DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SAT TM). Do sada je uporaba tih podataka u šumskoj rizacije. Sustav k-NN postoji u više verzija sa selekcio¬
operativi dosta ograničena zbog pomanjkanja specifi¬ niranim parametrima za optimalno funkcioniranje.
čne opreme i sumnje u ekonomsku opravdanost. Istraživanja opisana u ovoj studiji usmjerena su na


Fabio M a s e 11 i, Lorenzo B o 11 a i, Ghcrardo C h i rici,
Piermaria Corona, Marco M arch e tt i, Davi¬
de Travagl ini: Korištenje mjerenja na zemlji i sa¬
telitskih podataka za procjenu vrijednosti parame¬
tara u mediteranskom okružju


Operativna uporaba satelitskih podataka za procje¬
nu vrijednosti osnovnih podataka o šumi ncprestalno
se susreće s nizom problema. Kompeksni odnosi izme¬
đu osnovnih parametara (tip šume, gustoća pokrova,
drvna masa, biomasa itd.) i spektralnih "odgovora" po¬
vršina pod šumskim pokrovom, daju često nepraktičnu
primjenu analitičkih odnosa za procjenu na bazi prim¬
ljenih satelitskih podataka. To se posebno odnosi na
složene i heterogene površine kao što su to uglavnom
šumske površine mediteranskog područja. Jedini ope¬
rativni pokus koji daje solidne podatke je integracija
mjerenja na zemlji sa satelitskim slikama.


Više autora prikazalo je kako složenost odnosa iz¬
među osnovnih šumskih vrijednosti i satelitskih poda¬
taka čine neophodnim primjenu fleksibilnih klasifikacijskih
sustava, medu kojima su na prvome mjestu klasifikatori
"ne parametarski", koji na sebe ne preuzima¬
ju striktno odnose između osnovnih šumskih vrijedno¬
sti i satelitskih podataka. Između tih "ne parametarskih"
sustava najviše se upotrebljava K-Nearest Neigh¬
bors (k-NN) zbog svoje jednostavnosti, a posebice se
primjenjuje u zemljama sjeverne Europe, gdje je već
više godina u primjeni Landsat-TM ili ETM+ za po¬
boljšanje procjena podataka u okviru šumske inventa¬


razne verzije sustava k-NN za procjenu drvne mase u
dvije zone središnje Italije. Glavni cilj je provjera po¬
tencijala sustava u složenom i heterogenom šumskom
okružju mediterana, uz eventualno modificiranje koje
omogućuje poboljšanje rezultata.


Što se tiče spektralnih distanca, najčešće se upotre¬
bljavaju:


spektralna distanca Euclida,


spektralna distanca Mahalonobisa, te novije opcije


koje su također obrađene u ovoj studiji:


spektralna distanca modificirana multiregresivnom


metodom te


spektralna distanca mjerena neparamctarskom


mjerom.


U ovoj studiji testirani su i uspoređeni rezultati raz¬
ličitih tipova spektralne distance. U istraživanim uvje¬
tima najbolja sigurnost procjene dobivena je spektralnom
distancom računatom multiregresivnom meto¬
dom, koja na optimalan način koristi različite sadržaje
informacija dotičnih spektralnih područja. U procjeni
dobivenih rezultata korisno je naglasiti da k-NN kao
poluempirički sustav proizvodi izuzetno varijabilne
učinke od slučaja do slučaja, ali je ipak jedini koji
omogućava postizanje prihvatljivih rezultata u mno¬
gim operativnim situacijama.


Na kraju, rezultati postignuti uz primjenu k-NN-a
sa slikama visoke frekvncije ovise o kvaliteti upotreb-
Ijenih podataka (sa zemlje i satelita) i još uvijek imaju
ograničenu sigurnost u praktičnoj primjeni.


MONTI E BOSCHI


(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primjenjenu
na šume i planinski okoliš)


Iz broja 6. studeni-prosinac izdvajamo:


Roberto Bartol in i - novi časopis: Monti e boschi
obnavljaju se prilagođavajući se promjenama
društva


Gospodin Roberto B a r t o l i n i, odgovorni direktor
časopisa Monti e boschi, u uvodnom dijelu časopisa
najavljuje da ovaj ugledni časopis s tradicijom od 54
godine nastavlja svoje izlaženje u novom obliku i pod
novim naslovom: "Alberi e territorio" (drveće i terito¬
rij), vođen novim uređivačkim odborom.


Naslovna stranica mijenja se od siječnja 2004. go¬
dine, kako bi se naglasila važnost stabla, od planina do


ravnica, na cijelome području gdje je protagonist u tra¬
dicionalnim disciplinama: šumarstvo, planifikacija,
mehanizacija i dr. Alberi e territorio bavit će se svim
područjima gdje "stablo" i "drvo" imaju važan utjecaj.


