DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Pjev u funkciji održavanja kontakta među parovima


Iako se palčić najčešće glasa sa svojim razdražlji¬
vim "kr-kr-kr", pri čemu rep drži povijen prema hrptu
gotovo u okomitom položaju, njegov ljubavni pjev je
milozvučan, glasan i zvonak. E. A. Armstrong ga u
svojoj monografiji posvećenoj palčiću uspoređuje s
pjevom slavuja (Luscinia megarhynchos) "majstora
nad majstorima svih pernatih pjevača". Podjednako
ljupko pjevaju i mužjaci i ženke i, ono stoje već istak¬


nuto u uvodnom ulomku bračnog para Rucner, i zimi,
"po najvlažnijim i najhladnijim satima dana". Kako je
palčić sićušne grade (mase 9,5 g) i zaštitne obojenosti
(smeđe boje s tamnim pravilnim mrljama) izvan među¬
sobnog vidokruga, glas u palčića "igra glavnu ulogu u
održavanju kontakta između parova".


Alojzije Frković


LITERATURA


Božić, I., 1983: Ptici Slovenije. Lovska zveza Slove¬
nije, Ljubljana, str. 430.
B umie , D. i sur., 2003: Životinje. Velika ilustrirana
enciklopedija. Mozaik knjiga, Zagreb, str. 624.
Giliard , E. T., 1968: Ptice. Mladinska knjiga, Za¬
greb, str. 400.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Henzel, H., R. Fitter i J. Parslox, 1999: Ptice
Hrvatske i Europe. Collinsov džepni vodič. Hr¬
vatsko ornitološko društvo, Zagreb, str. 384.


Rucner, D. i R. Kroneisl, 1955: Moja knjiga o pti¬
cama, Školska knjiga, Zagreb str. 184.


19. MEĐUNARODNI SASTANAK RADNE GRUPE
ZA PROCJENU I PRAĆENJE UČINAKA ONEČIŠĆENJA
ZRAKA NA ŠUME (24. - 28. SVIBNJA 2003.)
UVOD


Na temelju međunarodnog sporazuma (konvencije)


o prekoračenom onečišćenju zraka u okviru Međuna¬
rodnog programa o procjeni i praćenju učinaka one¬
čišćenja zraka na šume (1CP - Forests), u Republici
Hrvatskoj održanje 19. sastanak radne grupe za pro vo¬
đenje istraživanja (19. Task Force Meeting). Sastanak
je održan u Zagrebu (hotel Internacional) od 24. do 28.
svibnja 2003. godine u organizaciji Šumarskog institu¬
ta, Jastrebarsko, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Za¬
grebu i Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, pod visokim
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologi¬
je, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Mini¬
starstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ure¬
da za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba i
Hrvatskih šuma, d.o.o. Zagreb.
Republika Hrvatska potpisnik je Konvencije o pro¬
cjeni i praćenju učinaka onečišćenja na šume iz 1985.
godine. U istraživanjima s prekidima sudjeluje od
1987. g., a neprekidno od 1992. godine. Šumarski in¬
stitut je nacionalni središnji centar za Hrvatsku.


Thomas Haussmann, voditelj ICP- Forests pro¬
grama, otvorio je sastanak, zahvalivši Vladi Republike
Hrvatske na gostoprimstvu i organizaciji skupa te poz¬
dravio uzvanike i suradnike.


Mr. sc. Božidar Pankretić , ministar poljoprivre¬
de i šumarstva, zaželio je uspješan rad ovog međuna
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 76     <-- 76 -->        PDF

rodnog skupa i istakao političku važnost rada na ICP Forests
programu te pohvalio napore koje Hrvatska
poduzima za ulazak u europske intergracije putem su¬
djelovanja u međunarodnim procesima. Nakon toga
ministar je službeno proglasio sastanak otvorenim.


Željko Led i n ski, dipl. ing. šum., predsjednik
Uprave Hrvatskih šuma, d.o.o., također je zaželio do¬
brodošlicu sudionicima skupa. U svom izlaganju na¬
glasio je dugu i bogatu povijest hrvatskog šumarstva,
prirodne obnove šuma i važnost nacionalnih parkova.


