DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXV1II (2004), 55-61
UDK 630* 432


ŠUMSKE PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE


FOREST TRACKS ARE NO BARRIERS TO FIRES


Petar JURJEVIĆ*, Ivan TOLIĆ**


SAŽETAK: Šumski požari su prirodni fenomen, koji izazivaju ogromne
gospodarske štete, a vrlo često i ekološke katastrofe. Javljaju se na svim geo¬
grafskim širinama i u različitim klimatskim uvjetima, u zemljama s visokim i
niskim standardima i kulturnim razinama. Suočeni s velikim izravnim i neiz¬
ravnim posljedicama u zaštiti od šumskih požara, poduzimaju se različite pre¬
ventivne i represivne mjere, prilagođene prirodnim uvjetima i materijalnim
mogućnostima. Učinkovitost zaprečavanja širenja i gašenja požara najčešće
je ovisna o poduzetim preventivnim mjerama. Preventivne mjere su podjedna¬
ko važne, bilo da su odgojno-obrazovne, biološke ili tehničke naravi. Često se
u zaštiti od požara spominju i koriste šumske prosjeke.


Šumske prosjeke u praksi mogu imati višestruku namjenu, a izrađuju se
najčešće s određenom zadaćom. Prema namjeni, načinu izradbe i načinu ko¬
rištenja, šumske prosjeke mogu biti: radi gospodarskog razgraničenja, uzgoj¬
ne prosjeke -šljukarice, lovačke prosjeke, prosjeke ispod elektro vodova, pro¬
tupožarne prosjeke i dr.


Protupožarne prosjeke svojedobno su bile jedno od mijerila u preventivnoj
zaštiti šuma od požara. Izrađivale su se uglavnom na požarom ugroženim po¬
dručjima mediteranske vegetacijske zone, u kojoj je izrazito velika proizvod¬
nja biomase. Postavljane su okomito na slojnice, pa su vrlo često bile strme i
teško prohodne. Propisi su određivali širinu prosjeka (od 5 do 15 m), što je
uvjetovala vrsta šumske vegetacije, konfiguracija terena, jačina vjetrova i
drugi uvjeti koji su bitni za širenje požara. Širina prosjeka i njihova učinkovi¬
tost na terenu, redovito je izazivalo oprečna mišljena i opravdanost takvih
zahvata na terenu. Praksa je pokazala da protupožarne prosjeke nije moguće
potpuno očistiti od vegetacije i da njihova funkcija u zaprečavanju većih
šumskih požara nije opravdala svoje postojanje. Na takvim prosjekama, zbog
elemenata izradbe, nije moguće ili je vrlo složeno postaviti vatrogasnu
obrambenu crtu, jer su najčešće strme i nepristupačne za raspored vatroga¬
saca i vatrogasne opreme.


Sve ostale prosjeke koje se izrađuju u šumi, imaju svoju posebnu namjenu,
ali se u datim prilikama mogu koristiti u zaštiti od požara. Prosjeke na trasa¬
ma elektroenergetskih objekata izrađuju se radi zaštite vodova, i to nisu za¬
preke za širenje šumskih požara, već se moraju izrađivati i održavati radi nor¬
malnog funkcioniranja elektro objekata.


Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima puta, sve više nalazi primje¬
nu u preventivnim i represivnim mjerama zaštite šuma od požara. U preventivi
se koriste na provedbi šumsko-uzgojnih radova i drugih radova u gospodarenju


Mr. sc. Petar Jurjević, Hrvatske šume d.o.o., Direkcija
** Ivan Tolić, dipl. ing., Hrvatske šume d.o.o., UŠP Split


ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 58     <-- 58 -->        PDF

P. Jurjević. 1. Tolić: ŠUMSKE PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE
šumama. Gašenje nastalog požara, odnosno provedba represivnih mjera, mno¬
go je učinkovitije gdje postoje pristupni putovi i gdje su ti objekti omogućili i
olakšali prethodno provedbu njege šume. Klasične protupožarne prosjeke pos¬
tupno se napuštaju, a posebice na strmim i nepristupačnim terenima.


Ključne riječi: Šumski požari, zaštita šuma od požara, preventivne
mjere, šumske prosjeke, protupožarne prosjeke, protupožarne prosjeke s ele¬
mentima puta, prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata, čišćenje pro¬
sjeka, njega šume, biomasa, gorivi materijal, vatrogasna oprema, protupo¬


