DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 114     <-- 114 -->        PDF

vanja genofonda, na primjeru atlaskog cedra (Cedrus
atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere) u Francuskoj"
B. Fady je naglasio neke genetske i ekološke posljedice
introdukcije egzotične vrste za lokalni ekosustav,
kao i za unesenu vrstu. Prikazana je brza i značajna
ekološka i genetska promjena atlaskog cedra u
Francuskoj (istraživanja INRA-Avignon) te aspekti
relevantni za in situ i ex situ očuvanje introduciranih
vrsta u njihovom izvornom i novom staništu.


Ekskurzija se odvijala na nekoliko lokaliteta u središnjoj
Škotskoj:


1. Na imanju Blair Castle posjetili smo kolekciju "velikih
stabala" četinjača unesenih iz Sjeverne Amerike
početkom 19. stoljeća. Više od 20 stabala visoko
je preko 46 m, a neka dosežu i 58 m. Najviše je stabala
sljedećih vrsta: plemenite jele (Abies procera
Rehder), gorostasne jele (A. grandis (Douglas ex D.
Don) Lindl.), velebne jele (A. magnified A. Murray),
goleme tuje (Thuja plicata Donn ex D. Don),
golemog mamutovea (Sequoiadendron giganteum
(Lindl.) J. Buchholz), obične američke duglazijc i
sitkanske smreke.


2. U Dunkeldu smo vidjeli prva stabla europskog ariša
(Larix decidua Mili.) unesena u Veliku Britaniju iz
Austrije i prva stabla japanskog ariša (L. kaempferi
(Lamb.) Carriere) unesena u Europu, te tri stabla
europskog i japanskog ariša s kojih je sakupljeno
sjeme od kojega su se razvile prve biljke eurojapan-
skih hibridnih ariša.


3. U Hermitageu smo također vidjeli neka od "velikih
stabala", uključujući i običnu američku duglaziju
visoku 64 m, koja je najviše stablo u Velikoj Britaniji.


4. Banku klonova sitkanske smreke, koja je komercijalno
najvažnija vrsta četinjača u Velikoj Britanji,
kao i nekih drugih vrsta četinjača, posjetili smo u
Ledmore istraživačkoj stanici. Demonstrirani su rezultati
novog načina arhiviranja klonova, kontrolirana
hibridizacija, umjetna stimulacija cvjetanja,
vegetativno razmnožavanje u komercijalnoj proizvodnji
i dr.


Za sljedeći sastanak EUFORGEN mrežnog plana
za očuvanje genofonda četinjača izabran je Cipar.


Marilena Idžojtić


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a,


održane 23. listpada 2003. god. u Brezovici (UŠP Sisak)


Nazočni: Davor Butorac, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., mr. se. Josip Dundović, IvanĐukić, dip. ing.,
Ivan Duvnjak, dipl. ing., dr. se. Joso Gračan, Ilija Gre-
gorović, dipl. ing., Dražen Husak, dipl. ing., Ivan Ma-
tasin, dipl. ing., prof. dr. sc. Slavko Matić, Boris Miler,
dipl. ing., prof. dr. Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl.
ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., DaliborTomljanović,
dipl. ing., dr. se. Vlado Topic, Berislav Vinaj, dipl. ing.,
Oliver Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić,
Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka Antonić.


Otsutni - ispričani: mr. se. Branko Bclčić, mr. se.
Vladimir Bogati, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Zvonko
Kranjc, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl. ing., mr.
se. Ivan Pentek i Ivan Tarnaj, dipl. ing, predsjednik NO.


Nakon stoje predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio
sve nazočne, zahvalivši im se i ovoga puta na odazivu,
a posebno domaćinima na čelu s upraviteljem
UŠP Sisak, članom U.O. HŠD-a Z. Rožićem na gostoprimstvu,
usvojen je ovaj


Dnevni red:


Obavijesti.


Aktualno.


Izvješće o 9-mjesečnom radu i poslovanju HŠD-a.


Pripreme za obilježavanje 125-te obljetnice Nad-


zorništva - Nadzorništva za pošumljavanje krševa,


goleti i uređenja bujica.


5. Šumarski list i ostale publikacije.


