DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11 12, CXXVII (2003), 579-596


UDK 630* 232.4 + 234 + 524


RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE CRNOG BORA


(Pinus nigra Arn.) NA PODRUČJU ŠUMSKOG PREDJELA
"LONJA-BILJIN", ŠUMARIJE RIJEKA


DEVELOPMENT OF THE BLACK PINE STANDS (Pinus Nigra Arn.) AND


MELIORATIVE ROLE AT FOREST DISTRICT "


LONJA-BILJIN", FOREST OFFICE RIJEKA


Ante TOMAŠEVIĆ*, Blaženka KULIĆ**, Željko ŠPANJOL", Tono KRUŽIĆ"


SAŽETAK: Istraživanja su provedena na području šumarije Rijeka, šumski
predjel Lonja-Biljin, u odjelu 19. Pokusna ploha osnovana je 1969. godine,
na površini od 0,5 ha, u svrhu praćenja meliorativne uloge kulture crnog
bora nakon pošumljavanja degradiranog i krškog terena. Izmjere ove plohe
obavljene su 1969., 1975., 1983. i 1993. godine. Nakon komparativne obrade
podataka dobio se jasan uvid u razvojno stanje i meliorativnu ulogu ove kulture
crnog bora (Pinus nigra J.F. Arnold). Cilj nam je da se postojeći bjelogorični
pomladak dalje razvija i da ga prevodimo u onaj tip šume koji odgovara
prirodnim uvjetima i uvjetima staništa, te da taj tip šume dalje podižemo i njegujemo,
a to je autoktona klimazonalna vegetacija šume hrasta medunca
(Quercus pubescens Willd.).


Ključne riječi: crni bor (Rinus nigral melioracija, razvoj sastojine,
sukcesija vegetacije


UVOD - Introduction


O povijesti ovih šuma postoji vrlo malo podataka.
Prije Drugog svjetskog rata ove šume pripadale su bivšim
zemljišnim zajednicama okolnih naselja koje su
kasnije postale općenarodnom imovinom. Dio privatnih
šuma postao je općenarodnom imovinom, tako što
su se vlasnici odricali zemljišta u korist dobivanja
dječjeg doplatka.


Nekada su na ovom području rasle visoke šume,
pretežito hrasta medunca i maklena. Djelovanjem čovjeka
su opustošene, a mnoge i spaljene u potrazi za
poljoprivrednim zemljištima i pašnjacima. Na tako
opustošene šume i zemljište klimatski su čimbenici
imali osobito jak učinak na ispiranje i odnošenje zemlje
i humusa te stvaranje golog krša. Tako danas, osim


Izv. prof. dr. sc. Ante Tomašević, Gomboševa 20, Zagreb
** dipl. ing. Blaženka Kulić, Primorsko-goranska županija,


Upravni odjel za gospodarski razvoj,
ul. Žrtava fašizma 17, Rijeka


Doc. dr. se. Željko Španjol, Šumarski fakultet,
Svetošimunska 25, Zagreb


Dr. se. Tono Kružić, J.P. Hrvatske šume,
Vukotinovićeva 2, Zagreb


poljoprivrednih površina, golih kamenjara i podignutih
kultura crnog bora i nešto malo primješanog alep-
skoga i brucijskog bora, ovo područje pokriva vegetacija
kserotermofilnih niskih šuma i šikara koji predstavljaju
degradacijske stadije nekadašnjih visokih
šuma hrasta medunca.


Radu na terenu prethodile su pismene pripreme i
sakupljanje podataka o istraživanom lokalitetu i problematici
koja se želi prikazati u ovom radu. Jedini izvor
iz kojega su se dobile konkretnije informacije o
području na kojemu se nalazi naš istraživani lokalitet
je "Program za gospodarenje šumama krša G.J. Oštro-
vica", koji se primjenjuje od 1. 1. 1988. Ovo je ujedno
i prvi uredajni elaborat za G.J. Oštrovica. Na uvid je
bio dostupan i Program za gospodarenje borovim kulturama
1977-1986. Budući da ne postoje pisani izvori
s podacima pomoću kojih bismo pratili nastanak i razvoj
kultura crnog bora od samih početaka, izneseni podaci
odnose se na konkretno stanje na terenu.


Sve kulture podignute su umjetnim putem sadnjom
biljaka. Nalaze se na dijelu bližem morskoj obali, tj.


579
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 54     <-- 54 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić, Ž. Španjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJ1NE 1 MELIORATIVNA Ul.OGA KULTURU ... Šumarski list br. 11-12, CXXVM (2003), 579-596


prema jugu i jugozapadu, pa su i kulture podignute pretežito
na tim ekspozicijama. S podizanjem borovih kultura
počelo se tek pred kraj prošloga stoljeća. Podignute
kulture uglavnom su sastojine crnog bora (Pinus
nigra), a tek na nekoliko toplijih položaja bilo je pokušaja
sadnje alepskog (Pinus halepensis) i brucijskog
bora (P. brutia), bijelog bora (P. silvestris) i andaluzij-
ske jele (Abiespinsapo).


Većina tih kultura nalazi se u neposrednoj blizini
naselja ili uz prometnice. To je slučaj i sa sastojinom na
kojoj se nalazi naša ploha koja je od prometnice koja
prolazi mjestom Hreljin udaljena oko 150 m. Upravo ta
blizina naselja i visoka trava kojom je obrašteno tlo, a
koja je u rano proljeće još suha, predstavljaju potencijalnu
opasnost od požara. Tako se najednom većem dijelu
naše pokusne plohe vide tragovi prizemnog požara


KLIMA -


Klima Riječkog područja uvjetovana je mnogim
čimbenicima svojom geografskom pozicijom, utjecajem
mora, vrlo razvedenim reljefom, planinskim masivom
u zaleđu Rijeke i izloženošću prevladavajućem
strujanju (grafikon 1.)


Po Koeppenovoj klasifikaciji, koja se najčešće koristi
za osnovni prikaz klime, dijelovi riječke općine uz
more pripadaju u klasu Cfsax", viši dijelovi u klasu
Cfsbx", a vršni dijelovi planina riječkog zaleđa (viši od
1200 m) u Dfsbx" klime.


koji je zahvatio samo donje dijelove debla. Vrijeme,
obim i uzrok nastanka požara nije nigdje evidentirano,
pa se pretpostavlja daje požar bio manjeg intenziteta i
na vrijeme zaustavljen. Budući da u predzadnjoj izmjeri
1983. godine požar nije evidentiran, po današnjem
izgledu sastojine nameće nam se pretpostavka da se
požar dogodio između 1984. i 1990. godine.


Sto se tiče zdravstvenog stanja primijećeno je i na
pokusnoj plohi i u cijeloj sastojini mnogo sušaca i stabala
s jako prorijeđenom krošnjom. Budući da se naša
kultura nalazi iznad Bakarskog zaljeva, u kojemu je
bila smještena i donedavno radila koksara Bakar zatim
termoelektrana Rijeka I i rafinerija nafte Rijeka-Urinj
pretpostavlja sc da aerozagađenja imaju odraza i na vegetaciju
koja se nalazi u njihovoj blizini.


- Climate


Cfsax" tip klime gdje je i istraživana borova kultura,
karakteriziraju umjereno topla kišna klima, ljeta
su vruća sa srednjom mjesečnom temepraturom iznad
22 °C: Zimsko kišno razdoblje je široko rascjepljeno u
proljetni (travanj do lipanj) i jesensko-zimski maksimum
(listopad, studeni). Najsuši dio godine pada u
toplo godišnje doba (Seletković iKatušin 1992).


ZEMLJOPISNA OBILJEŽJA I RELJEF - Geographic caracteristics and relief


Šumski predjel Lonja-Biljin, u kojemu se nalazi pokusna
ploha na kojoj su obavljena istraživanja, ulazi u
sastav gospodarske jedinice Oštrovica. Površina gospodarske
jedinice Oštrovica prostire se između 12" 8°
- 12" 20° istočne geografske dužine i 45° 15" - 45° 24"
sjeverne geografske širine. Južna granica autoktonih
sastojina dolazi do GUP-a grada Rijeke, dok borove
kulture dolaze sve do mora. Sa jugoistoka gospodarske
jedinice dolazi do granica općine Crikvenica, dok je sa
sjeveroistočne i sjeverne strane omeđena G.J. Jelenje
velo i Platak. Sjeverozapadna garanica je katastarska
općina Podhum. Područje u kojem se prostire ova G.J.


krš je sa svim njegovim karakteristikama. To su vrtače,
drage, uvale, kraška polja i ponikve sa više ili manje
vapnenaca i vapnenih škrapa na površini. Teren je
uglavnom položen prema jugu ili jugozapadu, i na tim
ekspozicijama nalazi se pretežni dio kultura. Površinskih
vodotoka nema, jer oborine zbog velike vodopro-
pusnosti površine naglo prodiru u dublje slojeve, gdje
formiraju podzemne vodotoke koji se većinom uz morsku
obalu izlijevaju kao vrulje ili izvori. Nagnutost terena
je različita, no dio područja zapadno od toka Rječine
je položitiji i pitomiji od istočnog dijela, gdje ima
dosta strmih pošumljenih strana.


