DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 97     <-- 97 -->        PDF

predstavljen kroz skijalište Maribel na površini od 200
ha između l 400 i 2 700 m nm. Tu je zaposleno 240
djelatnika (140 na ski-liftovima, 60 na stazama i 40 na
blagajnama). Tu su 33 ski-lifta s kapacitetom 40 850
skijaša na sat (9 kabina-liftova, 9 sedežnica, 11 vučnica
i 4 bebi-lifta) i 250 snježnih topova za umjetni sni¬
jeg. U sezoni se proizvede oko 400 000 m1 umjetnog
snijega (uz cijenu l Euro/m3). Od 1997. do 2001. god.
realiziranje investicijski program od 4,4 mil. Eura go¬
dišnje i on se nastavlja. Računa se da u sezoni ima oko
9 mil. posjetitelja.


Druga ekskurzija petog dana boravka, ponuđena
pod br. 4 išla je na područje La combe de Savoie, gdje
smo obišli kulture topole, starosti l do 12 godina na
privatnim parcelama. U toj regiji ima l O 000 ha kultura
topola. Na boljim tlima sadnja je u razmaku 7x7 m uz
ophodnju 15 godina, a na lošijim tlima 8x8 m uz op¬
hodnju 20 godina. Prinos je 300 mVha. Trupci za Ijuštenje
prodaju se po 42 Eura/m´ na panju, a drvo za ce¬
lulozu po 17 Eura/prm fco. cesta. Izbor klona ovisi o
kvaliteti staništa i fitosanitarnom riziku. Nakon šumar¬
skog dijela programa, nastavljen je turistički - posjet
starom gradu Conflaus iz 14 stoljeća te vinskom po¬
drumu Cruet. U Savoie postoji duga tradicija poznatih
vina (2/3 bijelih) i dobrih vinogradara i podrumara
(oko 4 000 vinogradara) s prometom od 6,5 mil. Eura.
Podrum je kapaciteta 47 000 hl (što je 20 % vina
Savoie), a servisira ga 200 koperanata iz 8 općina.


Od ostalih aktivnosti možemo navesti da je jedne
večeri održano predavanje o šumarstvu pokrajine
Savoie, a jedna je bila "belgijska večer". Naime, kako
se belgijanci radi snježnih uvjeta ne mogu kandidirati
za jednog od domaćina EFNS-a, zamolili su francuze
da im prepuste jednu večer, kako bi mogli predstaviti
belgijsko šumarstvo. Tako smo uz belgiski sir i pivo,


Pralognan (l 410 m nm. i staze za skijaške trčanje, pogled s planin¬
skog vrha 2 070 m nm.


kojima su nas počastili domaćini, saznali ponešto i o
belgijskom šumarstvu.


Zadnjeg dana u popodnevnim satima, održanje re¬
doviti godišnji sastanak Komiteta EFNS-a, kojem su
nazočili H. Jakovac predstavnik Hrvatske u Komite¬
tu i A. J u r i č i ć . Pored redovitih izvješća raspravljalo
se i o tehničkim problemima, finacijama i domaćinima
sljedećih natjecanja (Bjelorusija, BiH, Švedska, Italija,
Slovačka, a za dalje odlučivat će se 2006. god.).


Sljedeće je godine domaćin EFNS-a Bjelorusija,
čije je rukovodstvo predstavilo organizacijske aktiv¬
nosti koje se provode kako bi Minsk spremno dočekao
brojne natjecatelje koji se očekuju na 37. EFNS-u. Na¬
kon proglašenja rezultata natjecanja i večere uz zaje¬
dničko druženje, okončan je 36. EFNS s doviđenja u
Minsku.