Časopis će izlaziti 8 puta godišnje. Za 2004. godinu
u programu su brojevi sa sljedećim glavnim temama:


1. Siječanj 2004. g: Šume ravnica,
2. Ožujak 2004. g: Rasadnici,
3. Travanj 2004. g: Požari,
4. Lipanj 2004. g: Naturalističko obrazovanje,
5. Srpanj 2004. g: Stablo i vodogradnja,
6. Rujan 2004. g: Drvo i energija,


ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 87     <-- 87 -->        PDF

7.
Listopad 2004. g: Mehanizacija,
8.
Prosinac 2004. g: Šuma-drvo.
Na čelo znanstvene direkcije časopisa imenovanje
gosp. Giustino Mezzalira , a glavni koordinator iz¬
davača je gosp. Antonio Brunori . Urednički savjet
čine vrhunski eksperti i specijalisti u svojim podru¬
čjima koji su jamstvo za visoku znanastvenu razinu ča¬
sopisa.
Poželimo im uspjeh!


Enrico Rovelli: Sastojine jele (Abies pinsapo
Boiss.) u južnoj Španjolskoj


Sadašnje rasprostranjenje roda Abies na rubovima
Mediterana ograničeno je na mali broj nevelikih stani¬
šta. U južnoj Španjolskoj nalaze se raspršeni manji
areali jele (Abies pinsapo Boiss.).


Ljeti 2002. g. obavljana su istraživanja na tri glavna
lokaliteta na tom području radi saznanja o stanju
očuvanja ostataka jelovih sastojina, o kojima je do
sada mnogo pisano u prethodnim brojevima časopisa.


Područje gdje se nalaze ostaci jelovih sastojina je
dio Andaluzije, nazvan "Serrania de Ronda". To su str¬
me padine i prostrane visoravni smještene na 700-1000
m n. v. s karbonatnom podlogom te laporastim i metamorfnim
tvorevinama na jugoistoku. Klima je medite¬
ranska, s naglašenim utjecajem vlažnih atlantskih vje¬
trova koji donose obilje kiše, tako da godišnji prosjek
iznosi 2200 mm (max 4373 mm). Unatoč velikoj količi¬
ni oborina, sušno razdoblje traje od svibnja do rujna-listopada
te opskrba vodom u tom razdoblju ovisi o kapa¬
citetu tla za zadržavanje vlage. Snijeg je rijedak i zadr¬
žava se samo na najvišim vrhovima. Andaluzijske šume
izuzetno su reducirane po površini i strukturi. Jedan od
glavnih razloga je favorizirana agrikultura i stočarstvo,
koje je uzrokovalo nestajanje šuma širokog područja,
sve do preko 1000 m n. v. Uzgoj stoke ne smanjuje se
kao u ostalim mediteranskim područjima. Najviše se
uzgajaju ovce i koze koje onemogućavaju obnovu šu¬
ma, te su ostale samo oaze šuma koje služe za alimenta¬
ciju hrane svinjama (žir), za ogrijev lokalnog stanovni¬
štva i komercijalni materijal (plutnjak).


Općenito, tu je teško govoriti o šumi, jer to su
uglavnom usamljeni šumarci ili pojedinačna stabla
listača: Quercus faginea, Quercus ilex subsp."ballata"
i Quercus suher, s degradiranim oblicima makije: Pistacia
lentiscus, Mvrtus communis i rijetko Arbutus
unedo. Autoktone četinjače zastupljene su sa sljedećim
vrstama: Pinus pinaster, Juniperus phoenicea, Junipe¬
rus thurifera, Juniperus communis i Pinus halepensis.
Pošumljavanja su dosta intenzivna i te površine veće
su od prirodnih šuma. ´


Jela se pojavljuje na visini od oko 700 m n. v. u gru¬
pama ili pojedinačno i dolazi do 180 m n. v. Raste na
svim supstratima bez evidentne razlike.


