DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXVIII (2004). 3-11
UDK 630* 188 (001)


FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacquetio-Fagetum
Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) U VEGETACIJI HRVATSKE


PHYTOSOCIOLOGICAL-SYNTAXONOMIC ANALYSIS OF ASS. Hacquetio-Fagtum
Košir (Aremonio-Fagion} IN THE VEGETATION OF CROATIA


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: V radu se iznosi analitički prikaz florističkog sastava as.
Hacquetio-Fagetum u Hrvatskoj. Na temelju vlastitih istraživanja, kao i na te¬
melju literaturnih podataka as. Hacquetio-Fagetum treba smatrati u užem
smislu (sensu stricto), tj. njen areal treba ograničiti na areal vrste Hacquetia
epipactis. Kao najznačajnija karakteristična i dominantna vrsta asocijacije
ističe se reliktna ilirikoidna vrsta Hacquetia epipactis, što navedenoj vrsti
daje izuzetnu dijagnostičku vrijednost. U nomenklaturnom smislu ime "Hac¬
quetio-Fagetum Košir 1962" koorigirano je u skladu sa suvremenim fitoce¬
nološkim kodeksom u Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979, a kao nomenklatureni
tip (holosyntypus treba uzeti snimku 6 u tablici 4 (Košir 1979:
168). As. Hacquetio-Fagetum u svojoj rasprostranjenosti u Hrvatskoj ograni¬
čena je na njen zapadni i sjeverozapadni dio.


Ključne r ij e ci: As. Hacquetio-Fagetum, analitički prikaz florističkog
sastava, vegetacija Hrvatske


UVOD - Introduction


Kako je već odavno dobro poznato, prva sustavna getum ´silvaticae´ croaticum boreale" i "Fagetum ´silfitocenološko
sintaksonomaka istraživanja šumske ve¬ vaticae´ croaticum australe". Isti autor u sklopu prvo¬
getacije u Hrvatskoj proveo je botaničar Ivo Horvat i ga kompleksa razlikuje nekoliko subasocijacija "Fage¬
rezultate svojih istraživanja objavio u danas, možemo tum croaticum subas. montanum -lathyretosum i coiyreći,
klasičnom djelu "Biljnosociološka istraživanja daletosum\ te "Fagetum croaticum subas. abietetošuma
u Hrvatskoj" (usp. Horvat 1938). Horvat je, sum". U sklopu drugoga kompleksa, prema orografkao
stoje također poznato, izvršio fitocenološku anali¬ skom načelu razlikuje čiste bukove šume -"Fagetumzu lužnjakovih, kitnjakovo-grabovih, bukovih, buko-croaticum (australe] subas .montanum i subas. subal


vo-jelovih i smrekovih šuma, a u kratkim se crtama pinum\ te mješovite bukovo jelove šume -Fagetumosvrnuo i na šume pitomoga kestena, crne johe te crno¬ croaticum (australe) subas. abietetosum". Netom na¬
ga bora. vedenu, prvotnu koncepciju fitocenološke raščlanjeno


Budući da će nas u ovome radu zanimati bukove sti hrvatskih bukovih šuma, Horvat uglavnom više
šume, zanimljivo je naglasiti daje Horvat, kao stoje nije mijenjao, ali ju je neznatno nadopunio (usp.
poznato, sve bukove šume, u fitocenološko-sintakso-Horvat 1950, 1962, 1963) izdvajanjem posebne subnomskom
smislu, obuhvatio jednom jedinstvenom asocijacije "primorskih" bukovih šuma -"Fagetum
asocijacijom "Fagetum ´silvaticae´croaticum" i u nje¬ croaticum seslerietosum". Napokon, treba istaći da je
nom sklopu razlikovao dva osnovna kompleksa -"Fa-Horvatov naziv za bukove šume "Fagetum sylvaticae
croaticumn" potpuno ilegitimno preimenovan u "Fa¬
getum illyricum" (usp. Horvat et al. 1974), iako su
oba sklopa, također, ilegitimna (usp. Bar k m an i dr.


Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2,
HR -l O 000 Zagreb, Croatia 1986, Web e r i dr. 2000).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 6     <-- 6 -->        PDF

l. Trinajstić: FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacquetio-Fagetum ... Šumarski list br. 1-2, CXXVIII (2004), 3-11
Budući da se tijekom vremena fitocenološkim is¬
traživanjima čistih bukovih i mješovitih bukovo-jelovih
šuma u prvoj polovici, a posebice u drugoj polovici


20. stoljeća posvećivala znatna pozornost, bilo je jasno
da se "klasična" Horvatov a koncepcija neće moći
održati.
Najprije je Tregubov (1941) izvršio florističku
analizu bukovo-jelovih šuma i izdvojio ih u posebnu
asocijaciju Fago-Abietetum croaticum, ali je ta kon¬
cepcija Tregubova iz 1941. godine ostala u potpu¬
nosti nezapažena, a uvriježila se kasnije imenovana
asocijacija Abieti-Fagetum dinaricum Tregubov (usp.
Tregubov 1957). Tek nedavno su M a r i n č e k i dr.
(1992) potpuno ilegitimno za dinarsku asocijaciju bu¬
kovo-jelovih šuma mehanički protegnuli ime Omphalodo-
Fagetum na čitav areal bukovo-jelovih šuma Di¬
narida, o čemu će biti govora drugom prilikom.


Najveće sintaksonomske promjene doživjele su one
čiste bukove šume koje je Horvat (1938) označio
kao "Fagetum silvaticae croaticum boreale". Prvi po¬
kušaj revizije izvršio je Košir (1962) koji iz razmjer¬
no malenog područja Gorjanaca u graničnom dijelu
Slovenije prema Hrvatskoj imenuje nekoliko novih
asocijacija čistih bukovih šuma, ali bez odgovarajućeg
analitičkog prikaza florističke strukture, pa su novo¬
imenovane asocijacije ostale invalidno opisane i pred¬
stavljale "nomina nuda". Tek više godina kasnije Ko¬
šir (1979) daje prikaz florističke strukture prije ime¬
novanih asocijacija pomoću analitičkih fitocenoloških
tablica. Koristeći se Horvatovim podacima objavljuje i
Borhidi (1963, 1965) nekoliko samostalnih asocija¬
cija (as. Lamio orvalae-Fagetum, Vicio-oroboidi-Fagetum)
čistih bukovih šuma.


Između nekoliko ("Querco-Fagetum, Hacquetio-
Fagetum, ´Ennaeaphyllo ´-Fagetum, ´Savensi ´-Fage¬
tum, Isopyro-Fagetum, Arunco-Fagetum ") prvo samo
imenovanih i invalidno opisanih (usp. Košir 1962),


kasnije i podrobnije sintaksonomski analiziranih asoci¬
jacija (Košir 1979), tijekom vremena posebnu je po¬
zornost pobudila asocijacija Hacquetio-Fagetum, koju
za Hrvatsku pod tim imenom prvi navodi Trinajstić
(1995), a detaljnije o njoj u najnovije vrijeme rasprav¬
ljaju Vukelić i Baričević (2002). Navedeni au¬
tori, koristeći fitocenološke snimke Horvata (l938) i
Lj. Regule - Bevi lacqua (1978) prikazuju flori¬
stički sastav navedene asocijacije samo u sklopu sintet¬
ske tablice (stupci 3 i 4). Vukelić i Baričević
(2002) preuzeli su sve one podatke koje Horvat
(1938) navodi kao "Fagetum ´silvaticae´ croticum
montanum-lathyretosum´, te Regula -Bevilacqua
(1978), kao "Fagetum illyricum montanum subas.
lathyretosum\ ukupno 31 fitocenološku snimku. Po¬
drobnijom analizom mogli smo ustanoviti da samo 13
snimaka koje je objavio Horvat (1938: Križaljka 3) i
7 snimaka koje je objavila Regula -Bevilacqua
(1978: Tablica 40) odgovaraju optimalno razvijenoj as.


Hacquetio-Fagetum.


Zbog toga je bilo potrebno floristički sastav as.
Hacquetio-Fagetum iz Hrvatske prikazati i u obliku
analitičke tablice. Napokon, bilo je isto tako potrebno
u nomenklaturenom smislu izvršiti korekciju samoga
imena as. Hacquetio-Fagetum u skladu s važećim nomenklaturnim
kodeksima (Bar k m an i dr. 1986, We¬
ber i dr. 2000). Ime navedene asocijacije treba korigi¬
rati u Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979.


Napokon, nedavno je Willner (2001) osporio sa¬
mostalnost as. Hacquetio-Fagetum, ali je to tipično
srednjoeuropsko gledište, koje ime "Galio odorati-Fagion"
proteže i na onaj kompleks koji su T6rok i dr.
(1989) označili imenom Aremonio-Fagion. Tu bi se
moglo postaviti pitanje da lije Aremonia agrimonoides
dobro izabrana kao dio binoma "Aremonio-Fagetum",
ali prema načelu prioriteta bilo bi ilegitimno izabrati
neku drugu vrstu za isti sadržaj.