GEOLOŠKE, GEOMORFOLOŠKE I PEDOLOŠKE KARAKERISTIKE


ISTRAŽIVANOG PODRUČJA - Geological geomorphological and


pedological characteristics of the region


Geološku podlogu ovog područja sačinjavaju
uglavnom uslojeni vapnenci, a u manjoj mjeri dolomiti
raznih geoloških starosti mezozojskog doba iz formacije
jure i krede. Jurski se vapnenci i dolomiti pod utjecajem
atmosferilija brzo troše, a još veće trošenje je
kod krednih vapnenaca i dolomita. Zajedničko im je


obilježje velika vodopropusnost, radi čega u tom području
nema površinskih voda. S obzirom na geološku
podlogu, vapnenac ili dolomit, razvija se velik broj
razvojnih stadija i formi tala na tom području. Pokusna
ploha nalazi se na smeđem tlu na vapnencu i dolomitu
- (kalkokambisol.)


580
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić, Ž. Spanjol. T. Kružić: RA/VO.I SASTO.MNF. 1 MF.IJORATIVNA UI.OGA KU1 HJRh ... Šumarski lisl br. 1! 12. CXXV1I (20Ü3). 579-596


V VII IX XI XII


Grafikon 1. Klimatski dijagram prema h. Walteru
Graph 1 Climate diagram according to h. Walter


a) Meteorološka stanica - Station


b) Nadmorska visina stanice (m) - Station altitude above
sea level (m)


c) Broj godina (razdoblje) motrenja (1961-1990) - Number
of observation years (1961-1990)


d) Srednja godišnja temperatura zraka (°C) - Average yearly
air temperature (°C)


e) Srednja godišnja količina oborina (mm) - Average yearly
precipitation (mm)


f) Srednji minimum temperature zraka najhladnijeg mjeseca
(°C) - Average minimum of the coldest month air temperature
(°C)


g) Apsolutni minimum temperature zraka (°C) - Absolute
minimum air temperature(°C)


h) Srednji maksimum temperature zraka najtoplijeg mjeseca
(°C) - Average maximum air temerpatures of the
warmest month (°C)


i) Apsolutni maksimum temperature zraka (°C) - Absolute
maximum of air temperature(°C)


j) Srednje kolebanje (amplituda) temperature zraka (°C) -
Average oscillation of air temperature (°C)


k) Srednje mjesečne temperature zraka (°C) - Average
monthly air temperature (°C)


1) Srednje mjesečne količine oborina (mm) - Average
monthly precipitation (mm)


o) Vlažno razdoblje - Humid period


r) Mjeseci s apsolutnim minimumom temperature zraka
ispod 0°C - Month with minimum air temperature
below 0°C


Oborinski režim


Na cijelom području općine Rijeka, kako u priobalnom
pojasu tako i u gorskom zaleđu, oborinski režim
je, kao stoje za očekivati, maritimnoga karaktera. Količine
oborina u hladnom polugodištu veće su nego u
toplom. Najveća varijabilnost mjesečnih količina oborina
u godišnjem hodu pripada listopadu (72 - 85 %),
dok je najstabilniji travanj (35 - 42 %). Godišnje količine
oborina su velike i kreću se od 1300 do 1600 mm
na priobalju. Klimatski indeks, odnosno kišni faktor po
Langu iznosi:


KF = 0/T KF = 1421,2/13,6 =104,5


To znači da ovo područje ima humidnu klimu, jer
se za takvu klimu kišni faktor kreće u rasponu
KF = 80-160. Međutim kišni faktor za mjesec srpanj
prema Gračaninovoj skali KF = 3,4 upozorava na arid-
nu do semiaridnu klimu. To je razlog da uspijeh preživljavanja
biljkama, a osobito sjetvom sjemena, često
izostaje. Prema tome, područje nije baš siromašno oborinama,
a da su po mjesecima jednoličnije raspoređene,
bile bi dovoljne za uspješan rast biljaka.


Temperaturni režim


Godišnji hod temperature zraka je maritimnog tipa.
Jesen je toplija od proljeća. Srednja godišnja temperatura
iznosi 13,6 °C u Rijeci, a varijabilnost temperatura
najveća je zimi. Vrijednosti srednjih godišnjih temperatura
kreću se od 14,4 °C na razini mora do 4,2 °C na
najvišim vrhovima zaleđa. Apsolutni maksimum tem


perature zraka iznosi u Rijeci 36,9 °C, a apsolutni minimum
iznosi -12,8 °C.


Srednja godišnja temperatura tla u Rijeci kreće se
od 13,9 °C na dubini od 5 cm do 13,5 °C na dubini od
50 cm. U toplom dijelu godine temperature su više na
manjim dubinama, a u hladnom na većim dubinama.
Negativne temperature javljaju se samo na dubinama
do 10 cm u zimskim mjesecima, s najnižom izmjerenom
vrijednošću od -3,8 °C na dubini od 5 cm u
siječnju.


Insolacija t.j. dnevni broj sati sijanja sunca različit
je prema mjesecima u godini. U prosincu iznosi samo
2,8 sati, a u srpnju 9,2 sata dnevno za ovo područje.
Jače se zagrijavaju suncu eksponirane a znatno manje
sjeverne i sjeveroistočne strane, kao i uvale i kotline.
Na taj se način stvaraju na užem području mikroklime,
o čemu ovisi izbor vrsta za pošumljavanje kao i uspjeh
pošumljavanja. No insolacija može biti i štetna ako
ljeti suviše zagrijava i isušuje tlo. Zbog poremećaja
ravnoteže između količina vode koju biljka isparuje i
one količine koju biljka crpi iz zemlje, dolazi do ugiba-
nja biljaka.


Režim vjetra


Cijelo ovo područje, a posebno padine okrenute
prema moru, izloženo je jakom utjecaju bure, a isto
tako jakim do olujnim jačinama vjetra (smjera jugoistoka,
juga i sjeverozapada). Stoga to područje ima tijekom
godine 20 - 50 dana s jakim vjetrom (>6 bofo-


581
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 56     <-- 56 -->        PDF

A. Tomašević. B. Kulić. Ž. Spanjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12, CXXVII (2003). 579-596


ra), a do 20 dana s olujnim vjetrom (>8 bofora). Bura je ni vjetar koji donosi naoblaku i kišu. Puše cijele godi-


suh hladan vjetar koji donosi malo oborina. Isušuje tlo, ne, a najviše u proljeće i jesen, pa tako pogoduje razvo-


povećava transpiraciju i snizuje temperaturu, te takvim ju vegetacije. Utjecaj vjetrova na ovom području jako


djelovanjem uzrokuje sušenje biljaka. Jugo je topli juž- se očituje na vegetaciji.


FITOCENOLOŠKA PRIPADNOST - Phytocenological association


U submediteranskoj zoni koja se geografski podudara
s područjem primorskog krša nalazi se G.J. Oštro-
vica. Submediteranska zona u ekološko-vegetacijskom
smislu prijelazni je pojas kojega je H or vat (1962)
ukratko definirao sljedećim riječima: "S kopnenom vegetacijom
veći je zimski prekid vegetacije, a sa zimzelenom
ljetni sušni period."


Prema Rauš i dr. (1992) i Trinajstić (1998) u
sklopu mediteranske regije i njenog mediteransko-lito-
ralnog vegetacijskog pojasa, submediteranska vegeta-
cijska zona zauzima sjevernojadransko priobalno i otočno
područje, nadmorskih visina 250-300 m, niže dijelove
unutrašnjosti srednjedalmatinskog primorja (Dalmatinska
zagora) do nadmorskih visina (400-) 600 m.
Najvažnije edifikatorske vrste te zone su Quercus
pubescens u sjevernom dijelu i Q. virgiliana u srednjem
i južnom dijelu Hrvatskog primorja, koji zajedno s
vrstom Carpinus orientalis izgrađuje dvije šumske
zajednice Querco-Carpinetum orientalis H-ić 1939. i
Carpino-Quercetum virgilianae Trinaj stić 1987.