6. Hrvatski šumarski dom - uređenje i održavanje.


7. Razno.


Ad 1. a) Prema zaključcima sa 107. redovite skupštine
HŠD-a uputili smo naše prijedloge Predsjedniku
RH gosp. Stjepanu Mesiću, Predsjedniku Hrvatskoga
Sabora gosp. Zlatku Tomčiću, Predsjedniku Vlade RH
gosp. Ivici Račanu, ministru u Ministarstvu polj. i šumarstva
gosp. Božidaru Pankretiću i ministru u Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornog uređenja gosp. Ivi
Bancu, glede najavljenog preustroja ministarstava i šumarskog
stava po tom pitanju. Na Skupštini je predlo-


640
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ženo da u jednom ministarstvu trebaju biti Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i zaštite
prirode i okoliša, kao četiri ravnopravna resora, prema
u praksi potvrđenom uspješnom modelu (Austrija, Bavarska,
Danska i druge europske zemlje). Ovaj stav je
na tragu nezadovoljstva odnosom odgovornih prema
šumarskoj struci, koja se stavlja na marginu, što smo
iskazali i u našem otvorenom pismu upućenom naslovljenima
još 12. ožujka o.g. Isto tako, sukladno savjetovanju
u drugom dijelu 107. skupštine na temu "Uloga
šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda", tražili smo
raspravu i o vodoprivrednoj naknadi koju plaća šumarstvo
iako ono osigurava uskladištenje i pročišćavanje
vode te zaštitu od erozije. Također smo ukazali na nepovoljan
utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske
šume.


Odgovor na naš dopis dobili smo samo od predsjednika
Hrvatskoga sabora gosp. Zlatka Tomčića, koji je
iskazao spremnost raspraviti naše prijedloge, bilo zajedno
s ostalima kojima je dopis upućen, ili bez njih
ako nije moguće organizirati zajedničku raspravu. Zahvalili
smo se gosp. Tomčiću na odazivu uz zamolbu
da nam pomogne organizirati zajednički sastanak, no
najvjerojatnije morat ćemo sačekati izbore.


b) Također sukladno zaključcima 107. skupštine
uputili smo dopis Pro Silva Europa o ustroju Pro Silva
Croatica s molbom za učlanjenje. Iskazana je želja i
molba vodstva Pro Silva Europa da Hrvatska bude domaćin
jednog od sastanaka članica, jer ima prirodne
šume. Vodstvo Pro Silva Europa izvješćeno je o prihvaćanju
organizacije i domaćinstva sastanaka 2005.
godine.


c) Slušajući i čitajući rasprave o ovogodišnjim požarima
uputili smo otoreno pismo Vladi RH, Saborskom
odboru za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Ministarstvu
polj. i šumarstva, Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog
uređenja, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskoj
vatrogasnoj zajednici, Zapovjedništvima DVD,
Zboru novinara za okoliš, HINI, HTV - Informativni
program, HR - Drugi program i OTV-u, iznesavši im
naša gledišta glede požara. U privitku smo dostavili deset
zaključaka s multidisciplinarnog Okruglog stola o
protupožarnoj preventivi, održanog u organizaciji Hrvatskoga
šumarskog društva još 4. studenoga 1998. godine.
Ti zaključci ni danas nisu ništa izgubili na aktualnosti
(vidi Šumarski list br. 11-12/1998.). Osim problema
požara, upozorili smo na odluke o podizanju maslinika
i vinograda na opožarenim površinama i upitno davanje
dugoročnih koncesija fizičkim osobama, što je
protivno članku 15. ZOŠ-a. Da time odlučujemo o smanjenju
šumovitosti zemlje mora nam biti jasno. Pitanje
je zašto se atakira na šumsko zemljište, kada imamo
više od 270.000 ha zapuštenih poljoprivrednih površina.
Upozorili smo i na protuustavnost i protuzakonitost Prijedloga
Zakona o imovinskom fondu.


d) Izvješćeno je o sudjelovanju predstavnika HSD-a
(Dundović, Jakovac) na 61. skupštini Njemačkoga šumarskog
društva 25-28 rujna 2003. u Mainzu. Detaljnije
izvješće slijedi u Šumarskom listu. Također je izvješćeno
o sudjelovanju na godišnjoj skupštini Mađarskog šumarskog
društva (Gregorović).


e) U NN br. 162 od 15. listopada 2003. zainteresirani
mogu naći Zakon o zaštiti prirode, o kojemu smo
dosta raspravljali i pisali, i na kojega smo davali svoje
primjedbe.


U NN br. 120 od 26. srpnja objavljena je Nacionalna
šumarska politika i strategija, a u br. 128 od 9. kolovoza
klasifikacija proizvoda po djelatnostima (kako je
vodi Državni zavod za statistiku).