ANALITIČKI PRIKAZ FLORISTIČKOG SASTAVA as. Hacquetio-Fagetum
U HRVATSKOJ - Analytical relation of floristic composition
of the Ass. Hacquetio-Fagetum in Croatia


As. Hacquetio-Fagetum floristički je analizirana na
više lokaliteta sjeverozapadne Hrvatske (Velika Kape¬
la, Samoborsko gorje, Cesargradska gora, Brezovica,
Strahinjčica, Ivanščica), upravo na onom prostoru na
kojemu je zabilježena najveća koncentracija reliktnih,
ilirikoidnih elemenata (usp. Trinaj stić 1992, 1995,
1997). Njen floristički sastav prikazan je u tablici l,
koja je sastavljena na temelju 9 fitocenoloških snima¬
ka. Snimke potječu sa sljedećih lokaliteta (područja):


l. Snimka: Cesargradska gora; 2. snimka: Velika Kape¬
la - Jasenak (Vrelo); 3. snimka: Ivanščica - Oštrc iz¬
nad Lobora; 4. snimka: Reka draga u podnožju Japeti¬
ća; 5. snimka: Samoborsko gorje - Palačnik (Hajdovčak);
6. snimka: Samobor, u podnožju planinarskog
puta za Palačnik; 7. snimka: Hrvatsko zagorje: Brezo¬
vica; 8. snimka: Hrvatsko zagorje: Brezovica; 9. snim¬
ka: Hrvatsko zagorje: Strahinjčica.


Analizom florističkog sastava u tablici l ustanov¬
ljeno je da as. Hacquetio-Fagetum obuhvaća 146 vrsta.
Broj vrsta po pojedinim snimkama kreće se između 42
i 73 vrste ili prosječno 59, 8 vrsta po snimci. U svim fi¬
tocenološkim snimkama zabilježene su 4 vrste, u više
od 50 % snimaka zabilježeno je 37 vrsta ili 25, 3 % od
ukupnog florističkog sastava. U samo jednoj fitoceno
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKO-S1NTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacguetio-Fagetum ... Šumarski list br. 1-2, CXXVIII (2004), 3-11
loškoj snimci zabilježene su 53 vrste ili 36,3 % od
ukupnog florističkog sastava.


Kao dominantna karakteristična vrsta asocijacije
ističe se Hacquetia epipactis, reliktna i endemična
ilirikoidna vrsta monotipskog roda Hacquetia. Upravo
areal vrste H. epipactias (si. 1) ujedno je i areal as.
Hacquetio-Fagetum. Kao regionalno karakteristične
vrste asocijacije mogu se navesti još i Ruscus
hypoglossum, te Ilex aquifolium. Vrsta Epimedium
alpinum shvaćena je kao regionalno diferencijalna
vrsta asocijacije.


Kao karakteristične vrste sveze Aremonio-Fagion
zabilježene su 22 vrste; karakterističnih vrsta reda
Fagetalia i razreda Querco-Fagetea zabilježeno je
ukupno 91 vrsta, a kao pratilice zabilježena je 21 vrsta.
Istovremeno izvršena je i reklasifikacija pojedinih
karakterističnih vrsta pojedinih sintaksona, te pratilica.


Slika l. Areal ilirikoidne vrste Hacquetia epipactis (Scop.) DC.
(Trinajstić 1992)
Fig. I Range of the illyricoid species Hacquetia epipactis (Scop.)
DC. (Trinajstić 1992)


Tablica l. Ass. Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979.


Broj snimke: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I
Veličina snimke m2: 200 500 500 900 400 200 400 900 500
Broj vrsta po snimci: 52 57 73 65 71 71 55 42 53
As.:


B Ilex aquifolium 1.2 2.3 2


C Hacquetia epipactis 2.2 1.2 3.3 2.3 2.3 1.3 2.3 1.2 1.3 9
Ruscus hippoglossum + +.2 +.2 +.2 +.2 5
Epimedium alpinum (loc.) 1.3 3.3 3.3 3
Ilex aquifolium + 1


Aremonio-Fagion :
A Prunus avium + + + 3
B Euonymus latifolius + + 2.1 2.3 + 5


Staphylea pinnata +.2 + + 3.3 4
Rhamnus fallax + 1
C Cyclamen purpurscens + + + + + + + 7
Aposeris foetida + 3.4 2.3 + 1.2 +.2. 6
Lamium orvala + + + + 1.1 5
Helleborus niger 1.2 + + 1.1 4
Helleborus atrorubem 1.1 + + 3
Prunus avium 1.1 + + 3
Aremonia agrimonoides +.2 + +3 3
Actaea spicata + + + 3
Isopyrum thalictroides +.3. 1.1 2
Cardamine trifolia +.2 + 2
Vida oroboides + + 2
Homogyne sylvestris + + 2
Staphylea pinnata + + 2
Omphalodes verna 1.3 1
Calamintha grandiflora + 1
Knautia drymeia + 1
M e lie a nutans + 1
Aruncus dioicus + 1
Senecio ovirensis + 1
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 8     <-- 8 -->        PDF