Šumarski list br. l 2, CXXV1II (2004), 55-61


žarna linija


UVOD -
Postoji velik broj čimbenika koji negativno utječu
na zdravlje šume, a mogu biti biotičke i abiotičke pri¬
rode s različitim posljedicama, tako da neki od njih u
određenim uvjetima ugrožavaju opstanak šume. Po
svom destruktivnom učinku, šumski je požar kao abiotički
čimbenik posebno štetan. Ondje gdje se javi, po¬
sebice ako zahvati velike šumske površine, razorno
utječe na sve njene komponente, uništavajući, pored
šumskog drveća i svu ostalu živu prirodu - biljni i ži¬
votinjski svijet, pa čak uzrokuje poremećaje i promjene
u površinskom sloju zemljišta. Zato se za šumske po¬
žare može reći da pripada prirodnom fenomenu, koji se
ponekad definira kao prirodni kalamitet.
Šumski požari javljaju se na svim geografskim širi¬
nama i pod različitim klimatskim uvjetima, u zemljama
s visokom i slabo razvijenom kulturom, s visokim i
niskim standardom, u krajevima gusto i slabo naselje¬
nim stanovništvom. Šumski požari su veliki svjetski
problem, jer se u požarima godišnje u svijetu izgubi
preko desetak milijuna hektara šuma. Pored izravne
gospodarske štete, daleko su nepovoljniji neizravni
štetni učinci, jer su ponekad u razmjerima ekoloških
katastrofa.
U Republici Hrvatskoj, šumski požari su najčešći
na njenom otočnom i priobalnom dijelu, ili bolje reče¬
no u mediteranskom području. U novije doba prosječ¬
no godišnje u požarima bude uništeno oko desetak ti¬
suća hektara raslinja različitog vegetacijskog sastava i
različitih uzgojnih oblika, a u klimatski nepovoljnim
godinama, opožarene površine su i po nekoliko deseta¬


Introduction


ka tisuća hektara. Bez obzira na mjesto nastanka poža¬
ra, ako su nepovoljni uvjeti za njegovo gašenje, u poža¬
ru nestaju i šume i zapuštene poljoprivredne kulture,
divljač, domaća stoka, a vrlo često stradavaju mnogi
gospodarski i stambeni objekti, a u olujnim požarima
ili zbog nesretnog slučaja događaju se i ljudske žrtve.


Mnogo se učinilo na zaštiti šuma od požara, ali je
još uvijek nedostatno, pa je prijeko potrebito usavrša¬
vati metode i poduzimati dodatne mjere na sprječava¬
nju pojave ili širenje požara. Što je više preventivnih
mjera, to će biti manje požara, lakši pristup njihovom
gašenju i mnogo manje štetnih posljedica. Sve su pre¬
ventivne mjere podjednako važne, bilo da su odgojnoobrazovne,
biološke ili tehničke naravi. Jedna od mje¬
ra, a često sc spominje u zaštiti od požara je izrada
šumskih prosjeka, koje se najčešće trasiraju okomito
na slojnice. Mnogi su te prosjeke uzimali kao jedno od
mjerila rada na zaštiti šuma od požara, ali se kroz više¬
godišnje iskustvo pokazalo da takve prosjeke nisu fizi¬
čka zapreka za širenje šumskog požara, a ni za drugu
namjenu, i uz velikia materijalna ulaganja, nisu se
mogle značajnije koristiti. Uz poštivanje zakonskih
propisa koji reguliraju zaštitu šuma od požara, postup¬
no se napuštaju klasične prosjeke. Suvremena tehnička
dostignuća omogućila su nov pristup i korisniji način
građenja višenamjenskih prosjeka s elementima puta.
U praksi mnoge druge prosjeke koje se izrađuju na
šumskim površinama, nisu zapreka za širenje požara,
već su strogo namjenske, ali u nekim slučajevima
mogu poslužiti i olakšati gašenje šumskog požara.


UZROK I RAZVOJ ŠUMSKOG POŽARA
The causes and development of a forest fire


Šumski požari su prirodni fenomen i kada zahvate kategoriji su požari neizravne naravi kao posljedica za¬
veliku površinu svrstavaju se u elementarnu nepogodu hvata u prostoru, koje je čovjek podizao, ili su posljedi¬
s golemim izravnim i neizravnim štetama. Najveći uz¬ ca raznih uređaja, koji su najčešće tehnički neispravna
ročnik, odnosno izazivač šumskog požara je čovjek, s pa u takvom stanju prouzroče požar.
oko 99 % od svih požara, a viša sila - grom s oko l %. Za nastanak požara moraju se na istom prostoru is¬
Čovjek izravnim aktivnostima ili iz neznanja i nehata, tovremeno naći tri osnovna elementa: gorivi materijal,
najčešći je uzročnik požara, a rjeđe su požari prouzro¬


kisik i upaljiva iskra.


čeni namjernim podmetanjem ili sabotažom. U drugoj
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 59     <-- 59 -->        PDF

P. Jurjević. 1. Tolić: ŠUMSKE PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE Šumarski list br. 1-2, CXXV11I (2004). 55-61
Priobalni i otočni dijelovi u Hrvatskoj su prostori na
kojim se najčešće pojavljuju šumski požari. To su kra¬
jevi s velikom proizvodnjom biomase, gdje vegetacij¬
ske razdoblje traje skoro cijelu godinu, s izuzetkom
ljetnog sušnog i vrućeg razdoblja, koje u tom vremenu
prouzroči sušenje jednog dijela (travnih vrsta) bioma¬
se. To je prostor gdje se akumulira puno gorivog ma¬
terijala, a na tim prostorima česta su zračna strujanja i
prisutnost kisika. U takvim uvjetima dovoljno je izrav¬
nim ili neizravnim aktivnostima inicirati zapaljivu
iskru kojom će se izazvati proces paljenja i gorenja.


