DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 10     <-- 10 -->        PDF

N. Pemar, J. Vukelić, D. BakSić, D. Baričević: PRILOCi POZNAVANJU GENEZE I SVOJSTAVA TLA Šumarski list br. 5 6. CXXV1II (2004). 223-232
šim istraživanjima takve smo slučajeve uočili samo u sola smjenjuju se slojevi lake gline, praskaste gline i
navedenim vanjskim depresijama (duboki hidrografski glinaste ilovače, a radi se o sukcesiji močvare u ritsku
položaj) poloja unutar nasipa (si. 4). Kod takvog fluvi- šumu (malat).
Slika 4. Profili fluvisola u malatu bijele vrbe u predjelu Šarkanj (NP15 lijevo odsjek 16e i NP16 desno-odsjek 16d).
Figure 4 Fluvisol profiles in white willow young growth in the area of Šarkanj (NP15 left - compartment 16e and NP16 right
compartment I6d)
Struktura kod fluvisola u podunavlju je jednočestična,
a u pojedinim slučajevima, kao kod navedena
dva profila, dolazi do lučenja plosnatih ili kockastih
agregata.
Fluvisoli podunavlja su karbonatni, a sadržaj karbonata
je u pravilu veći kod teksturno težih fluvisola,
pa im je pH vrijednost pretežno iznad 7,5 (tab. 1)
Herpka (1979) primijećuje da veći sadržaj humu-
Rczultati analiza iskazani su kao srednje vrijednosti iz analize tri
uzorka tla (profil i dva sondiranja).
Analyses results are expressed as mean values from the analysis
of three soil samples (profile and two probes)
sa imaju fluvisoli viših položaja, koji su rijetko i kratko
plavljeni, gdje je protjecanje vode usporeno, te s druge
strane fluvisoli nižih položaja, gdje voda izvjesno vrijeme
stagnira. U našim istraživanjima na Sarkanju pokazalo
se da fluvisol u mladoj sastojim bijele vrbe na
dubokom do niskom hidrografskom položaju, u uvjetima
obilne produkcije organske tvari koja se odumiranjem
akumulira in situ, ima (A) horizont organogenog
karaktera, s 162 g kg"1 humusa.
Tlo nastalo iz fluvisola razvojem humusnoakumulativnog
horizonta, s dugotrajnom razinom temeljnice
na dubini većoj od 1 m, naziva se humofluvisol. Najčešće
je to tlo središnjeg, izdignutog dijela poloja. Za
228