1. Trinajstić: FITOCENOLOŠKO-S1NTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacguetio-Fagetum ... Šumarski list br. 1-2, CXXVI1I (2004), 3-1


Euphorbia carniolica + 1
Fagetalia:
A Fagus sylvatica 4.4 4.2 5.5 3.1 5.5 4.4 5.5 3.1 4.4. 9
Quercus petraea + + + 1.1 4
Carpinus betulus + + 1.1 3
Acer pseudoplatanus + + + 3
Acer campestre + + +. 3
Tilia platyphyllos + 1
B Fagus sylvatica 1.1 1.1 + 3.3 1.1 3.3 1.1 +.2 +.2 9
Rubus hirtus 1.3 + + + + 2.3 2.3 + 8
Rosa arvemis +.2 + +.3 +.2 + + + 7
Daphne mezereum + + + + + + 6
A cer peudoplatanus + + + + + + 6
Ulmus glabra + + + + 4
Acer campestre + + + + 4
Coiylus avellana 1.2 +.2 +.2 3
Acer platanoides + + 1.1 3
Carpinus betulus + + + 3
Sorbus aria + + + 3
Crataegus laevigata + + + 3
Lonicera xylosteum +.2 + 2
Abies alba + + 2
Lonicera caprifolium + + 2
Fraxinus excelsior + 1
Viburnum opulus + 1
Pynts communis + 1
Tilia platyphyllos + 1
Tilia cordata + 1
C Asarurn europaeum +.2 2.2 1.3 1.3 +.2 +.2 1.3 +.2 8
Sanicule eumpaea + +.2. 1.2 1.3 +. + + + 8
Dryopteris filix-mas +.2 +.2 +.2 +.2 1.1 2.2 2.2 7
Mercurialis perennis 2.3 + + + 1.3 1.3 1.3 7
Dentaria bulbifera + + 1.1 1.1 1.2 1.2 + 7
Galiitm odoratum +.3 +.3 +.3 + 1.1 +.3 +.3 7
Pulmonaria officinalis 1.1 +.2 + + + + + 7
Galeobdolon luteum + + + + + + + 7
Carex sylvatica +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 6
Dentaria ennaeaphyllos 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1 5
Fagux sylvatica 1.1 + + 1.3 + 5
Polvgonatum multiflorum + + +.3 + 1.1 5
Euphorbia amvgdaloides +.2 1.2 + + + 5
Euphorbia dulcis + 1.1 + + + + 5
Lathyrus vernus 1.1 + + + + 5
Lilium martagon + + + + + 5
Paris quadrifolia + + + + + 5
Brachypodium sylvaticum +.2 1.2 +.2 +.2 4
Symphytum tuberosum 1.2 + + + 4
Galium sylvaticum + 1.1 + + 4
Carex digitata +.2 +.2 +.2 +.2 4
A thyrium filix-foemina +.2 +.2 +.2 +.2 4
Hepatica nobilis 1.2 1.2 + 3
Campanula trachelium + 1.1 1.1 3
Phyllitis scolopendrium +.2 +.2 +.2 3
Viola reichenbachiana + + + 3
Arum maciilatum + + + 3
Polystichum lobatum +.2 +.2 2
Neottia nidus-avis + + ->
Phyteuma spicatum + + ž2
Leucoium vernum + + 2
Festuca svlvatica 1.2 1
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 9     <-- 9 -->        PDF

1. Trinajstić: F1TOCENOLOŠKO-SINTAK.SONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacguetio-Fagetum Šumarski list br. 1-2, CXXVII! (2004), 3-11
Carexpilosa
Poa nemoralis
Astragalus glycyphyllos
Abies alba
Veronica urticifolia
A Ilium ursinum
Cephalanthera damasonium
A Ilium ursinum
Domnicum austriacum
Quercus petraea
Acer campestre
Phyteuma halleri
Helleborus dumetorum
Fragaria elatior
Thalictrum aquilegifolium
Lunaria rediviva
Galanthus nivalis