Abies pinsapo Boiss. je morfološki slična Abies
marocana Guiss. i Abies numidica De Lannog (Alžir),
dakle afričkim vrstama, dok sc dosta razlikuje od obi¬
čne jele (Abies alba Mili.) i ostalih mediteranskih vrs¬
ta. To se može tumačiti time što su Afrika i Španjolska
zadnje etape koje je dosegla jela tijekom svog kretanja
od istoka prema zapadu u glacijalno doba, prije oko 2
milijuna godina. U to doba događali su sc mnogi prije¬
lazi biljnih i životinjskih vrsta iz Europe u Afriku i
obratno. Moguće je da je u tom razdoblju došlo do
kontakta između alžirskih jela i jela sa sicilijanskog
područja, odakle proizlazi genetska sličnost između
Abies numidica i Abies nebrodensis. Unatoč tomu, ge¬
netska varijabilnost Abies pinsapo je dosta mala, zbog
ograničene reliktnc rasprostranjenosti. Ova je jela dob¬
ro prilagođena mediteranskoj klimi, podnosi termičke
i vodne ekstreme bez teškoća, ali je teško predvidjeti
potencijal ove vrste u sadašnjem arealu i ekološkim
uvjetima španjolskih planina.


Abies pinsapo zahtijeva na početku rasta srednje
osvijetljene pozicije, ali raste i na punom svijetlu pod
uvjetom da je u zaštiti sjene grmova u prvim godina¬
ma. Visinski prirast je velik, nakon prvih 20 godina
dosiže 30-50 cm/god i kulminira oko 80-100 god.
Prsni promjer doseže kod izoliranih stabala do 160 cm.
Stabla u sklopu cilindričnog su debla, a kora se gotovo
ne razlikuje od kore obične jele. Krošnja kod starih sta¬
bala poprima klasični oblik "rodina gnijezda".
Najstarija stabla ne prelaze dob od 200-250 g. U višim
predjelima stabla poprimaju kišobranast oblik i sliče
stablima bora Pinus leucodermis. Kod izoliranih sta¬
bala česta je pojava da se u krošnji spaja čak 6-7 deba¬
la, poprimajući velike dimenzije (5,7 m opsega). Ova
jela rijetko se upotrebljava za pošumljavanje (samo u
vlažnim predjelima) te prvi pokušaji nisu dali posebne
rezultate. Abies pinsapo rasprostranjena je na 5 lokaci-


Slika 1. Rasprostranjenost Abies pinsapo u Španjolskoj
(sat. snimak)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Slika 2. Sierra de Barmeia. Čista sastojina jele sa malo bora


(Pinus pinaster)


ja u provincijama Cadiz i Malaga, od kojih su tri veće
lokacije opisane u ovom članku: Sierra del Pinar, Sier¬
ra las Nieves i Sierra de Barmeia.


U ovom članku autor je opisao mediteransku vrstu
jele koja raste na samo 5 lokacija na jugu Španjolske.
Njezina oskudna rasprostranjenost uzrokovana je raz¬
nim čimbenicima, koji su uglavnom vezani za antropo¬
lošku aktivnost. Poslije više tisuća godina regresije,
sada se ipak ova vrsta nalazi u fazi lagane ekspanzije,
što dokazuje solidna obnova u promatranim lokacija¬
ma. Jela na ovim lokacijama nije izložena nijednom
obliku korištenja, već je uključena u okvire granica
Parka prirode. Ipak, kao i kod ostalih mediteranskih
vrsta, aktualni uvijeti degradacije postojećih jedinki i
relativno spora obnova, predstavljaju limitirajući čim¬
benik opstanka ove vrste.


Mario A ž ž e n a, Bachisio C a r t a, Manuela M a n c
h inu, Salvatorina Cadau: Prva istraživanja o
procjeni i mogućnosti vrednovanja hibrida između
hrasta plutnjaka i hrasta crnike


Među mnogobrojne vrste roda Quercus još davne
1880. g. klasificirao je Borzi Quercus x morisii kao
podvrstu Quercus ilex. To je ustvari hibrid crnike i
plutnjaka. Opisan je kao vrsta trajno zelenog lišća i dr¬
venasto plutaste kore. Listovi su slični listovima crni¬
ke, a žirevi imaju kupolu čiji oblik ovisi o stupnju hi¬
bridizacije između ove dvije vrste. U svakom slučaju
ne radi se o posebnoj vrsti ili podvrsti, već o hibridima
između navedene dvije vrste. Namjerno je upotrjebljena
riječ "hibridi" u množini, jer se biljke međusobno
razlikuju.


U literaturi se pretpostavlja da su ženski cvjetovi
crnike koja ranije cvjeta, oplođeni muškim cvjetovima
plutnjaka. Kod obje vrste muški cvjetovi sazrijevaju
prije ženskih. Da bi se dao odgovor na mnogobrojna
pitanja, sastavljen je program istraživanja o genetici,


Slika 3. Primjerak hibrida na lokaciji Bolostin


fenologiji, klijavosti sjemena, razmnožavanju iz sje¬
mena i vegetativno u usporedbi sa susjednim stablima
crnike i plutnjaka.