H. Jakovac i J. Dundović
(Foto: D. Delač)
ZAPISNIK
5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a
ODRŽANE 11. PROSINCA 2003. U ZAGREBU


Nazočni: mr. sc. Branko Belčić, mr. sc. Josip Dun¬
dović, Ivan Đukić, dipl. ing., Ivan Duvnjak, dipl. ing.,
dr. sc. Joso Gračan, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Ilija Gregorović,
dipl. ing., Milan Presečan, dipl. ing. (umjesto


D. Husaka), Zvonko Kranjc, dipl. ing., prof. dr. sc.
Slavko Matić, Boris Miler, dipl. ing., mr. sc. Ivan Pen¬
tek, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Darinka Žuna, dipl.
ing. (umjesto Z. Rožica), Dubravko Hodak, dipl. ing.,
Dalibor Tomljanović, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić,
Berislav Vinaj, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing.,
prof. dr. sc. Joso Vukelić, Hranislav Jakovac, dipl. ing.
i Vlatka Antonić.


Odsutni i ispričani: mr. sc. Vladimir Bogati, Davor
Butorac, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Herbert
Krauthacker, dipl. ing., Ivan Matasin, dipl. ing. i Ivan
Tarnaj, dipl. ing., predsjednik NO.


Nakon što je predsjednik HŠD-a S. Matić poz¬
dravio sve nazočne i zahvalio im se na odazivu, jedno¬
glasno je usvojen ovaj
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Dnevni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 4. sjednice Upravnog od¬
bora HŠD-a.
2.
Kratke obavijesti.
3.
Imenovanje Povjerenstva za redoviti popis imovine
i obveza uz dan 31. 12. 2003. god.
4.
Prijedlog i usvajanje Programa rada HŠD-a za
2004.god.
5.
Prijedlog i usvajanje Nacrta financijskog plana za
2004.god.
6.
Razno.
Ad 1. Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi.


Ad 2. a) Hrvatsko šumarsko društvo je uputilo
Vladi RH, Uredu za zakonodavstvo i Uredu za državnu
imovinu, prosvjed na doneseni Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uređivanju šuma (NN br. 150
od 23. rujna 2003.), tražeći ocjenu zakonitosti.
Izabrano Povjerenstvo za izradu odnosnog Pravilnika
se otvoreno suprotstavilo (osim predstavnika MPŠ-a)
izmjenama u poglavlju VIII., Utvrđivanje naknade za
prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom
zemljištu.


Unatoč tomu, ministar je donio Pravilnik o izmje¬
nama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma, s izm¬
jenama i dopunama u poglavlju VIII, koje su po našoj
ocjeni u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o šumama.
Rečenim izmjenam i dopunama, člankom 17. dodaju
se u članku 8 stavci 2. i 3., gdje se stavkom 3. otvara
mogućnost ustanovljenja služnosti u svrhu podizanja
višegodišnjih nasada (vinograda i maslinika) na
šumskom zemljištu, pa se onda za to zemljište ne
obračunava niti naknada. To je u suprotnosti sa cl. 61.


Zakona o šumama, koji jasno određuje za što se može
utvrditi služnost na šumi i šumskom zemljištu (izgrad¬
nja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih
vodova i si.), a temeljno značenje pravnog instituta
služnosti ne poznaje izmjenu kulture (to je člankom 15.
ZOŠ-a u nadležnosti Hrvatskoga sabora). Uz tolike
površine zapuštenog i neobrađenog poljoprivrednog
zemljišta, nema logičnog opravdanja atakirati na šumu
i šumsko zemljište.


b) Na našu predstavku navedenu pod a) dobili smo
na znanje dopise Vlade RH i Ureda za zakonodavstvo,
upućene Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva da se
izjasni o našoj predstavci, kako bi nam Vlada i Ured za
zakonodavstvo mogli odgovoriti. Čudno, jer naše je
mišljenje daje Ministarstvo reklo svoje, radi čega smo
i tražili zaštitu Vlade i Ureda za zakonodavstvo. Stoga
čekamo daljnje poteze mjerodavnih.


c) U Vjesniku je 1. listopada 2003. objavljen tekst
pod naslovom "Sječa naše crne jele razotkrila lanac
ekokriminala" autora dr. sc. Andrije-Željka Lovrića. U
tekstu su u negativnom smislu apostrofirani Hrvatske
šume do.o., Šumarski fakultet i Šumarski institut, koji
su uz HŠD uputili prosvjed uz obrazloženje uredništvu
Vjesnika, tržeći objavu istog prema zakonu o tisku. Do
danas nismo uočili objavu zajedničkog odgovora na
odnosne objede autora spomenutog napisa.