Querco-Fagetea:
A Acer obtusatum
B Cornus sanguinea


Cornus mas
Viburnum lantana
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Fraxinus ornus
Sambucus nigra
Euonymus verucosus
Acer obtusatum
Rhamnus catharticus


C Hedera helix
Anemone nemorosa
Tamus communis
Senecio ovatus
Myeelis muralis
Clematis vitalba
Primula ulgaris
Glechoma hirsuta
Potentilla micrantha
Fraxinus ornus
Veronica chamaedrys
Listera ovata
Tanacetum corymbosum
Convallaria majalis
Geum urbanum
Mercurialis ovata
Campanula persicifolia
Vincetoxicum hirundinaria


Pratilice (Comp.):


C Pteridium aquilinum
Gentiana asclepiadea
Aconium vulparia
Ajuga reptans
Polypodium vulgare
Fragaria vesca
Luzulapilosa
Circaea lutetiana
Prenanthes purpurea
Castanea sativa


+.2


+


+
+


+.3
+
+
+
1.1
+


+


1.1


+


+


1
+.2 1
+.2 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ + 2
+.3 1.2 + + + 5
+ +.2 + + 5
+ + 1.1 4
+.2 + +. 4
+.2 + + + 4
+ + + 4
1.2 + 2
+ + 2
+ 1
+ 1
1.3 + +.3 + + +.3 1.3 1.3 9
2.3 1.1 3.3 3.3 + 6
+ + + + +.2 6
1.1 + + + 5
+ + + 4
+ + + 4
1.2 + + 3
+ + + 3
+ +.2 2
+ 2
+ + 2
+ + 2
+ + 2
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1.1 + + 5
+ + + + + 5
1.1 + + + 4
+ + + 4
+ +.2 +.2 3
+ +.3 2
+ +.2 2
+ 2
+ + 2
+ + 2


A - Drveće (Trees), B - Grmlje (Shrubs), C - Zeljasto bilje (Herbs)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 10     <-- 10 -->        PDF

1. Trinajstić: FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacqiietio-Fagetum Šumarski list br. 1-2. CXXVII1 (2004), 3-11
RASPRAVA - Discussion


Od vremena kada je napuštena koncepcija prema ko¬
joj bi sve bukove šume jugoistočno od Alpa, ponajprije
u Hrvatskoj, pripadale jednoj jedinstvenoj asocijaciji
"Fagetum silvaticae croaticum", kako je to zastupao
Horvat (1938), broj asocijacija bukovih šuma počeo
se naglo povećavati, kako je to i uvodno istaknuto. Na¬
čelo cijepanja jedinstvene asocijacije bukovih šuma sas¬
tojalo se u tome, da su novoopisane asocijacije dobile
nominalno, uz obvezatni "Fagetum", kao dio kombina¬
cije, još i ime po nekoj od vrsta za koju su pojedini auto¬
ri smatrali da bi najtočnije određivala sadržaj takve nove
nomenklaturne kombinacije. Zanimljivo je naglasiti da
su autori takvih kombinacija izabrali najvećim dijelom
upravo one vrste koje smo svojevremeno (usp. Tri¬
najstić 1992, 1995, 1997) označili kao ilirikoidne. To
su npr. Vida oroboides i Lamium orvala -Vicio oroboidi-
Fagetum, Lamio orvalae-Fagetum (Borhidi
1965), Hacquetia epipactis, Aruncus dioicus i Dentaria
trifolia (="Cardamine savensis") — Hacquetio-Fagetum,
Arunco-Fagetum "Savensi"-Fagetum (Košir
1962, 1979), pa Omphalodes verna -Omphalodo-Fagetum
(M a r i n č e k i dr. 1992). Napokon i samo ime Horvatove
sveze "Fagion illyricum" preimenovano je pre¬
ma ilirikoidnoj vrsti Aremonia agrimonoides u Aremonio-
Fagion (T6rok i dr. 1989).


Broj ilirikoidnih vrsta, kako smo ih shvatili (usp.
Trinajstić 1992, 1995, 1997) je i veći, pa bi se broj


asocijacija neutrofilnih bukovih šuma u sklopu sveze
Aremonio-Fagion mogao nominalno i dalje povećava¬
ti, što bi moglo dovesti do "inflacije" sintaksona u sta¬
tusu asocijacije, slično kako je to svojevremeno istak¬
nuo P i g n a 11 i (l 968) s inflacijom imenovanja i opisi¬
vanja viših sintaksona.