Prof. dr. sc. Ivan Martinić , pomoćnik ministra
Zaštite okoliša i prostornog uređenja, posebno je ista¬
kao važnost Nacionalnog parka Plitvička jezera.


U radu sastanka sudjelovala su 72 specijalista iz 34
zemlje: Albanije, Austrije, Bjelorusije, Bugarske, Hr¬
vatske, Cipra, Republike Češke, Danske, Estonije,
Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Irske,
Italije, Japana, Latvije, Litve, Nizozemske, Norveške,


Poljske, Portugala, Rumunjske, Ruske federacije, Sr¬
bije i Crne Gore, Republike Slovačke, Slovnije, Špa¬
njolske, Švedske, Švicarske, Ukrajine i Velike Britani¬
je. Nazočni su bili i predstavnici Radne grupe (H. D.
Gregor), Europske Komisije, DG Eniviroment (B.
Winkler), ICP - Forests za modeliranje i kartiranje


(T. S p r a n g e r) te integralnog motrenja (L. L u n d i n)
i predstavnici: grupe za depozicije iz Istočne Azije (H.
Šaše), ENFORS-a (N. Krauchi) i IUFRO-a (M.
Ferretti).
U ime organizatora ovog međunarodnog skupa za¬
hvaljujemo se na pomoći i financijskoj potpori Mini¬
starstvu znanosti i tehnologije; Ministarstvu poljopri¬
vrede i šumarstva; Ministarstvu zaštite okoliša i pro¬
stornog uređenja; Gradskom uredu za šumarstvo i lov¬
stvo te Hrvatskim šumama, d.o.o., bez kojih ovaj skup
nebi bilo moguće organizirati i provesti.


IZVJEŠTAJI PREDSJEDNIKA I KOORDINATORA
PROGRAMSKIH CENTARA


Gosp. Thomas Haussmann, voditelj programa
kratko je obavijestio sudionike o glavnim aktivnostima
ICP - Forests i zahvalio zemljama članicama za aktiv¬
no učešće te na postignutim rezultatima u 2002. godini.
Zahvalio je onim članicama koje su organizirale sas¬
tanke i uzele učešće u radu, unatoč ograničenim finan¬
cijskim sredstvima, a posebno Šumarskom institutu za
intenzivno motrenje (FIMCI), Koordinacijskom centru
za folijarne analize (FFCC) i Programskom koordina¬
cijskom centru (PCC). Istakao je kako su postignuti re¬
zultati i izvještaji međunarodnog šumarskog centra
(ICP- Forests) prihvaćeni i od ostalih tijela izvan Kon¬
vencije. Važnost čvrste i organizirane suradnje unutar
Radne skupine za učinke (WGE) i drugih međunaro¬
dnih organizacija, tj. radne grupe za motrenje depozicija
iz Istočne Azije i kolega iz Sjeverne Amerike.


M. Lorenz (Njemačka), voditelj Koordinacijskog
programskog centra (PCC) ICP- Forests izvijestio je o
aktivnostima Centra Između 18. i 19. sastanka (Task
Force Meeting). Posebno je važno što su završeni Iz¬
vršni i Tehnički izvještaji o stanju europskih šuma kao
i izvješće o trendovima učinaka te izvješće "Zdravstve¬
nom stanju šuma i produktivnosti". Generalni sekretar
Ujedinjenih naroda zahvalio je ICP Forests za pomoć
(UN) "Foruma ujedinjenih naroda o stanju šuma"
(UNFF). M. Lorenz je također izvijestio o organizaciji
i procjeni Međunarodne inter-kalibracijske radionice
za 2001. (Crikvenica, Hrvatska) i 2002.


