DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 101     <-- 101 -->        PDF

IN MEMORIAM


DRAGUTIN SMOJVER, dipl. ing. (1922 - 2003)


Dana 30. 9. 2003. godine, u bolnici
Rebro umro je u 81. godini života Dra¬
gutin Smojver. Prevezen je u Novu
Gradišku i 3. 10. sahranjen na tamoš¬
njem groblju. Pogrebu su bili nazočni
članovi njegove najuže rodbine: kćerka
Alića i sinovi Jakša i Željko sa svojim
obiteljima, kao i kolege službenici ta¬
mošnje Uprave Šuma, koji nisu zabora¬
vili da je pokojnik u jednom vremenu
svog službovanja bio i direktor tadaš¬
njeg Šumskog gospodarstva.


Kolega Dragutin Smojver rođen je


20. 5. 1922. g. u selu Radovanci kraj
Požege, od oca Andrije i majke rod.
Kovač. Otac mu je bio zidar, a majka
kućanica.
Osnovnu školu završio je 1934. go¬
dine u Velikoj, a realnu gimnaziju 1942.
u Požegi. Rat je proveo u Hrvatskom
domobranstvu od 27. 9. 1942. do 8. 5.
1945. g. Poslije rata upisao se na Poljo¬
privredno-šumarski fakultet, te je na
Šumarskom odsjeku tog fakulteta di¬
plomirao 1950. godine.


Tijekom svoga aktivnog radnog vi¬
jeka radio je na projektiranju i gradnji
šumskih cesta u Gorskom kotaru i na
Velebitu, u sastavu Šumsko-građevnog
poduzeća Delnice. Prjelaskom u Šum¬
sko gospodarstvo Psunj Nova Gradi¬
ška, gradio je šumsku cestu Strmac -
Brezovo polje. Bio je upravitelj šuma¬
rije Nova Kapela i direktor Više tehni¬


RUDOLF TOMEK, dipl. ing. šum. (1924


Nakon kratke i teške bolesti, izne¬
nada je u zagrebačkoj bolnici Dubrava


14. 11. 2003. godine umro kolega Rudi
To mek, od kojega smo se na kopriv¬
ničkom groblju zauvijek oprostili.
Otišao je čovjek čiji je život utkan
u burno i bolno razdoblje hrvatskoga
naroda, s ipak dočekanom nadom u
neko bolje sutra.


Rođen je u Tomaševcu kraj Varaž¬
dina 13. 8. 1924. godine u činovničkoj
obitelji, osnovnu školu pohađao je u
Koprivnici 1934. godine, a Državnu
realnu gimnaziju u Sisku 1943. godine.
Šumarstvo je studirao na Poljoprivred¬
no-šumarskom fakultetu u Zagrebu,
gdje je i 1950. godine diplomirao.


Po završetku gimnazije 1943. godi¬
ne mobiliziran je u domobrane, a kraj
rata dočekao je u Bleiburgu.


Kao i tisuće hrvatskih mladića, pro¬
šao je put koji je hrvatski narod, ne bez
razloga, nazvao "Križni put", put koji
je mnogima bio posljednji, a onima
koji su ga izdržali još i kamen oko vra¬


ta za cijeli život. Bili su zapravo građa¬
ni drugoga reda u vlastitoj Domovini,
čija je jedina krivnja bila što su u to
vrijeme bili mladi, zdravi i sposobni da
ih netko gurne u ratni vihor. Dakako, to
je ostavilo traga na cjelokupan rad i
djelovanje kolege Rudija Tomeka. Nije


čke škole za finu obradu drva u Novoj
Gradiški. Nakon likvidacije škole pre¬
lazi ponovno u sastav Šumskog gospo¬
darstva, gdje jedno vrijeme obavlja i
dužnost direktora. Nakon toga postaje
rukovoditelj Sektora eksploatacije i
mehanizacije, da bi konačno postao ru¬
kovoditelj Razvojne službe, i na toj
dužnosti ostaje do 20. 8. 1987. kada je i
umirovljen.


Po naravi je bio vrlo savjestan i pe¬
dantan u radu, pa je na svakoj dužnosti
koju je obavljao ugradio samoga sebe.