Ako nomenklaturno shvatimo da u florističkom
sastavu usko shvaćene asocijacije, ona vrsta po kojoj
je asocijacija dobila ime, mora biti zastupljena prak¬
tički u 100 % fitocenoloških snimaka, tada takve vrste
kao što su npr. Lamium orvala, Vida oroboides, Hac¬
quetia epipactis, Dentaria trifolia, Omphalodes verna


itd. u svakom pojedinom slučaju moraju biti zastu¬
pljene bar u 100 % snimaka. Nezgoda i dvojba pojav¬
ljuje se tada, kada dvije ili više od navedenih vrsta pri¬
dolaze u jednoj te istoj snimci, npr. Lamium orvala i
Hacquetia epipactis ili Vida oroboides i Hacquetia
epipactis. U takvim slučajevima povod opredjeljenju
jednoj ili drugoj asocijaciji treba tražiti u nekim dru¬
gim parametrima, kao što su nadmorska visina, ekspo¬
zicija, matični supstrat, dubina tla, pH tla i si., a u kon¬
kretnom slučaju as. Hacquetio-Fagetum i u korologiji.
Naime, vrsta Hacquetia epipactis ima znatno uži areal
od vrsta Vida oroboides ili Lamium orvala (si. 2), pa
opseg asocijacije treba ograničiti na temelju areala, u
ovom slučaju areala vrste Hacquetia epipactis, kako je
to netom bilo istaknuto. Tako s obzirom na rasprostra-


B


Vicia oroboides


Slika 2. Areali ilirikoidnih vrsta: AT´Lamium orvala L.; B/ Vida oroboides Wulf. (Trinajstić 1992)
Fig. 2 Ranges of illyricoidspecies: ^/Lamium orvala L.; B/ Vicia oroboides Wulf. (Trinajstić 1992)


njenost, vrsta Vida oroboides ima nešto širi areal, dije¬
lom u ilirskoj, dijelom u srednjoeuropskoj fitogeografskoj
provinciji, dok Hacquetia epipactis ima glavninu
areala u sklopu ilirske provincije. Međutim, budući da


se priklanjamo "florističkom načelu" analizi biljnih za¬
jednica, na prvom mjestu treba uvažavati florističku
strukturu, a tek nakon toga razlike ili sličnosti tražiti i
objašnjavati pomoću drugih parametara, npr. ekoloških
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I. Trinajstić: F1TOCENOLOŠKO-S1NTAK.SONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacguetio-Fagetum ... Šumarski list br. 1-2, CXXV1II (2004). 3-11
čimbenika, fitogeografije, orografije, areala karakteri¬
stičnih vrsta, pokrovnosti i stalnosti karakterističnih
vrsta, te napokon i antropogenih utjecaja, uključivši
način gospodarenja.


U primjeru odnosa vrsta Lamium orvala i Omphalodes
verna radi se s jedne strane o "čistim" bukovim šu¬
mama (Lamio orvalae-Fagetum), a s druge strane o mje¬
šovitim šumama bukve i jele (Omphalodo-Fagetum).
Asocijacija Vicio oroboidi-Fagetum se u sklopu čistih
bukovih šuma sveze Aremonio-Fagion floristički pribli¬
žava zajednicama sveze Fagion (= Eu-Fagion, = Galio
odorati-Fagiori), kao što su npr. Galio odorati-Fagetum
ili Carici pilosae-Fagetum. Takvih parova srodnih aso¬
cijacija mogli bismo navesti bezbroj, ne samo u primjeru
bukovih šuma (npr. Caricipilosae-Carpinetum - Carici


LITERATURA


Barkman,J., J. Moravec,R. Rauschert, 1986:
Code of Phytosociological Nomenclature, 2th
ed. Vegetatio 67: 145-195.


Borhidi , A., 1963: DieZonologie des VerbandesFa¬
gion illyricum. I. Allgemeiner Teil. Acta Bot.
Acad. Sci. Hung. 9: 259-297.


Borhidi , A., 1965: Die Zonologie des Verbandes Fa¬
gion illyricum. II. Systematischer Teil. Acta Bot.
Acad. Sci. Hung. 11:53-102.


Horvat, I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glasn. Šum. Pokuse 6: 127-279.


Horvat, I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. In¬
stitut za šumarska istraživanja NR Hrvatske. Za¬
greb.


Horvat, I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvat¬
ske. Acta Biol. 2, Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 30:
1-179.


Horvat, I., 1963: Šumske zajednice Jugoslavije. Šu¬
marska enciklopedija 2: 560-590. Jugoslavenski
leksikografski zavod. Zagreb.


Horvat,!., V. Glavač, H. Ellenberg, (1974): Ve¬
getation Siidosteuropas. Gustav Fischer. Stutt¬
gart.


