DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 6     <-- 6 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić, D. Bakšić. D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004). 223-232
loškom smislu. Osobito vrijedne rezultate o odnosu tla
i vegetacije te ulozi mikroreljefa u tom odnosu, nalazimo
u radu Antića et al. (1968). Kako u nepunih
20-ak godina nije bilo pedoloških istraživanja u ovom
Istraživanja smo proveli u nebranjenom poplavnom
području sjeveroistočne Baranje tijekom ljeta 2002.
godine1. Na 12 lokacija (si. 1), definiranih mikroreljefski
i floristički (Mikac 2003) otvorili smo po jedan
pedološki profil, na kojima smo proveli morfološka
istraživanja te uzorkovali tlo za fizičkokemijska istraživanja.
Pored svakog profila sondirali smo tlo do
120 cm dubine, i to na po dvije točke oko 5 m udaljene
sa svake strane profila. Radi prostornostratigrafske
analize pedosfere, uzorkovanje tla obavili smo iz povr-
Slika 1. Područje istraživanja s lokacijama profila.
Figure 1 Study area with profile locations
Dunav većim dijelom teče kroz područje s bogatim
colskim sedimentima, pri čemu meandriranjem, poplavljivanjcm
i potkopavanjem obala neprestano prenosi
praškasti i pjeskoviti materijal. Zahvaljujući takvoj
činjenici Dunav je u prošlosti nanosio obilje pjeskovito-
praškastog aluvija, koji i danas partcipira u pedogenezi
evolucijski najmlađih tala ovoga područja.
Analizirajući regulacije i njihov utjecaj na geomorfološko
oblikovanje korita Dunava u Hrvatskoj, Bognar
(1995) navodi tri različita razdoblja regulacijskih
Zahvaljujemo na svesrdnoj pomoći pri terenskim istraživanjima
djelatnicima Uprave šuma Osijek.
pedogenetski izuzetno dinamičnom području, proveli
smo transverzalna istraživanja kojima pokušavamo
rasvijetliti neka pitanja pedogeneze i fiziografije tla.
šinskog horizonta te po dubinama 20-40 i 70-90 cm
(u nekim slučajevima uzeli smo i uzorke iz većih dubina),
kako na profilima, tako i sondiranjem. Na uzorcima
tla odredili smo granulometrijski sastav pipet metodom
nakon suspendiranja tla Na-pirofosfatom, pH vrijednost
u vodi i 0,01 M CaCL te sadržaj humusa metodom
Tjurina. Isto tako, na profilima smo uzeli i uzorke
tla u neporemećenom stanju, na kojim smo odredili
gustoću, poroznost te kapacitet za vodu i zrak.
zahvata: do 1830., između 1830. i 1870. te nakon
osamdesetih godina 19. st. Prvo razdoblje obilježeno
je učvršćivanjem obala i presjecima krivina koje su
bile uzrok stvaranju ledenih «čepova». Ledeni čepovi
u to vrijeme često su uzrokovali katastrofalne poplave.
U to razdoblje spada i presjecanje krivine Šarkanj. U
drugom razdoblju zahvati su imali za cilj poboljšati
uvjete vodenog prometa. Nakon 1870. zahvati se izvode
na temelju hidraulički i hidrološki opravdanih metoda.
Krajem 19. st. izvršeni su presjeci Blažcvica i
Siga, pri čemu je Dunav napustio kontakt svojeg poloja
s lesnim strmim odsjekom Banskog brda i južne Baranjske
lesne zaravni između Batine i Zmajevca. Posljednji
veći radovi provedeni su početkom 70-ih godi-
PODRUCJE ISTRAŽIVANJA I METODE RADA - Research area and methods
PEDOGENETSKA OBILJEŽJA - Pedogenetic characteristics
224