DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 12     <-- 12 -->        PDF

N. Pemar, .1. Vukelić. D. Bakšić. D. Baričević: PRILOG POZNAVANJU GENF7I- I SVOJSTAVA TI.A .. Šumarski list br. 5 6. CXXVI1I (2004). 223-232
Euglej je tlo reljefnih depresija u kojima se evolucija
odvija pod dominantnim utjecajem slabo pokretne
površinske vode i/ili vode temeljnice.
Dugo trajanje poplava i relativno visoka razina vode
temeljnice, uzrok su izraženih redukcijskih procesa
već od same površine, pa se hipoglejevi javljaju pretežno
samo na gredama.
Sva ova tri tipa tla međusobno se razlikuju s ekološkoproizvodnog
gledišta. Vrlo bitno je istaći da su ekološkoproizvodne
razlike unutar tipa u nekim slučajevima
znatno veće nego li između tipova, stoje usko povezano
sa značajkama vodnog režima i s teksturom.
Stoga se gospodarenje tako dinamičnim sustavom
treba temeljiti na dobro istraženim hidrološkim odnosima
i sustavnom monitoringu (Mayer, 1988, 1995).
Utvrđivanje pedoekoloških šumskoproizvodnih kategorija
u aluvijalnom području vrlo je važno pitanje
(Mayer &Bušić 1996), osobito kad se ima u vidu
visoka proizvodnost ovih zemljišta. Optimalno iskorištenje
ove proizvodnosti ovisi o poznavanju plodnosti
tla, odnosno parametara o kojima ona najviše ovosi. U
ovom slučaju to su tekstura i vodni režim.
ZAKLJUČCI
Tlo ritskog područja sjeveroistočne Baranje razvija
se u specifičnim uvjetima sedimentacije i hidrološkog
režima Dunava, a u izvjesnoj mjeri nosi i obilježja razvoja
iz vremena prije hidrotehničkih zahvata na rijeci.
S obzirom na uvjete geneze i evolucije te na fiziografiju
tla u ovom području, može se zaključiti sljedeće:
1. Tlo istraživanog područja aluvijalnog je porijekla, a
kako je dunavski aluvij praškastog do pjeskovitog
karaktera, tekstura tla je u pravilu ilovastog do pjeskovitog
karaktera. Samo u mikroreljefnim depresijama
udaljenijim od korita rijeke u nekim proslojcima
(većinom u površinskom dijelu) tekstura može
biti i nešto teža (glinasta ilovača do laka glina). Karakteristično
obilježje tla u ovom području je izrazita
teksturna strati grafija;
2. Osim aluvijacije kao geološkog i pedogenetskog
procesa, karakteristika ovdašnjih šumskih ekosustava
je visoka organska produkcija, što se mjestimično
značajno manifestira u humizaciji pedosfere;
3. Dominantni tip tla je fluvisol (redovito karbonatni),
a znatno manje su zastupljeni euglej i humofluvisol.
LITERATURA
Antić,M.&N.Jović, 1965: Geneza i osobine zemljišta
beljskog lovno-šumskog područja, Bilten
LŠG Jelen 3:25-36.
Glede pedotaksonomske nomenklature, smatramo
daje nepotrebno neka tla iz aluvijalne ravnice izdvajati
u posebni tip. To se odnosi na humofluvisole s plitkim
A- horizontom. Boljim riješenjem smatramo pristup u
WRB klasifikaciji (Deckers et al 1998, Spaargaren,
1994), prema kojoj se većina takvih tala svrstava
u skupinu fluvisola (osim onih s A- horizontom debljim
od 25 cm). Klasifikacija Skorića et al. (1985) i
Skorića (1986) nudi klasifikacijska riješenja za izdvajanje
podtipova, varijeteta i formi fluvisola, koja
kada se primjene na fluvisolima (i humofluvisolima)
istraživanog područja pokazuje da razlike postoje
samo u stupnju oglejenosti te u manjoj mjeri i u teksturnoj
slici profila.
Prostornu i vremensku dinamiku vlažnosti u slučaju
pjeskovitih i pjeskovitoilovastih tala, kakva su u podunavlju,
smatramo najvažnijim čimbenikom njihove
plodnosti i pogodnosti za intenzivnu šumarsku proizvodnju.
U tom smislu bila bi poželjna uspostava monitoringa
poplava temeljena na satelitskim snimkama, te
monitoringa vlažnosti tla u vegetacijskom razdoblju temeljena
na stacionarnim vlagomjerima i pjezometarskim
stacionarima.
Conclusions
S obzirom na fiziografiju ovdašnjih humofluvisola,
smatramo prihvatljivijim u većini slučajeva svrstati
ih u skladu s WRB- klasifikacijom u istu taksonomsku
jedinicu - fluvisole;
4. Prostornu i vremensku dinamiku vlažnosti u slučaju
pjeskovitih i pjeskovitoilovastih tala, kakva su u
ovom dijelu podunavlja, smatramo najvažnijim
čimbenikom njegove plodnosti i pogodnosti za intenzivnu
šumarsku proizvodnju. Uz teksturne stratigrafije
mikroreljef je drugi značajni čimbenik pristupačnosti
fiziološki aktivne vode biljnom korjenu,
pa prema tomu i plodnosti tla;
5. Učinkovito gospodarenje šumskim ekosustavom kakav
je u sjeveroistočnom podunavlju treba se temeljiti
na dobro istraženim hidrološkim odnosima i sustavnom
monitoringu i utvrđivanju pedoekoloških
šumskoproizvodnih kategorija. Ovo bi se trebalo temeljiti
na monitoringu poplava temeljenom na satelitskim
snimkama, te na monitoringu vlažnosti tla u
vegetacijskom razdoblju temeljenom na stacionarnim
vlagomjerima i pjezometarskim stacionarima.
- References
Antić, M, V. Munkančević & N. Jović, 1968:
Prilog klasifikaciji aluvijalnih zemljišta na primeru
aluvijalne ravni reke Dunava i Drave u Baranji.
"Jelen" bilten LŠG 7, Beograd.
230