima, uspostavljen je sistematski
uzorak mreže kvadrata 100 x 100 m, čija središta predstavljaju središta
ploha (krugova), na kojima je mjeren prsni promjer stabla. Ukupno je
na istraživanom području postavljeno 1025 krugova i izmjeren prsni promjer
na 3 7619 stabala.
Nakon terenske izmjere, snimljeni podaci uneseni su u bazu podataka formiranu
tako da se mogu koristiti za obradu varijabli uz primjenu softvera
Microsoft Windows EXCEL i Statistica 6.0. Za izradu grafičkog dijela GIS
modela digitalizirane su postojeće karte:
- topografska karta (1 : 5000),
- katastarski planovi (1 : 2880 i 1 : 2000),
- gospodarska karta (1 : 10000).
U statističkoj obradi podataka korištena je klasterska analiza (metoda
K-means), čiji su rezultati baza za GIS modeliranje s ciljem izlučenja sastojina.
Rezultati istraživanja mogućnosti primjene GIS-apri izlučivanju sastojina
prema dendrometrijskim parametrima ukazuju na potrebu primjene GlS-a i
statistike u šumarstvu.
Ključne riječi: izmjera šuma, izlučivanje sastojina, GIS, klasterska
analiza
UVOD - Introduction
Suvremeni pristup kartografiji podrazumjeva primjenu
kompjuterske tehnologije u kartografiji. Primjena
kompjuterske tehnologije u kartografiji usko je
povezana s izumom digitalizatora i plotera početkom
* Magistarski rad obranjen 7. 11. 2003. godine na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Povjerenstvom u sastavu
izv. prof. dr. se. Nikola Lukić, doc. dr. se. Renata Pernar i dr. se.
Miroslav Bcnko.
** Mr. se. Dalibor Štorga, Hrvatske šume d.o.o.,
Uprava šuma Podružnica Koprivnica
60-ih godina. Digitalizator je nužan da se sadržaj karte
iz grafičkog oblika pretvori u digitalan, a ploter da se
iz digitalnog oblika ponovo prijeđe u grafički oblik.
Ploterom se automatiziracrtanje ( F r a n č u l a , 1994).
Digitalizacija karata je najčešći način dobivanja
geografskih objekata u digitalnom (koordinatnom)
obliku ( P e r n a r , 1996).
Razvojem računala, sredinom 80-tih godina, GIS
tehnologija počinje osvajati sve veći broj stručnjaka
287