DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 78     <-- 78 -->        PDF

objavljeni su u Tehničkom izvještaju za intenzivno mo¬
trenje 2003. Predložene su i buduće aktivnosti radne
skupine za motrenje koncentracija ozona, bilo pasiv¬
nim ili aktivnim uzorkovanjem, s ciljem dobivanja re¬
alne slike oštećenih područja i pronalaženju puteva za
kombinacije informacija o koncentracijama ili ošteće¬
nja kao glavni zadatak. Nekoliko drugih rezultata koje
su objavili lokalni nacionalni centri nalaze se na web


stranicama sa slikama i projektima. Radna je skupina
za okoliš i kvalitetu zraka podržala osnivanje interkalibracijske
radionice i trening tečaj mikroskopiranja
(Zurich, 14.-18. 7. 2003).


Task Force je prihvatio različite aktivnosti o djelo¬
vanju ozona unutar ICP Forests i podržao daljnju fazu
suradnje s drugim tijelima u okviru Konvencije (ICP
Vegetacije, ICP Modeliranja i kartiranja).


SEKVESTRACIJA UGLJIKA


U dijelu Tehničkog izvještaja za 2003. koji se od¬ studije biti će objavljeni i dostupni drugim radnim sku¬
nosi na "Kontribuciju dušičnih depozicija sekvestraciji pinama koje se bave tim pitanjima, odnosno Međudr¬
ugljika", opisana je metodologija i uspoređeni su dobi¬ žavnom panelu o klimatskim promjenama (IPCC).
veni rezultati s objavljenima u literaturi. Rezultati te


AKTIVNOSTI ICP FORESTS IZ PODRUČJA BIODIVERZITETA


Radna skupina ICP Forests koja se bavi bioraznolikošću,
predstavila je rezultate faznog testiranja na te¬
melju znanstvenih prijedloga za aktivnosti motrenja iz
područja bioraznolikosti i studije izvodivosti. Ta su is¬
traživanja provedena u suradnji s Europskom agencijom
za okoliš. Izloženi su i drugi primjeri suradnje s europ¬
skim organizacijama. U raspravi su mnogi diskutanti iz¬
razili sumnju da li rezultati ostvareni na razini II mogu
uopće predstavljati europsku razinu. Važna je poveza¬
nost s drugim radnim skupinama iz područja biorazno¬
likosti, kao i uključenje u međunarodne procese.


Od radne skupine zatraženo je da razvije metode
procjene strategije radi suradnje s drugim međunarod¬


nim skupovima o bioraznolikosti, (Forest Focus sheme,
međunarodnom skupinom o indikatorima motrenja
bioraznolikosti).


Također je predstavljen i dio Tehničkog izvještaja
za 2003. g. koji se odnosi na intenzivno motrenje. Ista¬
knute se meteorološke razlike studije u odnosu na stu¬
diju koju je izradio FIMCI za 2002. godinu. Neki do¬
biveni rezultati potvrdili su odluke sastanka ekspert panela
za vegetacije Task Force potvrdio je podatke in¬
tenzivnog motrenja (razina II) koje je predstavio
FIMCI. Na sastanku je odana zahvalnost dr. De Vri s u
i međunarodnom institutu u Nizozemskoj (FIMCI) koji
će prestati radom u ljeto 2003.


REZULTATI MOTRENJA NA RAZINI II


Na skupu je raspravljena struktura i status razine II,
čiju bazu predstavlja 800 ploha. Posebno su se pove¬
ćali podaci o temeljnoj vegetaciji (prizemnom rašću).
Velik broj eksperata iznio je rezultate i probleme o bu¬
dućoj suradnji ICP Forest i nove sheme Europske uni¬
je. Izražena je potreba za osiguranjem bolje kvalitete
fotografija za bolju i kvalitetniju procjenu osutosti kro¬
šanja. Predloženo je da se poveća doprinos nacional¬
nih lokalnih centara u području usavršavanja i interkalibraciji,
koji su važni za kvalitetniju procjenu stanja
krošanja stabala u Europi.


Znanstvena savjetodavna grupa (SAG) izradila je
program buduće suradnje između ICP Forest i nove
organizacije Europske unije "Forest Forum", koji će
oko 2006 godine preuzeti poslove i zadatke ICP
Forests. Predstavljen je novi koncept harmoniziranog i
restruktuiranog međunarodnog interkalibracijskog te¬
čaja (ICCs). Zatražena je dostava foto naputka koji je
korišten pri procjeni stanja krošanja u pojedinim zem¬
ljama i već procijenjeni rezultati. U raspravi je istaknu¬


ta važnost budućih nacionalnih intekalibracijskih teča¬
jeva i foto naputka, jer su interkalibracije važne za
procjenu kvaliteta podataka stanja krošanja u Europi.


Ovaj je skup prihvatio adaptirani naputak za ocjenu
stanja krošanja, uključivši i poboljšani dio o jamstvu za
kvalitetu opažanja, koji će biti predstavljen na 20. sas¬
tanku Expert panela u 2004. godini. Međunarodni interkalibracijski
ICP Forests bit će održani tijekom
2003. i 2005. godine. Fotodokumentacija biotehničkih
šteta bila bi vrlo uporabljivi dokaz za zemlje članice.


Do sada postoji 347 stalnih ploha na kojima se ocje¬
njuje listinac. Korištenje postojećih podataka i metode
uzorkovanja su opisane. Prijedlog naputka bit će dos¬
tavljen Nacionalnim lokalnim centrima na raspravu.
Na Task Force sastanku u 2004. godini usvojit će se na¬
putak o uzimanju uzoraka.


Predstavljeni su i rezultati folijarnih analiza 5. ring
testa, kao i pomoć koordinacijskog centra (FFCC) po¬
jedinim laboratorijima radi unapređenja kvalitete nji¬
hovih folijarnih analiza. Raspravljalo se i o potrebi or