U višim nadmorskim visinama vegetacijske zone
razvija se posebna šumska vegetacija u sastavu koje najznačajnije
mjesto zauzima crni grab (Ostrya carpini-


Istraživanja su provedena na području Šumarije Rijeka,
šumski predjel Lonja-Biljin, u odjelu 19 na pokusnoj
plohi Šumarskog fakulteta. Pokusna ploha s
koje su prikupljani podaci, osnovana je 1969. godine
na površini 0.5 ha. Sva stabla na plohi su obrojčana.


U tablici 1 prikazanje razvoj visina, broja stabala,
temeljnice i volumena po debljinskim stupnjevima na
pokusnoj plohi kroz četiri izmjere u razdoblju od 1969.
do 1993. godine.


Broj stabala - Number of trees


Kod prve izmjere 1969. godine evidentirano je 428
zdravih stabala. Kod sljedeće izmjere 1975. god. bilo
je 404 zdrava stabla i 22 sušca, a 1983. god. 399 zdravih
stabala i 5 sušaca. U zadnjoj izmjeri 1993. god. evidentirano
je 323 zdrava stabla i 28 sušaca.


folia), tvoreći poseban mediteransko-montani vegeta-
cijski pojas. Taj se pojas može proširiti na čitavo Hrvatsko
primorje, tj. i na njegov listopadni i na njegov vaz-
dazeleni dio. Upravo zbog toga mogu se u opsegu toga
pojasa razlikovati dvije vegetacijske zone, jedna s vaz-
dazelenom šumskom vegetacijom (Hemimediteranska
vegetacijska zona), a druga s listopadnom vegetacijom
(Epimediteranska vegetacijska zona). Na sjevernoja-
dranskom primorju, kao i u unutrašnjem dijelu Hrvatskog
primorja, na padinama primorskih Dinarida na
spomenute dvije zajednice u litoralnom pojasu {Querco-
Carpinetum orientalis te Carpino-Quercetum virgilianae)
na nadmorskim visinama iznad (250-) 300 m na
sjeveru, odnosno (600-) 800 na jugu Ostrya carpinifolia
izgrađuje dvije klimazonalne šumske zajednice. U sjevernom
dijelu (Istra, Kvarnerski otoci, Velebit) razvijena
je as. Ostryo-Quercetum pubescens /Ht./ Trinajstić
1977, a u središnjem i južnom dijelu (Dinara, Svilaja,
Biokovo) razvija se as. Ostryo-Quercetum virgilianae
Trinajstić 1987 (Trinaj stić 1998).


Vegetacijska istraživanja ovog područja potvrđuju
da su areali asocijacija ovih vegetacijskih pojasa i zona
na ovom prostoru teško odredivi i u kontaktu.


Prva izmjera visina i prsnih promjera izvršena je 1969.
godine, druga 1975. god. treća 1983.god. Godine 1993.
izvršena je 4. izmjera (Matijević 1994). Nakon
komparativne obrade podataka dobit će se jasniji uvid
u razvoj i stanje ove kulture crnog bora.


Iz ovih podataka vidljivo je da se u razdoblju od
1969. do 1993. godine broj zdravih stabala smanjio za
105 komada. U tom istom razdoblju evidentirano je 55
suhih stabala. S pokusne plohe od prve do zadnje izmjere
nedostaje 77 stabala, za koje nemamo točne podatke
što se s njima događalo. Budući da rubnim dijelom
sastojine prolazi dalekovod, pretpostavlja se daje
određen broj stabala posiječen tom prilikom, a neka
stabla su i odumrla.


METODA RADA - Work methods


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


STRUKTURA PO BROJU STABALA, TEMELJNICI I VOLUMENU -
Structure about number of trees, basal area and volume


582
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić, Ž. Spanjol. T. Kružić: RAZVOJ SASTOJ1NE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12, CXXVI1 (2003), 579-596
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 58     <-- 58 -->        PDF

A. Tomašević. B. Kulić. Ž. Španjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE 1 MELIORATIVNA ULOGA KULTURE


Šumarski list br. 11-12, CXXVII (2003), 579-596


Broj stabala preračunat po hektaru iznosi:


1969.god
1975. god.
1983.god.
1993. god.


856
852
808
702


Temeljnica - Total basal area


Obračun izmjere po pojedinim godinama izmjere nalazi
se također u tablici 1. Uočava se da se temeljnica u
svakoj izmjeri povećala bez obzira na to što se broj stabala
smanjivao. Ukupna temeljnica po hektaru iznosi:


1969. god.
1975. god.
1983. god.
1993.god.


43,08 m2
45,42 m2
48,50 nr
54,30 m2


Volumen - Volume


Iz podataka o volumenu može se zaključiti da je
proizvodnja po hektaru iznosila za:


1969. god. : 236,324 nr
1975. god. : 246,436 m3


1983. god. : 269,086 m3
1993. god. : 315,026 m3


Najveću proizvodnju volumena u promatranom periodu
kultura je ostvarila u poslijednjem desetljeću i to
45,94 mVha. Na pokusnoj plohi je u zadnjoj izmjeri registrirano
28 suhi stabala s ukupnim volumenom od


12,755 m3.


Prirast - Increment


Budući da se radi o kulturi crnog bora u kojoj
između pojedinih izmjera nije dolazilo do priliva, prirast
će biti jednak razlikama volumena između pojedinih
izmjera. Tako je prirast iznosio:


1969.-1975.
1975.-1983.
1983.-1993.


10,12 m3/ha.


22,65 mVha.
45,94 mVha.


U nedostatku domaćih normala i prirasno-prihod-
nih tablica za kulture crnog bora, nije moguće vršiti usporedbu
s nekim optimalnim parametrima, stoga će se
određeni zahvati i odluke primijenjivati na temelju
stvarnog stanja i izgleda kulture na terenu.


DISTRIBUCIJA BROJA STABALA - Distribution number of trees


Na grafikonu 2 prikazana je distribucija prsnih promjera
za crni bor. Krivulja ima binomski oblik, poznat
pod nazivom Gaussova krivulja i asimertričnog je oblika.
Možemo pratiti stanje kulture kroz četiri izmjere.
Vidljivo je daje u svakoj izmjeri distribucija pomaknuta
lagano u desnu stranu. Taj pomak je dosta izražen u
zadnjoj izmjeri 1993.godine. Iz slike je vidljivo daje
nestalo najviše tankih stabala unutar prvog debljinskog


razreda (10-20 cm p.p.). Najveći broj stabala grupiran
je podjednako u drugom i trećem debljinskom razredu
(20-40 cm p.p.).


Prezentirani podaci ilustriraju nam da je u kulturi
došlo do narušavanja ravnoteže. Kako nedostaju tanka
stabla, pretpostasvlja se da su to rubna stabla koja su
posiječena prilikom prolaska dalekovoda.


Vrsta TREES SPECIES: Crni bor Phmniga


lumskipredjd-FORESTDISTRICTTonia-Bitiin


40 -


Odjel- Division 19


Zdrava stabla - Healthy lives:


35 -


:- } f´Ä"´


N (1969)


30 -


25 -


_„_N (1975)
N (1983)


N 20 -


N (1993)


Šušci - Dead trees:


—-» (1975) s


.......N (1983)_s


15 -
10 -
5


/´ //
--´ /1


:l P^ N J :\ \A » A


// / / v i-,\ x / V \ ´ ´*


yfv <" \ v \ \ \
\V/ / ´ \ ´´ ^ \ v


-» -N (1993) s


i**/..*.,


:l P^ N J :\ \A » A


// / / v i-,\ x / V \ ´ ´*


yfv <" \ v \ \ \
\V/ / ´ \ ´´ ^ \ v


1


2 13 14 15 1G


17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3S 37 33 33 40 41 42 43 44


d(cm]


45 46 47 48 49 50 51 52 =Grafikon 2. Distribucije prsnih promjera


Graph 2 Diameter at breast height distribution


584
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

A. Tomašcvić, B. Kulić. 2. Španjol. T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELI0RAT1VNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12. CXXV1I (2003). 579-596


Najviše sušaca evidentirano je 1975. god. (22 kom.)
i 1993. god. (28 kom.). U prvom slučaju šušci su bili
tanka i niska stabla, dok su u zadnjoj izmjeri pronađeni


Razvoj dimenzija i volumena stabla tijekom njegova
životnog ciklusa, možemo ustanoviti samo na temelju
kompletne analize stabla. Terenski radovi obuhvaćaju
obaranje stabla, izmjeru i sakupljanje kolutova, kao što
je to uobičajeno kod svake analize stabla.