Prema obavijsti sličan tekst objavljen je i o sječi u
Kopačkom ritu.


Ad 3. Povjerenstvo za popis imovine i obveza na
dan 31. 12. 2003. god. imenovano je u sastavu: Mr. sc.
Mladen Stojković, predsjednik. Đurđica Belić, članica
i Ana Žnidarec, članica.


Ad. 4. Nakon kratke rasprave o Nacrtu programa
rada za 2004. god. jednoglasno je prihvaćen


Programa rada HŠD-a za 2004. god.


1. Prateći u predizborno vrijeme najavljene pro¬
grame glede šumarstva i uvažavajući rezultate izbora,
uz nastavke nekih aktivnosti očekuju nas i značajne
promjene, nadamo se na bolje. To se ponajprije odnosi
na restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o. i dugo
najavljivanu decentralizaciju. Nadalje, očekujemo da
će kod donošenja Nacionalnog standarda za certificiranje
šuma biti uvažene naše i općenito šumarske
primjedbe. Najavljeni novi Zakon o šumama, uz ostalo
trebat će osigurati temeljne odrednice glede korištenja
nedrvnih proizvoda, čime će popratni akti i pravilnici
dobiti zakonsko uporište. Očekujemo također da će se
uvažiti naše primjedbe na zadnju, sada važeću verziju
Pravilnika o uređivanju šuma. Glede pozicije šumarst¬
va u resornom ministarstvu, dali smo svoje prijedloge
za drugačiji ustroj o čemu očekujemo raspravu. U vezi
s time očekujemo i rješenje odnosa šumarstva i
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja,
vodoprivrede i šumarstva, posebice glede plaćanja
vodnog doprinosa te usklađenje zakona (Zakon o
šumama, Zakon o cestama, Zakon o vodama, Zakon o
zaštiti prirode, Zakon o rudarstvu i dr.). Hrvatsko
šumarsko društvo kao stručna nevladina šumarska
udruga, koja objedinjuje šumarsku nastavu, znanost i
praksu, spremna je dati svoj doprinos unapređenju
šumarstva i općenito gospodarstva, ali baš zbog svoje
strukture članstva i dokazanog isključivo stručnog
ispravnog smjera, očekuje i puno veće uvažavanje
struke od politike, nego stoje to bilo do sada.


2. U okviru redovite skupštine HŠD-a kao aktualnu
temu za raspravu predlažemo "Odnos između sirovinsko-
energctske, socijalne i ekološke uloge šume"


ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 99     <-- 99 -->        PDF