Taj proces ima tri faze:
proces zagrijavanja gorivog materijala od zapaljive
iskre do 100 °C i dovođenja do gubitka vlage, a po¬
tom i potpunog gubitka vlage na 200 °C traje kraće


vrijeme, gdje je goriva masa zbog prirodnih procesa
u ljetnim uvjetima biološki suha,
izgaranje plinova nastaje na temperaturi između


300-400 "C s pojavom plamena i širenjem zapalji¬
vih plinova, što naglo povećava temperaturu od
600-1000 °C na kojoj izgara drvo plavčastim pla¬
menom, pri čemu se stvara dim od nesagorivih pli¬
nova, ugljičnog dioksida i vodene pare, i


izgorjelo drvo gubi sastojke i volumen, ugljenizira i
ostavlja pepeo, pa u toj fazi, ako nema gorivog ma¬
terijala, požar može neko vrijeme tinjati, a potom se
i ugasiti, ako se upaljiva iskra ne prenese na drugi
kompaktni lako zapaljivi materijal.


Kada požar otpočne širenje po susjednom gorivom


materijalu, proces teče na tri različita načina:
radijacijom - prenošenje topline kroz zračne mole¬
kule koje se ne kreću,


kondukcijom - primanje i prolaz topline kroz mole¬


kule čvrstog gorivog materijala i
konvekcijom - strujanje toplog zraka koji se penje i
zagrijava gornje hladnije slojeve.


Brzina širenja požara uvjetovana je čimbenicima, i
to više njih, koji su se u praksi pokazali odlučujući i za
tijek gašenja:


Vlaga je bitan čmbenik koji odlučuje o mogućnosti
nastanka i širenje požara, a javlja se u obliku zračne
vlage, vlažnost staništa i vlažnost gorivog materi¬
jala. Ako je gorivi materijal suh, gori brže i brže se
postiže temperatura do 200 °C. Ako je zračna vlaž¬
nost manja, suhi zrak lakše upija oslobađajuću vo¬
denu paru iz gorivog materijala i iz tla na kojemu
traje proces gorenja.


Vjetar pospješuje širenje požara, jer ubrzava dotok
kisika do materijala koji gori. Brže prenosi toplinu i
gorivi materijal se brže suši te prenosi zapaljive če¬
stice po okolnom gorivom materijalu.


Reljef sa. strmim padinama pogoduje bržem širenju
odnosno napredovanju požara. Na nagnutom terenu
vatra brže napreduje uz padinu, jer se topli zrak pe¬
nje i pred sobom isušuje gorivi materijal. Rijetka je
pojava da se požar širi niz padinu. Moguća je i tak¬
va pojava koja je podpomognuta jakim vjetrom koji
puše niz padinu. Požar koji izbije u podnožju padi¬
ne i za vrijeme bez vjetra, gorenjem izaziva struja¬
nje toplog i hladnog zraka pa širenje požara napre¬
duje uz padinu.


Ekspozicija značajno utječe na pojavu i širenje po¬
žara, jer su klimatski ili bolje rečeno mikroklimatski
i vegetacijski elementi određeni stranama svije¬
ta. Južne i jugozapadne padine duže su vrijeme izlo¬
žene sunčevu zračenju, pa su na tim ekspozicijama
kserotermna staništa na kojima se razvijaju kserofitne
biljne vrste. Opće je poznato da suha staništa i
biljna struktura na takvim tlima pogoduju pojavi
požara, a uz to treba naglasiti da sunčeva toplina ti¬
jekom dana utječe na pojavu vjetra koji puše iz doli¬
ne prema vrhu. Za jadranske krajeve karakterističan
je vjetar maestral, koji u ljetnim toplim mjesecima
tijekom dana pusu s mora (početak oko podneva smorac)
prema kopnu iz smjera sjeverozapada, koji
pogoduje pojavi i širenju požara (najčešća pojava
požara tjekom dana od 11-17 sati), a gasiteljima
otežava gašenje.


PROTUPOŽARNE ZAPREKE U ŠUMI
Fire barriers in the forest


Preventiva je najučinkovitija mjera u zaštiti šuma
od požara, a kako su šumski požari svojim destruktiv¬
nim učinkom najveći izravni i neizravni šumski štet¬
nik, koristile su se, i danas se koriste različite preven¬
tivne mjere zaštite šuma od požara. U praksi se poka¬
zalo da su sve pravovremene mjere u zaštiti od požara
bile učinkovite. Mjera koja se često spominje u zaštiti
šuma od požara je izrada protupožarnih zapreka. Pre¬
ma načinu formiranja, razlikuju se dva tipa protupožar¬


nih zapreka: zapreke od slabo gorivog, zelenog materi¬
jala i zapreke bez gorivog materijala - čiste površine.