Za izradu analize stabla oboreno je 5 stabala prsnog
promjera 31 cm (srednje plošno stablo). Visine analiziranih
stabala bile su različite (10,10 m; 10,40 m;
10,45 m; 11,10 m; 13,10 m). Kolutovi su uzimani na
panju 20 cm iznad tla, u prsnoj visini i dalje na svakih
1 m razmaka. U gornjim dijelovima debla razmaci između
pojedinih kolutova bili su gušći (50 cm). Na ispi-
ljene kolutove s gornje strane, tj. sa strane koja je bila
okrenuta prema krošnji, upisana je visina iznad tla gdje
je izmjeren kolut i broj stabla. Na drugoj strani koluta,
koja odgovara visini koluta od zemlje, broje se godovi
i vrši se mjerenje.


šušci u višim debljinskim stupnjevima. Kako je to već
jako stara kultura (100-105 god.) najvjerojatnije da polako
dolazi do sušenja i odumiranja stabala.


Slika 1. Pogled na bakarski zaljev (lijevo: rafinerija nafte Rijeka-
Urinj i termoelektrana Rijeka 1; desno: koksara Bakar)


Photo 1 A view of the Bakar Bay (left: Rijeka-Urinj oil refinery and
Rijeka 1 thermal power station; right: Bakar coke plant)


VISINSKA KRIVULJA


Na grafikonu 3 prikazan je razvoj izjednačenih sas-
tojinskih visinskih krivulja. Odmah se uočava da visinska
krivulja u zadnjoj izmjeri 1993. god. puno odskače
od visinskih krivulja prijašnjih izmjera koje se gotovo
podudaraju. U razdoblju od 1969.-1983. godine kada su
vršene prve tri izmjere, visinski prirast je bio minimalan,
pa se očekivalo da će se visinska krivulja zadnje
izmjere poklopiti s prijašnjim visinskim krivuljama.


To odstupanje može se objasniti pomoću distribucije
broja stabala (vidi grafikon 2.). Budući da su iz kul-


Height curves


ture izvađena rubna stabla manjih dimenzija i visina,
došlo je do računskog pomaka visinske krivulje koja
ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Uz to ne isključuje
se i sistematska pogreška prilikom izmjere visina
zbog teških terenskih uvjeta (vrlo gust pomladak, ta-
njurasti oblik krošanja).


Na grafikonu možemo pratiti i položaj analiziranih
stabala. Uočava se da su gotovo sva stabla smještena
oko prve tri visinske krivulje, dok samo jedno stablo
odskače od tog prosjeka.


Lio


Vrsta: Crni boi (Finns nigra f
liirn ski pred jek Lonja-Biljin
Odjel 19


Visinska kiivulja:
HISHT CURVES


— -


-1969
-1975
.1983.1993


Analizirana stabla:


D


1969


ANALYZE TREES


A


1975


<


1983


X


1993H 1 1-


H 1 1-


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


d(cm)


Grafikon 3. Sastojinskc visinske krivulje
Graph 3 Forest stanci height curves


ANALIZA STABALA - Analyze trees


585
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 60     <-- 60 -->        PDF

A. TomaSević, B. Kulić, Ž. Španjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12. CXXVII (2003), 579-596


Slika 3. Stogodišnja stabla crnog bora s gustim pomladkom autok-
tone vegetacije


Photo 3 A hundred-year-old black pine with dense young autochthonous
vegetation


Starost stabla utvrđujemo brojeći godove na panju.
Budući da broj godova na bilo kojem poprečnom presjeku
pokazuje uvijek starost onog dijela stabla koji se
nalazi iznad dotičnog prereza, moramo dodati nekoliko
godina za koje računamo da su stablu bile potrebne da


Visinska analiza je izvedena računski na osnovu odnosa
dužine sekcije i razlike broja godova krajnjih presjeka
sekcije. Iskazan je tekući i prosječni dobni visinski
prirast. Tekući dobni prirast je iznos za koji se stablo ili
sastojina poveća u toku svog cijelog života. Prosječni
dobni prirast je godišnji iznos tečajnog dobnog prirasta;
dobije se tako da se dimenzije stabala razdijele s njihovom
starošću.


Na grafikonu 4 prikazan je visinski prirast svih pet
analiziranih stabala. U dobi kulminacije (10-15 god.)
godišnji prirast u visinu iznosio je kod crnog bora oko
0,33 m za tri analizirana stabla. Jedno stablo je kulminaciju
visinskog prirasta doživjelo veću 7. godini starosti
(0,55 m), a drugo stablo je imalo kulminaciju dosta kasnije
u 20. godini (0,53 m). Prosječni dobni prirast je u
doba kulminacije bio u intervalu od 0,20 do 0,32 m.


Slika 2. Prirodno širenje crnog bora na nepošumljenu površinu
Photo 2 Natural expansion of black pine over an unforested area


Slika 4. Pogled u unutrašnjost kulture s vrlo gustim pomladkom
Photo 4 A view into the inside of the culture with very dense young
growth


naraste do visine panja. Našim analiziranim stablima
utvrđena je starost u rasponu od 98 do 105 godina.


U daljnjem dijelu rada opisani su visinski, debljin-
ski i volumni prirasti svih pet analiziranih stabala.


- Height increment


Samo kod jednog stabla je bio 0,50 m. Iz ovoga vidimo
da na istom staništu i pod istim okolnostima stabla iste
vrste prirašćuju u visinu vrlo različito. Zaključujemo da
individualni faktor igra vrlo veliku ulogu, tako da uz
inače jednake prilike neki individuumi prirašćuju dva pa
čak i tri puta više.


Iz grafikona 4 je vidljivo da je sastojina u dobi od
60 godina (1953. god.) prestala znatno prirašćivati u
visinu. Budući da vrijeme kulminacije visinskog prirasta
i apsolutna veličina tog prirasta u to vrijeme zavise
od puno čimbenika, ovdje izneseni podaci nemaju općenitu
vrijednost. U drugim uvjetima crni bor prirašći-
vat će drugačije, jer tok visinskog prirasta ovisi o različitim
čimbenicima od kojih su najvažniji: genotip, stanište
i okolina stabla.


VISINSKI PRIRAST


586
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

A. Tomašević. B. Kulić. Ž. Španjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE


Šumarski list br. 11 12, CXXVII (2003), 579-596


0,7


i„(m)


0,6
V(m)
0,5


0.4


0,3


0.2
0.1


0


1...


(


> I P.


1 te:


b


« KM /


bras&LLi


T i


^N^; ´


^^^SSSÄ:


aiaXlLlili


i ´


\ V


v.__


\ -


^-


.*´ /


\ 7 V **"""


i ´


v.__


^-


.*´ /


\ 7 V **"""


i ´


V.._


*-


i ´oc


oc


DC


Os Os oc oo


rQoccioocioomooc-ioor^oornoomocm


OS Os Os Os O Os Os OsOsOsOsOsOsOSOsOsOS


oc m


oc Os os os


Starost (god.) - age (year)


a. g


č S


0


c =
" si


Č/T S3


o L-


- 1. stablo


- 1. tree


^— 2. stablo


- 2. free


- -3. stablo


- 3.free


^— 4. stablo


- 4.free


5. stablo


- 5. free


1, stablo


- 1. tree


2. stablo


- 2.free


3. stablo


- 3.tree


^^~ 4. stablo
-4. free


-e — 5. stablo
- 5. free


Grafikon 4. Visinski prirast pet analiziranih stabala
Graph 4 Top height increment of five analysed trees


DEBLJINSKI PRIRAST - Diameter increment


Grafikon 5 prikazuje krivulje tekućih i prosječnih
dobnih debljinskih prirasta. Iz slike je vidljivo da deb-
ljinski prirast počinje u mladosti polagano, zatim se povećava,
dolazi u fazu velike aktivnosti i zatim se postepeno
smanjuje. Kulminacija debljinskog prirasta nastupa
u dobi između 10-e i 15-e godine. Veličina debljin


skog prirasta u doba kulminacije iznosi za pojedina stabla
od 0,95 do 1,01 cm. Kulminacija prosječnog prirasta
nastupa nešto kasnije. Usporedimo li kulminacije debljinskog
prirasta s vremenom kulminacije visinskog prirasta,
vidjet ćemo da nema razlike u tom vremenu.


id(cm)


1


i,i,,(cm)


0,8
0,6
0,4
0,2
0


ro


x


m


oc


m


oc


m


00


(*>


-r.


m


OC


m


or


m


00


m


00


m


-A


m


rr-


r-


%


r-i


1^1


r´\


r*1


-t


t


´/-


´/


sr;


´


1—


r-~


:x:


X


O-s


oc


oc


%


o^


c


^


Os


c


|s


o


Os


o


o-


(J-


o-


Os


o^


Os


Os


č>


C>


Os


OsStarost (god.) - age fj>ear)


si


0


— -e


1


stablo


-


1. tree


2


stablo


-


2.tree


3


stablo


-


3. tree


4


stablo


-


4. tree


5


stablo


-


5. tree


1


stablo


-


1. free


2


stablo


-


2. free


3


stablo


-


3. tree


4


slabio


-4. tree


5


stablo


-


5. treeGrafikon 5. Debljinski prirast pet analiziranih stabala
Graph 5 Diameter increment of five analysed trees


587
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 62     <-- 62 -->        PDF

A. Tomašević, D. Kulić, Z. Spanjol. T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE


Šumarski list br.