Bio je član Hrvatskoga šumarskog
društva, kao i član podružnice Matice
Hrvatske. Poznato je kako su članovi
Matice imali neugodnosti, pa i njega to
nije mimoišlo.


Hvala kolegi Smojveru na njego¬
vom samozatajnom radu uloženom na
svim poslovima koje je obavljao u ko¬
rist šumarske struke.


Počivao u miru Božjem!


Vladimir Babić


- 2003)
bio čovjek koji bi se švercao pod okri¬
ljem "Partije", već je svoju sudbinu
stoički nosio, predano radeći svaki po¬
sao koji mu je bio povjeren.


Zaposlio se 1. 10. 1950. godine kao
pripravnik u ŠG "Garjevica" Bjelovar.
Nedugo potom 1953. godine postaje
upravitelj Šumarije Nova Raca, a već
1954. godine upravitelj Šumarije Velika
Pisanica, da bi od 1. 7. 1955. do 31. 12.
1959. godine bio upravitelj Šumarije
Sokolovac. Od 1. 1. 1960. prelazi u ŠG
Koprivnica, gdje je radio na poslovima
projektiranja šumskih cesta, uređivanju
šuma te investicijske izgradnje. S pro¬
jektiranjem šumskih cesta nastavlja u
ZŠP Bjelovar te PZ Bjelovar u razdo¬
blju od 1970. do 1976. godine. Iste se
godine ponovno vraća u ŠG Koprivni¬
ca, OOUR Koprivnica radeći na poslo¬
vima projektiranja i uzgajanja, koje je
nastavio raditi 1985. godine i u ŠG
"Mojica Birta", Bjelovar, OOUR "Uz¬
goja i zaštite šuma" Koprivnica, sve do


6. 10. 1989. godine, kada je otišao u mi¬
rovinu.
99
ŠUMARSKI LIST 1-2/2004 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Ovaj kratki prikaz osim što nas dručju bivšeg ŠG Koprivnica, a kasnije
vodi kroz stručno djelovanje kolege i Bjelovara.
Tomeka, dovoljno govori i o organiza¬


Može se reći daje svojim dugogo¬
cijskim uvjetima u kojima je djelovao.


dišnjim radom postavio standarde u iz¬


Bilo je to vrijeme pionirskog rada gradnji šumskih cesta koji i do danas
na uvođenju mehanizacije u šumar¬ vrijede.
stvo, pa prema tomu i neophodnosti iz¬ Za svoj neumorni rad primio je pri¬


gradnje šumskih cesta. Bavio sc tim znanja: Zlatnu plaketu ŠG Koprivnica
poslom gotovo 25 godina, izradivši (1974), Priznanje Saveza IT ŠDI Hr¬
brojne projekte za šumske časte na po¬ vatske (1976) i Pismeno priznanje sa
dručju Bilogore, Kalnika, Psunja, Pa¬ Srebrnjakom kralja Tomislava HŠD
puka i dijelom Moslavačke Gore. (1997).


Vrlo je dobro uočio mogućnost ko¬ Kao član HŠD, Ogranka Koprivnica
rištenja žutog šumskog šljunka i za i njegov dugogodišnji Tajnik, organizi¬
donji stroj, čime su postignute velike rao je ili je svojim iskustvom pomogao
uštede u izgradnji šumskih cesta na po¬ u organizaciji nekoliko nezaboravnih


Dr. sc. ZVONIMIR ETTINGER (1926


U srijedu 7. 1. 2004. god. preminuo
je, a 13. 1. uz nazočnost obitelji, prijate¬
lja, štovatelja i kolega iz Instituta za
drvo i Hrvatskoga šumarskog društva,
ispraćen je na vječni počinak dr. Zvoni¬
mir Ettinger.


Rođenje 8. 3. 1926. god. u Derven¬
ti, osnovnu školu pohađao je u Požegi,
a gimnaziju u Zagrebu. Šumarstvo stu¬
dira na Poljoprivredno-šumarskon fa¬
kultetu a Zagrebu. Diplomirao je 1952.
god., a zaposlio se u DIP-u "Slavoni¬
ja", Slavonski Brod iste godine. God.
1954. odlazi u SAD, Institut u Medisonu
i Institut za iverice Richmondu i
specijalizira proizvodnju furnira i plo¬
ča. Nakon povratka iz SAD-a organi¬
zira eksperimentalnu proizvodnju plo¬
ča iverica a DIP-u "Slavonija".