Protupožarne zapreke od zelenih biljaka - listača u
krajevima s mediteranskom klimom, u praksi se nisu
podizale od šumskih vrsta s namjerom stvaranja barije¬
ra za zaštitu od požara. Bilo je pokušaja i značajnih re¬
zultata mjerama njege podupirati prirodnu progresiju
autoktonih listača, te na taj način formirati mješovite
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 60     <-- 60 -->        PDF

P. Jurjević. 1. Tolić: ŠUMSKE PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE Šumarski list br. 1-2. CXXVI1I (2004), 55-61
šume listača i četinjača ili čiste sastojine listača. Ni
takve sastojine u nepovoljnim vremenskim uvjetima
(duga suša i visoke temperature) nisu otporne na šum¬
ske požare. Isto tako, zbog geološko-pedoloških i kli¬
matskih uvjeta, nije moguće podignuti kulture listača
ili je to moguće samo uz veliku primjenu agrotehnike.


Povijesna je istina, a to potvrđuju i današnji rezul¬


tati, daje podignuti maslinik, voćnjak ili vinograd, ako


su održavani i obrađivani, zelena barijera za širenje


požara. Međutim, sama činjenica daje podignut jedan


od navedenih objekata, to nije jamstvo za zaprečavanje


požara. Češće su pojave da na takvim zakorovljenim


površinama iz nehata ili neznaja budu izazvani požari.


Maslina, primjerice, iako je zimzelena listača, naglo


izgara uz oslobađanje visokih temperatura.


Protupožarne zapreke od zelenih biljaka, bilo zim¬
zelenih ili listopadnih listača, treba podizati i održavati
uz naselja, tvornice, turističke i druge objekte, u na¬
mjeri da u slučaju požara navedeni objekti budu protu¬
požarno izolirani od ostalog dijela šumskih površina i
da se umanji opasnost širenje požara. Mnoga su iskus¬
tva pokazala da su u požarima osim šumskih i poljopri¬
vrednih dobara stradavali gospodarski, stambeni i dru¬
gi objekti, a za njihovo spašavanje vatrogasne snage bi
trošile mnogo vremena i sredstava. Ako nisu moguće
zelene barijere - zapreke, onda je nužno okoliš očistiti
od gorivog materijala.


Protupožarne zapreke bez gorivog materijala rađe¬
ne su na način da se s određene površine uklanja po
mogućnosti sav gorivi materijal. U praksi se takvi
objekti nazivaju šumske prosjeke.


Šumske prosjeke u praksi mogu imati višestruku
namjenu i izrađuju se najčešće s konkretnim zadatkom,
a mogu biti: izgrađene zbog gospodarskog razgraniče¬
nja, uzgojne prosjeke-šljukarice, lovačke prosjeke,
prosjeke ispod elektro vodova, protupožarne prosjeke i
dr. Karakteristično je za sve šumske prosjeke da je s
njih u praksi vrlo teško ili nemoguće ukloniti sav gorivi
materijal. Namjena i način korištenja, te zbog orograf¬
skih, pedoloških i klimatskih prilika za većinu prosjeka
nije uvjetovano uklanjati sav gorivi materijal, već se
uglavnom uklanjaju stabla i grmlje.


Protupožarne prosjeke često se spominju kao
mjera zaštite šuma od požara, pa su za mnoge takve
prosjeke bile mjerilo rada na zaštiti šuma od požara.
Ako bi se iz godišnjeg plana ispustila izrada ili održa¬
vanje prosjeka, program zaštite od požara ocjenjivanje
loše pripremljenim, a preventiva nedostatna. Drugi su
vrlo kritični na takav zahvat u prostoru — šumi i negira¬
ju učinkovitost šumskih prosjeka kao zapreku širenja
šumskih požara. Svaka osnovana i dobronamjerna kri¬
tika koja se temelji na znanstvenim ili iskustvenim
spoznajama, pomaže rješavanju i otklanjanju učinjenih
propusta u prethodnim postupcima.


Protupožarne prosjeke uglavnom se izrađuju u medi¬
teranskoj vegetacijskoj zoni s izrazito velikom proiz¬
vodnjom biomase. U tim krajevima Vegetacijsko razdo¬
blje traje skoro cijelu godinu, s izuzetkom ljetnog suš¬
nog i vrućeg razdoblja, koje prouzroči sušenje jednog
dijela (travnih vrsta) biomase, a upravo suhi i lako za¬
paljivi materijal pogoduje nastanak i širenje šumskog
požara. Zbog takvih klimatskih i vegetacijskih uvjeta,
nije moguće protupožarnu prosjeku potpuno osloboditi
od gorivog materijala. Osobito je to teško postići na str¬
mim i kamenitim krškim terenima. Protupožarne pros¬
jeke rađene su uglavnom okomito na slojnicc, pa su vrlo
često bile strme i teško prohodne. Propisi su određivali
njihovu širinu (od 5 do 15 m), ovisno o vrsti drveća
(listače, četinjače) starosti sastojina, konfiguracije i sas¬
tava terena, jačini stalnih i povremenih vjetrova, pa je
često puta takva širina protupožarnih prosjeka bila pred¬
met rasprave pri donošenju planova zaštite od požara.
Nikada nisu bile, zbog već spomenutih razloga, bez go¬
rivog materijala. Dakle, nisu mogle biti fizička zapreka
za širenje šumskog požara, a izdvajana su velika sred¬
stva za izradu i održavanje tih prosjeka.


Ako neka površina nije bez gorivog materijala, a
šumske prosjeke praktično nije moguće očistiti od
travnih vrsta, u tom slučaju ne može biti zapreka za ši¬
renje požara. Postoje prijedlozi kako treba prosjeke
izrađivati i održavati. Do sada se pokazalo da su to
samo teorijski prijedlozi, koje nije moguće primijeniti,
a osobito ne u krškim uvjetima, gdje nije moguće tlo
izoravati radi čišćenja travnih vrsta. Isto tako, herbicidima
tretirati cjelokupnu površinu šumske prosjeke
nije moguće, a ni gospodarski niti ekološki nije oprav¬
dano. Takvi bi programi već unaprijed žrtvovali velike
šumske površine, a šumsko tlo izložili eroziji.


U većini slučajeva takve prosjeke nisu se mogle ko¬
ristiti ni za postavljanje vatrogasne obrambene crte, jer
su bile nepristupačne i neprikladne za raspored vatro¬
gasaca i vatrogasne opreme. Poslije svakog većeg po¬
žara, a osobito ako je vatra prešla preko protupožarne
prosjeke, obavljala bi se analiza tijeka gašenja i može¬
bitnih propusta pri gašenju požara. Neupućenima nije
jasno kako vatra može prijeći prosjeku, pa su skloni
kritizirati organizaciju gašenja, šumarsku struku, način
izrade, širinu prosjeke, održavanje i druge primjedbe
upućene na funkciju protupožarne prosjeke.


Mnogo se očekivalo od protupožarnih prosjeka, ali
je praksa pokazala da prosjeke bez obzira na širinu i nji¬
hovu čistoću nisu zapreka za širenje požara. Svaki požar
i pri relativno tihom vremenu stvara zračno strujanje, a
osobito na strmim priobalnim terenima, gdje su takva
strujanja posebno izražena. Na tim područjima učestali
su vjetrovi sezonskog i dnevnog ritma, gdje se najčešće
javlja već spomenuti maestral, koji puše s mora iz smje¬
ra sjeverozapada u popodnevnim satima i nastali požar
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 61     <-- 61 -->        PDF

P. Jurjević. I. Tolić: ŠUMSKE PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE
razpuhuje uz padinu, po kojoj prenosi plamen i iskre na
desetke metara od mjesta gorivog materijala. Pri jakim
vjetrovima (bura i jugo) od nastalog požara stvara se va¬
trena oluja, u kojoj se plamen kao fluid odvaja od svoga
ishodišta i na više desetaka metara izaziva novi požar. U
takvim uvjetima protupožarne prosjeke ne mogu imati
baš nikakvu zaštitnu ulogu.


Hrvatske šume, odnosno njeni stručnjaci, baveći se
sve većom problematikom zaštite šuma od požara, pre¬
poznali su daje zaštita od požara integralni dio gospo¬
darenja šumama i da ta mjera nije odvojena od ostalog
dijela zasite, uzgajanja i eksploatacije. Ocijenili su da
šume pa i zapuštene poljoprivredne površine treba
"primaknuti" čovjeku - radnicima šumarske struke i
poljoprivrednicima, kao i drugim korisnicima tih doba¬
ra. Šuma se može intenzivno njegovati i štititi (pa i od
požara) te iskorišćivati, samo ako je do šume i kroz
šumu izrađen put. Isto tako dobro je uočeno da su ne¬
kadašnje obradive poljoprivredne površine (maslinici,
vinogradi i dr.) postale nepristupačne i zapuštene
(nema više tovarne stoke konja, mazgi i magaraca) pa i
do takvih površina treba izraditi putove za vozila i rad¬
ne strojeve, kako bi se mogle lakše obnavljati i obrađi¬
vati poljoprivredne površine na krškim požarom ugro¬
ženim područjima. Stoga su i Hrvatske šume prišle
kvalitetno novom načinu izrade šumskih prosjeka,
bolje rečeno, prosjeke s elementima puta. Za izradu
puteva, Hrvatske šume su mnogo investirale na otoč¬
nom i priobalnom krškom području, pa se već sada
može računati na više od dvije tisuće petsto kilometara
šumskih prometnica. Put znači život, a zadaća tih pro¬


