DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6. CXXVIII (2004), 223-232
UDK 630* 114.4 + 188
PRILOG POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA RITSKOG
PODRUČJA SJEVEROISTOČNE BARANJE
AN INSIGHT INTO GENESIS AND PROPERTIES OF SOIL IN THE
RIPARIAN REGION OF NORTH-EASTERN BARANJA
Nikola PERNAR, Joso VUKELIĆ, Darko BAKŠIĆ, Dario BARIČEVIĆ*
SAŽETAK: Pedološka i vegetacijska istraživanja ritskih šuma sjeveroistočne
Baranje provedena su tijekom ljeta 2002. godine. Na 12 lokacija definiranih
mikroreljefno i floristički, otvoren je po jedan pedološki profil gdje su provedena
morfološka istraživanja i uzorkovanje tla zafizičkokemijske analize.
Na istraživanom području ustanovljeno je ukupno šest šumskih zajednica:
rakitov šibljak ("Salicetum purpureae Wend.-Zel. 1952), šuma bademaste vrbe
fSalicetum triandrae Male. 1929), šuma bijele vrbe s broćikom (Galio-Salicetum
albae Rauš 1973), šuma bijele vrbe i crne topole fSalici albae-Populetum
nigrae Tx. 1931), šuma bijele i crne topole (Populetum nigro-albae Slavn.
1952) i šuma veza i poljskog jasena (Fraxino-Ulmetum laevis Slav. 1952).
Karakteristično obilježje tla u ovom području izrazita je teksturna stratigrafija.
Osim aluvijacije, kao geološkog i pedogenetskogprocesa, karakteristika
ovdašnjih šumskih ekosustava je visoka organska produkcija, što se mjestimično
značajno manifestira u humizaciji pedosfere. Utvrdili smo daje dominantan
tip tla fluvisol, redovito karbonatni, a znatno su manje zastupljeni
euglej i humofluvisol.
Sva ova tri tipa tla međusobno se razlikuju s ekološkoproizvodnog gledišta.
Vrlo bitno je istaći da su ekološkoproizvodne razlike unutar tipa u nekim
slučajevima znatno veće nego između tipova, stoje usko povezano sa značajkama
vodnog režima i s teksturom.
Ključne riječi: ritskešume Baranje, fluvisol, humofluvisol, pedofiziografske
značajke
UVOD - Introduction
Ritske šume baranjskog podunavlja danas su ograničene
na poplavni pojas između Dunava i nasipa te na
ade. Pedogeneza u ovom pojasu obilježena je izrazitim
utjecajem hidrološkog režima Dunava. Unatrag 170 godina
ovaj režim je više puta mijenjan. Razlog tomu su
hidrotehnički zahvati na rijeci, osobito u načinu učvršćivanja
obala, presjeka meandara, izgradnje nasipa, a u
novije vrijeme u načinu rekonstrukcije nasipa i izgradnje
hidroenergetskih objekata na uzvodnom toku.
* Doc. dr. se. Nikola Pernar, prof. dr. se. Joso Vukelić,
mr. se. Darko Bakšić, doc. dr. se. Dario Baričević
Opsežnija pedološka istraživanja na širem području
provedena su pred više od 20 godina, i to u okviru izrade
osnovne pedološke karte ( B a š i ć & B o g u n o v i ć
1976, B o g u n o v i ć et al. 1983, V i d a č e k 1979).
Potpunija istraživanja vegetacije i svojstava tla s gledišta
njihove klasifikacije, ckološko-proizvodnog vrednovanja
i uzgoja topola, započeta su 60-ih godina
( A n t i ć & J o v i ć 1965,Antić et al. 1969,Herpka
1979, Ž i v a n o v 1982, Ž i v a n o v & I v a n i s e v i c
1986, Ž i v a n o v et al. 1987). Specifični ekološki odnosi
u poplavnom području sjeveroistočne Baranje te
nastojanja da ga se adekvatno valorizira, izazov su u
šumskogospodarskom ali i u fitocenološkom i pedo-
223