Napravljena su dva pokusna polja sa sadnicama uz¬
gojenim iz sjemena i vegetativno, kako bi se procjenio
prirast i prilagodljivost na sardinijsko okružje, zbog
eventualne primjene u pošumljavanju. Prva faza rada je
bila popis hibrida u šumskom okružju Sardinije, što nije
bio lagan posao, a obavili su ga zaposlenici Zavoda za
šumarstvo i Državne uprave za šumarstvo Sardinije.
Nakon popisa, obavljena su fenološka promatranja hib¬
rida i okolnih stabala crnike i plutnjaka. Da bi se pro¬
vjerile mogućnosti samooplodnje, obavljana su istraži¬
vanja na hibridima tako da su grane prije početka cvat¬
nje stavljene u specijalne "vreće" da se spriječi pristup
peludi s okolnih stabala. Uspoređivale su se s granama
koje su bile slobodne. To je ponavljano više godina. Na¬
kon uklanjanja vreća (početkom lipnja) ustanovljen je
brojenjem visok postotak zametnutih žireva (95 %) čak
više nego na slobodnim granama (89 %). Razvoj i sazri¬
jevanje žireva tekao je podjednako.


Također su obavljana istraživanja o genetskim ka¬
rakteristikama hibrida, uzeti uzorci lišća sa hibrida i
okolnih stabala crnike i plutnjaka, i u laboratoriju izlučeni
izoencimi radi ustanovljenja genetske različitosti.
Rezultati analize pokazuju genetske razlike između hi¬
brida i hrastova crnike i plutnjaka, kao i hibrida među¬
sobno.


Kako oko hibrida stabala nije opažena prirodna ob¬
nova, obavljana su istraživanja o klijavosti žira.
Ubrani su zreli žirevi i napravljene 4 grupe uzoraka po
100 žireva i u laboratorijskim uvjetima istraživana klijavost.
Ustanovljena je prosječna klijavost žireva hi¬
brida od 88,2 %.


Uz mogućnosti reprodukcije iz sjemena, obavljali
su se pokusi i za mogućnost vegetativnog razmnožava¬
nja. U tu je svrhu u ožujku 1999. g. cijepljeno 100 je¬
dnogodišnjih sadnica plutnjaka s cijepovima hibrida,
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 89     <-- 89 -->        PDF

te je 2 mjeseca kasnije ustanovljen postotak prijema od
28 %. Kako hibridi biljke pokazuju dobar izgled i
jakost, smatra se da bi bio dobra alternativa crniki za
pošumljavanje. U tu svrhu posađene su sadnice dobi¬
vene cijepljenjem i praćen je njihov ritam prirasta.
Mjerenjem je ustanovljeno da su sadnice hibrida imale
dobar visinski prirast tijekom prve tri godine (17,5 cm,
23,1 cm i 39,7 cm). Praktična primjena hibrida za po¬
šumljavanje u Sardiniji treba uslijediti poslije naknad¬
nih istraživanja koja su u programu, što će odlučiti o
budućnosti tog interesantnog hibrida.


Stefano Pred i eri, Jaroslaw Figai, Leslaw
R a c h w a l: Izbor drvenastih biljaka za biološko sa¬
niranje pesticida


Primjena biljnih drvenastih vrsta za saniranje i po¬
boljšanje kvalitete tla onečišćenog pesticidima je projekat
voden u suradnji Biometeorološkog instituta iz
Bologne s Dendrološkim institutom Poljske Akademi¬
je znanosti, pod radnim nazivom "Izbor drvenastih bi¬
ljaka i mikoriznih gljiva u biološkom saniranju onečiš¬
ćenih zona". Poljska kao mnoge europske zemlje ima
probleme s terenima kontaminiranim pesticidima. Čes¬
to se radi o supstancama izuzetne otrovnosti, upotreb¬
ljavane prije nekoliko desetljeća u poljoprivredi.


Kada su stavljene izvan uporabe, te su supstance
deponirane u razna odlagališta, često puta u specijalna
spremišta konstruirana od armiranog betona. Odlagali¬
šta su nazvana "bunker" i prekrivena zemljom, ali su se
tijekom vremena konstrukcije razgradile i počeo je isti¬
cati sadržaj zagadivši okolni teren, te su postali ekološ¬
ka prijetnja (posebno za vodne resurse).


Dimenzija te problematike značajna je: procjenjuje
se da u Poljskoj postoji oko 60 000 tona pesticida i os¬
talih toksičnih tvari "pohranjenih" u 350 "bunkera" ili
sličnih konstrukcija. To je tempirana kemijska bomba i
pitanje je vremena (a to je neizbježno) kada će te kon¬
strukcije popustiti i otrovne supstance će se početi širiti
po susjednom terenu, stvarajući konkretnu opasnost za
biljni, životinjski svijet i čovjeka.