3. I dalje je potrebno raditi na korišćenje biomase u lija, Austrija, Slovenija, Hrvatska) čiji smo domaćini
energetske svrhe te promicanje clustera šumarstva, 13. i 14. veljače 2004. god. u Mrkoplju. Nastaviti supreradbe
drva i prateće proizvodnje. radnju s europskim šumarskim društvima.
4. Konačno očekujemo ustroj Šumarske komore 8. Nastaviti s redovitim tiskanjem Šumarskog lista i
(što je prema riječima I. Grbca, pomoćnika ministra u ostalih publikacija prema financijskim mogućnostima.
programu MPŠ), a prethodno rješenje u svezi polaga- 9 što sc tiče zakupaca poslovnog prostora, potrebnja
stručnih ispita kao uvjeta članstva u Komori. Na- n o jc utjerati preostalo dugovanje Instituta za međunaravno,
da i HŠD treba tomu dati svoj doprinos, posc-ro d n e odnose, kao i dugovanje Fakulteta kemijskog inbice
kod stručnih ispita koje smo predložili održavati u ženjerstva i tehnologije. U sudskom postupku je dugookviru
HŠD-a. Stručnom i moralnom liku članstva tre-van j e jzatraženo iseljenje odnosnog Fakulteta.
ba posvetiti osobitu pozornost. . A ., , »AA~ ,. . . ., ... , ,.
10. Kako u 2003. godini nismo pribavili dovoljno
5. Glede savjetovanja i rasprava (Okrugli stol), ak-financijskih sredstava za uređenje fasade, prebacili
tualne teme odredit će vjerujemo aktivnosti iz točke l. smo radove za proijeće 2004. godine. U skladu s fmanprograma
rada. Predlažemo teme: "Što je to danas za-cijskim mogućnostima nastavit će se radovi na redovištita
prirode u Hrvatskoj" i "130. obljetnica organizira- to m održavanju te daljnjem uređenju (hidroizolacija,
nog šumarstva Istočne Slavonije". bojanje zidova i grad. stolarije, uređenje dvorišnog
6. Potrebno je podupirati aktivnosti Pro Silva Cro- prostora i dr.) i na opremanju potrebnim uređenjima
atica i suradnju sa nacionalnim udrugama i središnji- (npr. videotop) u prostorijama HŠD-a i općenito zgradi
com Pro Silva Europa. Hrvatski šumarski dom.
7. Nastaviti s potporom i osiguranjem sudjelovanja Ad 5 a) Uz male izmjene koje su sugerirali neki
HŠD-a na 36. EFNS natjecanja šumara biatlonaca ove predsjednici ogranaka u svezi Nacrta financijskog
godine u Francuskoj (18. do 24. siječnja 2004.) te 11. plana za 2004. god. svoga ogranka, jednoglasno je prisportskom
susretu šumara regije ALPE — ADRIA (Ita- hvaćen
Financijski plan HŠD-a s ograncima za 2004. godinu


SADRŽAJ
Planirano


A
PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa 510.000,00
2.
Prihodi od dotacija 110.000,00
3.
Prihodi od zakupnina 1.550.000,00
4.
Ostali prihodi 300.000,00
5.
Prihodi od članarina i naknada 653.000,00
Ukupno prihodi 3.123.000,00
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 81.500,00
2.
Potrošena energija 32.500,00
II
TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge 1.000,00
4.
Usluge održavanja 450.000,00
5.
Intelektualne i osobne usluge 60.000,00
6.
Komunalne usluge 250.000,00
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 575.000,00
III
TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE


8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 750.000,00
9.
Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
97
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 100     <-- 100 -->        PDF

IV TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 25.000,00
12. Troškovi reprezentacije 250.000,00
13. Premije osiguranja 20.000,00
14. Bankovne usluge 10.000,00
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 350.000,00
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25.000,00
17. Ostali nematerijalni troškovi 168.000,00
UKUPNO TROŠKOVI 3.123.000,00


b) U svezi s financijskim planom za 2004. god. b) Zaključeno je da predstavnici HŠD-a u Zakladi o
jednoglasno je zaključeno da predplata za Šumarski šumarskim znanstvenicima budu Ivan Tarnaj, pred¬
list ostaje nepromijenjena. Isto se odnosi i na blaga¬ sjednik NO i HŠD-a i Hranislav Jakovac , tajnik
jnički maksimum. HŠD-a.


Ad 6. a) Zaposlenicima u Tajništvu HŠD-a odobra¬
va se isplata Božićnice u zakonom dopuštenom iznosu


o neoporezivom dijelu dohotka.
Zapisnik sastavio Predsjednik HŠD-a:
Tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. Prof. dr. sc. Slavko Matić, v. r.


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2004. GODINI:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000-1101232768


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 S
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo