DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 65     <-- 65 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXVIII (2004), 63-66
UDK 630* 432


PRILOG TEHNOLOGIJI GAŠENJA ŠUMSKIH POŽARA


SUPPLEMENT FOREST FIRE FIGHTING


Mladen STOJKOVIĆ*


SAŽETAK: U Hrvatskoj svake godine izgori prosječno 2000 ha šuma
(Margaletić 2003). U borbi protiv šumskih požara nastojali smo dati pri¬
log tehnologiji gašenja šumskih požara. Prije svega pitamo se kako možemo
ocijeniti dosadašnje radove na tom osjetljivom poslu? Za samu kritiku bilo bi
potrebno više podataka, ali mi s time ne raspolažemo. Ipak, smatramo kako
nismo zadovoljni. To nam potvrđuje znatan broj velikih požara, koje je bilo
teško ugasiti i pričinili su veliku štetu. Teško možemo zaustaviti širenje poža¬
ra, no potrebno je raditi na njihovu smanjenju. Ovdje smo dali svoj prilog
vlastitom saznanju, uz potvrdu kako u svijetu suzbijaju šumske požare. Danas,
u borbi protiv šumskih požara ključ za uspjeh ili učinkovito gašenje je brza
dojava početka nastalog požara i brzo gašenje. Za to je potrebno učiniti pri¬
preme. Početak nastalog požara odmah se gasi malim brzim zrakoplovima,
koji nose 1000—2000 l vode i pjene (repelenti). Navedeno je nekoliko tipova
takvih zrakoplova kojih ima kod nas, ali dali smo i nešto iz svijeta. Brzo gaše¬
nje može se izvršiti i po vatrogasnim jedinicama, ali samo u zoni brzog djelo¬
vanja. Koliko je potrebno vremena za prelet vatrogasaca zrakoplovom ili he¬
likopterima nije nama poznato? Drugo, dali smo prikaz patenata koji postoje
kod nas, ali za sada nisu u uporabi. Tu su i neka druga sredstva, kao repelenti
koji se upotrebljavaju u svijetu, ali ne i kod nas.


Ključne riječi: šumski požar, suzbijanje požara, brza dojava i brzo
gašenje, mali alati, zrakoplovi, Vatrogasni operativni centar.


UVOD - Introduction


Poznato je kako postoji kod nas više radova o Ipak kada gori "vlastita kuća" postoji pravo, da ne
šumskim požarima ali sa strane šumarstva nema rado¬ kažemo kritika, i već razmišljanja da li je sve učinjeno,
va o tehnologiji gašenja šumskih požara. Tako su u kako bi napori kod gašenja doveli do što je moguće
protekloj godini u Šumarskom listu objavljena 3 rada o manjih šteta. Prema Margaletić J. & Margaletić
požarima različitog sadržaja (Nodilo, Milosevic, (2003) prosječno u Hrvatskoj izgori oko 2000 ha
Margaletić). šuma. Ako se ne intervenira odmah u garišta tlo nestaje


i ostaje kamenjara kojoj će bez pomoći čovjeka opet


U republici Hrvatskoj sve vrste požara gase vatro¬


trebati stoljeća da se šumom zazeleni.


gasne jedinice (organizacije) kojima ne mogu zapovi¬
jedati šumarske organizacije. U takovim prilikama U ovom osjetljivom području gašenja šumskih
nema ni stručnjaka kod šumara koji bi se bavili požara (otvorenih prostora) umiješala se i politika koja
tehnologijom gašenja šumskih požara. vodi u krivom smjeru.


Ovdje nastojimo dati prilog tehnologiji gašenja
šumski požara uz vlastita saznanja, kao i dostignućima


Mr. sc. Mladen Stojković dipl. ing.


iz svijeta.


Augusta Šenoe 44, 10410 Velika Gorica
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Stojković: PRILOG TEHNOLOGIJI GAŽENJA ŠUMSKIH POŽARA Šumarski list br. 1-2. CXXVIII (2004), 63-66
PRIPREME ZA GAŠENJE POŽARA - Preparations for fire extinguishing


Pripreme za gašenje šumskih požara sastoje se iz:
1l) Preventivnih poslova


(2) Izrada operativne karte
(3) Osposobljavanje Vatrogasnog operativnog cen¬
tra (u županiji).
ad (1) Preventivni poslovi su opširno područje i
glede zadane teme ovdje se time ne bismo bavili.
ad (2) Dobra operativna karta punoo pomaže u radu
Vatrogasnom operativnom centru. U Europskoj Uniji
razvili su zajedničku tehnologiju po kojoj se obavljaju
kartiranja pomoću satelitskih snimaka. Potrebno je
obratiti se tvrtci Geosat iz Zagreba, radi izrade karata za
svaku županiju. Takva karta postoji za područje Istre. Za
potrebe Vatrogasnog operativnog centra, ponajprije za


Splitsko-dalmatinsku županiju (najviše požara) potreb¬
no je izraditi uvećanu zidnu kartu mjerila l : 25.000. U
kartu se unose mjesta svih osmatračnica, kao i područje
njihovog djelokruga, sva uzletišta i mjesta za pomoćna
uzletišta za kratka uzlijetanja i slijetanja za male zrako¬
plove (ako ih ima) te helikoptere, kao i eventualna skla¬
dišta vode. Iz karte su vidljive sastojine i obrast. Treba
označiti ulaze u područje šuma na nepristupačnim tere¬
nima, te zonu brzog djelovanja sa zemlje prema raspo¬
loživim mjestima vatrogasnih jedinica. Tu je i mjesto
VOC-a (Vatrogasni operativni centar).


ad (3) Osposobiti VOC sa svim potrebnim poma¬
galima glede veza sa svima sudionicima djelovanja,
razgovori se snimaju, vrijeme zadanih brzih interven¬
cija se mjeri. Svi podaci unose se u računalo.


GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA I OTVORENIH TERENA - Forest fire extinguishing


Iz područja gašenja ili suzbijanja šumskih požara te
otvorenih terena, želimo se ponajprije osvrnuti na mo¬
dernu tehnologiju gašenja, koja sc sve više provodi u
svijetu. Svakako da tu prednjače bogate, velike zemlje,
koje imaju zrakoplovnu industriju i novčana sredstva
kao: Kanada, Rusija, USA.


Pionir u uporabi zrakoplova za suzbijanje šumskih
požara je Kanada. Pojedine zemlje slale su svoje struč¬
njake tamo, kako bi naučili upotrebljavati zrakoplove u
borbi protiv šumskih požara.


Danas, u borbi protiv šumskih požara takvi su zra¬
koplovi ključ za učinkovito suzbijanje šumskog poža¬
ra, a to je brz inicijalni napad; udar na svaku potencijal¬
nu vatru dok je još mala. Mogućnost je zrakoplova da
brzo izvrše napad na najtežem terenu i suzbiju požar u
početku nastanka. Tako su u Kanadi 1992. godine imali
oko 200 ofenzivnih zrakoplova, kapaciteta tereta od
1000 litara do 20.000 litara. Mi kao mala zemlja ne
možemo se uspoređivati s velikim, ali ne smijemo ni
dozvoliti veće pogreške u ovoj djelatnosti, a moramo
priznati da one postoje. Tako se postavlja pitanje da li
je zrakoplov Kanader pogodan za brzu intervenciju?
Potrebno je dosta vremena da se iz njegove baze doleti
do Hvara. Samo mjerenje utrošenog vremena moglo bi
opovrgnuti takvu sumnju. U protekloj 2003. godini iz¬
gorjelo je više od 4.000 ha, a bilo je požara većih raz¬
mjera kao na Braču, Hvaru, Velebitu i drugdje. Nisu
poznate sve okolnosti, ali vjerojatno je izostala brza in¬
tervencija djelovanja pri gašenju požara.


Iz Hrvatskih šuma d.o.o. čuli smo podatak kako oni
obavljaju brzu dojavu nastalog požara. Sada se ponov¬
no postavlja pitanje: da li je i intervencija suzbijanja
bila brza?


Pogledajmo mišljenje našeg stručnjaka (pukovnik
Džidara - "Uloga zrakoplovstva").


Zadaća preventivnog djelovanja u sebi već nosi ele¬
mente gašenja. Rabe se zrakoplovi koji mogu ponijeti
određenu količinu vode, te dovoljno dugo ostati u zra¬
ku, imajući u vidu i dobre manevarske sposobnosti.
Zadaća im se sastoji u tome da u "kriznom" dijelu dana
obavljaju maršrutno letenje, izviđanje, uočavanje po¬
četka požara, dojave VOC-u podatak o požaru (lokali¬
tet, veličina, smjer) te inicijalno djelovanje. Poznati ti¬
povi zrakoplova koji se rabe za preventivna djelovanja
su npr. AT (Air Traktor), Dromader, Zlin. Broj zrako¬
plova koji bi zadovoljavao minimalne, izvidničko - na¬
valne zadaće našeg priobalja je 5-6. Također spominje
kako dva zrakoplova toga tipa stoje neiskorišteni već
nekoliko godina na uzletištu u Lučkom.


Pitamo se da li bi otok Brač, koji ima uzletište i na
raspolaganju jedan od ovih zrakoplova iz uzletišta
Lučko, dočekao katastrofalni požar?


U Ruskoj federaciji tvrtka Irkutsk Aircraft Pro¬
duction Association proizvodi zrakoplove Antonov
AN - 2P, Antonov AN - 26 i druge. To navodimo zbog
toga jer su njihovi zrakoplovi jeftiniji od onih sa zapa¬
da. Ranije smo Antonove zrakoplove koristili kod treti¬
ranja šumskih štetnika. Sada je to i nova tehnologija.
Tako Antonov AN - 2P ima kratko uzlijetanje i slijeta¬
nje. Teret je 1200 l (voda i repelent). AN - 26 služi za
transport gasitelja požara, ali može imati i tankove za
gašenje.


VOC u županiji može raspolagati na pojedinim de¬
žurnim uzletištima malim zrakoplovima. Kod inicijal¬
nih djelovanja upotrebljava se pjena (rcpelenti).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 67     <-- 67 -->        PDF

M. Stojković: PRILOG TEHNOLOGIJI GAŠENJA ŠUMSKIH POŽARA
Kada bi odlučivali i ovdje bi prvenstvo dali Splitsko-
dalmatinskoj županiji. Pri tome mislimo na naba¬
vu potrebnih materijalnih sredstava.


Također postoje bespilotne letjelice s termo seriningom.
Proizvod je namijenjen za 24 - satni nadzor pro¬


Šumarski liši br. 1-2. CXXVII1 (2004), 63-66


tiv požara, s mogućnostima praćenja objekta do udalje¬
nosti 250 km. (Patent grupe autora).


MALI ALATI - Small tools
Protupožarne grablje je težak do garišta. Zgrtanje prostirke pomoću grablji


O toj vrsti alata već je više puta pisano. Danas u Hr¬
vatskoj postoji za taj alat zaštićeni patent prema me¬
đunarodnoj klasifikaciji. Na izložbi inovacija u Rijeci


25. 10. 2003. patent je nagrađen diplomom. O tome je
pisao Novi list i Večernji list. Takav sličan alat proizvo¬
de i koriste USA, a upotrebljava se u Meksiku i drugim
državama Amerike.
Primarni cilj izuma je poboljšanje suzbijanja šum¬
skih požara, a sekundarni učinkovita uporaba grablji.


Grablje se mogu koristiti u svim šumskim predjeli¬
ma gdje nema mnogo prizemnog rašća, a imaju nekoli¬
ko namjena: zgrtanje materijala po kojemu se ponajpri¬
je može širiti prizemni požar. Sječe se tanje grmlje i
razgrće nasipana zemlja. Također grablje mogu poslu¬
žiti za sakupljanje ugaraka prilikom kontrole garišta.
Grablje nisu pogodne za kraške terene.


Primjer uporabe: Kod požara na Velebitu prošle go¬
dine izgarala je prostirka. Tamo nema vode i transport


ZAKLJUČCI -


Na području priobalja prosječno godišnje u šum¬
skim požarima izgori oko 2000 ha. U protekloj sušnoj i
toploj godini izgorjelo je preko 4000 ha. Ako se odmah
takva izgorjela površina ne obnavlja, mogu poteći i
stoljeća kako bi zazelenila šuma. Gorjelo je u Nacio¬
nalnom parku Paklenica i Velebitu. Uz šume, požar je
zahvatio i neuređeno poljoprivredno zemljište, maslenike
i vinograde. Pitamo se kako takve požare smanjiti,
ako već ne zaustaviti?


U ovom radu nastojali smo dati prilog tehnologiji
gašenja šuma i otvorenih prostora. Tu su vlastita sazna¬
nja povezana s dostignućima u svijetu. Svako i malo
napredno dostignuće u ovoj osjetljivoj grani vodi do
poboljšanja. Ne želimo kritizirati, ali nismo zadovolj¬
ni. Znatan broj požara samo u protekloj godini, pretvo¬
rio se u katastrofe kada je bilo teško ugasiti vatru.


Danas, u borbi protiv šumskog požara, ključ za
učinkovito gašenje je brza dojava i brzo gašenje. Za to
su potrebne pripreme i uporaba manjih brzih zrakoplo¬
va dežurnih u zraku ili uzletištu. Potvrdu za takav na¬
čin rada imamo iz svijeta. Brzo gašenje moguće je i po


dovodi do prekida tj. širenja vatre.
Na televiziji se vidjelo kako vatrogasac zgrće nogom
po požarištu, a ove grablje su neophodan alat u garištu.
Za očekivati je da Hrvatske šume d.o.o. uvedu u
svoje mobilne ekipe protupožarne grablje. Potom bi i
vatrogasne jedinice uvidjele korisnost ovoga alata.
U budućnosti i pučanstvo na ugroženim područjima
od požara neće biti nezainteresirano kao danas, i uvi¬
djeti kako je dobro biti "Svoj vatrogasac". Pomoći će si
korisnim alatom po pristupačnoj cijeni.
I u Indoneziji pitali su se koja sredstva mogu naba¬
viti za gašenje šumskih požara. Medu opremom za bor¬
bu protiv požara uključivali bi stvari poput pumpi za
vodu i mješine u koje se stavlja voda, potom čitav niz
jednostavnih ručnih alatki poput lopata, grablji i sjeki¬
ra. Kada bi naišli na tanju površinu lišća i treseta, grab¬
lje su bile itekako učinkovite.


Conclusions


postojećim vatrogasnim jedinicama, ali samo u zoni za
brzo djelovanje.


Drugo, dali smo podatke za više sredstava kod ga¬
šenja koja su u uporabi i u svijetu. Zrakoplov Kanader
(previše se govori o njemu) i voda nisu dovoljni.


Potrebni su mali i veliki zrakoplovi, repelenti, bes¬
pilotne letjelice, mali alati i već uobičajena sredstva u
uporabi. Nismo ponudili recept kako gasiti požare, jer


o tome će odlučiti zapovjednik Vatrogasnog operativ¬
nog centra. To znači da on odlučuje koje će sredstvo
koristiti u nastalim prilikama, što više sredstava na ras¬
polaganju i uporabi i učinak je bolji. To je kao u oruža¬
nim bitkama!
Svakako za to su potrebna novčana sredstva, orga¬
niziranost, postupno uvođenje prema novčanim mo¬
gućnostima. Također je potrebna obuka, disciplina i
odgovornost.


Naša je velika želja da na Velebitu i u Nacionalnom
parku Paklenica, ne dođe više do požara.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Stojković: PRILOG TEHNOLOGIJI GAŽENJA ŠUMSKIH POŽARA Šumarski list br. 1-2. CXXV111 (2004), 63-66
LITERATURA References


Margaletić , J., M. Margaletić , 2003: Požari u wwwfire.uni-freiburg.de/iffn/tech/tech l.htm


šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici ww w hrvatski vojnik, hr/hrvatski vojnik/73200/pozar


degradacije zemljišta. Šumarski list broj 9-10, l.asp.


475^182, Zagreb. ww w fire un j _ frdbur g de/ifm/country/id/id _34htm
Oluić, M., D. Oluić, 2000: Kartiranje korištenja ww w fire. uni ^freiburg. de/iffn/tech/tech 2.htm
vegetacije po Conna programu. Šumarski list,
broj 5-6, 269-281, Zagreb.


SUMMARY: In forest fire fighting, which burn on our coast every year on
the surface of about 2000 hectares, we tried to present the contribution to tecnology
of forest fire extinguishing. For critics itself,it would be necessary to
have data available, as we don ´ t have them at our disposal. We still consider
that we are not satisfied with present technology application of forestfireextin¬
guishing. This is confirmed by a great number of big fires that were difficult to
extinguish, which made a alot of damages. We can´t stop beginning the fires,
but it is necessary to work steadily on its decreasing. We gave our contribution
to our proper knowledge with confirmation how does it function all over the
world. Today, in fores fire fighting the key for success or efective extinguishing
is a prompt communication about the initial fire arisen and its fast extinguish¬
ing. It s necessary to make preparations and extinguish the initialfires by small
quick aircrafts that carry 1000-2000 litres of water and foam (repelents).
There are several types of these planes in our country and in the world. Fast
extinguishing can be also done by fire brigades, but only in zones of quick
action (see preparations). We also gave survey of some means for fire extin¬
guishing, which are used in the world, and can be also used in our country.
There are also patents that are at our disposal, but we don´t use them.