žar, nego im je zadaća, da omoguće normalno gospo¬
darenje sa šumama i šumskim zemljištem. Dakle, pri¬
marna zadaća putova je stvaranje uvjeta za izvođenje
svih preventivnih radova, a potom i provođenje repre¬
sivnih mjera. Protupožarnim putom omogućen je pris¬
tup vatrogasne tehnike i opreme do požarišta, vatrogas¬
ci se lakše raspoređuju na obrambenu crtu i lakše se
opskrbljuju sredstvima za gašenje. S prosječnom širi¬


Šumarski list br. 1-2, CXXVIII (2004), 55-61


metnica je višenamjenska. Ponajprije su prometnice u
funkciji gospodarenja šumama, što za krško područje
znači uspješno provođenje mjera uzgoja i zaštite s po¬
sebnim naglaskom na zaštiu od požara, a potom iskorišćavanje
glavnih i sporednih šumskih proizvoda te
korištenje općekorisnih šuma. Mnoge su dionice šum¬
skih prometnica prošle preko ili pored poljoprivrednih
površina i na taj način omogućile i olakšale obnovu i
obradu tih površina. Nema dvojbe da su obrađene po¬
ljoprivredne površine prava zapreka za širenje eventu¬
alnog požara, pa je izrada prometnica neizravna, a isto¬
dobno preventivna mjera u zaštiti šuma od požara, jer
su prometnice omogućile i olakšale obradu i uređiva¬
nje poljoprivredne površine. Preventivne mjere su naj¬
učinkovitija metoda borbe u zaštiti šuma od požara, a
izgradnjom prometnica postižu se uvjeti za poduzima¬
nje preventivnih mjera. Naprijed je naglašeno značenje
prometnica u gospodarenju šumama i poljoprivrednim
površinama, što je istodobno i biološka preventiva u
zaštiti od požara. Uz veliko značenje prometnica u bio¬
loškoj preventivi, njihovu vrijednost treba istakći i kod
organiziranja motrilačke - dojavne i ophodarske služ¬
be, što bi se moglo nazvati tehničkom preventivom.


Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima pu¬
ta, izvodi se po načelima šumarske znanosti i po pro¬
gramima gospodarenja šumama. Činjenica da su poža¬
ri pojava s kojom se mora računati, pa iz tih zazloga
programi gospodarenja moraju uz preventivne mjera
zaštite šuma od požara dati i prijedlog mogućnosti pri¬
stupa za gašenje eventualnog požara. Prosjekama s ele¬
mentima puta nije zadaća da "čekaju" eventualni po¬


nom prometnice oko 4 m, odnosno ukupna širina pro¬
sjeke bez vegetacije je oko 6 m, nije zapreka za širenje
eventualnog požara, ali je prostor za postavljanje
obrambene vatrogasne crte, na kojoj su stvoreni uvjeti
za korištenje tehničkih dostignuća. Nužno je napome¬
nuti, koristeći iskustva gasitelja, da pri jakom vjetru, na
tako relativno uskom prostoru, nije sigurno po gasitelje
suprostavljati se vatrenoj oluji.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 62     <-- 62 -->        PDF

P. Jurjević, I. Tolić: ŠUMSKE PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE
Šumarski list br. l 2, CXXVIII (2004), 55-61
Svako improviziranje šumskih prosjeka kojima se
želi zapriječiti širenje požara, ako nije temeljeno na
biološko-šumarskoj znanosti, gubitak je vremena, pro¬
stora i sredstava. Čišćenje koridora na šumskim površi¬
nama uz prometnice širine 15 do 20 m nije opravdalo
uloženi trud. Nije biološki opravdano ni protupožarno
korisno u srednjedobnim ili zrelim borovim sastojina¬
ma "brijati" prizemnu etažu, ili pravljenje koridora od¬
nosno "tampon zona" između državnih šuma i privat¬
nih posjeda. Provoditi u sastojinama mjere njege je
gospodarska obveza. Te mjere uključuju čišćenje, pro¬
rede, kresanje donjih grana i druge radnje koje imaju
uzgojno-zaštitnu funkciju i podupiru formiranje autoktonih
listača. Takve mjere u sastojinama sadrže i ele¬
mente zaštite šuma od požara, a posebno dolaze do
izražaja estetske osobine šume, ako se mjere njege pro¬
vode uz javne prometnice.


Prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata


izrađuju se radi zaštite vodova, odnosno radi sigurno¬
sne udaljenosti nadzemnih elektroenergetskih vodova
od bilo kojega dijela stabla na trasi elektrovoda. Izra¬
đuje se na temelju Pravilnika o tehničkim normativima
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od l kV do 400 kV. Za izgradnju je po¬
trebna lokacijska dozvola i rješeni imovinsko pravni
odnosi - pravo služnosti. Nakon stjecanja prava služ¬
nosti, investitor može otpočeti izradu prosjeke, suklad¬
no s projektnom dokumentaijom, a po načelima šumar¬
ske znanosti i u dogovoru s vlasnikom šume. Širina
prosjeke mora osigurati sigurnosnu udaljenost vodova
(3,0 m) od bilo kojeg dijela stabla. Za vodove nazivnog


ZAKLJUČAK


1.
Šumski požari javljaju se na svim geografskim širi¬
nama i pod različitim klimatskim uvjetima, u zem¬
ljama s visokim i slabo razvijenim kulturama, s vi¬
sokim i niskim standardom, u krajevima s gusto i
slabo naseljenim stanovništvom. Šumski požari su
veliki svjetski problem, jer svake godine prouzroče
velike izravne i neizravne štete u razmjerima i eko¬
loških katastrofa.
2.
Protupožarna preventiva je najučinkovitija borba
protiv šumskih požara, a može biti biološka, tehni¬
čka i edukativna. Svaka od navedenih mjera ima za
cilj da ne dođe do požara, ili ako i dođe, da omogući
njegovo učinkovito i brzo zaprečavanje i gašenje.
3.
Protupožarne prosjeke su jedna od mjera zaštite šu¬
ma od požara, a mogu biti kao zapreka za širenje nanapona
110 kV i za više nazivne napone sigurnosna
udaljenost mora se održati i u slučaju pada stabla. Pri¬
marna namjena prosjeke je u funkciji normalnog rada
elektroenergetskog voda, a istodobno i radi zaštite od
požara, jer se održavanjem prosjeke osigurava da vo¬
dovi ne dodiruju dijelove stabla, pri čemu su izbjegnuti
preskočni naponi "vodič - stablo", što u protivnom
vrlo često prouzroči iskrenje, odnosno šumski požar.


Prosjeke na trasi elektroenergetskog voda nisu za¬
preke za širenje požara. Isto tako nisu ni prikladne za
postavljannje obrambene vatrogasne crte, jer su naj¬
češće nepovoljno postavljene na smjer širenja požara,
ili su neprohodne zbog konfiguracije terena, a ako je
vod pod naponom, ispod voda je nesigurno rukovati
vatrogasnom opremom.


Prosjeke ispod elektrovodova treba održavati, kako
elektrovodiči ne bi prouzročili iskrenje i požar, ili da
eventualni šumski požar ne uništi elektroenergetski vod.
U požaru redovito izgore ili tehnički oslabe električni
stupovi, ako oko njih nije očišćena goriva masa. Isto
tako, ispod i uz elektrovodove ne smije biti složena go¬
riva masa, jer se pri izgaranju te mase stvara visoka tem¬
peratura i vatreni vrtlog koji uništava elektrovodiče.


Kod održavanja koridora ispod elektroenergatskih
vodova, vlasnici tih objekata i uz to što su stekli pravo
služnosti, trebli bi surađivati s vlasnicima, odnosno gos¬
podarima šuma zbog pravilnog obavljanja radova. Tre¬
ba imati na umu da na požarno ugroženom području
neke brzorastuće vrste godišnje prirašćuju i do jednog
metra, pa kao takve brzo urašćuju u elektrovodove.


-
Conclusion
stalog požara ili protupožarna linija za gašenje poža¬
ra. Klasične protupožarne prosjeke postupno se na¬
puštaju, a sve više se izrađuju protupožarne prosjeke
s elementima puta koje imaju višestruku funkciju.


4.
Sve šumske prosjeke na neki način imaju i protupo¬
žarnu zaštitu, ali ni jedna prosjeka nije fizička za¬
preka za širenje eventualnog požara. Na terenu, a
posebice na požarom ugroženim područjima, zbog
klimatskih prilika i velike proizvodnje bimase nije
moguće posve od vegetacije očistii prosjeku, a nje¬
na širina zbog zračnih strujanja najčešće nije dostat¬
na. Iskustva su pokazala da je velik trošak izrade
takvih prosjeka, a istodobno velika površina šum¬
skog zemljišta izuzeta iz kvalitetne biljne proizvod¬
nje. Na takvim površinama moguće su i erozije tla.
LITERATURA - References


Vasić, M., (1984): Zaštita šuma od požara, Beograd Projekt obnove i zaštite obalnih šuma (2000), Split
Pravilnik o zaštiti šuma od požara (2003), Zagreb Savjetovanje o oaštiti šuma od požara (2001), Split
60
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 63     <-- 63 -->        PDF

P. Jurjević. 1. Tolić: SlJMSKH PROSJEKE NISU ZAPREKE ZA POŽARE
SUMMARY: Forest fires are a natural phenomenon that causes enormous
economic damage and often lead to ecological catastrophes. They occur at all
latitudes and under varying climatic conditions, in countries with different
levels of standard and culture. Faced with serious direct and indirect impacts
of forest fires, various preventive and repressive measures concordant with
natural conditions and material means are undertaken to control them. The
efficiency of stopping the spread of fires and their control depends primarily
on the applied preventive measures. All preventive measures have equal
importance regardless of their educational, biological or technical nature.
Forest tracks are often used as a means of controlling forest fires.