Za projekt je odabrana lokacija odlagališta toksič¬
nog otpada (za poljoprivrednu namjenu) koji je počeo
istjecati iz nekvalitetno napravljenog bunkera u Niedzwiady,
poljoprivrednom području na sjeveru Poljske.
Tu je unatrag nekoliko godina primjećeno rapidno su¬
šenje i uginuće stabala bora (Pinus silvestris) na veli¬
koj parceli. Nakon otkrivanja izvora zagađenja poku¬
šalo se zaustaviti daljnje istjecanje, ali je to bilo prakti¬
čki neizvedivo. Uslijedilo je ustanovljenje dubine za¬
gađenja na raznim udaljenostima od izvora kontamina¬
cije. Također su ustanovljene kemijske supstance, od
kojih neke spadaju u vrlo otrovne (Gama-HCH,
DNOC, Clorfenson, Clorprofan, DDT i dr.).


Problem dekontaminacije terena trebalo je riješiti
biološkim saniranjem u srednje-dugom razdoblju, tra¬


žeći vrste s anatomskim i fiziološkim karakteristikama
koje omogućuju da svojim korijenjem dosegnu konta¬
miniranu razinu i apsorbiraju toksične tvari i spriječe
zagađivanje vodnih zaliha. Osim toga, primijenjene
biljke trebaju posjedovati visoku toleranciju na toksi¬
čne supstance prisutne u tlu, a posebno tolerantne tre¬
baju biti mikorizne gljive koje u rizosferi zajedno s
korjenom biljke vrše absorpciju.


Projekt se sastoji u odabiru i identifikaciji odgovara¬
jućih biljaka koje mogu vegetirati na kontaminiranom
terenu. S najtolerantnijim klonovima treba napraviti po¬
šumljeni pojas između odlagališta i vodenih zaliha.


Dendrološki institut iz Poljske i Biomcteorološki
institut iz Bologne su na licu mjesta posadili preko 40
različitih klonova topole. Za tu svrhu najpovoljnije je
upotrebljavati klonove roda Populus. U laboratoriju in¬
stituta u Bologni istraživana je otpornost na otrove po
15 klonova genotipova vrsta: Populus x euroamerica¬
na (1-214, Dorskamp, Boccalari, Gelrica, Robusta,
Marilandica i S. Martino); Populus alba (Villafranca,
PB Ticino); Populus canescens (PG Ticino); Populus
interamericana (Boclare, Eridano); Populus nigra
(Jean Poutret, PN Ticino) i Populus deltoides (Lux).


Otpornost klonova istraživana je na pješčanom sup¬
stratu, da bi se izbjegla interakcija otrovnih supstanca s
organskim tvarima. Istraživani genotipovi pokazali su
različitu toleranciju na otrovne supstance mješavine
pesticida. Genotipovi: Dorskamp, Gelrica, Villafranca,
PB Ticino, PG Ticino i Robusta nisu pokazali simpto¬
me smetnja niti smanjenja prirasta. Ostali klonovi po¬
kazali su zastoj u razvoju, a naročito klon Boccalari.


Laboratorijska iskustva treba primjeniti u praksi, ali
su potrebna još naknadna detaljnija pojašnjenja. U tije¬
ku su istraživanja i s drugim vrstama za koje se pretpo¬
stavlja da bi se mogle primjenjivati u biološkom sani¬
ranju onečišćenih površina kao što su: Ailanthus altissima
i Robiniapseudoacacia.


Giovanni Fontana i dr.: Povijest jedne sastojine
bora (Pinus mugo Turra.) u švicarskom Nacional¬
nom parku - godovi svjedoci negativnih prirodnih i
antropoloških čimbenika


Autor sa svojim suradnicima iz Švicarske i SAD-a,
u ovom članku iznosi hipotezu da godovi mogu upući¬
vati na povijest prirodnih i antropoloških smetnji tije¬
kom razvoja jedne populacije. Pomoću godova rekon¬
struirana je dinamika prirasta u sastojini planinskog
bora (Pinus mugo Turra.) u Švicarskim alpama. Usta¬
novljene su smetnje tijekom života stabala kao što je
požar i golobrst insekata.


Poznavanje povijesti prošlih smetnji pomaže za
shvaćanje prostorno-vremenskog razvoja i poboljšanja
budućeg gospodarenja. Osobito je važan utjecaj pato¬
genih gljiva na prirast stabala u dugom periodu. Fitopatološkom
analizom na uzorcima korjena stabala