Izvještaje su podnijeli i voditelji radnih grupa o
učincima (WGE), kao i Europske Komisije (Gregor,
Buli). Navedene su i nove aktivnosti radnih grupa za
teške metale, djelovanje ozona i dinamičko modelira¬
nje, rezultate ekspertne grupe o empiričkim kritičnim
opterećenjima dušičnih depozicija. Istaknute su i ostale
važne aktivnosti radnih skupina ICP- Forests.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 77     <-- 77 -->        PDF

SURADNJA RADNIH SKUPINA ICP - FORESTS
O DRUGIM MEĐUNARODNIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA


Na 19. međunarodnom sastanku radne skupine za
procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume,
razmotreni i rasprvljeni su rezulteti istraživanja tekućih
aktivnosti iz područja učinaka zakiseljavanja, s djelova¬
njem dušičnih depozicija, teških metala, utjecaja dušika
na ishranu i vegetaciju, promjene klime, sekvestraciju
ugljika i indikatore bioraznolikosti. Drugo područje is¬
traživanja ICP - Forests su biološki modeli za opis hi¬
droloških promjena i ispiranje elemenata, ovisno o po¬
vršini sliva prema ICP postupku integralnog motrenja.
Naglašena je suradnja ICP integralnog motrenja s osta¬
lim kooperativnim programima iz područja dinamičkog
modeliranja (svi ICP), uzročni odnosi s terestičkim sus¬
tavima (ICP - Forests, ICP Vegetation), bioraznolikost


(ICP Forests) i površinske vode (ICP Walters). Iznesene
su procjene učinaka u odnosu na gospodarenje šumama,
na ispiranje i trendove djelovanja dušika.


T. Spranger, Njemačka, voditelj radne skupine
obrazložio je dosadašnje aktivnosti u području: kritič¬
nih opterećenja dušikom, sumporom (eutrofikacija i
zakiseljavanje); dinamička modeliranja; kritična opte¬
rećenja teškim metalima. Ujedno je izvijestio sudioni¬
ke radne skupine o reviziji programskog manuala (na¬
putka) uključujići i dinamičko modeliranje. Planira se
i suradnja ICP Forests i ICP Vegetation u budućem ra¬
du na aplikaciji kritičnih opterećenja ozonom.
SURADNJA ICP - FOREST S DRUGIM
MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA


H. Šaše (Japan) u ime Istočno-azijskog motrenja
depozicija, zakiseljavanja (EANET) obrazložio je ak¬
tivnosti toga programa tijekom 2002. i 2003. godine.
Spomenuti su i međunarodni sastanci EANET, potpora
za osiguranje kvalitete te izvješća koja je pripremio
programski centar. Predstavio je i glavne rezultate sas¬
tanka radne skupine ICP Forests i EANET-a, održanog
u Malaysia 2002. Preporučeno je da se nastavi suradnja
ICP Forests i EANET.
Predstavljena je i suradnja između IUFRO radne
skupine 7.04.01 i WG Forest iz područja zdravstvene
diagnoze, motrenja i procjena, i dan je pregled struk¬
ture i ciljeva IUFRO-a iz područja istraživanja zdrav¬
stvenog stanja šuma. (Ferretti, Italia). Izloženi su i re¬
zultati 20 IUFRO sastanka o dugotrajnim učincima
onečišćenja zraka na šumske ekosustave i 21. sastanka
za specijaliste iz područja djelovanja onečišćenja zraka
na šumske ekosustave "Šume i promjena klime".


Švicarski predstavnik (N. Krauchi) obrazložio je
strukturu i ciljeve programa ENFORS (Cost Action E
25) u kojem su sudjelovale 24 zemlje. ENFORS je
skraćeni naziv programa Europska mreža za dugoroč¬
na istraživanja šumskih ekosustava i okoliša.


Skup je informiran o suradnji ICP- Forests s drugim
programima, projektima i institucijama. Istaknut je pri¬
log koji je ICP - Forests dao izradi web stranica za
"Globalni terestrički opažački sustav" (GTOS), mreži
za Europski šumarski informacijski sustav (NEF1S),
Centru za europsku šumarsku znanost (CEFS), mreži iz¬
vornosti (NoE) u okviru šestog projekta Europske komi¬
sije (EC) i za dugotrajni projekt istraživanja ekosustrava
(LTER). Važan doprinos ICP Forests je i nazočnost
predstavnika na 4. ministarskoj konferenciji o zaštiti
šuma u Europi (MCPFE) i sudjelovanje dva delegata na


