DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Eura. Ova razlika nastaje radi tvrtki koje koriste i dru¬ fasada, podova, obloga, i dr. pa i drvenih ograda za za¬
ge materijale (umjetne sirovine, metal, staklo i si.), što štitu od buke na atocestama. U ovom segmentu zapo¬
ne spada u cluster šuma i drvo. Oko jedne trećine nje¬ sleno je oko 10 000 radnika, u 250 poduzeća s prome¬
mačkih tvornica namještaja nalazi se u NRW. Svaka tom od l ,7 milijardi Eura.
treća ugradbena kuhinja prodana u Europi dolazi


Zajedno s drvenom ambalažom (preko 130 poduze¬


iz NRW, čiji je kapacitet 250 000 ugradbenih kuhinja


ća i oko 3 200 zaposlenih) i ostalim drvnim prerađiva¬


godišnje.


čima, ovaj 2. stupanj s preko 130 000 zapslenih ostva¬
Drvno obrtništvo, zaboravljeni gigant, s više od rio je promet od oko 16 milijardi Eura.
72 500 zaposlenih (oko 10 000 naučnika-šegrta), s oko


U papirnoj industriji u 2001. godini u oko 260 po¬


10 000 poduzeća (stolari, tesari, modelari, parketari,


duzeća sa 37 500 zaposlenih, ostvaren je promet od


drvorezbari i dr.), i prometom od 6,62 milijarde Eura,


preko 250 000 Eura po zaposlenom. Tiskarstvo i na


tržišno-gospodarsko-politički je najvažniji segment


kladništvo u preko 6 000 poduzeća s oko 63 000 zapo¬


clustera šuma i drvo. Na saveznoj razini taj segment s


slenih, ostvarilo je promet od 7,5 milijardi Eura. Ener¬


više od 56 000 pogona, sa 450 000 zaposlenih i prome¬


gija iz drva posebno je važan segment. Zemaljska vla¬


tom većim od 32 milijarde Eura, značajan je element


da NRW je preko svojih šumarija od 1999. do 2002.


njemačkoga gospodarstva.


potpomagala preko 930 malih i srednjih ložišta na drvo


Udio gradnje drvenih kuća na saveznoj razini je u okviru smjernica za unapređenje tržišta drva
13,3 %, u NRW 7,2 %, Berlinu 19,6 %, Hamburgu (HAFO). Za razdoblje 2003-2006. predviđeno je 25
8,6 %, Bremenu 7,8 %, u razdoblju od 1999. do 2001. mil. Eura za tu potporu, čime se otvara novo poslovno
god. bilježi trostruki rast. U ovoj studiji u tu je proizvo¬ polje oko 180 poduzeća sa 2 200 zaposlenih.
dnju uključena i proizvodnja prozora, vrata, drvenih


GOSPODARSKI PODACI ZA CLUSTER "ŠUMA - DRVO"
Nordrhein Westfalen (NRW) za 2001. god.


Djelatnosti
Šumarstvo
Socijalno osigurani zaposlenici
Broj
9900
%
Promet u milijardama
Eura
0,55
%
Primarna prerada (pilanska) 5250 0,80
Drvane ploče 7500 1,36
Furnirska prerada i dr. 2950 0,38
Ukupno šumarstvo i 1 . stup prerade > 25 000 10,0 >3 8,6
Proizvodnja namještaja 43250 7,20
Obrtništvo 72500 6,62
Proizvodnja kuća od drva 10000 1,70
Ambalaža od drva 3200 0,38
Ostali prerađivači drva (lijesovi, saune i dr.) 2750 0,23
Ukupno finalna proizvodnja 2.
stup prerade > 131 000 50,0 > 16 45,7
Industrija papira, kartona i celuloze 37500 8,05
Tiskarska djelatnost 39000 3,61
Izdavačka (nakladnička) djelatnost 24000 3,86
Energija iz drva 2200 0,22
Ostale prateće djelatnosti < 103000 40,0 <16 45,7
Sveukupno < 260 000 100,0 <35 100,0


Cluster-studija "šuma i drvo" je novi pristup statis¬ (225 000), ugostiteljstva (138 000), kemijske industrije
tičkog praćenja proizvodnje EU, gdje se vrednuje cje¬ (132 000 ), automobilske industrije (103 000), proizvo¬
lokupan proizvod od šume do svakog finalnog proiz¬ dnje energije (63 000), rudarstva (59 000), tekstilne in¬
voda. Iz priložene tablice vidimo da taj cluster zapo¬ dustrije (48 000) i dr. Iz svega slijedi daje pojedini seg¬
šljava 4,5 % svih zaposlenih u NRW, ali ostvaruje pro¬ ment ovoga clastera pojedinačno promatran, uvjetno
met od 35 milijardi Eura (bez tiskara i izdavačke dje¬ rečeno patuljak, a gledano u cjelini div. Kada bi mu
latnosti oko 27 milijardi Eura). Na iznenađenje, ovaj pridodali još i ekološko-socijalno značenje (vrijed¬
cluster je na vrhu, ispred proizvodnje građevinskih nost), pokazatelji bi bili još impresivniji.
strojeva (nešto manje od 35 milijardi Eura) i prozvodnje
automobila (29 milijardi Eura). Sa 260 000 za¬
poslenih ispred je banaka i osiguravajućih društava J. Dundović i H. Jakovac