DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 11     <-- 11 -->        PDF

N. Pernar, J. Vukelić. D. Bakšić, D. Baričcvić: PRILOG POZNAVANJU GENEZE 1 SVOJSTAVA TLA ... Šumarski list br. 5-6, CXXVIII (2004), 223-232
razliku od fluvisola, na ovim izdignutim dijelovima
poloja izostaje recentna aluvijalna akumulacija, ili je
ona na niskoj razini, tako daje u prvom redu istaknuta
humizacija. Posljedica takvih odnosa je A-horizont terestričnih
obilježja, pa su ovakva tla u starijoj literaturi
nazivana i pararendzinama ili aluvijalnim pararendzinama.
Ispod ovog horizonta uočavaju se geološki slojevi,
kao i kod fluvisola (si. 5). Oglejavanje se, zbog
položaja u mikroreljefu poloja, ali i zbog ilovastopjeskovite
teksture, javlja na dubini većoj od 100 cm.
Pojava ovakvog tla znak je stabilizacije egzogenih
procesa u tom dijelu poloja. Na njemu najčešće zatičemo
topolike {Populetum nigro-albae) i jascnike (Fraxino-
ulmetum laevis), što je slučaj i u ovim istraživanjima.
Zajedničko obilježje im je lagana tekstura
(tab. 1), zbog čega se i zona redukcije zapaža tek na
Slika 5. Humofluvisol u zajednici Fraxino-Ulmetum laevis, var.
F. angustifolia. Zlatna greda (NP25), odsjek 6b.
Figure 5 Humofluvisol in the community Fraxino-Ulmetum laevis,
var. F. angustifolia, Zlatna greda (NP25), compartment 6d.
dubini trajnog ležanja vode temeljnice. Karakterizira
ga relativno plitki A- horizont.
Za razliku od navedenih, podjednako izraženih procesa
humizacije i glejizacije, u priterasnom dijelu položaja
koji je manje opterećen vodom, ili u depresijskim
dijelovima poplavnih ravnica koji su udaljeniji
od vodotoka, manje je izražena humizacija. Radi se o
hidrosekvencama tala, čija struktura ovisi više o
mikroreljefu nego o režimu vode u koritu. Tu prevladavaju
tla s plićim A- horizontom i s G- horizontom u
kojemu je odnos podhorizonata vrlo varijabilan.
Varijabilnost u G- horizontu ovisi o odnosu površinske
vode i temeljnice u vlaženju profila tla. Takva tla pripadaju
tipu eugleja. U ovom dijelu podunavlja on se
javlja kao hipoglejni i amfiglejni (si. 6) podtip, vrlo
različite teksturne stratigrafije.
Slika 6. Euglej amfiglejni u zajednici Fraxino-Ulmetum laevis.
Zlatna Greda (NP26), odsjek 8b.
Figure 6 Eugley amphigley in the community Fraxino-Ulmetum
laevis, Zlatna greda (NP26), compartment 8b.
229