DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ganizacije radi ažuriranja web stranica. Razmotreni su fenologiju i meteorologiju i usaglasiti primijenjene
i raspravljeni novi rezultati iz fenologije i meteorologi- tehnike,
je. Temeljni je zadatak ažurirati naputak (manual) za


REZULTATI MOTRENJA NA RAZINI I


Obrazloženi su rezultati postojećih motrenja na ra¬
zini I, kao i struktura Tehničkog izvješća "Forest Con¬
dition in Europe - Results of Large Scale Survey". Iz¬
vješće j e nakon rasprave usvojeno.


Prikazani su i rezultati ekspert panel sastanka o
šumskom tlu, kao i promjene zaposlenika u FSCC.
Usvojeni su i manuali uzorkovanja i analiza šumskog
tla za razinu I i II. Istaknuta je suradnja temeljena na
strategiji za šumsko tlo te prijedlozi za Ekspert panel
za šumsko tlo, od kojih ističemo samo važnije:


drugi pregled uvjeta za šumsko tlo ključni je
čimbenik za primjenu Strategije ICP - Forests.
Zbog neslaganja nekih šumovlasnika, ovaj je po¬
sao odgođen.


sljedeći ring test organizirat će se 2005. g.


radna grupa za ugljik procijenit će sadržaj uglji¬
ka te odrediti pod kojim uvjetima.
u budućnosti treba podržati aktivnosti Koordi¬


nacijskog centra za šumsko tlo.


IZVRŠNO IZVJEŠĆE ZA 2003. GODINU
I SAŽETAK NACIOLANIH IZVJEŠĆA


Predstavljeno, razmotreno i prihvaćeno je Izvršno iz¬
vješće o stanju europskih šuma. U istome je uključen
veći broj tematskih poglavlja. Spomenuta je i potreba da
Nacionalni lokalni centri sami prevedu izvješće na vla¬
stiti jezik. Predstavnici nekih lokalnih centara dali su do
znanja da se ne slažu s prijevodima samo na njemački i
engleski jezik, što financira Europska unija. Izvršno


izvješće detaljno je razmotreno, a revidinara verzija bit
će objavljena uskoro. Task Force skupina prihvatila
je dopunjeni Izvršno izvješće za 2003. godinu.


Voditelj ICP Forests (Th. Haussmann) predložio je
da svaki lokalni centar izradi sažetak za vlastito izvješ¬
će, koristeći se postojećim naputcima.


BUDUĆA SURADNJA ICP FOREST I SHEME
EUROPSKE UNIJE "FORES FOCUS"


T. Haussmann , voditelj Task Force radne skupi¬
ne upoznao je nazočne s razgovorima koji se vode s
predstavnicima Europske unije o budućoj suradnji. Te¬
meljni je dokument "Memorandum of Common
Anderstanding" za razgovore između ICP Forests i DG
Environment. Daljnja rasprava o ovom dokumentu finalizirat
će se u ranoj fazi usvajanja odredbi "Forest
Focus". Sudionici Task Force sastanka izrazili su veli¬
ku zabrinutost zbog završetka suradnje između dva
programa, a to bi moglo uzrokovati velike probleme,
posebice neučinkoviti dvostruki rad. Nastavak znan¬
stvene razine zajedničkih izvješća EU/ICP Forests
smatra se prioritetnim. Mišljenje je kako bi ICP Forests
trebao zadržati praćenje štetnog djelovanja onečišćenja
zraka na šume, a Europska komisija bioraznolikost i
sekvestraciju ugljika. U raspravi je istaknuta zabrinu¬
tost za organizaciju budićih panel sastanaka, koji su
važan čimbenik za harmonizaciju i kontakt između po¬
znatih i priznatih znanstvenika. Također je važna i eko¬
nomska suradnja. Pojedini nacionalni centri mišljenja
su kako se zapravo radi o dva neučinkovita i neharmonizirana
programa.
B. Winkler podvukao je da što se tiče Europske
komisije stav je potpuno jasan glede buduće suradnje s
ICP Forests. Europska će komisija radi važnosti, kao i
Ekspert panel skupina, podržati ICP Forests kao stoje i
naglašeno u "Memorandumu o razumijevanju". Obra¬
zložio je kako odredbe Statuta Šumarskog foruma Eu¬
ropske komisije daje bolju perspektivu nego ICP Fo¬
rests. Članice Europske unije uključene su u procese
odlučivanja putem postojećeg "Šumarskog komiteta".


Skup ICP Forests nada se da Europska komisija
neće ugroziti postojeću infrastrukturu programa motre¬
nja zajedničke suradnje i da će oba partnera biti zainte¬
resirana za korištenje rezultata motrenja. Lokalni cen¬
tri u raspravi su istakli mišljenje da tranzicijsko raz¬
doblje neće uzrokovati gubitak informacije i znanja.


Na kraju Th. Haussmann, voditelj ICP Forest
programa i gospodin H. D. Gregor iz Europske komisi¬
je, biranim su riječima zahvalili Vladi Republike Hr¬
vatske i organizatorima na izvrsno organiziranom sku¬
pu i gostoljubivosti, kao i posjetu NP "Plitvička jezera".


Korištena literatura: Bilješka sa skupa, Tehničko
izvješće za 2003. godinu.