12, CXXVII (2003), 579-596


Iz grafikona 5 vidimo daje krivulja debljinskog prirasta
nakon kulminacije polagano opadala do dobi od
65 godina, da bi nakon toga počela oscilacija u prirastu.
Budući da se šumsko-uzgojnim zahvatima može


jako utjecati na debljinski prirast, pretpostavljamo da
je u tom razdoblju nakon 1958. godine došlo do proreda
koje su pospješile debljinski prirast stabala.


VOLUMNI PRIRAST - Volume increment


Volumen stabla raste s visinom i promjerom od njegova
rođenja do smrti. Uz jednake okolnosti, volumni


prirast kulminira poslije visinskog, debljinskog i ploš-
nog prirasta. Karakteristika volumnog prirasta stabla


0,009


Um´)


K (m3)
0,007


ocmoor^oor^oomoomoomoomoornoor»ioor»iocrn
OCONO^OO —i —´CNfNc-imrj-^i-i/´iinso^or^r^ococoN


Starost (god.) - age (year)


IS ft


H


U


s s c s;


o. g


´S ´S


.Ü, »«


vp SS


S S


a, >


~X


- 1. stablo


- 1. tree


^-^- 2. stablo


- 2. tree


3. stablo


- 3. tree


^^~ 4. stablo


- 4. tree


5. stablo


- 5. tree


1. stablo


- 1. tree


2. stablo


- 2. tree


3. stablo


- 3.tree


O


^^~ 4. stablo
-4. tree


© — 5. stablo
- 5. tree


Grafikon 6. Volumnii prirast pet analiziranih stabala
Graph 6 Volume increment of five analysed trees


0,007
i.„ (m3)
0,006


i, (m")


0,005
0,004
0,003
0,002
0,001


/


\


/


/


,/X


\


.


\


*~-&~i


I


.


\


*~-&~i


- /


v^


Godina zrelosti -
Maturity year


\


/


\


/


/


/


I


/


/


/Tekući prirast -
current increment
— 1. stablo


Prosječni prirast-
average increment


—— 2. stablo


DC


yz


rnoomocr^ioor^oor^ocr^oor^oomoomoomoom


OCOOO. ^C^O^O^C^OO^C>C^. O ^ O"1. O^ O^ O^. O^ O^ 0\


Starost (god.) - age (year)


Grafikon 7. Srednji volumni prirast pet analiziranih stabala
Graph 7 Average volume increment of five analysed trees


588
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 63     <-- 63 -->        PDF

A. lomašc\ic. li Kulic. Z. Španjol, [. Kružić: RAZVOJ SASTOJ1NE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE


Šumarski list br. 11-12, CXXV1I (2003). 579-596


leži u tome da ne opada tako naglo kao visinski i deb-
ljinski prirast.


Iz grafikona 6 i 7 koje prikazuju volumene te srednji
volumni prirast pet analiziranih stabala, vidljivo je da
kulminacija volumnog prirasta nastupa u 32. godini i iznosi
0,00596 m\ U točki gdje se sijeku tekući i prosječni
volumni prirast nastupa vrijeme zrelosti. Konkretno za
našu kulturu to je u dobi od 54 godine. Primijećena oscilacija
u debljinskom prirastu nakon dobi od 65 godina
uočava se i u volumnom prirastu. Tako je prije 15 godina
nastupila još jedna kulminacija volumnog prirasta.
Nakon toga je volumni prirast lagano opadao.


Tok rasta i prirasta volumena stabla ovisi između
ostalih čimbenika posebice o položaju i prostoru što ih
stablo ima u sastojini. Stabla koja rastu u gustom sklopu
ne mogu u dovoljnoj mjeri razviti svoje korjenje i
svoju krošnju; stoga im volumni prirast prerano opada
i prerano se smanjuje. Ako se stablu pravodobno dade
više prostora i svjetlosti, ono će se dobro razviti, a to će
stimulirati volumni prirast stabla. Ovime se još jednom
potvrđuje daje u razdoblju poslije 1958. godine došlo
do pozitivnih utjecaja u sastojini, a oni su se odrazili
povećanjem produktivnosti.


VEGETACIJSKA OBILJEŽJA


Da bi odredili vegetacijski sastav na primjernoj pokusnoj
plohi, obavili smo fitocenološku snimku i ustanovili
sljedeći floristički sastav:


Lokalitet - Locality: Hreljin, šumski predjel Lonja-


Biljin


Odjel -Division: 19


Veličina plohe - Plot size: 400 m:


Datum snimanja - Date of survey: 28. 5. 1994.


Nadmorska visina - Altitude above sea level: 265 m


Ekspozicija - Exposition: ravno


\nk\macija - Inclination: ravno do blago nagnuto (1-3°)


Geološka podloga - Parent soil: vapnenac


Tlo - Soil: kalkokambisol


Starost sastojinc - Age of culture: kultura crnog bora


98-105 god.


Pokrovnost - Total density: dobro razvijen pomladak


autoktone vegetacije 90 %


Florni sastav - Floral comparison


I Sloj drveća - Tree layer (Cult.)
Pinus nigra 4.


II Sloj grmlja -Brush layer
Fraxinus ornus 4.
Ostrya carpinifolia 1.
Frangula rupestris 1.
Rhamnus intermedins 1.
Quercus pubescens +
Acer monspessulanum +
Rosa sp. +


Prunus mahaleb +
Prunus spinosa +
Paliurus aculeatus +
Juniperus oxycedrus - rijetko
Coronila emeroides +
Ruscus aculeatus - rijetko
Quercus cer ris - rijetko


Vegetation properties
III Sloj niskog rašća - Undergrowth layer
Sesleria autumnalis 5.
Diplotaxis tenuifolia +
Geranium purpureum 1.
Viola hir ta +
Clematis vitalba +
Prunus mahaleb +
Cordus sp. +
Asparagusn tenuifolia +
Salvia officinalis +
Geranium columbinum 1.
Sangvisorba muricata +
Inula salicina +
Galium corudifolium +
Rubus dalmatinus +


Ulmus tortuosa subsp. dalmatica - rijetko
Fraxinus ornus +
Quercus pubescens - rijetko
Acer monspessulanum +
Teuerium ehamaedrvs - rijetko


Na temelju ukupnog prostora, uočavano da iako bi
ovo područje pripadalo submediteranskoj vegetacij-
skoj zoni s as. Querco-Carpinetum orientalis H-ić
1939., ovdje potpuno izostaje bjelograbić i obilno se
javlja crni grab (Ostrya carpinifolia). Stoga bi mogli
reći da se ovdje susreće mediteransko-litoralni vegetacijski
pojas sa submediteranskom vegetacijskom zonom,
koju ovdje karakterizira spomenuta zajednica i
mediteransko-montani vegetacijski pojas s epimeditc-
ranskom vegetacijskom zonom, koju pak karakterizira
as. Ostryo-Quercetumpubescens /Ht./ Trinajstić 1997.


Dakle može se reći daje ovo ipak nešto hladnije područje,
iako je u neposrednoj blizini morske obale.