Košir, Ž., 1962: Ubersicht der Buchenwalder im
Obergangsgebiet zwischen Alpen und Dinariden.
Mitt. Ostalp.-din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem.
2: 54-66.


Košir, Ž., 1979: Ekološke, fitocenološke in gozdnogospodarske
lastnosti Gorjancev v Sloveniji.
Zborn. Gozd. Lesar. Ljubljana 17: 1-242.


Marinček, L., 1995 : Submontane Buchenwalder
Illyriens. Acta Bot. Croat. 54: 131-140.


Marinček, L., L. Mucina, M. Zupančič, L.
Poldini, I. Dakskobler, M.. Acceto,
1992: Nomenklatorische Revision der illyri-


pilosae-Fagetum, Castaneo-Quercetum -Casteneo-Fagetum,
Seslerio autumnalis-Ostryetum - Seslerio autumnalis-
Fagetum itd.) da se u ovoj prigodi zadržimo samo
na primjerima šumske vegetacije.


Na kraju ovih razmatranja moramo imati na umu i
činjenicu da su sve čiste bukove šume, a pretežito i
mješovite bukovo-jelove šume, dobrim dijelom antro¬
pogeno transformirane, pa će o načinu gospodarenja u
tzv. "privatnim" i tzv. "društvenim", odnosno po novoj
nomenklaturi "državnim" šumama često ovisiti i flori¬
stička struktura pojedinih asocijacija čistih bukovih
šuma. O florističkim razlikama između prašumskih,
tzv. prirodnih i gospodarskih, mješovitih bukovo-jelovih
šuma već smo u nekoliko navrata pisali (Trinaj¬
stić 1970, 1995a).


- References
schen Buchenwalder (Veerband Aremonio-Fa¬
gion). Stud. Geobot. 12: 121-135.


Pignatti , S., 1968: Die Inflation der hoheren pflanzensoziologischen
Einheiten: 85-97. In R. Tiixen
(ed.): Pflanzensoziologische Systematik. W
JunkN.V. DenHag.


Regula - Bevilacqua, Lj., 1978: Biljni pokrov
Strahinščice u Hrvatskom Zagorju. Diss. PMF.
261 str. Zagreb.


T6rok,K., J. Podani, A. Borhidi, 1989: Numeri¬
cal revision of the Fagion illyricum alliance. Ve¬
getatio 81: 169-180.


Tregubov, V. ("S. S."), 1941: Les forets virges montangnardes
des Alpes Dinariques. SIGMA:
1-116. Montpellier.


Tregubov, V, 1957: Gozdne rastlinske združbe. In


V. Trtegubov, M. Čokl (eds.): Prebiralni gozdovi
na Snežniku: 23-65. Institut za gozdno in lesno
gospodarstvo. Ljubljana.
Trinajstić, L, 1970: Prilog poznavanju šumske ve¬
getacije prašumskog rezervata "Čorkova uvala"
u Hrvatskoj. Akad. Nauka Umj. BiH 15 (4):
125-130.


Trinajstić, L, 1992: Contribution to the phytogeographical
classification of the Illyrian floral ele¬
ment. Acta Bot. Croat. 51: 135-142.


Trinajstić, L, 1995: Plantgeographical division of
forest vegetation in Croatia. Annal. Forest. 20
(2): 37-66. Zagreb.


Trinajstić, L, 1995a: Urwald, Naturwald, Wirtschaftswald
ein Vergleich der floristischen
Struktur. Sauteria 6: 109-132.


Trinajstić,
L, (1997): Phytogeographical analysis
of the illyricoid floral element. Acta Biol. Slovenica41
(2-3): 77-85.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 12     <-- 12 -->        PDF

1. Trinajstić: FITOCENOLOŠKO-S1NTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacguetio-h´agetum ... Šumarski list br. 1-2. CXXVI11 (2004), 3-11
Vukelić , J., D. Baričević , 2002: Novije fitoceno- Nomenclature, 3th. ed. J. Veg. Sci. 11: 739-768.


loške spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Willner, W., 2001: Neue Erkentnisse zur Systematik


Sum. list 126 (9-10): 439-457. de r Buchenwalder. Linzer Biol. Beitr. 33 (O.¬
Weber, H. E., J. Moravec, J., J. P. Theurillat, 527-560.
2000: International Code of Phytosociological