12. svjetskom šumarskom kongresu, Quebec, Kanada.
DINAMIČKO MODELIRANJE


Dinamičko je modeliranje vrlo važan zadatak za
unapređenje razumijevanja procesa u ekosustavima.
Predstavljena studija dinamičkog modeliranja
(Reinds i De Vries) iz Nizozemske i koordinacij¬
skog centra ICP Forests za modeliranje i kartiranje, dio
je Tehničkog izvještaja o intenzivnom motrenju u
2003. godini. Poslije uvodnog obrazloženja, objašnje¬
na je metodologija korištenja dinamičkih modela za


određivanje opterećenja polutantima, koja su granična
za oporavak ekosustava u određenom razdoblju, ovis¬
no o varijabilnosti početnih uvjeta i scenarija o utjecaju
čimbenika. Skup je podržao nastavak suradnje s dru¬
gim međunarodnim kooperativnim projektima, kao
važnu podlogu za utvrđivanje kritičnih opterećenja i
važnost nastavka procjene baze podataka razine II.


PROCJENE KONCENTRACIJA OZONA


Postignuti su veliki razultati testiranja u razdoblju za ocjenu kvalitete zraka u Europi usljed štetnog djelo¬
od 2001. do 2002. g., koje je prikazala radna skupina vanja depozicija ozona. Prvi rezultati ovih istraživanja
75
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 78     <-- 78 -->        PDF

objavljeni su u Tehničkom izvještaju za intenzivno mo¬
trenje 2003. Predložene su i buduće aktivnosti radne
skupine za motrenje koncentracija ozona, bilo pasiv¬
nim ili aktivnim uzorkovanjem, s ciljem dobivanja re¬
alne slike oštećenih područja i pronalaženju puteva za
kombinacije informacija o koncentracijama ili ošteće¬
nja kao glavni zadatak. Nekoliko drugih rezultata koje
su objavili lokalni nacionalni centri nalaze se na web


stranicama sa slikama i projektima. Radna je skupina
za okoliš i kvalitetu zraka podržala osnivanje interkalibracijske
radionice i trening tečaj mikroskopiranja
(Zurich, 14.-18. 7. 2003).


Task Force je prihvatio različite aktivnosti o djelo¬
vanju ozona unutar ICP Forests i podržao daljnju fazu
suradnje s drugim tijelima u okviru Konvencije (ICP
Vegetacije, ICP Modeliranja i kartiranja).


SEKVESTRACIJA UGLJIKA


U dijelu Tehničkog izvještaja za 2003. koji se od¬ studije biti će objavljeni i dostupni drugim radnim sku¬
nosi na "Kontribuciju dušičnih depozicija sekvestraciji pinama koje se bave tim pitanjima, odnosno Međudr¬
ugljika", opisana je metodologija i uspoređeni su dobi¬ žavnom panelu o klimatskim promjenama (IPCC).
veni rezultati s objavljenima u literaturi. Rezultati te


AKTIVNOSTI ICP FORESTS IZ PODRUČJA BIODIVERZITETA


Radna skupina ICP Forests koja se bavi bioraznolikošću,
predstavila je rezultate faznog testiranja na te¬
melju znanstvenih prijedloga za aktivnosti motrenja iz
područja bioraznolikosti i studije izvodivosti. Ta su is¬
traživanja provedena u suradnji s Europskom agencijom
za okoliš. Izloženi su i drugi primjeri suradnje s europ¬
skim organizacijama. U raspravi su mnogi diskutanti iz¬
razili sumnju da li rezultati ostvareni na razini II mogu
uopće predstavljati europsku razinu. Važna je poveza¬
nost s drugim radnim skupinama iz područja biorazno¬
likosti, kao i uključenje u međunarodne procese.


Od radne skupine zatraženo je da razvije metode
procjene strategije radi suradnje s drugim međunarod¬


nim skupovima o bioraznolikosti, (Forest Focus sheme,
međunarodnom skupinom o indikatorima motrenja
bioraznolikosti).