589
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić. ?.. Spanjol. T. Kružić: RAZVOJ SASTO.I1NE 1 MELIORAT1VNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11 - 12. CXXV1I (2003). 579-596


BROJ POMLATKA I MLADIKA PO VISINSKIM KLASAMA AUTOHTONE VRSTE -
Number of young heights and young trees about height class for autochthounous trees


Na pokusnoj plohi koja je većim dijelom kamenita s ri manje površine (4x4m) na kojima smo istraživali
neravnim i blago valovitim terenom obraštenim jese- pomladak i mladik autoktonih vrsta,
njom šašikom (Sesleria autumnalis), odredili smo četi-


Tablica 2a Broj pomladka i mladika po visinskim razredima (Ploha 1.)
Table 2a Number of young growth heights and young trees about height class (plot I.)
Površina - Plot size: 4 x 4 m (16 m2)


Visinska


klasa


Height


class


C.Jasen


Fraxinus


orn us


C. Grab


Ostrya


carpinifolia


Mcdunac
Quercus
orientalis


Maklen


Acer
monspes-
sulanum


Rašeljka


Prunus


mahaleb


Krška
trušljika
Frangula
rupestris


Primorska
krkavina
Rhamnus


intermedius


Crni trn
Prunus
spinosa


Ukupno
Total


(cm)


(kom -pieces)


0-25


22


22


26-50


13


1


7


7


8


36


51-75


4


1


5


76-100


2


1


7


10


101-125


2


2


126-150


2


1


3


150-175


5


1


1


7


175-200


4


1


1


6


201-250


4


1


5


251-300


6


6


300-350


2


2


351-400


0


401-450


0


451-500


1


1


Ukupno:
Total:


26


4


20


1


7


30


17


0


105


Poha:
Per ha:


16250


2500


12500


625


4375


18750


10625


0


65625Tablica 2b Broj pomladka i mladika po visinskim razredima (Ploha 2.)
Table 2b Number of young growth heights and young trees about height class (plot 2.)
Površina - Plot size: 4 x 4 m (16 m2)


Visinska


klasa


Height


class


C.Jasen


Fraxinus


ornus


C. Grab


Ostrya


carpinifolia


Mcdunac
Quercus
orientalis


Maklen


Acer
monspes-
sulanum


Rašeljka
Prunus
mahaleb


Krška
trušljika
Frangula
rupestris


Primorska
krkavina
Rhamnus


intermedius


Crni trn
Prunus
spinosa


Ukupno
Total


(cm)


(kom -pieces)


0-25


1


2


2


4


9


26-50


1


3


3


8


28


43


51-75


1


1


1


6


9


76-100


3


1


1


5


101-125


2


1


3


126-150


3


3


150-175


3


3


175-200


6


6


201-250


8


1


9


251-300


14


14


300-350


4


4


351-400


4


4


401-450


2


2


451-500


0


Ukupno:
Total:


52


1


3


1


7


11


39


0


114


Poha:
Per ha:


32500


625


1875


625


4375


6875


24375


0


71250590
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 65     <-- 65 -->        PDF

A. Tomašević. B. Kulić, Ž. Spanjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTO.I1NE I MEL10RAT1VNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12. CXXV1I (2003), 579-596


Tablica 2c Broj pomladka i mladika po visinskim razredima (Ploha 3.)
Table 2c Number of young growth heights and young trees about height class (plot 3.)
Površina - Plot size: 4 x 4 m (16 nr)


Visinska


klasa


Height


class


C.Jasen


Fraxinus


ornus


C. Grab


Ostrya


carpinifolia


Medunac
Quercus
orientalis


Maklen


Acer
monspes-
sulanum


Rašeljka
Prunus
mahaleb


Krška
trušljika
Frangula
rupestris


Primorska
krkavina
Rhamnus


intermedius


Crni trn
Prunus
spinosa


Ukupno
Total


(cm)


(kom - pieces)


0-25


5


2


4


4


1


3


9


26-50


3


43


51-75


3


1


1


4


9


76-100


2


2


1


1


5


101-125


1


1


3


126-150


4


3


150-175


11


3


175-200


12


6


201-250


7


1


9


251-300


6


14


300-350


6


4


351-400


2


4


401-450


1


2


451-500


2


0


Ukupno:
Total:


62


1


3


7


7


8


0


3


114


Poha:
Per ha:


38750


625


1875


4375


4375


5000


0


1875


71250Tablica 2d Broj pomladka i mladika po visinskim razredima (PLOHA 4.)
Table 2d Number of young growth heights and young trees about height class (plot 4.)
Površina - Plot size: 4 x 4 m (16 nr)


Visinska


klasa


Height


class


C. Jasen


Fraxinus


ornus


C. Grab


Ostrya


carpinifolia


Medunac
Quercus
orientalis


Maklen


Acer
monspes-
sulanum


Rašeljka
Prunus
mahaleb


Krška
trušljika
Frangula
rupestris


Primorska
krkavina
Rhamnus


intermedius


Crni trn
Prunus
spinosa


Ukupno
Total


(cm)


(kom- pieces)


0-25


0


26-50


1


1


8


5


15


51-75


2


4


2


8


76-100


1


1


1


3


6


101-125


1


1


126-150


2


1


3


150-175


4


1


1


1


7


175-200


2


1


3


201-250


6


1


7


251-300


6


1


7


300-350


11


11


351-400


9


9


401-450


0


451-500


1


1


Ukupno:
Total:


43


0


1


6


3


13


0


12


78


Poha:
Per ha:


26875


0


625


3750


1875


8125


0


7500


48750Plohe su ravnomjerno raspoređene, tako da dobiveni roistočnom dijelu na površini koja je zaštićena od po-


podaci što vjernije odražavaju stvarno stanje na terenu. slijepodnevnog sunca.


Dvije plohe (tablice 2a i 3b) postavljene su na jugo- Na svim plohama prebrojen je pomladak i mladik


zapadnom dijelu kulture inkliniranoj prema moru. autoktonih vrsta koji je svrstan po visinskim klasama.


Plohe 3 i 4 (tablice 2c i 2d) postavljene su na sjeve-


591
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 66     <-- 66 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić, Ž. Španjol. T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE 1 MELIORAT1VNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12, CXXV1I (2003), 579-5%


RASPRAVA -


Kako je već spomenuto, ova kultura crnog bora nalazi
se u neposrednoj blizini naselja, te stoga obavlja višestruku
korisnu funkciju u svom okolišu. S obzirom na
degradirano tlo na kojemu je podignuta, ne može proizvoditi
volumen u količinama kao na dobrom staništu,
pa se ne može smatrati ekonomskom šumom u kojoj je
cilj gospodarenja proizvodnja što većeg volumena.


Prema tomu, u njoj ne dolazi u obzir sječa kada počne
opadati prirast, nego je treba podržavati do njene fizičke
zrelosti. Fizički zrele sastojine bora same se prirodno
progaljuju odumiranjem izvjesnog broja stabala.
Budući da se u našoj kulturi javio bjelogorični pomladak
treba ga čuvati i njegovati radi stvaranja mješovitih
sastojina listača i četinjača, jer će takve biti otpornije
od biljnih zaraza, insekata i požara.


ZAKLJUČCI


Na temelju istraživanja na pokusnoj plohi i komparativne
obrade dobivenih podataka, možemo donijeti
sljedeći zaključak:


1. Klima riječkog područja je maritimnog karaktera.
Po Köpenovoj klasifikaciji dijelovi riječke općine
uz more pripadaju u klasu Cfsax", sa srednjom godišnjom
temperaturom zraka od 13,6 °C, srednjom
godišnjom količinom oborina od 1421,2 mm. Relativna
vlaga na ovom području kreće se od max. u
prosincu (70 %) do min. u srpnju (52 %).


2. Geološku podlogu ovog područja sačinjavaju u-
glavnom uslojeni vapnenci, a u manjoj mjeri dolomiti
raznih geoloških starosti mezozojskog doba iz
formacije jure i krede.


3. Glede geološke podloge vapnenaca ili dolomita
razvija se velik broj razvojnih stadija i formi tala na
tom području, kao što su:


posmedene crvenice (Terra rossa),


smeđe tlo na vapnencu i dolomitu (kalkokambi-
sol) na kojemu se i nalazi podignuta kultura crnog
bora (Pinus nigra).


4. Nekada su na ovom području rasle visoke šume
pretežito hrasta medunca (Quercus pubescens) i
maklena {Acer monspesulanum). Djelovanjem čovjeka
su opustošene, a mnoge i spaljene u potrazi za
poljoprivrednim zemljištem i pašnjacima. Danas
osim poljoprivrednih površina, golih kamenjara i
podignutih kultura crnog bora, ovo područje pokriva
vegetacija kserotermnih niskih šuma i šikara,
koji predstavljaju degradacijske stadije nekadašnjih
visokih hrastovih šuma.


5. Na temelju obavljenih florističkih i vegetacijskih istraživanja
možemo zaključiti da je istraživana kultura
crnog bora podignuta u klimazonalnoj zajednici


- Discussion


Obzirom na starost, kvalitetu, zdravstveno stanje i
stanje pomladka, ne bi se u skorom razdoblju trebale
provoditi sječe jačeg intenziteta, osim sanitarnih sječa
kojima treba odstraniti suha i bolesna stabla te na taj
način ukloniti žarišta zaraze od uzročnika truleži i pot-
kornjaka.


Naša kultura crnog bora, kao jedna prijelazna sastojina,
osigurala je dovoljno humusa da se mogao javiti
pomladak autoktonih vrsta.


Cilj nam je da se postojeći bjelogorični pomladak
dalje razvija, i da ga prevodimo u onaj tip šume koji
odgovara prirodnim uvjetima i uvjetima staništa, te da
taj tip šume dalje podižemo i njegujemo.


