DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 82     <-- 82 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


Iz tiska je izašla knjiga, znanstvena monografija o
bukvi pod naslovom Obična bukva (Fagus sylvatica
L.) u Hrvatskoj. Izdavač monografije je Akademija
šumarskih znanosti, a suizdavači su Hrvatske šume


d.o.o. i Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo gra¬
da Zagreba. Glavni urednik je Slavko Matić, uredni¬
ci Branimir Prpić, Joso Gračan, Igor A n i ć i Josip
Dundović , a predstavnici suizdavača Željko Le¬
di n s k i i Josip Janeš. Tehnički urednik je Hranislav
Jakovac . Tekst u knjizi je dvojezičan: hrvatski i en¬


gleski. Knjiga ima ukupno 855 stranica teksta, formata


je 16 x 24 cm. Ilustrirana je velikim brojem visoko¬
kvalitetnih stručnih fotografija, grafikona i tablica.
Tehnička dotjeranost knjige je na zavidnoj visini. Tekst
obuhvaća 9 poglavlja: Šumske zajednice, sinekološki
uvjeti i zaštita prirode (urednik poglavlja Joso Vuke1
i ć); Ekološka konstitucija obične bukve, općekorisna
uloga i ugroženost propadanjem (Branimir Prpić);
Oplemenjivanje bukve (f Mirko Vida¬
ković); Uzgajanje bukovih šuma
(Slavko Matić); Uređivanje obične
bukve (Dušan Klepac); Štetni biološ¬
ki čimbenici, integralna zaštita i lovstvo
(Milan Glavaš); Iskorištavanje, teh¬
nološka svojstva i uporaba bukovine
(Boris Ljuljka); Ekonomski pokaza¬
telji u gospodarenju bukovim šumama
(Mladen Figurić). Na kraju je biblio¬
grafija koja sadrži 814 navoda korištene
literature (Hranislav Jakovac).


U navedenih 8 poglavlja ima 36 cje¬
lovitih radova, a napisali su ih 50 autora
i koautora. Od ukupnog broja autora i
koautora 12 je redovitih, 6 izvanrednih,
8 suradnika i 2 počasna člana Akademi¬
je šumarskih znanosti. Svi autori i ko¬
autori sadašnji su i bivši djelatnici Šu¬
marskoga fakulteta u Zagrebu, Šumar¬
skoga instituta u Jastrebarskom i Hrvat¬
skih šuma d.o.o. Zagreb. Promocija
knjige održana je 11. prosinca u Hrvat¬
skom novinarskom društvu.


Monografija Obična bukva u Hr¬
vatskoj još je jedna u nizu monografija
koje su napisali isti autori, počevši od
1992. kada je tiskana monografija
Šume u Hrvatskoj, u kojoj su u tekstu i
slici sveobuhvatno prikazane prirodne
šume u Hrvatskoj jedinstvenih značajki
u okviru šuma Europa. Izdavači su bili
Šumarski fakultet i Hrvatske šume.


Godine 1994. Ministarstvo poljopri¬
vrede i šumarstva, Hrvatske šume i Šu¬
marski fakultet objavljuju fotomonografiju
Silvae nostrae Croatiae, pisanu na
hrvatskom, engleskom i njemačkom je