DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 118     <-- 118 -->        PDF

NADIA RAVLEK rod. PETERKOVIC, dipl. ing. šum.
(17. 4. 1928. - 11. 8. 2003.)


Neumoljiva i iznenadna smrt
uzela je iz naših redova blisku i dragu
nam kolegicu Nadiu Pavlek
rod. Peterković.


Rođena je u Sušaku gdje je
stekla osnovno i srednja obrazovanje.


Na Poljoprivredno-šumarski fakultet
u Zagrebu upisuje se školske
godine 1947/48., gdje 1952. godine
završava studij.


Prvo radno mjesto je u "Drvo-
šped"-u Rijeka. Nastavlja rad u
poduzeću "Luka drvo" Rijeka,
gdje se obavljaju i ukrcajno-brod-
ske usluge u prometu drvom.
Ovdje steče dozvolu za rad u vanjskoj
trgovini drva.


Nakon nekoliko godina rada u
toj grani, postaje rukovoditelj za
unapređenje proizvodnje na lučkim
skladištima drva i drvnih proizvoda.
Surađuje s domaćim i stranim


poduzećima. Radni vijek nastavlja
kao iskusni stručnjak u poduzeću
"Luka" Rijeka, koje nastaje integracijom
s "Luka drvo ". U integrirano
poduzeće prelazi kao rukovo


ditelj analitičko-planskih poslova.
Ovu dužnost obavlja sve do umirovljenja
1989. godine.


U širem šumarskom krugu bila
je cijenjena i voljena. Održavala je
stalne kontakte s mnogim kolegama
i suradnicima. Osobito je bila
vezana za svoju generaciju sa studija.
Na organizirane godišnjice upisa
na studij odazivala se bez izostanka.
Radovala se tim susretima, jer su ta
druženja odisala prisnošću i velikim
prijateljstvom, koje je stečeno još
od prvih dana studija, onih šturih
poslijeratnih godina. Tada smo bili
skromni u zahtjevima, a bogati iskrenim
prijateljstvom. Nedostajat
će nam na našim budućim susretima.


Neka joj je vječna hvala -počivala
u miru!


Vera Ivančić


644
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 119     <-- 119 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz područja
šumarstva, primarne prerade drva, zaštite prirode,
lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i si., prikaze iz
domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje
šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što se
odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i
crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe drva,
te radove Hrvatskoga šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i
sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


- Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.


- U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.


- Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima (tablice,
crteži, slike...), što znači do 16 stranica s proredom
na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti radove
nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta tu op-
sežnost opravdavaju.


- Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se radi
o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.


- Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.


- Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redoslje-
dom arapskim brojevima, a navode se na dnu stranico
nrlio se spominju Fusnote n tahlicama označuju


se malim slovima i navode se odmah iza tablica.


- Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i si.


- Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.


- Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.


- Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.


- Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.


- Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:


1. Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


2. Prpić, B., N. Komlenović,Z. Seletković
1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 112, (5-6): 195-215, Zagreb.


- Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
rar., dipl. ing....).


- Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5".


- Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.


- Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.


-Autori koji žele separate - posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.


- Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.


Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA


Zagreb, Trg Mužiuunića 11


Telefon: 48 28 477,48 28 359
Telefax: 48 28 477


E-mail: hrvatsko-sumarsko-drustvo@zg.tel.hr
WEB stranica: http://www.hrsume.hr/hsd/sumarski/sumarski.html
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 120     <-- 120 -->        PDF

SI. 1. Lokalitet Valbonaša pokraj Pule nakon sanacije požarišta
i izvoza sanitara uzrokovanog napadom borova
potkornjaka srčikara T. destruens Woll.


Fig. 1 Locality Valbonaša near Pula after the clear up of
both burnt wood and T. destruens Woll. attacked
trees.


SI. 2. Potpuno razvijen hodnični sustav T. destruens Woll.


u kori alepskog bora (polovica ožujka 2002.).
Fig. 2 Fully developed T. destruens Woll. galleries in the


bark of allepo pine (mid March 2002).


I


pBHBH


!


r


:«i|»-».v <&>. ,


1[ _J


i


MMfli


iUMSI. 3. T. destruens Woll. - imago.


Fig. 3 T destruens Woll. - adult bark beetle.


(Tekst i fotografije B. Hrašovec)


SI. 4. Razlika od dobro poznate vrste T. piniperda L. je u
boji kijačica na ticalima. Kod T. destruens Woll.
(lijevo) one su svjetlije-žute.


Fig. 4 On of the described differences from the well
known T. piniperda L. species is in the color of the
antennal club. In T. destruens Woll. (left) they are
lighter in color, mainly yellowish brown.


U više smo navrata u okviru ilustriranog tematskog priloga na ovom mjestu predstavljali neke od najvažnijih vrsta
potkornjaka našeg šumskog drveća. Razložan povod tomu bilo je povećanje šteta koje je uslijedilo posljednjih godina,
između ostalog i radi sušnih i toplih vegetacijskih razdoblja. Šumski požari, dodatno su predisponirali stabla na
napad biotičkih čimbenika. Ovakvo okružje izazvalo je pred dvije godine lokalnu eksploziju, do sada nezabilježene
vrste potkornjaka za područje Hrvatske. Riječ je o trećoj europskoj vrsti potkornjaka iz grupe borovih srčikara -
Tomicus destruens Woll. Ovo je potkornjak tipičan za mediteransko područje i vrlo je vjerojatno da je njegova prisutnost
kod nas do sada prolazila nezapaženo, zbog pomanjkanja istraživanja s jedne, ali i donedavnog dvojbenog takso-
nomskog statusa s druge strane. Ovaj najsvježiji i prvi dokumentirani dokaz postojanja ovog potkornjaka u Hrvatskoj
dogodio se na lokalitetu Valbonaša pokraj Pule, a napadnuta je bila kultura alepskoga bora.


Under this column, on several occasions we have presented some of the most important bark beetle species of our
forest tree species. Our pick has been reasoned by the buildup of damages that evolved in the past several years, amid
other reasons mainly by the dry and excessively hot seasons. Forest fires had an additive, predisposing effect on trees
that became prone to attack of biotic agents. All this spurred a local outbreak of until recently, undocumented bark
beetle species for Croatian fauna. It is the third European species in the pine shoot tip borer group - Tomicus destruens
Woll. It is a typically Mediterranean dwelling species and it is very probable that it remained undetected both because
of the lack of targeted research and uncertain taxonomic status in the past. This first proof of its presence in Croatia
originates from Valbonaša locality near Pula. Forest involved in the attack was fragmented aleppo pine culture.


IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb


Publisher: Croatian Forestry Society - Editeur: Societe forestiere croate -
Herausgeber: Kroatischer Forstverein


Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. - Zagreb
Tisak: EDOK. - Zagreb