- Conclusions


hrasta medunca {Quercuspucescens) i to na prijelazu
mediteransko-litoralnog vegetacijskog pojasa u
submediteranskoj vegetacijskoj zoni s as. Querco-
Carpinetum orientalis H-ić 1939 i mediteransko-
montani vegetacijski pojas s epimediteranskom ve-
getacijskom zonom koju ovdje karakterizira as.
Ostryo-Quercetum pubescentis /Ht./ Trinajstić 1997.
S obzirom na znatnu zastupljenost crnog graba
{Ostrya carpinifolia) i potpuno izostajanje bjelogra-
bića {Carpinus orientalis) možemo pretpostaviti da
se ovdje radi o hladnijem području koju čini zajednica
hrasta medunca i crnog graba {Ostryo-Quercetum
pubescentis /Ht./ Trinajstić 1997.
6. Kultura se rasprostire na nadmorskoj visini od 230-
275 m. Naša konkretna ploha je na visini 260-265 m.
Strukturni podaci za istraživanu plohu kretali su se:
Kod prve izmjere 1969. godine evidentirano je 428
zdravih stabala. Kod sljedeće izmjere 1975. god. bilo
je 404 zdrava stabla i 22 sušca, a 1983. god. 399
zdravih stabala i 5 sušaca. U zadnjoj izmjeri 1993.
god. evidentirano je 323 zdrava stabla i 28 sušaca.
Iz ovih podataka vidljivo je da se u razdoblju od
1969. do 1993. godine broj zdravih stabala smanjio
za 105 komada. U tom istom razdoblju evidentirano
je 55 suhih stabala. S pokusne plohe od prve do zadnje
izmjere nedostaje 77 stabala za koje nemamo
točne podatke što se s njima događalo. Budući da
rubnim dijelom sastojine prolazi dalekovod, pretpostavlja
se da je određen broj stabala posiječen tom
prilikom, a neka stabla su i odumrla.
Broj stabala preračunat po hektaru iznosio je: 1969.
god.: 856, 1975. god.: 852, 1983. god.: 808, 1993.
god.: 702.


592
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 67     <-- 67 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić. Ž. Spanjol. T. Kru/ic: RA/VOJ SASTO.IlNh [ MHLIORATIVNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. II 12. CXXVII (2003), 579-596


Uočava se da se temeljnica u svakoj izmjeri povećala
bez obzira na to što se broj stabala smanjivao.
Ukupna temeljnica po hektaru iznosila je: 1969.
god.: 43,08 m2 1975. god.: 45,42 nr 1983. god.:
48,50 nr 1993. god.: 54,30 nr


Iz podataka o volumenu može se zaključiti da je
proizvodnja po hektaru iznosila za: 1969. god.
236,324 m3 1975. god. 246,436 m3 1983. god.
269,086 m3´l993. god. 315,026 m3. ´


Najveću proizvodnju volumena u promatranom
razdoblju kultura je ostvarila u poslijednjem desetljeću,
i to 45,94 rrrVha. Na pokusnoj plohi je u zadnjoj
izmjeri registrirano 28 suhih stabala, s ukupnim
volumenom od 12,755 m\


Budući da se radi o kulturi crnog bora u kojoj između
pojedinih izmjera nije dolazilo do priliva, prirast
će biti jednak razlikama volumena između pojedinih
izmjera. Tako je prirast iznosio: 1969.-1975.:
10,12 mVha, 1975.-1983.: 22,65 mVha, 1983.-
1993.: 45,94 m7ha.


U nedostatku domaćih normala i prirasno-prihod-
nih tablica za kulture crnog bora, nije moguće vršiti
usporedbu s nekim optimalnim parametrima, stoga
će se određeni zahvati i odluke primijenjivat na temelju
stvarnog stanja i izgleda kulture na terenu.


Srednje sastojinsko plošno stablo je 31 cm p.p., a
kultura je stara 98-105 godina. Analiza stabla na pet
modelnih stabala pokazuje daje srednje plošno stablo
postiglo različite visine od 10,10 m do 13,10 m .


Kulminacija visinskog prirasta nastupila je u dobi
između 10-15 godine i iznosila je 0,33 m.


Tečajni debljinski prirast iznosio je od 0,95-1,01 cm
za pojedina analizirana stabla, a kulminacija je
također nastupila između 10-15 godine.


Kulminacija volumnog prirasta nastupila je u dobi
od 32 godine prosječno za svih pet stabala, i iznosila
je 0,00596 m3.


Vrijeme zrelosti pada u dobi od 54 godine.


7. Od autoktonih vrsta najviše je zastupljen crni jasen
(Fraxinus ornus) (16000-39000 biljaka/ha) i to u
svim visinskim razredima. Zamijetili smo da se na
prisojnoj strani više javlja medunac (Quercus pubes-
cens) (2-12000 biljaka/ha) i crni grab (Ostrya car-
pinifolia) (600-2500 biljaka/ha), a u znatnom broju
je zastupljena i primorska krkavina (Rhamnus intermedins)
(106000-24500 biljaka /ha) i krška trušljika
{Frangula rupestris) (599-19000 biljaka/ha) (plo-
hice 1 i 2). Na osojnoj strani crni grab (Ostrya carpi-
nifolia) je dosta rijedak, kao stoje slučaj i s medun-
cem (Quercus pubescens), dok se javlja dosta makle-
na (Acer monspessulanum) (600-4300 biljaka/ha).
Primorska krkavina (Rhamnus intermedins) nije pro


nađena u ovom dijelu kulture (plohica 3 i 4), ali se
zato javio priličan broj crnog trna (Prunus spinosa)
(200-7500 biljaka/ha). Na nekoliko lokacija pronađen
je i cer (Quercus ceriš).


Raspodjela pomlatka i mladika po visinskim klasama
dobar nam je indikator uvjeta u kojima se pojavljuje
i razvija pomladak i mladik. Ona nam ukazuje
daje progresivna sukcesija autoktone vegetacije intenzivna.
Iz tablica je vidljivo da se raspon po visinskim
klasama kreće od 25 do 500 cm, a broj stabala
u višim klasama ukazuje nam na bolje uvjete prirodne
regeneracije. Budući da na plohi nismo pronašli
niti jedno stabalce crnog bora, zaključujemo
da mu ovi uvjeti više ne odgovaraju, te da je crni
bor obavio svoju meliorativnu ulogu i stvorio uvjete
za dolazak autoktone vegetacije.


8. Na temelju poznavanja stvarnog stanja na terenu i
problematike primorskih krških šuma prioritetni
nam je zadatak:


Obnova postojećih kultura borova koje će kao
predkulture stvoriti uvjete za povratak autoktonih
elemenata u dogledno vrijeme.


- Štititi kulture od abiotskih utjecaja, stoke i čovjeka,
zatim požara i insekata.


Polagano i oprezno otvarati sklop da ne izgubimo
bjelogorični pomladak.


- Postepeno postojeću autoktoni pomladak prevoditi
u trajne sastojine s vrjednijim vrstama (hrast
medunac (Quercus pubescens), crni grab (Ostrya
carpinifolia), crni jasen (Fraxinus ornus) i dr.).


9. Općekorisne funkcije šuma nije moguće izraziti
brojkama koje bi uvjerljivije od riječi govorile o tim
koristima, te ih se uočava tek onda kada nastanu ne-
procijenjive štete s dalekosežnim posljedicama. Od
takvih neizravnih koristi spominju se samo one najvažnije:


- zaštita tla od odronjavanja i ispiranja


- utjecaj šume na klimu


- zaštita naselja i prometnica od vjetra


- turizam i rekreacija


Stoga ih treba pravilno voditi u smjeru njihova privrednog
značenja, a to znači njihove važnosti u turi-
stičko-rekreacijske i estetske svrhe te u cilju ekonomskog
korištenja njihovog proizvoda, drvne sirovine.


Proizvodnja drva je, međutim, uvijek u drugome
planu kod sredozemnih i polusredozemnih šuma u
odnosu na njihove općekorisne funkcije.


593
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 68     <-- 68 -->        PDF

A. Tomašević. B. Kulić, Ž. Španjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. II 12. CXXVII (2003). 579-596


8. LITERATURA - References


Bezak, K., 1992: Tablice drvnih masa cera, crnog Šume u Hrvatskoj (monografija), str. 33-77,


bora i običnog bora, Radovi br. 5 - izvanredno GZH, Zagreb.


izdanje, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb. Seletković,Z. iZ. Katušin, 1992: Klima Hrvat-
Horvat, A., 1965: Melioracije degradiranih Šumskih ske. Šume u Hrvatskoj (monografija), str.


terena, svez. 2 - Krš, Zagreb. 13-18, GZH, Zagreb.