Također je predstavljen i dio Tehničkog izvještaja
za 2003. g. koji se odnosi na intenzivno motrenje. Ista¬
knute se meteorološke razlike studije u odnosu na stu¬
diju koju je izradio FIMCI za 2002. godinu. Neki do¬
biveni rezultati potvrdili su odluke sastanka ekspert panela
za vegetacije Task Force potvrdio je podatke in¬
tenzivnog motrenja (razina II) koje je predstavio
FIMCI. Na sastanku je odana zahvalnost dr. De Vri s u
i međunarodnom institutu u Nizozemskoj (FIMCI) koji
će prestati radom u ljeto 2003.


REZULTATI MOTRENJA NA RAZINI II


Na skupu je raspravljena struktura i status razine II,
čiju bazu predstavlja 800 ploha. Posebno su se pove¬
ćali podaci o temeljnoj vegetaciji (prizemnom rašću).
Velik broj eksperata iznio je rezultate i probleme o bu¬
dućoj suradnji ICP Forest i nove sheme Europske uni¬
je. Izražena je potreba za osiguranjem bolje kvalitete
fotografija za bolju i kvalitetniju procjenu osutosti kro¬
šanja. Predloženo je da se poveća doprinos nacional¬
nih lokalnih centara u području usavršavanja i interkalibraciji,
koji su važni za kvalitetniju procjenu stanja
krošanja stabala u Europi.


Znanstvena savjetodavna grupa (SAG) izradila je
program buduće suradnje između ICP Forest i nove
organizacije Europske unije "Forest Forum", koji će
oko 2006 godine preuzeti poslove i zadatke ICP
Forests. Predstavljen je novi koncept harmoniziranog i
restruktuiranog međunarodnog interkalibracijskog te¬
čaja (ICCs). Zatražena je dostava foto naputka koji je
korišten pri procjeni stanja krošanja u pojedinim zem¬
ljama i već procijenjeni rezultati. U raspravi je istaknu¬


ta važnost budućih nacionalnih intekalibracijskih teča¬
jeva i foto naputka, jer su interkalibracije važne za
procjenu kvaliteta podataka stanja krošanja u Europi.


Ovaj je skup prihvatio adaptirani naputak za ocjenu
stanja krošanja, uključivši i poboljšani dio o jamstvu za
kvalitetu opažanja, koji će biti predstavljen na 20. sas¬
tanku Expert panela u 2004. godini. Međunarodni interkalibracijski
ICP Forests bit će održani tijekom
2003. i 2005. godine. Fotodokumentacija biotehničkih
šteta bila bi vrlo uporabljivi dokaz za zemlje članice.


Do sada postoji 347 stalnih ploha na kojima se ocje¬
njuje listinac. Korištenje postojećih podataka i metode
uzorkovanja su opisane. Prijedlog naputka bit će dos¬
tavljen Nacionalnim lokalnim centrima na raspravu.
Na Task Force sastanku u 2004. godini usvojit će se na¬
putak o uzimanju uzoraka.


Predstavljeni su i rezultati folijarnih analiza 5. ring
testa, kao i pomoć koordinacijskog centra (FFCC) po¬
jedinim laboratorijima radi unapređenja kvalitete nji¬
hovih folijarnih analiza. Raspravljalo se i o potrebi or
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ganizacije radi ažuriranja web stranica. Razmotreni su fenologiju i meteorologiju i usaglasiti primijenjene
i raspravljeni novi rezultati iz fenologije i meteorologi- tehnike,
je. Temeljni je zadatak ažurirati naputak (manual) za


REZULTATI MOTRENJA NA RAZINI I


Obrazloženi su rezultati postojećih motrenja na ra¬
zini I, kao i struktura Tehničkog izvješća "Forest Con¬
dition in Europe - Results of Large Scale Survey". Iz¬
vješće j e nakon rasprave usvojeno.


Prikazani su i rezultati ekspert panel sastanka o
šumskom tlu, kao i promjene zaposlenika u FSCC.
Usvojeni su i manuali uzorkovanja i analiza šumskog
tla za razinu I i II. Istaknuta je suradnja temeljena na
strategiji za šumsko tlo te prijedlozi za Ekspert panel
za šumsko tlo, od kojih ističemo samo važnije:


drugi pregled uvjeta za šumsko tlo ključni je
čimbenik za primjenu Strategije ICP - Forests.
Zbog neslaganja nekih šumovlasnika, ovaj je po¬
sao odgođen.


sljedeći ring test organizirat će se 2005. g.


radna grupa za ugljik procijenit će sadržaj uglji¬
ka te odrediti pod kojim uvjetima.
u budućnosti treba podržati aktivnosti Koordi¬


nacijskog centra za šumsko tlo.


