DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ustanovljena je infekcija gljivama Armillaria spp. i
Heterobasidion annosum.


Istraživanja su obavljena unutar švicarskog Nacio¬
nalnog parka u središnjim Alpama na nadmorskoj visi¬
ni od 1890-1907 m u čistoj sastojini planinskog bora,
koja je od 1914. g. tj. od osnivanja parka prepuštena
prirodnoj evoluciji. Prije toga bila je izložena jakom
antropološkom utjecaju.


Godišnje oborine u razdoblju od 1964. do 1998. g.
iznose 895 mm, i to više u ljetnim nego zimskim mje¬
secima. Srednja godišnja temperatura iznosi 0,4 °C.


U dendrokronološke svrhe istraživana su već mrtva
stabla zaražena navedenim gljivama, koja su ostala go¬
tovo sasvim bez iglica tijekom posljednje dvije godine.
Od svakog stabla uzeti su uzorci korjena radi fitopatološke
analize te po dva izvrtka (Presslerovim svrdlom)
na visini od 20 i 100 cm od zemlje radi dendrokronoloških
analiza. Analizom korjena ustanovljenje napad
obadvije vrste gljiva, a izvrći su osušeni i upotrebljeni
za mjerenje širine godova, koje su poslije statistički
obrađene.


Ustanovljena je razlika između posljednje godine
formiranja goda i potpunog uginuća stabla, jer stablo
zadržava iglice još neko vrijeme nakon prestanka
funkcije kambija. Stabla napadnuta s Armillaria spp.


OBLJETNICE


prikazuju lagani gubitak prirasta, dok stabla napadnuta
s Heterobasidion annosum naglo gube prirast. Stabla
napadnuta s H. annosum imaju veći prsni promjer nego
ona napadnuta sa Armillaria spp., jer H. annosum na¬
pada stabla u kasnijem razdoblju. Stabla koja su napad¬
nuta s oba patogena, isključena su iz analize. Pretpo¬
stavlja se da nastajanje ove šume pada u razdoblje oko


1800. g. nakon jednog požara. Na bazi razlike broja
godova na dvije različite visine ustanovljeno je da su
jedan metar visine dosegla poslije 22 godine života.


Poslije 1858. g. povećan je prirast radi promjena
uzrokovanih korištenjem šume (što potvrđuju i povije¬
sni izvori). U određenim godinama može se evidenti¬
rati stres uzrokovan napadima gljiva (1913 i 1923 g), te
štete od smrzavica (1835, 1865 i 1923 g). Ova metoda
ne daje uvijek točne podatke radi nepravilnosti ili izo¬
stanka godova, a posebno u razdoblju malo prije ugi¬
nuća stabla, zbog prestanka funkcije kambija. Ipak go¬
dovi zajedno s povijesnim izvorima mogu dati solidne
informacije o smetnjama tijekom razvoja stabla uzro¬
kovane raznim nepovoljnim čimbenicima, no ne može
se sa sigurnošću utvrditi točna godina početka gljivi¬
čne infekcije, ali se može pratiti razvoj patologije sve
do uginuća stabla.


Frane Grospić


50 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
OGRANKA KARLOVAC 1953 - 2003.


Karlovac, prosinac 2003.


POVIJEST HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
OGRANKA KARLOVAC 1953 - 2003.


Hrvatsko šumarsko društvo utemeljeno je kao Šu¬ ruštva 26. prosinca 1846. godine u Prečecu kod Ivanić
marska sekcija Hrvatsko-slavonskog gospodarskog Grada. Društvo je aktivno djelovalo do 1856. godine
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 91     <-- 91 -->        PDF

kada zbog teških političkih prilika dolazi do osipanja
članstva te rad društva zamire. Obnovljeni rad društva
nastavlja se 1876. godine skupštinom u Zagrebu i od
tada traje do današnjih dana.


Slika 1. Skupština u jubilarnoj 50-oj godini


Od osnutka društvo je bilo centralistički ustrojeno i
tek 1950. godine dolazi do osnivanja šumarskih klubo¬
va po terenu. Šumarski klub Karlovac osnovan je u
ožujku 1953. godine, a osnivač i prvi tajnik kluba bio
je Dragutin Maj er, dipl. ing. šum. Klub je brojio 25
članova, od čega 13 šumarskih inženjera i 12 šumar¬
skih tehničara. Kako nije pronađen zapisnik s osniva¬
čke Skupštine ne zna se ime prvog predsjednika kluba,
ali se u 1954. godini kao predsjednik kluba spominje
Nikola Vrančić, dipl. ing. šum., direktor DIP-a Kar¬
lovac, pa se pretpostavlja daje on izabran i 1953. godi¬
ne. Rad kluba odnosio se najviše na organizacijske
promjene u šumarstvu, gdje je dominirao stav o osni¬
vanju poduzeća za uzgoj i iskorištavanje šuma, jer su
se do tada iskorištavanjem bavila drvno-industrijska
poduzeća. Osim stručnih predavanja bilježi se i sudje¬
lovanje na raznim akcijama u gradu Karlovcu i tadaš¬
njem kotaru.