U nekoliko brojeva NN zainteresirane upućujemo
na objavljeno: Zakon o fondu zaštite okoliša, Uredba o
unutarnjem uređenju ustrojstva Ministarstva polj. i šumarstva,
Zakon o priznanju svojti šumskog drveća, Zakon
o normizaciji, Zakon o izmjenama i dopunama o
državnoj potpori i t.d.


f) Mr. sc. Davor Prgin uputio nam je dopis u kojem
Društvo ljubitelja prirode "Šubićevac" moli potporu
prestavke upućene Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
za zaštitu borove šume na otoku Obunjanu. U privitku
zamolbe je prikaz radova na pošumljavanju otoka,
koje je sjetvom sjemena alepskoga bora obavila šumarija
Šibenik 1955. i 1956. godine. Hrvatsko šumarsko
društvo jednoglasno podupire odnosnu predstavku.


Ad 2. a) U NN br. 150 od 23. rujna 2003. objavljen
je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju
šuma. Prema saznanjima, članovi Povjerenstva
za izradu Pravilnika (osim predstavnika MPŠ) otvoreno
su se suprotstavili izmjenama u poglavlju VIII.,
Utvrđivanje naknade za prenesena i ograničena prava
na šumi i šumskom zemljištu. Unatoč tomu ministar je
donio Pravilnik koji je u suprotnosti sa Zakonom o šumama.
Tako se izmjenama i dopunama u čl. 89. stavak
3., otvara mogućnost ustanovljenja prava služnosti u
podizanju višegodišnjih nasada (vinograda i maslinika)
na šumskom zemljištu i to bez naknade, što je u suprotnosti
s čl. 61 ZOŠ-a. Privođenje šuma i šumskog
zemljišta drugoj kulturi regulira čl. 15. ZOŠ-a, ali to je
u nadležnosti Hrvatskoga sabora, kao i promjena Ustava,
prema kojemu šume i šumsko zemljište kao dobro
od posebnog interesa za RH, imaju njezinu osobitu zaštitu.
Stoga u raspravi ne čudi pitanje zašto Pravilnik a
ne Zakon? Zašto atak na šumsko zemljište i to apsolutno
šumsko zemljište, kada ima preko 270 000 ha neobrađenog
poljoprivrednog zemljišta? Očito je da živimo
u bezakonju, a ovo je magla u oči, jer lakše će biti
kasnije poljoprivredno zumljište pretvoriti u građevinsko.
Već sada se vide zahtjevi za atraktivno zemljište,
pa čak i ono gdje su uložena velika financijska sredstva
u pošumljavanje i gdje su rezultati dobro vidljivi (primjerice
Makarsko područje). Koji je to kriterij i na te-


641
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 116     <-- 116 -->        PDF

melju čega će ministar odlučiti kome dati zemljište a
kome ne? Nakon široke rasprave (Matić, Hodak; Vuke-
lić, Topić, Gračan, Husak, Đukić, Dundović) zaključeno
je uputiti prosvjed Ministarstvu na čiji je prijedlog
došlo do izmjena u poglavlju VIII. te Vladinom uredu
za zakonodavstvo za zaštitu zakonitosti


b) Rasprava o Nacrtu nacionalnog standarda za cer-
tificiranje šuma vodila se o tome zašto nisu prihvaćeni
prijedlozi HŠD-a središnjice i ogranaka te Hrvatskih
šuma d.o.o. Ovdje se radi o šumi, a u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva je pod vodstvom koordinatorice
za izradu Nacionalnag standarda za certificiranje
šuma, oformljen multidisciplinarni, ali nekompetentan
tim, koji primjerice oplodne sječe poistovjećuje s čistim
sječama i gdje su šumari u manjini. Tu se onima
koji su zaslužni daje Hrvatska dobila FSC certifikat za
cjelokupnu površinu svojih šuma, dijele lekcije i uči ih
se kako treba gospodariti šumama. Postavlja se pitanje
zašto nam kod izrade Nacionalnog standarda na prošlom
sastanku glavnu riječ vodi odgovorna direktorica
za FSC standard. Tko kaže da Hrvatska u Nacionalnom
standardu mora poštivati odrednice FSC a ne srednjc-
europskog PEFC standarda, čemu se čude primjerice
njemci i francuzi, smatrajući da bi nam srednjeeurop-
ski trebao biti bliži. Nakon rasprave (Dundović, Matić,
Prpić, Matasin, Gregorović, Husak, Hodak) zaključeno
je da grupa Prpić, Gregorović, Dundović i Matasin, nakon
što dobijemo 3. verziju - prijedlog Nacionalnog
standarda, prouči materijal, pripremi primjedbe te se
izbori da one budu prihvaćene.


c) Zakon o šumama će se očigledno raditi poslije
izbra.