SUMMARY: Kroatian botanist Ivo Horvat was made the first systematic
phytocoenological and syntaxonomic research afforest vegetation in Croatia
was made by the botanist Ivo Horvat, who published the results of his
research in what can be said today a classical work "Biljnosociološka istraži¬
vanja šuma u Hrvatskoj" (Horvat 1938). Horvat ecompassed ali Croatian
beech forests, phytocoenologycally by a unique association "Fagetum croat¬
icum ", and that within this association he distinguished two main complexes


"Fagetum ´silvaticae´ croaticum boreale " and "Fagetum ´silvaticae´ croaticum
australe ". In the first complex the same author distinguishes several subassociations
"Fagetum croaticum subas. montanum - lathyretosum and corydaletosum",
and "Fagetum croaticum subas. abietetosum ". In the second complex,
according to the orographic principle, he distinguishes the pure beech forests —
"Fagetum croaticum (australe) montanum and subalpunum" and the mixed
beech-fir forests - "Fagetum croaticum (australe^ subas. abietetosum". The
mixed beech-fir forests thus happened to be within two complexes (partly
"boreale ", partly "australe "). Ho rvat generally did not change thisfirstcon¬
cept of the Croatian beech forest phytocoenological division any more, he just
completed it slightly (cf. I. Horvat 1950) by separating a special subassociation
of "littoral beech forests " "Fagetum croaticum seslerietosum ". Finally,
it is to be noted that Horvat´s name for the beech forests "Fagetum sylvaticae
croaticum " has been changed quite illegitimately into "Fagetum illyricum "
(cf. Horvat et al 1974).


As in the course of time, namely in the first half and especially in the second
half of the 20th century, a considerable attention was being paid to the phyto¬
coenological research of pure beech forests and the mixed beech-fir forests, it
was evident that the "classical" Horvat s concept will not be able to survive.


The biggest syntaxonomic changes happened to the pure beech forests des¬
ignated by H o r v a t (1938) as "Fagetum croaticum boreale ". Thefirstattempt
of revision was made by Košir (1962, 1979, Borhidi 1963, 1965). Of se¬
veral associations f´Querco-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, ´Ennaeaphyllo´-
Fagetum, ´Savensi´-Fagetum, Arunco-Fagetum^, that at first were named only
(cf. Košir 1962) and later analyzedsyntaxonomically more in detail (Košir
1979), special attention has been attracted by the association Hacquetio-Fa¬
getum, reported for Croatia under this name for the first time by Trinajstić
(1995), and discussed more in detail recently by Vukelić & Baričević
(2002). It was necessary to present the floristic composition of the ass.
Hacquetio-Fagetum from Croatia in the form of an analytical table, too.
Finally, it was also necessary in terms of the numenclature to make correction
of the very name of the ass. Hacquetio-Fagetum in compliance with the valid
nomenclatural codes (B a r km a n et al. 1986, Weber et al. 2002). The name
of the said association should be corrected into Hacquetio-Fagetum Košir
(1962) 1979.


The ass. Hacquetio-Fagetum has been analyzed floristically on several
sites in northwestern Croatia (Velika Kapela, Samoborsko gorje, Cesargradska
gora, Brezovica, Ivanščica), in the very area where the highest concentra¬
tion of relict, illyricoidal elements was recorded (cf. Trinajstić 1992,
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1. Trinajstić: FITOCF.NOLOSKO-SINTAKSONOMSKA ANALIZA ASOCIJACIJE Hacquetio-Fagetum ...
1995). Its floristic composition is given in Table 1, made on the basis of9phytocoenological
releves.


It was found out that the ass. Hacquetio-Fagetum comprises 146 species.
The number of species by releve is between 42 and 73 or 59,8 on the average.
In all phytocoenological releves 4 species have been registered, and in more
than 50 % of releves 37 species or 25,3 % of the total floristic composition
were registered. In only one phytocenological releve 53 species or 36,3 % of
the total floristic composition were registered. The dominant and characteris¬
tic species of the association is Hacquetia epipactis, a relict and endemic
illyricoidal species of the monotypical genus Hacquetia. The very habitat of
the species H. epipactis is at the same time the range of the ass. Hacquetio-
Fagetum. As regionally characteristic species of the association, it can be
mentioned Ruscus hypoglossum and Ilex aquifolium. The species Epimedium
alpinum is understood as a regionally differential species of the association.


As characteristic species of the alliance Aremonio-Fagion, 22 species have
been registered; as characteristic species of the order Fagetalia and the class
Querco-Fagetea a total of 91 species have been registered, and as companions
21 species have been registered. At the same time, the reciassijication of indi¬
vidual characteristic species of individual syntaxa, as well as of companion
species was made.


Šumarski list br. l 2. CXXVI11 (2004).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 14     <-- 14 -->        PDF

STIHL