Od 1956. do 1960. god. radi u DIP-u
"Brezovica" u Sisku, na poslovima Tijekom radne aktivnosti dr. sc.
razvoja unapređenja proizvodnje. Pra¬ Zvonimir Ettinger bavio se i nastav¬
teći daljnji znanstveni i stručni rad dr. nom djelatnošću. Predavao je na Višoj
Ettingera, stječe se dojam da su tu tehničkoj školi za finalnu obradu drva
stvoreni temelji usmjerenja primijenje¬ u Novoj Gradiški i na Visokoj tehnič¬
nom istraživanju na području organiza¬ koj školi za organizaciju rada u Kranju.
cije rada u drvnoj industriji. Predaje na postdiplomskom studiju


marketinga — Ekonomski fakultet Za¬


God. 1960. dolazi u Institut za drv¬


greb i na postdiplomskon studiju za or¬


no-industrijska istraživanja i posvećuje


ganizaciju proizvodnje - Biotehnička


se znanstvenom, stručnom i nastavnom


fakulteta, TOZD za Lcsarstvo - Ljub¬


djelovanju na području organizacije


ljana.


proizvodnje u državnoj industriji.
Bio je dugogodišnji član Uređivač¬


Doktorirao je 1965., a 1975. obra¬
kog odbora znanstveno-stručnog časo¬


nio habilitacijski rad te postao docent
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na pisa Drvna industrija.
temelju publiciranih znanstvenih rado¬ Publicirao je više znanstvenih i
va 1984. dobiva naslov znanstvenog stručnih radova iz područja organizaci¬
savjetnika. je rada u drvnoj industriji.


stručnih ekskurzija u Češku, Bugarsku,
Rumunjsku, Poljsku i SSSR, čime su
sudionici sigurno proširili svoje vidike.


I kao čovjek od pera potvrdio sc u
svom oštrom zapažanju starina i povi¬
jesnih ostataka na terenu kojim je pro¬
lazio, a stoje povremeno i objavljivao.


Kada razmišljam o Rudiju, priti¬
snut svakodnevicom, postajem svjes¬
tan činjenice kolika je to energija i sna¬
ga bila u njemu, a možda ga nismo do¬
voljno razumjeli.


Hvala kolegi Rudiju Tomeku za sve
stoje učinio. Neka mu je lahka ova hr¬
vatska gruda.


Josip Gregurec, dipl. ing. šum.


- 2004)
Najveći dio radnog vijeka radio je u
Institutu za drvo kao znanstveni surad¬
nik i rukovoditelj odjela za organizaci¬
ju rada.


Tu je posebno izražena njegova sve¬
stranost, vrsnog istraživača, znanstve¬
nog radnika, stručnjaka i operativca na
području organizacije proizvodnje u
drvnoj industriji. No to nije bilo dovolj¬
no za uspješan rad u Institutu za drvo.


Za uspješan rad u Institutu za drvo,
uz odlike stručnosti i marljivosti, bile
su potrebne i odlike vrsnog menadžera
na području znanstvenih istraživanja i
na tržištu studija razvoja poduzeća i
projektne dokumentacije. Dr Ettinger,
zahvaljujući svojoj svestranosti, razra¬
đenim metodama prezentacije rezulta¬
ta ponuđenih programa investitoru, s
velikom lakoćom snalazio se na tržištu.
Rezultati takovoga rada i uspješno rea¬
lizirani projekti, afirmirali su dr. Ettin¬
gera kao izuzetnog znastvcnika i struč¬
njaka na području drvne industrije Re¬
publike Hrvatske i susjednih država.


Suvremena znanja i metode rada
prenosio je na mlađe kolege i suradni¬
ke, koji su zahvaljujući dijelom i nje¬
govim metodama vrlo uspješno radili
na istom stručnom području.


Ostat će nam u sjećanju kao vrstan
znanstvenik, stručnjak i kolega s kojim
smo proveli niz godina uspješne su¬
radnje.


Ivica Milinović