IZVRŠNO IZVJEŠĆE ZA 2003. GODINU
I SAŽETAK NACIOLANIH IZVJEŠĆA


Predstavljeno, razmotreno i prihvaćeno je Izvršno iz¬
vješće o stanju europskih šuma. U istome je uključen
veći broj tematskih poglavlja. Spomenuta je i potreba da
Nacionalni lokalni centri sami prevedu izvješće na vla¬
stiti jezik. Predstavnici nekih lokalnih centara dali su do
znanja da se ne slažu s prijevodima samo na njemački i
engleski jezik, što financira Europska unija. Izvršno


izvješće detaljno je razmotreno, a revidinara verzija bit
će objavljena uskoro. Task Force skupina prihvatila
je dopunjeni Izvršno izvješće za 2003. godinu.


Voditelj ICP Forests (Th. Haussmann) predložio je
da svaki lokalni centar izradi sažetak za vlastito izvješ¬
će, koristeći se postojećim naputcima.


BUDUĆA SURADNJA ICP FOREST I SHEME
EUROPSKE UNIJE "FORES FOCUS"


T. Haussmann , voditelj Task Force radne skupi¬
ne upoznao je nazočne s razgovorima koji se vode s
predstavnicima Europske unije o budućoj suradnji. Te¬
meljni je dokument "Memorandum of Common
Anderstanding" za razgovore između ICP Forests i DG
Environment. Daljnja rasprava o ovom dokumentu finalizirat
će se u ranoj fazi usvajanja odredbi "Forest
Focus". Sudionici Task Force sastanka izrazili su veli¬
ku zabrinutost zbog završetka suradnje između dva
programa, a to bi moglo uzrokovati velike probleme,
posebice neučinkoviti dvostruki rad. Nastavak znan¬
stvene razine zajedničkih izvješća EU/ICP Forests
smatra se prioritetnim. Mišljenje je kako bi ICP Forests
trebao zadržati praćenje štetnog djelovanja onečišćenja
zraka na šume, a Europska komisija bioraznolikost i
sekvestraciju ugljika. U raspravi je istaknuta zabrinu¬
tost za organizaciju budićih panel sastanaka, koji su
važan čimbenik za harmonizaciju i kontakt između po¬
znatih i priznatih znanstvenika. Također je važna i eko¬
nomska suradnja. Pojedini nacionalni centri mišljenja
su kako se zapravo radi o dva neučinkovita i neharmonizirana
programa.
B. Winkler podvukao je da što se tiče Europske
komisije stav je potpuno jasan glede buduće suradnje s
ICP Forests. Europska će komisija radi važnosti, kao i
Ekspert panel skupina, podržati ICP Forests kao stoje i
naglašeno u "Memorandumu o razumijevanju". Obra¬
zložio je kako odredbe Statuta Šumarskog foruma Eu¬
ropske komisije daje bolju perspektivu nego ICP Fo¬
rests. Članice Europske unije uključene su u procese
odlučivanja putem postojećeg "Šumarskog komiteta".


Skup ICP Forests nada se da Europska komisija
neće ugroziti postojeću infrastrukturu programa motre¬
nja zajedničke suradnje i da će oba partnera biti zainte¬
resirana za korištenje rezultata motrenja. Lokalni cen¬
tri u raspravi su istakli mišljenje da tranzicijsko raz¬
doblje neće uzrokovati gubitak informacije i znanja.


Na kraju Th. Haussmann, voditelj ICP Forest
programa i gospodin H. D. Gregor iz Europske komisi¬
je, biranim su riječima zahvalili Vladi Republike Hr¬
vatske i organizatorima na izvrsno organiziranom sku¬
pu i gostoljubivosti, kao i posjetu NP "Plitvička jezera".


Korištena literatura: Bilješka sa skupa, Tehničko
izvješće za 2003. godinu.