In practice, forest tracks may have several purposes and are usually built
with a defined task in mind. In terms of purpose, method of construction and
manner of application, they may serve as forest boundaries, as silvicultural
tracks - narrow snipe tracks, hunting tracks, tracks below transmissions lines,
fire lines and others.


Fire lines used to be one of the standards of preventive protection of
forests from fires. They were mostly built in areas threatened by fires, in the
Mediterranean vegetation zones with an exceptionally high biomass produc¬
tion. They were placed vertically to the contour lines and were therefore often
very steep and difficult to access. The width of the lines was regulated by law
(from 5 to 15 m) and depended on the type of forest vegetation, terrain config¬
uration, wind power and other factors contributing to the spread of fires. The
width of fire lines and their efficacy in the field regularly gave rise to contro¬
versies and doubts about their usefulness. It was shown in practice that fire
lines could not be kept completely clear from vegetation and that their func¬
tion in stopping large forest fires did not justify their construction. It is either
impossible or very difficult to set afire defence line in the tracks built with the
above elements, as their steepness and inaccessibility make it very hard for


firefighters and fire fighting equipment to approach them.


AH other kinds of tracks built in forests have special purposes but may also
be used in fire control. Tracks below major electro-energetic facilities are
built to protect transmission lines. Therefore, they are constructed and main¬
tained with the aim of enabling the normal functioning of electrical facilities
and not of preventing the spread of forest fires.


Fire lines with elements of roadways are increasingly being built to pre¬
vent and repress forest fires. They are preventively used in silvicultural-management
treatments and other forest management activities. Fire extinction,
that is, the application of repressive measures, is much more efficient in areas
with access roads and in areas where these facilities have enabled and allevi¬
ated the previously applied forest tending activities. Classical fire lines are
gradually being abandoned, particularly in steep and inaccessible areas.


Key w o rds: forest fires, forest fire protection, preventive measures, for¬
est tracks, fire lines, fire lines with elements of roadways, lines below electroenergetic
facilities, clearing fire lines, forest tending, biomass, flammable
material, fire fighting equipment, fire line


Šumarski list br. 1-2. CXXVI1I (2004). 55-61
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 64     <-- 64 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
OGRANAK BJELOVAR
Matošev Trg l
43000 BJELOVAR


povodom obilježavanja 20. lipnja


DANA HRVATSKOG ŠUMARSTVA


130 GODINA ORGANIZIRANOG ŠUMARSTVA BJELOVARSKOG KRAJA
raspisuje natječaj za
1. BJELOVARSKI SALON FOTOGRAFIJE "ŠUMA OKOM ŠUMARA"


koji će se održati u Maloj galeriji Gradskog muzeja
u Bjelovaru od 19. lipnja do 11. srpnja 2004.
Biti će izloženo 80 - 100 fotografija, koje će oda¬
brati kvalificirani stručni žiri.


Ocjenjivački sud odabrati će 3 najbolja rada, a
prvonagrađenom autoru biti će priređena samostalna
izložba u sklopu 2. BJELOVARSKOG SALONA FO¬
TOGRAFIJA sljedeće godine, koja će biti zasebno
predstavljena u katalogu 2. Salona.


Pravila natječaja:


a) motiv ne smije izlaziti iz okvira naslova "Suma
okom šumara"
b) na natječaju mogu sudjelovati samo članovi Hrvat¬
skoga šumarskog društva
c) svaki autor može sudjelovati s najviše 10 pojedi¬
načnih ili sa 3 serije po 4 fotografije
d) na natječaj se šalju neopremljene fotografije na sjaj¬
nom papiru formata 20x30 cm snimljene u tehnici:


crno-bijela, color, digitalna, digitalizirana


e) poslati točne podatke o autoru i fotografijama (ob¬
vezno ispuniti prijavnicu)


f) fotografije poslati do 1. svibnja 2004. na adresu:
HŠD Ogranak Bjelovar, uz napomenu: "fotografije
za natječaj" 1. BJELOVARSKI SALON FOTO¬
GRAFIJA


g) organizator se obvezuje o svom trošku izraditi uve¬
ćanja, koja će biti izložena, istovjetna poslanim fo¬
tografijama


h) organizator se obvezuje primljene materijale o
svom trošku vratiti autoru u roku od mjesec dana
nakon izložbe


i) organizator ima pravo postavljanja izložbe naknad¬
no i na drugim mjestima


j) sudionici izložbe jednokratno ustupaju autorska
prava organizatoru za potrebe reproduciranja izlo¬
ženih djela u katalogu, na plakatu, promidžbenim
materijalima i u medijima.


Prijavnicu i detaljnije informacije o natječaju i iz¬
ložbi možete zatražiti na:
E-mail: zeljko.gubijan@hrsume.hr ili osobno na
broj: 098-453-324


Organizacijski odbor