Na godišnjoj skupštini 1956. godine izabrano je
novo rukovodstvo na čelu s predsjednikom Ferdom
Šulentićem, dipl. ing. šum. Uz rad na praćenju i
predlaganju organizacijskih promjena u šumarstvu, po
prvi puta je održana Šumarska zabava u Hrvatskom
domu u Karlovcu.


U siječnju 1957. godine održana je godišnja skup¬
ština koja je trajala 2 dana. Klub je tada brojio 79 čla¬
nova (31 šumarskog inženjera, 36 šumarskih tehničara
i 12 ostalih članova), Te godine organizirana je stručna
ekskurzija u Sloveniju u trajanju od 6 dana.


Sljedeće 1958. godine nastavljaju se aktivnosti na
pripremanju organizacijskih promjena, održavaju se
stručna predavanja, organiziraju se tečajevi za lugare
te pomaže osnivanje Lugarskog kluba.


Na Skupštini kluba 1959. godine brojno stanje iz¬
nosilo je 86 članova (34 šumarska inženjera, 43 šumar¬
ska tehničara i 9 ostalih). I dalje se nastojalo da dođe
do organizacijskih promjena, u svrhu stvaranja inte¬
gralnog Šumskog gospodarstva.


U svibnju 1960. godine izabran je novi predsjednik
kluba, Stjepan Lukačić , dipl. ing. šum., a taje go¬
dina značajna i po osnivanju Šumskog gospodarstva
Karlovac. Te godine zabilježena je slabija aktivnost
zbog prezaposlenosti članova na novim poslovima u
gospodastvu.


Skupština kluba 1961. godine bilježi 92 člana (36
šumarskih inženjera, 52 šumarska tehničara i 4 ostala
člana). Šumarski klub mijenja naziv u Šumarsko
društvo Karlovac, a za predsjednika je izabran Ivan
M r ž l j a k, dipl. ing. šum.


Sljedeće dvije godine 1962. i 1963. društvo djeluje
s promjenjivim uspjehom, a 1963. godine osnivaju se
podružnice Šumarskog društva Kotara Karlovca u
Karlovcu, Ogulinu i Gospiću. Za predsjednika društva
bira se Nikola Vrančić, dipl. ing. šum.


Za društvo je značajna 1964. godina kada se u Kar¬
lovcu 27. i 28. lipnja održala 83. redovita skupština Sa¬
veza šumarskih društava Hrvatske, na kojoj je promi¬
jenjen naziv Saveza u Savez inženjera i tehničara šu¬
marstva i drvne industrije Hrvatske.


U razdoblju od 1965. do 1969. bilježi se manja ak¬
tivnost koja se očituje u predavanjima, stručnim eks¬
kurzijama i raspravama o unapređenju rada u šumar¬
stvu i preradi drva. Predsjednik Društva bio je Stjepan
Lukačić, dipl. ing. šum.


Razdoblje od 1969. do 1974. ispunjeno je stručnim
ekskurzijama u Austriju, Švicarsku, Italiju i Francu¬
sku, seminarima s naglaskom na uzgoj kultura četinja¬
ča, radom na donošenju Zakona o šumama i ustavnim
amandmanima. U goste su došli kolege iz Vinkovaca i
Osijeka. Brojno stanje na kraju razdoblja iznosilo je
125 članova.


O aktivnostima Društva u razdoblju od 1974. godi¬
ne od 1996. nema mnogo pisanih dokumenata, što je
posljedica velikih organizacijskih promjena (osnivanje
SOUR-a). Po riječima tadašnjega predsjednika Mlade¬
na Tonkovića, dipl. ing. šum., jedine aktivnosti u
tom razdoblju bile su stručne ekskurzije po Hrvatskoj i
jedna u tadašnju Čehoslovačku. Bilo je problema s re¬
gistracijom Društva zbog toga stoje tadašnje Šumsko
gospodarstvo Karlovac bilo podijeljeno na više Zajed¬
nica općina, pa je registracija bila moguća samo u Re¬
publičkom sekretarijatu za Upravu i pravosuđe, gdje
su više puta zahtjev odbili.


Od stvaranja Republike Hrvatske i ratnih zbivanja
do 1996. rad Društva je potpuno zamro. 19 travnja
1996. godine održana je Izborna skupština Društva na
kojoj je za predsjednika izabran Dujo P a v e l i č, dipl.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 92     <-- 92 -->        PDF

ing. šum. Pristupnicu Društvu potpisao je 181 član
(165 iz Uprave šuma Karlovac, 3 iz JP Zelenilo i 13 iz
Šumarske škole). Te godine Društvo je organiziralo
središnju proslavu Dana državnosti u Karlovcu, s li¬
kovnom kolonijom i nastupom folklornih skupina iz


Karlovca i okolice, te stručnu ekskurziju Upravnog od¬
bora na područje oslobođenih šumarija.
Aktivnosti u 1997. godini obilježio je rad na regi¬
straciji Društva i usklađivanju akata, pomoć oko obi


Shka2. Pošumljavanje


Slika 3. Posjet Švedskih šumovlasnike


Slika 4. Ekološka akcija čišćenja Parka prirode Žumberak. Samo¬
borsko gorje


Slika 5. Ekološka akcija čišćenja šumskog predjela Kozjace


Slika 6. Šumarski klub Slika 7. Uspon na Mont Blanc