Klepac,D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća Trijastić, I. 1998: Fitogeografsko raščlanjenje kli-


i sastojina, Zagreb. mazonalne šumske vegetacije Hrvatske. Šumar-


Klepac,D., 1965: Uređivanje šuma, Zagreb. ski list 122 (9 10): 407—421.


Matijević, B., 1994: Meliorativna uloga kulture xxx : Meteorološka podloga za potrebe prostornog


crnog bora na području šumskog predjela planiranja općine Rijeka, sažetak, Zagreb 1992.


"Lonja-Biljin" šumarije Rijeka, Diplomski rad, XXX : Program za gospodarenje borovim kulturama


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 1977-1986.


Pranjić, A., N. Lukić, (1998): Izmjera šuma, Za- XXX : Program za gospodarenje šumama krša G.J.
greb. Oštrovica, 1988-1997.


Rauš, Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić, J. Medve-
dović, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma.


SUMMARY: The climate of the Rijeka region has a maritime character.
According to Koppen ´s classification, parts of the Rijeka Commune along the
sea belong to class Cfax", with the mean annual air temperature of 13.6 "C
and the mean annual precipitation quantity of 1421.2 mm. Relative humidity
in this region ranges from the maximum, occurring in December (70 %), to
the minimum in July (52 %).


The geological substrate of this area is mainly made up of layered limestones,
and to a smaller degree of dolomites of different geological ages dating
from the Mesozoic period of Jurassic and cretaceous formations.
Depending on the geological substrate of either the limestone or the dolomite,
a large number of developmental stages and soil forms have developed in this
area, such as:


- brown red soil (terra rossa)


brown soil on limestone and dolomite (calcocambisol), supporting a
culture of black pine (Pinus nigra)


In the past, this area abounded in high forests of predominantly pubescent
oak (Quercus pubescens,) and Montpelier maple (Acer monspesulanum).
However, man s activities led to serious devastation of the forests, while many
were also burned in order to convert the soil into agricultural land and pastures.
At present, apart from agricultural land, bare rocky terrain and artificial
cultures of black pine, this area is covered with the vegetation of
xerothermal low forests and garrigues that represent degraded stages of the
former high oak forests.


Floristic and vegetational research has shown that the studied culture of
black pine was established in the climatozonal association of pubescent oak
fQuercus pubescens) at the transition between the Mediterranean-littoral vegetation
belt in the sub-Mediterranean vegetation zone with the association
Querco-Carpinetum orientalis H-ić 1939 and the Mediterranean-mountainous
vegetation zone with the epi-Mediterranean vegetation zone characterised by
the association Ostryo-Quercetum pubescentis /HtJ Trinajstić 1997. With
regard to abundant presence of hop hornbeam fOstryo carpinifolia,) and a
complete absence of oriental hornbeam fCarpinus orientalist it can be


594
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 69     <-- 69 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulic. /.. Spanjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINE I MELIORATIVNA ULOGA KULTURK ... Šumarski list br. 11 - 12, CXXVII (2003), 579-596


assumed that this is a colder region made up of the community of pubescent
oak and hop hornbeam (Ostryo-Quercetum pubescentis /Ht/ Trinajstić 1997).


The culture is situated at an altitude of 230 -275 m. The plot in question is
at an altitude of 260 - 265 m. The structural data from the studied plot are as
follows:


The first measurement of 1969 recorded 426 healthy trees. The next measurement
in 1975 recorded 404 healthy trees and 22 dead trees, while the
measurement in 1983 revealed 399 healthy trees and 5 dead ones. In the last
measurement in 1993, there were 323 healthy trees and 28 dead trees.


These data show that in the period 1969 - 1993, the number of healthy
trees dropped by 105 individuals. In the same period 55 dead trees were
recorded. During the period between the first and the last measurement, 77
trees, for which accurate data of their history is missing, disappeared from
the experimental plot. Since there is an overhead transmission line passing
along the edge of the stand, it is assumed that a certain number of trees were
cut during its erection, while some trees died.


The number of trees per hectare was as follows: in 1969 there were 856
trees, in 1975 there were 852 trees, in 1983 there were 808 trees and in 1993
there were 702 trees.


It is noted that in each measurement the basal area was increased regardless
of the fact that the number of trees decreased. The total basal area per
hectare was as follows: in 1969 it was 43.08 nr, in 1975 it was 45.42 nr, in
1,983 it was 48.50 42 nr, and in 1993 it was 54.30 nr.


The data relating to the volume show the following production per
hectare: in 1969 it was 236,324 m\ in 1975 it was 246,436 m\ in 1983 it was
269,086 m\ and in 1993 it was 315,026 m\


During the entire observed period, the culture achieved the highest volume
production of 45.94 mVha in the last decade. During the last measurement, 28
dead trees with a total volume of 12,755 m3 were registered in the experimental
plot.


Since this is the culture of black pine in which no new trees occurred
between the measurements, the increment equals the differences in the volume
between individual measurements. Accordingly, the increment was as follows:
in 1969 - 1975 it was 10.12 mVha, in 1975 - 1983 it was 22.65 mVha,
and in 1983 -1993 it was 45.94 m´/ha.


The absence of Croatian normal models and yield tables for the cultures of
black pine does not allow comparisons with some optimal parameters. For
this reason, certain treatments and decisions will be applied on the basis of
the real condition and the appearance of the culture in the field.


The mean plot tree has a breast diameter of 31 cm, and the culture is
98 - 105 years old. The analysis of five model trees shows that the mean plot
tree achieved different heights ranging from 10.10 m to 13.10 m.


The culmination of the height increment occurred between 10 and 15 years
of age and reached 0.33 m.


The current diameter increment ranged from 0.95 - 1.01 cm for individual
analysed trees, with the culmination also taking place between 10 - 15 years
of age.


The culmination of the volume increment occurred at the age of 32 on
average for all five trees and amounted to 0.00596 m3.


The period of maturity occurred at the age of 54.


Manna ash (Traxinus ornusj is the most represented tree (16,000 - 39,000
plants/ha) in all height classes. A higher number of pubescent oaks (Quercus
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 70     <-- 70 -->        PDF

A. Tomašević, B. Kulić, Ž. Španjol, T. Kružić: RAZVOJ SASTOJINH I MLL10RAT1VNA ULOGA KULTURE ... Šumarski list br. 11-12, CXXVII (2003), 579-596


pubescensj (2 - 12,000 plants/ha) and hop hornbeams fOstrya carpinifolia)
(600 - 2,500 plants/ha) have been noted on the sun-exposed side, as well as a
considerable number of buckthorn (Hhamnus intermedius) (106,000 -
245,000 plants/ha) and dogwood (Frangula rupestrisj (599-19,000
plants/ha). On the shaded side, hop hornbeam fOstrya carpinifolia,) is rather
rare, which is also the case with pubescent oak fQuercus pubescensj, while
Montpelier maple (Acer monspessulanum) is relatively abundant (600-4,300
plants/ha). Buckthorn (Rhamnus intcrmedius) was not found in this part of
the culture (plots 3 and 4), but there was a considerable number of blackthorn
(Prunus spinosaj (200 - 7,500 plants/ha). Turkey oak rQuercus cerrisj was
also found in several locations.


The distribution of young growth and young plants according to height
classes is a good indicator of the conditions in which these plants occur and
develop. It points to a very intensive progressive succession of autochthonous
vegetation. The tables show that the span in terms of height classes ranges
from 25 to 500 cm, while the number of trees in higher classes indicate better
conditions of natural regeneration. Since not one young tree of black pine was
found in the plot, it can be concluded that these conditions are not suitable
any more and that black pine has performed its ameliorative role and created
conditions for the arrival of autochthonous vegetation.


On the basis of the real condition in the field and the problem of maritime
karst forests, our primary task involves the following:


Regenerate the existing pine cultures, which will, as pre-cultures, create
the conditions for the return of autochthonous elements in the foreseeable
future.


Protect the cultures from abiotic impacts, cattle and man, as well as fires
and insects.


Open the canopy slowly and carefully in order not to lose young deciduous
growth.


Gradually transform the existing autochthonous young growth into permanent
stands with more valuable species (pubescent oak (Quercus pubes-
cens), hop hornbeam (Ostrya carpinifolia), Manna ash (Fraxinus ornus) and
others).


Forest functions of general benefit cannot be expressed in numbers that
would describe these functions in more convincing terms than words. These
functions are only noticed when incalculable damage has occurred with far-
reaching consequences. Only the most important of these indirect benefits are
mentioned here:


protection of the soil from erosion and leaching


the impact of forests on the climate


- protection of settlements and communications from winds


- tourism and recreation


For this reason, these functions should be carefully guided towards their
economic importance, which includes their tourist-recreational and aesthetic
purposes, while their product, wood volume, should be economically utilised.


596