Ad 3. Analizirajući izvršenje financijskog plana za
9 mjeseci, vidi se da su prihodi ostvareni s indeksom
od 64,7 a troškovi s 64,6, što znači da se poslovalo pozitivno.
Kada se uzmu u obzir prihodi plaćenih računa
početkom listopada po fakturama iz rujna, blizu smo VA
planiranog prihoda. Pojedinačno troškovi također su u
planiranim okvirima, osim možda usluge održavanja
ostvarene s indeksom od svega 30,8, jer unatoč planu
nismo još pristupili uređenju fasade. Naime, nakon
pregleda fasade i procjene troškova uređenja (oko 1,5
mil. kuna), vidimo da ćemo radi nedostatka financijskih
sredstava s uređenjem pričekati proljeće, sačuvati
za tu svrhu planirana sredstva u ovoj godini, sačekati
podmirenje duga Instituta za međunarodne odnose i
tome pridodati dio sredstava iz plana za iduću godinu.


Značajnije stavke u troškovima održavanja i uređenja
zgrade su: radovi na uređenju nove elektroinstala-


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing.


čije, prema potrebi konačnog uređenja glavnog voda, a
nakon dobivene suglasnosti HEP-e i prema projektu
sanacije 53 393,28 kn, stolarski radovi u podrumskom
dijelu zgrade (garderobni dio, ugrađeni ormari i dva
manja prozora) 22 143,00 kn, bojanje poslovnog prostora
kojega koriste Hrvatske šume d.o.o. 99 945,00 kn i
vodoinstalaterski radovi, posebni i redovito održavanje
19 471,20 kn. Svi navedeni iznosi uključuju PDV.


Iz dvokratno uplaćene povećane zakupnine radi porasta
kvalitete poslovnog prostora kojega koriste Hrvatske
šume d.o.o., klimatiziran je odnosni poslovni prostor.
Za to je utrošeno, uključivši PDV 698 626,49 kn.


Ad 4. Potrebu obilježavanje 125. obljetnice ovako
značajne ustanove s kojom bi se mnoge zemlje željele
pohvaliti, a čiji rezultati rada su danas dobro vidljivi,
nije potrebno posebno obrazlagati. Radna grupa obavlja
pripreme i prema prijedlogu ona će biti obilježena
27. i 28. studenoga u Senju. Tom prigodom predviđeno
je otkrivanje spomen ploče šestorici upravitelja ustanove,
prigodna izložba i Savjetovanje uz desetak referata.
Potrebno je angažirati se da ova manifestacija bude i
adekvatno medijski popraćena. Očekuje se pokroviteljstvo
predsjednika RH gosp. Stjepana Mesića.


Ad 5. Tiskana su 4 dvobroja Šumarskoga lista na
436 strnica s 92 napisa, od toga 25 članaka. Ostali napisi
raspoređeni su po standardnim rubrikama. Novi
dvobroj je u pripremi. U izdanju Akademije šumarskih
znanosti tiskana je znanstvena monografija "Obična
bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj", čije predstavljanje
je predviđeno za početak prosinca. U izdanju
HSD-a priprema se već najavljena brošura "Kuk-
ci"(zadnje stranice Šumarskog lista iz 32 broja složene
u brošuru džepnog formata).


Ad 6. Glede održavanja i uređenja zgrade Hrvatski
šumarski dom izvjestili smo djelomično u točci 3.
Ovdje samo kratko dodajemo, da zakupci poslovnog
prostora Hrvatske šume d.o.o. i Institut za međunarodne
odnose podmiruju svoje ugovorene obveze gotovo
redovito (uz prihvatljivo kašnjenje). Ostaje obećano
poravnanje zaostalog duga Instituta za međunarodne
odnose te dugovanja Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije, utuženog za dug i iseljenje.


Ad 7. Nakon što je tajniku HŠD-a Hranislavu Ja-
kovcu na temelju Zakona o radu istekao Ugovor o radu
(navršenih 65 god.), predloženo je i jednoglasno usvojeno
potpisati s imenovanim Aneks ugovora o nastavku
rada na neodređeneo vrijeme.


Predsjednik HŠD-a
Prof. dr. sc. Slavko Matić, v.r.


642